Vzácná návštěva

Generální konzulka v TANDEMu v Řezně

 

Jako „velmi působivou, univerzální a mnohotvárnou činnost“ pochválila Kristina Larischová, generální konzulka České republiky v Mnichově, dílo TANDEMu - koordinačního centra pro německo-české výměny mládeže. Během její návštěvy v Řezně ji  správce centra TANDEM, Thomas Rudner, a personál, Kathrin Freier-Maldonerová a Jana Kučerová, informovali o historii, aktuálních tématech, pracovních oblastech, jakož i budoucích projektech.

Na návštěvu jejího předchůdce před třemi lety, Milana Čoupka, se kterým TANDEM dobře spolupracoval, se Rudner odvolal při svém přivítání. Poukázal rovněž na slogan TANDEMu „Společně utváříme budoucnost“ a podal rychlý pohled na vznik a vývoj kanceláře, která byla založena v Řezně a v Plzni v roce 1997, jako hlavní služba pro mládež a studentské výměny. „Od roku 2012 orientovala svou práci na konkrétní témata", vysvětlil Rudner a představil téma pro roky 2017 až 2019 „Společně pamatujme na společnou budoucnost".

Obsah historického vzdělání již existoval v minulosti - například "pamětní místa" v roce 2008. Již byly zahájeny dvě úvodní akce k novému tématu a jazykový doprovod musel být přizpůsoben novému zaměření.

„Struktury politického vzdělávání v Německu a České republice se liší,“ jmenoval správce kanceláře další aspekt, který je třeba vzít v úvahu při plánování a provádění činnosti. Rudner představil generální konzulce plánované akce k novému tématu a vyjádřil naději, že „téma bude pojato velmi široce". Larischová také považuje nové zaměření za důležité, "protože očitých svědků je stále méně a méně".

Další téma, kterým se TANDEM zabývá, a které zůstane pravděpodobně aktuální, je přeshraniční protidrogová prevence. "Na hranicích jsou naplánovány další německo-česká preventivní opatření. Akce probíhají ve spolupráci s drogovými poradenskými organizacemi a agenturami pro mládež", uvedl Rudner a dodal, že TANDEM podporuje i mládežnické asociace, iniciativy a sdružení, které projevily zájem o Českou republiku.

Dalšími oblastmi práce jsou školní výměny - pro značný počet škol, které mají školní partnerství v sousední zemi - a dobrovolné stážeV této oblasti se uskutečňuje přibližně 40 akcí ročně, každá asi s pěti účastníky. „Zde jsme otevřeni všem oborům. Mladí lidé se mohou účastnit od 16 let; v praxi mívají obvykle kolem 20 let. Zájem o stáže v Německu roste“, zdůraznil Rudner.

Kromě toho se pravidelně konají schůzky a výměny s kolegy v Plzni. A zejména při německo-českých mládežnických a studentských setkáních se používá hlasová animace, kreativní metoda přístupu k sousednímu jazyku. „Máme asi 70 certifikovaných jazykových animátorů, dvě třetiny Čechů a třetinu Němců“, informoval Rudner s odvolávkou na konkrétními data. Počet nabídek a zájem lidí se prudce zvýšil. „Máme různé formáty, v závislosti na povaze skupiny“, dodal vedoucí centra TANDEM.

Nakonec se také objevily předškolní projekty. V současné době projekt „Sousední světy“ je určen pro děti ve věku od tří do osmi let. 500 školek v Bavorsku, Sasku a Čechách se podílí na „velmi úspěšné stránce česko-německé spolupráce“ shrnul Rudner. Jako další služby, které  Tandem nabízí, poukázal na portál pro mládež „ahoj.info", publikace a databáze „Poznej Plzeň" nebo „Soused: Jazyk? Český!"

„Děkuji vám za vše, co zde děláte. Vážíme si toho“, vyslovila generální konzulka Larischová velké uznání práci TANDEMu. Zvýšenou podporou pro vás chci být náhradou za budoucí pravděpodobně snížené financování z prostředků EU. S radostí jsem převzala záštitu nad pracovním fórem s novým klíčovým tématem ve dnech 19. až 21. dubna. Rovněž je třeba připomenout kontext konce První světové války, vzniku republiky, Mnichovské dohody, či 50. výročí Pražského jara, které se podobně v Bavorsku a v České republice bude připomínat. Zmínila těžiště práce generálního konzulátu. „Je třeba připomenout rovněž vstřícnost k exulantům“, řekla Larischová. Tato připomenutí by měla mít mnoho podob - přednášky, filmy, výtvarné umění.

Markus Bauer, Sudetendeutsche Zeitung, 1.12.2017, str. 3

Pro České národní listy volně a kráceně přeložil P. Rejf