První československý odboj v r. 1915

F.P. Vožický : Kronika světové války 1914-19 - XVI.

 

23. - 27. dubna

V Čechách k zalknutí dusno. Vojensky vládne tu chebský pluk 73. ve Vršovických kasárnách; v celé Praze jest jen několik českých praporů od pluků 11., 88., a 102., mezi nimiž vojenská policie slídí po připravovaném vojenském povstání. Persekuce mužstva a stálé chikanování. Všichni čeští vojíni poněkud inteligentní, Sokolové, učitelé atd. jsou proskribováni, na jejich průvodními listu vojenském vyznačeno jest P = politicky nespolehlivý, což na vojně znamená zostřené, přísné jednání, zlá služba.

 

4.-8. května

Persekuce.   7. května byl na rozkaz podplukovníka Plefky od pěš. pl. 88. z Černínských kasáren u Motola zastřelen pěšák Jan Kudrna, poněvadž dost uctivě nepozdravil. Plačící vdova a 7 dítek marné za něj prosily. Žena si druhý den vzala život. Krvavému Bedřichovi jest vraždění málo. Kudrna byl již dvakrát ve frontě a po třetí se zdráhal s poukazem, že jest zde dosti jiných, kteří nikde nebyli.

 

23. – 28. května

Američtí Čechové uspořádali 24. května v Chicagu schůzi, na níž promluvil J. Tvrzický proti Rakousku a pro samostatnost Čech.

 

4. – 11. července

Prof. Masaryk a Čechové ve Švýcarsku rozvinuli velkou agitaci k oslavě Husově. Přednášel Masaryk před 500 posluchači. 4. července v Curychu a 6. července v Ženevě spolu s Arnoštem Denisem. Masaryk ve francouzské řeči řekl, že „každý Čech musí se prohlásiti buď pro reformaci, která nyní znamená samostatnost a neodvislost zemí koruny české, aneb proti ní“. Masaryk obývá zde v hotelu „Richmonde“ vlastní pracovny, a je v přímém spojení s českou národní radou pařížskou a se zástupci neutrálních a dohodových států. Sychrava založil v duchu Masarykově „Ústřední kancelář revolučních výborů pro osvobození českých zemí a Slovenska“. Pak se píše o „Národním soudě“ v Annemase u francouzských hranic, který prý soudí provinilé Čechy.

 

26. srpna - 2. září

Maffie.          Dr. Eduard Beneš, potomní zahraniční ministr český, súčastňuje se silnou měrou tajné agitace pro samostatnost. Pod záminkou studia zajel již o vánocích 1914 a o velikonocích do Švýcar, kdež jako člen tajné Maffie setkal se s prof. Masarykem. Zprávy pro tohoto do Švýcar určené uveřejňoval dr. Beneš někdy také v Malém oznamovateli „Nár. Politiky“, zvláště ve formě milostných insertních pozdravů. Po zastavení „Času“ podal tam na př. hned nazítří 27. srpna 1915 zprávu tímto způsobem: „Nebude času. Jest nám líto. Srdečný pozdrav.“ Později policie nějak vytušila neb zvěděla o tomto tajném insertním spojení, ale i oni, zvěděvše o jejím podezření, přestali také podobná návěští uveřejňovati. Po zatčení redakce „Času“ byl v podezření u policie i dr. Šámal. Dokladem toho jest, že na schodech před bytem Šámalovým číhal skorem stále jeden detektiv a jiný dole před domem. A když někdo od Šámala vyšel, ten tajný nahoře udělal mu křídou čáru na kabátě, aby tajný dole věděl, že jest to Šámalův spiklenec, i šel po případě za ním, vypátrat jeho jméno a byt. Ale nemajíce důkazů v ruce, zatýkat si přece netroufli. Dne 1. září odcestoval Beneš z Prahy, neboť policie již koncem srpna vydala na něj tajný zatykač. 2. září sešel se v Aši s přítelem lékařem Amerlingem, jejž žádal o přispění, neboť pasu opatřit si již nemohl. Amerling provedl jej přes hranice, když pojednou uzří bavorského četníka. Beneš uhnul do lesa a Amerling šel mu klidně vstříc, legitimoval se a za hovoru provodil jej kus cesty. Beneš zatím dle udaného směru prchnul dále a zmizel. Dorazil do Švýcar a později do Paříže, kdež vedle Masaryka stal se hlavou československé akce osvobozovací a diplomatické. - Maffie scházela se v bytě Benešových na Vinohradech u Riegrových sadů č. 14, kdež také byla vykonána policejní prohlídka. Sem také zavítala v této době pí. Linhartová, která přinesla ze Švýcar  v knoflíku svého šatu důležité vzkazy.

 

5. - 14. října 

Prof. Masaryk konal v Londýně první přednášku jako řiditel slovanského ústavu na londýnské universitě. Úvodní přednáška Masarykova vyvinula se ve velikou slavnost, Asquith dal se zastupovati lordem Cecilem, který přečetl Asquithův projev, v němž stojí o Masarykovi: „Londýn v něm nevítá pouze muže vědy, který nás o Slovanském světě poučí, ale zdraví také muže, jehož osobním vlastnostem, síle a duchu přinášíme s radostí povinný hold“. Místo, kde Asquith tlumočil stanovisko“ „Anglie v prvé řadě bojuje za svobodu malých národů,“ bylo aklamováno.

 

15. - 23. října

Prof. Masaryk promluvil v protirakouském smyslu 23. října na hudebním večeru českém v Londýně. Řekl také: „Dnes není v Čechách již rozdílu mezi stranami, všechny bojují pro jeden cíl, pro jednu myšlenku“.

 

Výňatky z knihy

F. P. Vožický: Kronika světové války 1914-19 , str. 180-206

Vlastním nákladem vydal F. P. Vožický na Král. Vinohradech, čp. 623. Hálkova 35.

Vychází 4krát ročně. – Tiskem Obchodní knihtiskárny „Merkur“ v Praze

ROČNÍK III. 1919 , belletrie , číslo 6