Počátky legií

F.P. Vožický : Kronika světové války 1914-19 - XIV.

21. ledna 1915

Politické.       Rak. následník, arcikníže Karel František Josef jest v Berlíne, rak. ministr zahraniční, bar. Burian, odjel do něm. hlav. stanu. — Něm. ministr vojenství šl. Falkenhayn odstoupil a jmenován generálem pěchoty: ministrem voj. stal se generál lieutnant Wild z Holienbornu. President Poincaré udělil velkoknížeti Nikolaji Nikolajeviči a čtyřem rus. generálům voj. vyznamenání.

Hrůzy války.           Halič má 78.497 čtver. kilometrů plochy a 8.026.000 obyv.,  zničeno a spustošeno plochy 55.742 čtv. kilometrů (pětina území celého Předlitavska), totiž 70,7% celé Haliče; 13% jest spálená pustina. Němci nutí zámožné Belgičany, kteří uprchli, k návratu tím, že na nepřítomné uvalili desateronásobnou daň z příjmů.

Hrůzovláda v censuře.      „Budweiser Kreisblatť“ v Čes. Budějovicích zastaven úředně na čtyři týdny. — Konfiskují sami sebe: V „Nár. Politice“ zabavena úř. Vyhláška o narukování nových branců. — V „Nár. Listech“ zabavena vyhláška morav. místodržitele. — Na Ostravsku a také jinde řádí spousty anonymních dopisů; sám polic. správce mor. ostravský žádal novináře o prohlášení, že anonymní udavačství není vítané, ani čestné.

Hospodářské.         Nedostatek hrozí. V Praze není mouky v obchodě. Vláda opět nabádá k šetření potravinami.

 

25. ledna.

Persekuce.             Proti censuře v Rakousku ozývají se konečně ostré hlasy. Vídeňský živnostenský spolek na podnět posl. Exnera podal vládě ostré ohražení, které nebylo skonfiskováno. Klub mladočeský usnesl se na ohražení ještě ostřejším, jež však bylo zabaveno, člen panské sněmovny, býv. ministr spravedlnosti dr. Fr. Klein v „Neue Freie

Presse“, pokládá nynější censuru za povážlivou a škodlivou státu.

—       Úředně zastaven agrární list na Moravě „Selské Listy“. — V Prostějově zastaveny na 8 dní „Hlasy z Hané“, dále „Ještědský Obzor“, „Ještědské Rozhledy“ a „Hlasy Severu“.

Nedostatek.            Německo zabavilo, resp. monopolisovalo všecky zásoby mouky a obilin. Podobně učinilo místodržitelství na Moravě. — Rak. vláda nařídila rekvisici uhlí pro Vídeň, Krakov, Linec.

Kulturní.       Ze 25.000 franc. profesorů, kteří narukovali, padlo již 3500. Na franc. vyš. školách klesl počet studujících ze 23.000 na 10.500, na středních z 98.000 na 73.600.         Na Moravě, ve Slezsku a také již v Čechách jsou četné školy zavřeny          pro nedostatek učitelstva.

 

28. ledna

Půlletí války.                     Hrozná světová válka zuří již půl roku a o výsledku nelze ještě mluviti, o ukončení nedovoleno ani sníti. Tušíme jen veliké oběti na tisíci mladých životech, vidíme statisíce raněných a mrzáků, zdecimované, vyhladovělé národy, zpuštozené země.

Hospodářské.         Drahota vzrůstá vůčihledě. Mouka již není vůbec k dostání. Jeví se poptávka po uhlí, jelikož větší část české těžby musí do Vídně a do Lince. — Vláda vídeňská nařizuje míchati mouku z 50% pšeničné, 50% ječné, kukuřičné, brambor, škrobu a pod. V Berlíně smějí pekaři vyráběti už 3/4 své dosavadní produkce, tolikéž hostince. Pro obyvatele stanoveno 2 kg mouky na týden. — Pražští hostinští trpí nedostatkem mouky a zakročují o ni u aprovisační komise.

 

30. ledna               

Persekuce.   Ve Štramberku na Moravě zatklo četnictvo býv. starostu, obv. lékaře dra. Hrstku, hostinského Ed. Pospíšila a ing. Vojt. Hrabovského, jež odvedlo k voj. soudu v Mor. Ostravě. Příčina neznáma.

 

13. března             

Čechové v Americe pracuji vydatně pro osvobození staré vlasti. Ustavili centrální „České národní sdružení“ s tiskovým propagačním výbojem. Sdružení zahrnuje 26 velkých česko- amerických kolonií se 70.000 členy; toto sdružení má ve dnech 13. - 16. března sjezd v Clevelandu. Sídlo jest v Chicagu, předsedou L. Fischer, jednatelem Jos. Kramer-Tvrzický; vynikajícím pracovníkem jest Eman. Voska, továrník mramoru a j. Provádějí četné sbírky na udržování československých legií a na „velezrádnou“ protirakouskou agitaci. Američtí Čechové spolu s ruskými sami vydržují legie a tiskovou akci. Jakoukoli pomoc od spřátelených států zásadně odmítají.

 

14. března

Prof. Masaryk obdržel. v Ženevě od básníka Machara na korespondenčním lístku sdělení: „Příspěvek pro „Novou Dobu“ „dodati nemohu“, což znamenalo „Nejezdi domů, pátrají po tobě!“ Téhož dne zemřel Masarykovi v Praze syn, malíř Herbert Masaryk, jemuž nemohl na pohřeb. V ženevské „Besedě Slovan“ konal přednášku s obsahem „Češi a přítomná válka“. Z dobrovolného vyhnance stal se nucený, neboť černožlutý pták vztahoval po něm již drápy.

 

18. března             

Počátky legií. Rotmistr J. Šeba, obec. tajemník z Pol. Ostravy špaček, Boh. Pavlů, Zapletal, Markovič, Husák a j. utvořili první oddíl z ruských Čechů, bojujících po boku Ruska.

 

Výňatky z knihy

F. P. Vožický: Kronika světové války 1914-19 , str. 136-161

Vlastním nákladem vydal F. P. Vožický na Král. Vinohradech, čp. 623. Hálkova 35.

Vychází 4krát ročně. – Tiskem Obchodní knihtiskárny „Merkur“ v Praze

ROČNÍK III. 1919 , belletrie , číslo 6