Sme Slovania! – Máme blízky jazyk, kultúru a musíme mať záujem viesť vždy úprimný a otvorený dialóg.

Budúci rok oslávime 25. výročie našej novodobej štátnosti, ako aj bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou. Vzťahy na úrovni Ruskej dumy a Ruskej federácie vidím ako jeden zo základných pilierov spolupráce našich štátov v súčasnej dobe. Sme Slovania! – Máme blízky jazyk, kultúru a musíme mať záujem viesť vždy úprimný a otvorený dialóg.

Prijali ste nás ako priateľov. Ukázali ste nám vašu ruskú pohostinnosť a vaše veľké ruské srdce vo forme, na ktorú sa nezabúda. Úctu, akú máte k vašej histórií a kultúre je obdivuhodná. Viete to pretaviť do súčasnosti v podobe tých najúžasnejších predstavení. Zážitok z vášho baletu v Baľšom Teatre, či z činohry prajem prežiť každému. Vyjadrujem úctu k vášmu umeniu.

Žijeme v turbulentnej a ťažkej dobe. Ľudia nemajú čas na seba, ale ani svojich blízkych, prestávajú komunikovať priamo a podliehajú virtuálnej realite, internetu a sociálnym sieťam. Prevláda silný negativizmus a mnoho situácií ľudia vnímajú len cez optiku dobrého a zlého, čierneho a bieleho. Ale život nie je taký. Jeho rozmanitosť sa ukazuje v mnohých podobách aj u vás. Vaša federácia je obdivuhodným príkladom spojenia mnohých kultúr, náboženstiev a národov.

Už história ukázala, že len otvorený dialóg môže národy posúvať vpred. To, že ľudia prestávajú spolu komunikovať ústi len do zbytočných konfliktov. O to viac skladám úctu k vašej otvorenosti a možnosti spoločne riešiť problémy korektným dialógom.

Slovenský parlament a ruská Štátna duma vytvoria spoločnú komisiu, ktorej úlohou bude prehlbovanie hospodárskych vzťahov medzi našimi krajinami. Rusko predstavuje pre Slovensko jedného z najdôležitejších obchodných partnerov a hospodárska spolupráca je dlhodobou prioritou našich vzťahov. Predbežné údaje o vzájomnom obchode v aktuálnom roku už vykazujú značne rastúci trend.

Osobne ma teší spolupráca v oblasti vzdelávania. Fakt, že si Slovensko a Rusko budú vzájomne uznávať vysokoškolské diplomy a rozšíria sa aj výmenné pobyty študentov potešil nielen súčasných študentov na vašich školách, ale aj tých, ktorí sa rozhodujú pre svoju ďalšiu cestu životom. Nie je žiadnym tajomstvom, že študovať na vašich univerzitách je otázka prestíže.

Máme mimoriadny záujem rozvíjať vzájomnú znalosť našich jazykov, pretože iba vtedy si budeme môcť lepšie rozumieť. Znalosť jazyka zbližuje a opäť ešte viac otvára dvere možností. Slovensko má stále obrovský kapitál pedagógov, ktorí ovládajú ruský jazyk a ja som vďačný, že to môžeme opätovne zužitkovať v prospech oboch národov. Je to aj moja politická a osobná ambícia.

Som presvedčený, že ak si budú rozumieť jednotlivci, zblížia sa aj národy.

Rád by som v tejto sále zdôraznil, že naše osudy sú spojené po mnoho generácií. Sme Slovania, naša kultúra, história, ale aj vnímanie okolia sú prepojené a blízke. Rozumieme si, veríme si. Nemôžeme to však brať ako samozrejmosť, musíme si vážiť to, čo sme dostali darom a rozvíjať spoločne nás Slovanský svet. V celosvetovom meradle je to výnimočné zoskupenie, ktoré sa nevytvorilo náhodou. A Slováci sú jeho súčasťou. Tento pocit príslušnosti nám pomáhal prekonávať aj zložité úseky našich národných dejín.

Nie sme si navzájom cudzí, práve naopak. Naše blízke kultúrne paralely nachádzame už v ranom období spoločných dejín, kedy na území Kyjevskej Rusi duchovne pôsobili žiaci a nasledovníci sv. Cyrila a sv. Metoda z Veľkej Moravy. Duchovný odkaz týchto patrónov Európy je významný aj v tom, že do slovanského sveta priniesli nielen kresťanské učenie, ale aj písmo.

Duchovná prepojenosť našich národov je však omnoho hlbšia. Na Slovensku existuje veľa miest a osobností, ktoré nás spájajú. Dobrým príkladom nám môže byť aj osobný vzťah slovenského lekára Makovického a vášho Leva Nikolajeviča Tolstého. Nemôžem opomenúť obdobie národného obrodenia v 19. storočí, počas ktorého naši velikáni ako Ján Kollár, či Ľudovít Štúr formulovali základné myšlienky spolupráce slovanských národov. A na týchto pevných základoch staviame aj dnes.

Možnosť historicky prvýkrát vystúpiť v mene Slovenskej republiky na pôde Štátnej Dumy, chcem využiť aj na vzdanie hlbokej úcty a poďakovania sa za všetky obete ruských a sovietskych vojakov, ktorí padli na našom území. Ak navštívite našu krásnu krajinu, osobne sa môžete presvedčiť, že o pamätné miesta tých ťažkých časov sa s úctou staráme a zveľaďujeme ich. Ďakujem Vám – vašim predkom.

Slovensko si vždy mimoriadne ctilo hrdinstvo a obete ruských a sovietskych vojakov padlých na našom území v 2. svetovej vojne. S úctou a pietou si pripomíname účasť sovietskych partizánov, ktorí po boku Slovákov bojovali v Slovenskom národnom povstaní v roku 1944. Najväčšie povstanie v Európe počas 2. svetovej vojny symbolizuje odhodlanie nášho národa v boji za slobodu a odpor voči fašizmu.

Nikdy sme nespochybňovali úlohu, ktorú zohrala Červená armáda pri oslobodení nasej krajiny a nikdy sa nebudeme podieľať na „prepisovaní histórie“. A na tieto obete nikdy nezabudneme.

História je pre nás všetkých nemenný fakt. Z histórie sa povinne musíme učiť a aj preto musíme spoločne viac komunikovať. V dnešnom turbulentnom svete je mimoriadne dôležité vzájomne sa rešpektovať a počúvať. Nemusíme sa vždy vo všetkom zhodovať. Ani v jednotlivých národoch, či rodine sa nenájde 100 percentná zhoda vo všetkých otázkach. Umením je však navzájom sa vypočuť a diskutovať a nájsť kompromis a podstatné je, že to dokážeme. Sme povinní s ohľadom na minulosť spoločne vytvárať našu budúcnosť.

Na tejto pôde verejne vyhlasujem, že si plne uvedomujeme, že bez silného Ruska nie je možný mier. Ste pilierom svetovej bezpečnosti – či sa to niekomu páči, alebo nie.

Slovensko je zodpovedným a konštruktívnym členom medzinárodného spoločenstva. Mier a stabilitu v Európe i vo svete nie je možné trvalo budovať bez spolupráce so svetovými veľmocami. A mnohokrát nám to už potvrdila aj história. Považujem preto za nevyhnutné udržiavať otvorenú komunikáciu. Slovenská národy východnej Európy musia byť mostom na komunikáciu a zlepšovanie vzťahov v celej Európe. Preto sme tu, aby sme zlepšili vzťahy a pomohli.

Nie organizácie, inštitúcie a etablované formáty kreujú prostredie v ktorom žijeme. Sú to ľudia, ktorí v nich pôsobia. Preto by som chcel na tomto mieste zdôrazniť, že i napriek súčasnej zložitej medzinárodnopolitickej situácií – Slovenská republika vníma Ruskú federáciu ako mimoriadne významného partnera. Musíme stavať na tom, čo nás spája, bez ideologických bariér. Žijeme v neľahkej dobe. V spoločnosti často prevláda najmä negativizmus.V tejto situácii nie je ľahké budovať mosty, omnoho viac pozornosti sa venuje tým, ktorí ich rúcajú. Nezmeníme svet, ale ako politici sa môžeme pokúsiť urobiť ho lepším.

Na záver sa opäť vrátim a pomôžem si dejinami, konkrétne našim velikánom a národovcom – Ľudovítom Štúrom.

„Nič veľkého, nič pekného, nič šľachetného sa nevytvorilo bez obete. Len slaboch sa k obetiam naučiť nemôže – ale duša vznešená horí po nich. Lebo práve v obetiach svoju silu, svoje panstvo ducha ukazuje.“Kto, ak nie my, volení zástupcovia ľudu, máme v rukách pri výkone svojej služby budúcnosť našich krajín? Práve my sme tí, ktorí by sme mali mať víziu. Víziu lepšej budúcnosti. Pre nás, pre naše deti a pre svoju vlasť.

Vážený pán predseda, vážené dámy a páni,

takáto budúcnosť je možná, iba za predpokladu spolupráce a aktívneho dialógu. Bez komunikácie ešte nenastal nikdy progres. Bez komunikácie sa nevyriešil žiadny problém. V našej vízii budúcnosti Slovenska – v rámci Európy má Ruská federácia nezastupiteľnú úlohu.
www.sns.sk

15.11.2017