Z volebního programu ČSNS-ANS

ANO zestátnění strategických odvětví národního hospodářství a přírodního bohatství, zrušení církevních restitucí

 

Nemá-li zkolabovat ekonomický systém u nás a má-li se zvednout životní úroveň našich občanů a máme-li být schopni čelit problémům, které s sebou přináší průmyslová revoluce 4.0, je třeba změnit celý ekonomický model u nás a nastolit změnu systému, která je nutná. Jde současně o postup, jak přestat být cizí kolonií, jak přestat být rozvojovou zemí, do níž jsme se po r. 1990 postupně přeměnili z rozvinutého průmyslového státu.

 

Do kategorie rozvojových zemí nás s ohledem na naše výsledky, úroveň výroby, mezd a dalších příjmů našich občanů a na další aspekty v nedávné době přeřadila renomovaná americká banka J.P. Morgan.

 

Je nezbytné zestátnit velké podniky klíčového průmyslu, nerostné zdroje a přírodní bohatství naší země. Není možné, aby voda, půda a nerostné suroviny patřily soukromým zahraničním vlastníkům, jako je tomu nyní! S tímto je nezbytné skoncovat!

 

Je to jediné možné řešení, aby stát získal opětovně vlastní zdroje příjmů státního rozpočtu nad rámec daní a mohl tak vytvářet i zdroje pro poskytování nepodmíněného příjmu svým občanům, kteří budou postupně přicházet o své klasické zaměstnání v souvislosti se zaváděním průmyslové revoluce 4.0 u nás do praxe.

 

V této souvislosti je třeba postupně snížit počet nadnárodních korporací, které u nás působí jako vysavače peněz z trhu (vodárny, banky, supermarkety apod.). Pro naši zemi je životně důležité skončit s praxí zřizování cizích montoven, které fungují na bázi levné práce ve mzdě při otrocké práci našich lidí za často směšnou mzdu. Musíme skončit s politikou „levné práce“. Bude třeba zaměřit se v plném rozsahu na produkci výrobků s vyšší přidanou hodnotou, za něž lze docilovat vyšší tržby a vytvořit si tak prostor i pro zvyšování mezd a platů v podnicích. 

 

 

Pro naši zemi je životně důležité změnit způsob participace na vytvářeném produktu ve prospěch zaměstnanců. S tím velmi úzce souvisí i obnova a zrovnoprávnění 4 druhů vlastnictví, a to: státního, soukromého, družstevního a veřejnoprávního. Přitom zejména obnova družstevnictví a zavedení zaměstnaneckých akcií do některých státních (a příp. i soukromých) podniků přispěje nejen k vyšší zainteresovanosti zaměstnanců, nýbrž i ke zvýšení konkurence mezi zaměstnavateli.

 

Zrušení církevních restitucí

Požadujeme tzv. restituce zrušit, a to minimálně z následujících důvodů:

a/ do restitucí byl zahrnut často majetek, který církvím buď vůbec nepatřil či který jim byl v minulosti panovníky pouze propůjčen do užívání;

b/ do restitucí byl zahrnut též majetek, který církvím odebral již císař Josef II, příp. který ztratily po založení 1. republiky v tehdejší ČSR;

c/  nároky zejména katolické církve nebyly řádně doloženy a často byly (dle vyjádření znalců) záměrně vysoce nadhodnoceny či uplatňovány duplicitně;

d/ do majetkového vyrovnání s církvemi nebyly zahrnuty náklady na údržbu a provedené renovace tohoto majetku. Pokud by byly, církev by naopak často doplácela státu;

e/ byly odsouhlaseny a zahájeny i restituce takovým církvím, které do t. 1948 (a někdy až do r. 1990) u nás vůbec neexistovaly. Jejich obdarování naším státem je tedy zcela bez-důvodné a slouží především jako fíkový list pro křiklavé restituce katolické církvi;

f/  postup při hlasování byl nelegální, neboť nejprve bylo znemožněno jednomu poslanci hlasovat (Dr. Rath – proti restitucím) a současně byl dovezen k jedinému hlasování do Sněmovny pravomocně odsouzený náhradník za poslance pravice (pro restituce). Tyto hlasy nelegálním postupem rozhodly při hlasování o tomto zákoně.

 

Zrušení tzv. církevních restitucí navrhujeme pro nezákonný postup při jejich schvalování a celkovou chybovost.

Je nutné celou záležitost projednat znovu a objektivně vč. řádného a doloženého vyčíslení, a to výlučně za podmínky úplné a definitivní odluky církve od státu. Příslušné smlouvy (restituční a o úplné odluce církve od státu) musejí být uzavřeny souběžně.

Jak obsah stávajícího restitučního zákona, tak i forma jeho schvalování, musí být podrobeny navíc řádnému přešetření a musí být vyvozeny i příslušné důsledky. Celá tato kauza musí být nepromlčitelná.