F.P. Vožický : Kronika světové války 1914-19 - VIII.

 


24. října     Hospodářské. Pařížský akademik Leroy Beaulieu vypočítává, že válka potrvá 7 měsíců, náklad každé válčící velmoci činí měsíčně jednu miliardu fců, úhrnem za 7 měs. 35 miliard fců, s menšími státy trikem 40 miliard fců, nepočítaje ohromné škody hospodářské. - Pražská obch. komora vyslovuje vzhledem ku hrozící drahotě tyto požadavky: 1. aby cla na obilí byla ihned zrušena, tak aby ze zemí neutrálních, zvláště z Rumunska, obilím bohatého, mohlo se přivážeti obilí - ovšem i jiné potraviny - za dostupné ceny přiměřené; 2. aby zakázán byl ihned všechen vývoz potravin - masitých jako moučných! a jiných - z Rakousko-Uherska do všech států sousedních; 3. aby zjištěno bylo množství potravin v naší říši, a to, pokud se tkne obilí, nejen zrna, nýbrž také obilí, dosud v klase chovaného; 4. aby stanovilo se, za jaké nejvýše přípustné ccny smí se prodávat obilí, mouka a jiné potraviny, čímž zamezí se jimi lichva ve velkém a v malém; 5. aby všemožně šetřilo se potravinami pro lidi, tak sice, aby se nedovolilo přílišné zužitkování bramborů k pálení lihu, ani krmení dobytka živnými látkám lidu za potraviny sloužícími; 6. aby držitelé potravin – výroba jich, průmyslníci mlýnští i obchodníci vůbec - velcí jako malí byli úředně nuceni prodávati potraviny za ceny nejvýše přípustné a nesmějíce je na skladě zadržovat; 7. aby nebyla porážena zvířata chovu hospodářského nad běžnou nutnou potřebu; 8. aby se zostřil dozor na prodej potravin ve velkém i v malém zřízením stálých komisí úředních, tak aby jednak neprováděla se jimi lichva, jednak prodávány byly v dobré a cenám jich přiměřené jakosti.

Prof. Masaryk zajel potají do Holandska, aby navázal styky s vynikajícími osobnostmi zahraničními a získal informácie o mezinárodní situaci ve* smyslu osvobození Čech*.

 

25. října.     Operace a zuřivé bitvy na ruském bojišti sahají mi Augustova (Leku), Plocku, Jaroslavi a Samboru. Boje východně od Přemyslu ustaly.

Československé družiny legionářské se množí příchodem českých zajatců a přeběhlíků, kteří nechtějí sloužiti Rakousku. Redaktor Bohdan Pavlů jako práporčík přechází s celou četou k Rusům. Byli vřaděni do III. armády ruské, vyznamenávají se husitskou chrabrostí, takže gen. Radko Dimitriev v Jaroslavi všem tisknul ruce a svěřuje jim nejdůležitější služby hlídkové.

 

28. října.     Jest tomu tři měsíce co Rakousko vypovědělo Srbsku válku. Rakouský gen. štáb nechal si na tento den ohlášení strašné porážky, jež Německo a Rakousko utrpělo již 23. a 24. října, což činí těmito slovy : „V Polsku muselo německé a rakouské vojsko vyhnouti (?) se před novými ruskými silami, jež postupovaly od Ivangorodu, Varšavy a Nov. Georgěvska. „Odpoutání od nepřítele bylo provedeno bez velkých obtíží.“(!?) Něm. hlav. stan ohlásil událost stejnými slovy. Ruský hlav. štáb píše o tom takto: „Dne 23. a 24. října porazilo ruské vojsko několikráte německé předvoje, když obsazovalo posice na řekách Ravce, Skiernievice a Rylce. Města Lovič, Skiernlevice a Rava byla dobyta bodákovým útokem. Rakušané, kteří spolu s Němci jsou na ústupu na cestě k Radomu, dostali posily; využívají nyní lesnaté pahorkaté krajiny a kladou našemu útočnému pohybu tvrdošíjný odpor. Boj na těchto místech nabyl velkého rozsahu. Na břehu Sanu a jižně od Přemyšlu pokračuje se v rozhořčených bojích. Pokus Rakušanů obejíti levé ruské křídlo jižně od Přemyšlu se nezdařil.“ - Němci měli jisté vítězství, proto nabídli korun. princi čestné velení. Zatím však naběhli do pasti, z níž s holými životy prchli princ i gen. štáb a křídla armády. Celé jádro vojska učiněno neškodným. Rusové zajali 183.000 (?) Němců, ukořistili přes 1.000 automobilů, asi tolikéž děl, strojní pušky, celý muniční park. Přes 50.000 Němců padlo neb bylo raněno. Tak hrozné porážky neviděl svět.

Na tento den ponechala si také Rakouská justice vynesení rozsudku nad Prinčipem a ostatními spoluvinníky atentátu sarajevského. Obžalovamý Danilo Ilič, Veliko Čubrilovič, Nedo Kerovič, Misko Jovanovič a Jakov Milovič byli odsouzeni k smrti provazem, Mitar Kerovič k doživotnímu těžkému žaláři, Gavrilo Prinčip, Nedelko Cabrinovič a Trifko Orabec k těžkému žaláři na 20 let, Vaso Cubrilovič k těžkému žaláři na 16 let, Cvjetko Popovič k těžkému žaláři na 13 let), Ivo Graničevič a Lazar Gjukič k těžkému žaláři na 10 let, Cvijan Stěpanovič k těžkému žaláři na 7 let, jakož i Branko Zagorač a Marko Perin k těžkému žaláři na 3 roky. Obžalovaní Jovo Kerovič, Blagoje Kerovič, Nikola Forkapec, Dragan Kalember, Mico Misič, Obren Miloševič, Ivan Nomcinovič, Franjo Sadilo a Angelo Sadilo byli týmž rozsudkem dle § 271/3. tr. ř. osvobozeni.

O bojích u Nieportu-Dixmundenu sděluje něm. úřední zpráva, že obdrželi Belgičané značné posily; 16 angl. lodí bojuje proti něm. pravému křídlu, u Ypres situace nezměněna. Londýnská zpráva však píše: Němci narazili u Lillu na oddíl indického vojska, který byl v záloze.

 

29. října.     Nová válka přibyla! Turecké loďstvo napadlo ruské přístavní město Feodosii na východě poloostrova Krymu a Novorosijsk, příst. město na Kavkaze, a rovněž Sevastopol. Turecké loďstvo při vyplutí z Bozporu bylo napadeno ruským loďstvem, při čemž byly potopeny ruská loď kladoucí miny a torpédoborec.

 

Výňatky z knihy

F. P. Vožický: Kronika světové války 1914-19 , str. 71-78

Vlastním nákladem vydal F. P. Vožický na Král. Vinohradech, čp. 623. Hálkova 35.

Vychází 4krát ročně. – Tiskem Obchodní knihtiskárny „Merkur“ v Praze

ROČNÍK III. 1919 , belletrie , číslo 6