F.P. Vožický : Kronika světové války 1914-19 - VII.

(Výňatky)

 

16. října      Boje na ruské i francouzské straně trvají s hroznou urputností. Strašlivé krveprolití zuří zvláště v Haliči, odkud stále dojíždí transporty raněných. Školy zařizují se na lazarety, nemocných jest všude plno, ulice modrají se uniformami raněných vojáků invalidů. Do Kolína hlášeno 2300 raněných.

Paskvil na německé podmínky míru vymyslil francouzský poslanec Clcmcnceau: Německo žádá prý na Francii odstoupení všedi kolonií, zřeknutí se severovýchodní Francie od St. Valey až k Lyonu, 10 miliard válečné náhrady, volný dovoz německého zboží na 25 let bez vzájemnosti, žádné odvody po 25 let, odevzdání 3 milionů pušek a 200 děl, ochranu Němců bez vzájemnosti, vystoupení z trojdohody a spolek s Německem na 25 let. - Mezi francouzskými a německými aviatiky dochází k častým půtkám ve vzduchu. - Rakousko vydalo zákaz, platili účty a dluhy nepřátelským příslušníkům, v odvetu za podobný zákaz v Anglii.

 

17. října      Ve Francii započaly boje o Belfort. Na severu táhne se akce spojenců Francouzů a Angličanů od belgických hranic u Ipern a Courtrai až k St. Omeru a Calais, kdež prudce bojováno. Francouzi obsadili Lavantii, východně od Lilie. Francouzská jízda dostala se zde Němcům v týl, ale prý byla odražena. - Na Černém moři došlo ke srážce mezi ruským a tureckým loďstvem. - V Severním moři i na holandském pobřeží byly čtyři německé torpédky potopeny Angličany. V Deptfordu u Londýna vypukly nepokoje proti Němcům. Japonský křižník „Takaciho“ zničen v zátoce Kiaučou minou.

Hospodářské účinky války pociťují se stále více, zvláště drahotou a zmenšováním pekařských i uzenářských výrobků. Cena rakouských peněz valně klesla. Nedůvěra k těmto se množí a lidé mluví o hrozícím státním bankrotu. Rolníci hromadně odprodávají telata a mladý dobytek, avšak maso není levnější. Proti zbytečnému porážení dobytka zakročuje místodržitelství.

Kulturní. Ve většině českých mčsl a na Moravě vesměs jsou veškeré školy zavřeny a v nich sténají mrzáci ; jen v Praze dosud činěna výjimka, že ve velké části škol povoleno vyučování. Nyní však se oznamuje, že 26. října budou všechny školy proměněny v lazarety. - Knihkupecký trh jest úplně sražen, celá řada časopisů, jež měly nyní nastoupiti nový ročník, byla zastavena, jelikož expedice dochází zpět z poznámkami: jest na vojně - zabit - nezvěstný aneb není peněz na literaturu. Vydavatelé tuší, že tyto poměry novým opakovaným odvoldiem starších mužů ještě se zhorší. Mezi literáty i umělci se rozmáhá hlad - příšera! Ve válce umlkají Musy, ani není nálady, psálti a tvořiti.

 

18. října      Československé družiny bojují pod gen. Brusilovem v ruském vojsku a dobývají si všude vážnosti. Ing. Otakar Husák s mnohými jinými krajany v Rusku utvořili tyto dobrovolnické družiny. Husák napsal k tomu cíli brožurky a letáky: „Epištoly zajatcům“, „Epištoly k vojákům“ a „Epištoly k občanům“. Agitací touto šířila se propaganda, získáváni noví legionáři, takže počet jich záhy stoupal.

 

19. října      Rakouská justice. Dnes popraveno u Stryje jedenáct sedláků z haličské obce Synovrudské Vyžné na udání jediného svědka, 25. letého Semka Mussaka ze Synova, že ukazovali Rusům cestu a drancovali. Rozsudek vynesl dr. Zagorski, jenž dal popraviti na sto lidí, a potvrdil gen. major Petr Hoffmann. Po popravě zjištěno, že odsouzenci byli zcela nevinni.

 

Výňatky z knihy

F. P. Vožický: Kronika světové války 1914-19 , str. 63-66

Vlastním nákladem vydal F. P. Vožický na Král. Vinohradech, čp. 623. Hálkova 35.

Vychází 4krát ročně. – Tiskem Obchodní knihtiskárny „Merkur“ v Praze

ROČNÍK III. 1919 , belletrie , číslo 6