Sudetomuzeum za půl miliardy pro 20 tisíc Němců v ČR ? Pryč s ním!

PhDr. Jiří Jaroš Nickelli

 

Když jsem v Historicko dokumentační komisi Českého svazu bojovníků za svobodu v Praze na Legerově ulici pročítal na poslední schůzi koncepci stálé expozice dějin německy hovořících občanů v republice, která má být instalována v muzeu v Ústí nad Labem, mnohokrát se mi zatmívalo před očima.

Tmívalo se mi před očima nad koncepcí hlásající společný, jakýsi idylický "habsburský domov" Čechů a Němců. Jakoby tato koncepce zcela vymazala dějinná fakta o porobě, které se Němci v tomto soužití dopustili na Češích, a to nejen po Bílé Hoře, ale i v období od nástupu habsburské dynastie na český trůn. Nebyl žádný pokojný a poklidný "habsburský domov" ani pro Čechy, ani pro Moravany, ani pro Slezany. Nebylo žádné harmonické soužití Němců s Čechy. Bylo to neustálé potýkání o nadvládu a nadpráví. Německá nadvláda a nadpráví v českých zemích skončily až roku 1918 - a ihned tohoto roku se Němci postavili proti novému československému státu. Postavili se ČSR dokonce se zbraní v ruce - takzvanými Volkswehry. Němečtí poslanci rakouského sněmu vyhlásili nelegitimní odtržení čtyř "žup" od ČSR a jejich iredenta musela být řešena politicky Dohodou a vojensky ČSR! Koncepce této expozice naprosto pominula všechny zločiny habsburské říše na Češích, počínaje potlačením stavovského povstání 1547 a pak Bílou Horou, přes potlačování selských povstání,až po rok 1848, a poté léta 1860, 1867, a zvláště roky 1870 -1871, kdy mocnář věrolomně nesplnil korunovační sliby a nezrovnoprávnil Korunu Českou v monarchii. Zůstalo neustále nelegitimní germánsko-hungarské nádpráví.To vyústilo až ve válečné zločiny Habsburků na Češích v letech I. světové války, které nejvíce reprezentovalo strašlivé řádění habsburského arcivévody Bedřicha, jež stálo mnoho životů českých, moravských a slezských vlastenců. To vše autoři této koncepce "velkoryse" pominuli !

 

Dále se mi zatmívalo před očima nad záměrem zobrazovat jakési "staleté kořeny Němců u nás" a prezentoval je jako výlučné přinašeče kultury a civilizace do jinak nedotčených českých zemí. Jakoby neexistovala velkomoravská kultura a civilizace, jakoby neexistovalo východní křesťanství, doručené Konstantinem a Metodějem, jakoby všechny civilizační vymoženosti nám přinášeli výhradně "němečtí kolonisté" a to již od 13. století. Tato koncepce odporuje vědeckým poznatkům našich historiků, archeologů i etnografů. Kolonizace, kterou i naše nejnověji vydané "Dějiny českých zemí" (Jan Randák a kolektiv, Praha 2011, Euromedia Group, s.76-77) velmi správně rozlišují na kolonizaci vnitřní a vnější, nebyla ani jednolitá, ani soustavná - byla účelová, iniciovaná panovníky,vysokým klérem a šlechtou, a netvořila nic více, než specializované úseky našeho jinak rozvinutého hospodářství. Němci k nám nepřinesli výlučně ani kamennou architekturu, ani znalost rud, hornictví a slevačství, ani znalost sklářství ani jiné technologie vyspělého středověku aniž by je již Slované neznali a neovládali. Teorie tzv. " germánských kulturtregrů" jsou nepravdivé fabuláty.

 

Němci nikdy nevytvořili souvislé územní pásy ani v našem pohraničí, tím spíše ve vnitrozemí. Toto chtěli právě dokončit až nacisté za pomoci svých sudetských henleinovců ! Zapomněli autoři koncepce na úřední termín III.reichu "Streudeutsche" - "rozptýlení Němci", který se používal do r.1940, kdy až pak, co bylo rozhodnuto, že protektorát bude navždy germanizován, se od něj upustí ? Až do té doby platil. Používal se dokonce i v názvu nacistických organizací - "Kriegerkameradschaft - Streudeutsche"
( Doloženo u případu v Rájci). Autoři koncepce neznají Fridericiho, Frankovo, Neurathovo memorandum, ani Heydrichův projev k této otázce ??

České země měly být navždy germanizovány a Češi vyhubeni. Ostatně prohlásil to i sám Hitler v rozhovoru s Rausschnigem. On sám též začal používat název "Česko" (Tschechei). Šlo o plánovanou genocidu českého národa.

 

Koncepce tzv. stálé výstavy dějin německy hovořících občanů je pro český národ škodlivá a nebezpečná - a protichůdná české státní ideji. Český stát byl obnoven po 300 letech od Bílé Hory právě popřením státnosti habsburské dynastie a jejího tzv. deo gratia monarchistického principu na nadvládu nad českými zeměmi. Konstatuje to první zakládací listina československého státu - Washingtonská deklarace. Celá koncepce této expozice je de facto popřením principů Washingtonské deklarace.

 

Odbojáři a legionáři, kteří vybojovali svými legiemi českou státnost po roce 1918 a obnovili ji po roce 1945, nemohou tolerovat popření této státoprávní ideje tvorbou expozic založených na falešných koncepcích českých dějin a na falešných koncepcích soužití Čechů a Němců, popírajících objektivní německou nadvládu a nelegitimní usurpaci českého státu a českého národa.

 

Je nemyslitelné, aby se vyhazovalo otevřeným oknem 450 milionů korun - možno i půl miliardy za záštity ministerstev zahraničí a kultury (??) na projekt svou povahou protichůdný zájmům českého národa a českého státu. Příslušná parlamentní vyšetřovací komise by se měla zabývat otázkou mandátu k tomuto projektu a otázkou vyhazování obrovské částky na tento projekt.

Jestliže v současnosti se přihlásilo k německé národnosti v republice asi 20 tisíc občanů (údaj Českých národních listů, leden-únor 2012, str.7), pak pro takovou menšinu vůbec není tento projekt vhodný. Naopak museli bychom připustit oprávněnost takového projektu nejen pro výlučně německou menšinu, ale pro všechny žijící menšiny na území republiky, pro menšinu slovenskou, polskou, ruskou, ukrajinskou,chorvatskou, srbskou, řeckou, rumunskou, maďarskou, (Romové své muzeum mají), atd. - a museli bychom připustit projekt "Musea - expozice menšin v ČR". Ovšem takový projekt by byl daleko pravdivější a potřebnější, nežli projekt výlučný pro německou menšinu. Nikdo "nevymazává z dějin" historickou existenci německé menšiny u nás - ovšem na výlučně našem historickém území českého státu, které Němcům nikdy nepatřilo !

 

Projekt "sudetomuzea v Ústí" totiž podle nás odbojářů má jediný cíl, který "čouhá dané koncepci jako sláma z bot" - ospravedlnit požadavky landsmannschaftů na majetkové a státoprávní nároky vůči republice ! Ospravedlnit požadavky na zrušení prezidentských dekretů z let 1940-1946 !

 

Odbojáři Boskovic - a doufáme, že nejen oni, ale i celý náš Svaz! - budou zásadně protestovat proti budování takové expozice nebo dokonce muzea, a to veřejně i v tisku.

Nelze připustit takové tendence podle nás proti dějinám a proti faktům, proti českým národním zájmům. Tak jako protestujeme proti trucmonumentům Němců v Novém Boru, v Dobroníně, v Pohořelicích a jinde, budeme protestovat i proti expozici Němců v Ústí nad Labem. Nepřejeme si takové sudetopamátníky, sudetoexpozice a sudetomuzea v České republice. Nepřejeme si propagaci ničeho, co zavání termínem "Sudety"! Takové památníky a expozice jsou postaveny na vylhaných tezích,na dějinných nepravdách. Tím škodí nejen Čechům, ale i samotným Němcům. Nakonec otázka - proč se Němci u nás nesnaží postavit památník nebo expozici německých antifašistů? S tím by každý český vlastenec souhlasil. Se sudetskou propagací - nikdy.

ČSBS Boskovice