Pokračování v záležitosti pana Mgr. J. Šolce, libereckého zastupiteleČlen Zastupitelstva města Liberce

Magistrát města Liberec

nám. Dr. E. Beneše 1/1

460 59 Liberec I . Staré městoVážená zastupitelko / vážený zastupiteli,postupuji Vám pro informaci kopii otevřeného dopisu zastupiteli Mgr. Jiřímu Šolcovi. Dopis jsem mu doporučeně odeslal 2.2. 2017 a doposud jsem neobdržel odpověď.Předmětná stanoviska pana Mgr. J. Šolce, přednesená na Německo-českém komunálním kongresu sudetoněmeckého landsmanšaftu v loňském roce :považuji za důležitá a svým způsobem skandální, proto Vám zasílám kopii dopisu v plném znění.Děkuji, že se s obsahem dopisu seznámíte a případně odpovíte na níže uvedenou adresu:


Ing. Pavel Rejf, CSc.Co jsou ti pánové, landsmani, a co chtějí na nás, vyplývá z jejich platných stanov a Programu 20 bodů.Stanovy sudetoněmeckého landsmanšaftu§3 stanov Sudetoněmeckého landsmanšaftu zní takto:

"a) zachovat přes tři miliony sudetských Němců, kteří byli po druhé světové válce vyhnáni ze své vlasti v Čechách, na Moravě a v sudetském Slezsku, a rozptýleni po celém světě, a jejich potomky, jako politické, kulturní a sociální společenství, a hájit jejich záležitosti ve vlasti jakož i na územích, kde nyní žijí;'

b) spolupůsobit za spravedlivé národní a státní uspořádání, ve kterém budou celosvětově zažehnána vyhánění, vraždy národa nebo ,etnické čistky' a diskriminace, a kde bude zaručeno zejména právo na vlast, práva národních skupin a právo na sebeurčení pro všechny národy resp. národní skupiny;

c) prosazovat právní nárok na vlast, její znovuzískání a s tím spojené právo národní skupiny na sebeurčení;

d) hájit právo na navrácení resp. plnohodnotnou náhradu nebo odškodnění za zkonfiskovaný majetek sudetských Němců;

e) pečovat o krajany hospodářsky a sociálně;

f) pečovat o kulturní a myšlenkové dědictví vlasti jako součást německé a evropské kultury, toto podporovat a dále rozvíjet;

g) přispívat k porozumění mezi národy v Evropě na základě pravdy a práva, zejména k nastolení partnerských vztahů mezi Němci a Čechy".

( Text podle nám dostupných materiálů)

Z programu 20 bodů15. Přihlašujeme se taktéž k přirozenoprávnímu nároku každého člověka na nerušené usazení ve svém právoplatném bydlišti, jakož i k právu národů a etnických, rasových a náboženských skupin na nerušené usazení ve svých zděděných osídlených oblastech (právo na vlast). V našem případě tím rozumíme právo sudetoněmecké skupiny na návrat do své vlasti a na nerušený život právě zde v souladu s právem sebeurčení. Poměry v Evropě - též mezi Spolkovou republikou Německo a Československem - mohou být považovány za normalizované teprve tehdy, až bude toto právo uskutečněno.16. Hlásíme se k právu sebeurčení jako právu národů a národních skupin určovat si svobodně svůj politický, hospodářský, sociální a kulturní status. O osudu sudetských Němců a jejich území může být totiž rozhodováno jen s jejich výslovným souhlasem.Toto jsou platné Stanovy a Program SL. K žádné jejich novelizaci nedošlo. Příslušný rejstříkový soud odmítl jejich registraci, a to již dvakrát. Proto stanovy i program platí v původním znění.Pokud pan Mgr. J.Šolc chce vystupovat s otevřeným hledím, měl by svým kolegům ze zastupitelstva města Liberec sdělit výše uvedené skutečnosti i to, co řekl na komunálním kongresu v Plzni.

P. Rejf