Připomenutí platného rozsudku Městského soudu v Praze o Hugo Salmovi

Z paměti orgánů a samozřejmě i veřejnosti se vytrácejí vědomosti o již proběhlých soudech v restitučních kauzách,protože spory trvají často přes dvě desetiletí. Pro paměť národa připomeňme citacemi rozsudek Městského soudu v Praze ve věci občanství Hugo Salm-Reifferscheidta, starohraběte a knížete panství Rájec (dnes Rájec-Jestřebí v jihomoravsém kraji).Soud tehdy zamítl žalobu potomků knížete proti Ministerstvu vnitra. Pokud je známo, poté věc dospěla až k Ústavnímu soudu,který zamítnutí žaloby potvrdil usnesením.

Městský soud v Praze za předsednictví JUDr.  Slavomíra Nováka a soudců JUDr.Marcely Rouskové a JUDr. Hany Pipkové tehdy rozsudkem č.j.8 Ca 342/2006-180 osvíceně rozhodl,že žaloba potomků Hugona Salm-Reifferscheidta se zamítá. Citujeme z odůvodnění příklady:

 

"Dále se pak správní orgán I.stupně v odůvodnění svého rozhodnutí zabýval jednotlivým podmínkami stanovenými v ust. par.2 odst 1 ústavního dekretu a došel k závěru, že H.S.R  podmínku zachování věrnosti Československé republice nesplňuje, a to z důvodu členství v nacistických organizacích (NSRKB, DAF a BDO), které byly součástí okupační moci a podílely se na výkonu okupace Československé republiky. Z ústavního dekretu i z citovaných předpisů k jeho provedení vyplývá, že osoby organizované v těchto složkách nesplňují podmínky pro zachování československého státního občanství podle par. 2 ústavního dekretu a z hlášení MNV v Rájci nad Svitavou je zřejmé, že H.S.R bylo považován za FAŠISTU A KOLABORANTA, který byl v roce 1945 ponechán na svobodě pouze z důvodu svého nepříznivého zdravotního stavu." (konec citace rozsudku str.10-11.) (zdůraznil JJN)

 

Ve skutečnosti byl kníže Salm ponechán v tzv. "domácím zajištění" neboli domácí internaci, protože mu byly přiděleny určité místnosti v zámku, které nesměl opustit. (Vyšetřovací spis MV ČSR. Dále listina  MNV Rájec z 2.8.1945 o tom, že v zámku bydlí jeho bývalý majitel, který je tu zajištěn. Archiv MV. Archiv MZA, fond MZA, archiv Blansko). Viz studie J.Jaroš Nickelli, Otázka domácího vězení Hugo Salma v letech 1945-1946 aneb Opak věrnosti ČSR je zrada ČSR, Sborník Muzea Blansko 2013,str.141-147.

 

Dále se v rozsudku uvádí:

"Český svaz bojovníků za svobodu, okresní výbor Blansko-Boskovice, zároveň v dopise, protestuje proti rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 29.června 2005 s tím, že H.S.R za protektorátu ve vedoucích funkcích zaměstnával jen samé říšské Němce a nacisty, nikdy nevystoupil jako antifašista a také se nikdy nezúčastnil boje proti německé okupaci a okupantům" (str.13 rozsudku. Prohlášení ČSBS Blansko-Boskovice je uvedeno v plném znění v knize CUI BONO RESTITUCE II.,Praha 2007,str.59. Nikdy nebylo žalováno!)

 

Dnes se u některých soudů toto obrací v opak - a tyto rozsudky se  snad ponechávají mimo zřetel vysokých instanci (??), což ovšem lze považovat za dočasné,protože následná šetření musí opět prověřovat veškeré dokumenty  osvobozeného státu ČSR, nejen listiny protektorátu a nacistů, a další svědectví. Uvidíme, jak bude probíhat  nekonečný vývoj kauzy od rozsudku k rozsudku.

 

Poznámka nakonec: 

Již tehdy se Ústavní soud fatálně zmýlil v kvalifikaci jednání Hugo Salma k českým dětem v Rájci, kdy tvrdil: "Salm krmil a šatil české děti". Opak byl pravdou. Rezoluce závodních rad Salmových podniků z r.1945, nalezená legionářem Janem Hříbkem ve fondu Ministerstva zemědělství prokázala naprostý protiklad tohoto tvrzení. Tam  referenti závodních rad potvrdili, že podpory Salmova panství českých dětí za okupace byly zastaveny.

V dalších omylech by se pokračovat nemělo. Minoritní votum ústavního soudce dr.Musila k současnému nálezu ÚS v kauze Salm-Nečasová, jako nesmírně osvícená studie dle nás boskovických odbojářů prokazuje, že je  závažný omyl považovat skutky pana knížete pouze za pročeské nebo k ochraně českých občanů směřující. Tato otázka je dle našich poznatků téměř neprokazatelná nebo nepřezkoumatelná.

 

Jiří Jaroš Nickelli,  předseda HDK ČSBS Boskovice