F.P. Vožický : Kronika světové války 1914-19 - IX.

 

31. října.       Něm. gen. štáb sděluje: „Západně od Varšavy postupují Rusové zvolna za našimi nově seskupujícími se silami.“ Ve Střední Haliči uhájilo rak. vojsko své postavení u Turky, St. Samboru a na Sanu. - V Belgii postupují Němci od Dixmuidenu směrem na Calais, dobyvše Ramskapelle a Bixschote, dále Sandwoorde, zámek Hollebeke a Wambeke. Na Aisině a u Verdunu bitvy trvají. - Anglický admirál lord Fisher byl jmenován velitelem angl. loďstva za odstoupivšího prince Battenberga, jemuž vytýkán německý původ. - V Cařihradu vyzvedli si pasy a odjeli velvyslanci ruský a anglický; francouzský odjede zítra. Několik tureckých torpedovek podniklo útok na Oděsu a potopilo u vjezdu ruský dělový Člun „Donec“.

 

Hospodářské. Vláda rak. vydala nařízení, aby od 1. prosince užívalo se k pečení chleba nejvýš 70% pšeničné a žitné mouky, ostatek ječmenovou, kukuřičnou a bramborovou mouku neb bramborovou kaši. Zároveň zakazuje se hostincům vracení a výměna chleba.

 

Dobročinnost. Na pražských ulicídh pořádány sbírky pro raněné a nezaměstnané a prodávány kytičky šípkové. Sbírky vynesly prý 20.000 K.

 

2. listopadu    Zdravortní. Dne 2. listopadu bylo zjištěno bakteriologicky 12 případů cholery ve Vídni,  . . .  , po jednom případě v Liberci, v Milovicích (okres mladoboleslavtský) a v Josefově (okres Dvůr Králové n. L. v Čechách), dále po jednom případu v Tovačově (okres přerovský) a Stříbrnících (okres uherskohradišťský), jakož i 3 případy v Hodolanech a jeden případ v Křelově (okres olomoucký na Moravě), dále 7 případů v Opavě a jedeni případ v Těšíně (Slezsko). Mimo oba případy v Tovačově a Stříbrnících jde o vojenské osoby, přibyvší ze severního bojiště. V Haliči vyskytlo se dle zprávy ze dne 2. listopadu 13 případů.

 

5. listopadu   Z Ruska vypovězeni všichni turečtí příslušníci. – Z. Cařihradu: K prvním bojům mezi Ruy a Turky došlo u Kijkina na Kavkaze, kde Rusové utrpěli na třech místech ztráty. – Turci obdrželi od Německa dle „Timesů“ 200 mil. mk. za vmísení se do války. – Dle ruské zprávy vtrhli Rusové neočekávaně širokou frontou přes kavkazské hranice, porazili divisi tureckou a obsadili Kara-Kilissu (vých. od Erzerumu), i jiná místa. – Ze Srbska a z Londýna odjeli turečtí vyslanci. –Anglie prohlašuje válečný stav s Tureckem. – Anglie anektovala Cypr.

 

Udavačství.  Torvármík E. Eisler v Obřanech u Brna, jenž dvakrát vyhořel, než zmohl se na velkou továrnu, udal tři občany, že vedli pobuřující řeči. Byl sám žalován a přiznal, že ani česky neumí, občanům snad dobře nerozuměl a zaplatil pak 300 K ve prospěch rodin mobilisovaných a útraty.

 

8. listopadu jest výročí tragedie bělohorské; téhož dne., r. 620 krvavě potřena byla Habsburky samostatnost česká na Bílé Hoře pod branami Prahy. Mstivý vítěz popravitii

dal  na Staroměstském náměstí dvacetsedm pánů českých, tři čtvrtiny Čech zkonfiskoval a 36.000 českých rodin ze svobodného stavu měšťanského vypuzeno ze země. S třicetiletou válkou začaly  ukrutné bědy ubohému království, nad nímž exulant blahé paměti Jan Amos Komenský pronesl věštbu: „Jáť pevně věřím, že správa osudů se vrátí do rukou Tvých, ó národe můj !“ Dnes světová válka mstí krev prolitou a křivdy spáchané; a v nás budí nové naděje.

 

Persekuce:   Pražská censura dala pokyn vydavateli „Světozora“, aby změnil redaktora, sic že „Světozor“ zastaví, že jest vlastizrádně veden. Novému redaktoru pak ihned v prvém čísle zabavila „vlastizrádnou“ větu: „Hrdinové jsou ve všech armádách“.

 

Kulturní.       O německé kultuře promluvil při večeru lordmayorově v Londýně tamnější francouzský velvyslanec: Evropa       zažila  kdysi vpády barbarů, ale oo doposud nikdy neviděla, jest barbarství, prohlášené učenci za dogma a učené, jakož i duševní elitou hlásané, vědou živené kantorské barbarství. Tito učitelé brutalit se domnívali, že mohou si dovoliti všechno, avšak nepředvídali, že shledají se s odporem jistého civilisovaného světa. - Němci uložili Antverpám 50 milioinů franků válečné kontribuce.- Němci vrhli na Varšavu z létadel pumy, jimiž zabili 7 osob a 20 těžce zranili. Mezinárodní právo zakazuje zabíjeti ve válce neozbrojené občany. Rozšiřovány jsou pověsti, že císař rakouský František Josef I. chce se vzdáti trůnu, aby následník měl volnou ruku vyjednávat o mír.

Sochařská škola při Umělecké akademii pražské nemá místnosti pro vyučování, všude jsou lazarety. Veliký počet nezaměstnaných herců chápe se svépomoci; v hereckém sdružení „Volné divadlo“ budou pořádati (představení.

 

Výňatky z knihy

F. P. Vožický: Kronika světové války 1914-19 , str. 71-78

Vlastním nákladem vydal F. P. Vožický na Král. Vinohradech, čp. 623. Hálkova 35.

Vychází 4krát ročně. – Tiskem Obchodní knihtiskárny „Merkur“ v Praze

ROČNÍK III. 1919 , belletrie , číslo 6