Slovo Českých národních listů

 

Demokracie je diskuse. Všechna média by měla vytvářet příhodné podmínky pro její vznik, podněcovat ji. Názorová pluralita by proto měla být vlastní všem sdělovacím prostředkům.

 

V souladu s uvedeným postupují České národní listy. Publikujeme nejen články, které jsou souladné s celkovým zaměřením ČNL, ale také texty, jež jsou obsahově naprosto odlišné. Abychom dali šanci našim čtenářům udělat si vlastní úsudek o uvedených předmětných skutečnostech, dokonce ani takovýto text současně nekomentujeme. Vracíme se k některým z nich až po uplynutí určité doby. Věříme totiž, že naši čtenáři jsou schopní text samostatně ohodnotit, kriticky a případně i pozitivně. Naše poznámky, komentáře, kritika jsou tedy až časově následné.

 

V žádném případě naše demokratické postupy nelze vykládat jako souhlas s texty, které jsou v rozporu s českými národními a státními zájmy. Za svou vlasteneckou povinnost považujeme tyto interesy vysvětlovat, obhajovat, bránit všemi možnými pro nás dostupnými legálními prostředky.

 

Toto naše úsilí je založeno především na ústavních principech. Vycházíme z toho, že Česká republika je svrchovaný, jednotný, demokratický, právní stát, v němž zdrojem veškeré státní moci je lid. Naše úsilí směřuje též k tomu, aby ČR se stala i státem sociálním. Považujeme ČR též za vlast českého národa a národnostních menšin, které jsou s ním spojeny státním občanstvím a láskou ke společnému domovu. Vycházíme i ze zásady, že v demokratickém státě vládne většina po stanovenou dobu, v jejímž průběhu má menšina právo usilovat o to, aby v demokratických volbách se stala většinou.

 

Proto menšinová práva, ať již jsou jakéhokoliv druhu, nesmí ohrozit vládu většiny nebo tuto vládu fakticky omezovat. Pokud by k tomu došlo, pak trpí základní principy demokracie, a jestliže tato situace se udržuje v delším časovém úseku, pak může dojít i k ohrožení demokracie samé.

 

ČNL budou vždy podporovat prohlubování a rozšiřování demokracie zakotvením a využíváním forem demokracie přímé, především referenda. Zastáváme stanovisko, že svrchovaný lid má rozhodovat o nejdůležitějších společenských otázkách přímo, v referendu, že toto referendum má mít imperativní charakter.

 

Prostřednictvím referenda by měl lid rozhodnout i o našem nynějším proněmeckém směřování, prosazovaném především vládou ČR a některými politickými stranami. Věříme, že svrchovaný lid odmítne proněmeckou orientaci a rozhodne ve prospěch našich tradičních spojenců, mezi něž patří nejen Slovensko, ale i Srbsko a také Rusko. Jedině touto cestou můžeme zabránit, abychom se nestali německou kolonií, či protektorátem nebo dokonce, jak usilují někteří politici, 17. zemí Spolkové republiky Německo. Evropu si přejeme nikoliv jako nadnárodní federativní útvar ale jako společenství svobodných národních států, které budou spolupracoval v rámci volného evropského společenství ve prospěch svého lidu i Evropy jako celku. Jsme pro mírovou spolupráci. Odmítáme válku, včetně dalších násilných nástrojů jako jsou například sankce. Ne válku, ale vzájemně výhodnou spolupráci všech rovnoprávných států!

Pavel Rejf