Doc. PhDr. Luboš Kohout, CSc.

 

Klub Obroda v hnutí odporu a

v převratu 1988-1991.

 

III.

 

Praha 1994

Vydání první

 

Vždyť veškeré počínání „realistů“ bezprostředně po 17. listopadu nese zřetelnou pečeť neplánovitosti, improvizace, vyplývající z šoku překvapení nad náhlým a rychlým tempem se zrychlujícím živelným vývojem.. To platí o celém disentu, Obrodu nevyjímaje. Nesporné však je, že Obroda byla ze všech složek disentu nejlépe připravena programově  (ač byla později zaskočena radikální privatizací státního sektoru), ale i svou znalostí protivníka.

Nicméně se realisté jako celek dost rychle z překvapení vzpamatovali a začali racionálně jednat. Celkově byl disent . navzdory početným improvizováním a politickým amatérismům, politicky a – vyzvedávám – i politicko – takticky až překvapivě na výši. Zejména zváží-li se, že v jeho řadách právě ti nejautoritativnější lidé typu V. Havla, byli původně hlasateli myšlenky „nepolitické politiky“, což každý, i tuctoví politikové, nemohou označit jinak, než jako sice duchaplný, avšak absurdní bonmot, - Štěstím národů Československa tudíž bylo, že v našem případě se potvrdilo ono Goethovo: „Šedivá je každá teorie, žití strom se zelená!“ Že si to disent jako celek uvědomil a pružně, pohotově si ve vzniklé situaci počínal.

Ovšem objektivní historiografie nemůže dopustit ani přeceňování jeho nesporně záslužné činnosti. Jak ukázáno výše, byl převrat v Československu výslednicí působení příznivých faktorů vnější i vnitřní povahy, objektivních i subjektivních. K nim, k jejich prosazení, přispěla také Obroda, jakož i vůdčí představitelé „Pražského jara“ typu Dubčeka, Špačka, Černíka, Císaře, Šimona, Hájka, v dávnější minulosti Kriegla, Smrkovského …

Ve vzniklé situaci by zřejmě, přes možné rozkazy, odmítly Lidové milice, armáda, veřejná bezpečnost, střílet do lidu.

 

c) Obroda jako demokratická levice Občanského fóra

Politická uskupení, formující se na sklonku r. 1989, Občanské fórum, spojoval společný názor, že hlavním posláním tohoto, politicky velmi diferencovaného, heterogenního útvaru, je zlomit mocenský monopol špiček komunistické strany. Zabezpečit nezávislost státu na dosavadní superstruktuře, reprezentované Varšavskou smlouvou a Radou vzájemné hospodářské pomoci. V tomto kontextu vystupoval jako prvořadý požadavek brzkého odchodu ozbrojených sil SSSR z území Československa, aniž by se rušily ty z dosavadních vazeb, jež by pro nás byly, jistě v modifikované podobě, využitelné. Konkrétně: v dohledné době ani z Varšavské smlouvy, ani z RVHP nevystupovat! – Realizovat svobodné demokratické volby, dle běžné praxe ve vyspělých demokratických státech. Na jejich základě konstituovat reprezentativní ústavodárné a zákonodárné sbory. Vytvářet demokratický právní stát a pluralitní politický systém, jehož nedílnou součástí mohl být volný, svým způsobem „koaliční“ charakter Občanského fóra i profilování, krystalizace politických stran pravice, středu a levice. Jak z lůna OF, tak i z politických stran a uskupení mimo ně. Uskutečnit radikální ekonomickou reformu, představující výraznou deetatizaci a demonopolizaci ekonomiky na bázi tržních vztahů, avšak současně uznávající rovné šance všech podob vlastnictví na plodném a prospěšném uplatnění v národohospodářském celku. – Tedy nejen soukromého, individuálně i kolektivně kapitalistického, nýbrž i státního, družstevního, či komunálního vlastnictví.

Ani původní předvolební program OF, dokonce ani povolební původní vládní programy federální a republikové (červen 90) nepředstavovaly uznání jakési nadřazenosti privátních i velkokapitalistických forem vlastnictví nad společenskými. Favorizovaly výlučně – v tržních vztazích prokázanou – ekonomickou efektivitu té či oné vlastnické formy! Programová prohlášení OF, stejně jako program Obrody, jenž je rámcově akceptoval a rozličné jejich stránky akcentoval a rozvíjel, hovořila, zajisté rozličnými formulacemi, ale jednoznačně, o budování sociálně tržního hospodářství. Tedy nikoli tržního bez jakýchkoliv přívlastků, jak to od podzimu 1990 (po parlamentních volbách) začala prezentovat pravicová část OF, později se transformující  do  „Klausovy“ ODS. Do voleb žádný proud v OF nenastoloval otázku dalekosáhlých restitucí kdysi církevního a feudálního majetku, či nepředjímal budoucí neblahý osud zemědělských družstev. Nepředpokládalo se ani rychlé, prakticky bezbariérové otevírání se západnímu kapitálu, zejména německému.

Se svým programem oslovila Obroda  veřejnost nejprve v Manifestu výkonného výboru z 27.11.1989 (Dokument č. 17). Dále v Rezoluci zastupitelstva Obrody, zasedajícího 16.12. 1989 (Dokument č.18) a posléze v předvolebním prohlášení – výzvě k voličstvu, schváleném shromážděním Obrody z 2.4.1990 (Dokument č. 21, 22).

Pokud již předběžná zpráva parlamentní komise, zkoumající události kolem 17. Listopadu 1989, uvedla v projevu J. Rumla, že Obroda postupovala v mnoha závažných otázkách proti politice všech ostatních součástí OF, jde o účelovou politicko – propagandistickou konstrukci, jež je v rozporu s objektivní dějinnou fakticitou. Platí to i o důležité otázce volby nového prezidenta republiky po již neúnosném Husákovi.

Na počátku roku 1989 v souvislosti s jeho vážným onemocněním, připravili vládní činitelé svého kandidáta či kandidáty na funkci prezidenta republiky. Tehdy vystoupil Č. Císař s argumentovaným požadavkem navrhnout jako protikandidáta opozice na prezidentské křeslo A. Dubčeka , textem z 25.3.89 (Dokument č.19). Seznámil s ním i A. Dubčeka. Ten kandidaturu neodmítl, ovšem u vědomí toho, že v existujících mocenských poměrech je nerealizovatelná. Nicméně protirežimnímu boji prospívající! S Dubčekovým postojem souhlasili i jiní čelní představitelé disentu. Jak vysvětluje M. Hájek, nepředpokládalo se, že by A. Dubček mohl být doopravdy zvolen do funkce prezidenta republiky; šlo o celonárodní protirežimní kampaň. V tomto smyslu jednal s příznivým výsledkem Hájek a Šilhán i s V. Havlem. Když se tehdy, proti očekávání, Husák ještě uzdravil, bylo řešení nástupnického problému odloženo. K jeho znovuaktualizaci došlo až v souvislosti s listopadovými demonstracemi. Tehdy celý disent i značná část aktivizující se veřejnosti byli zajedno v názoru, že protirežimní odpor a naděje na demokratické změny symbolizuje především charismatická trojice, známá a akceptovatelná spontánně celým demokratickým světem: kardinál Tomášek, symbol mravního odporu proti neostalinskému režimu (Dokument č. 20), Václav Havel, dlouholetý aktivní, ve světě známý odpůrce tohoto režimu, za své přesvědčení a činnost vězněný a Alexander Dubček, který první, za nesmírně obtížných vnitřních a mezinárodních podmínek vystoupil v  . 1968 v čele sil, jež chtěly prosadit do společenské praxe myšlenku nedílného spojení demokracie a socialismu.

Aktuální situace na sklonku r. 1989 vyžadovala, ale i umožňovala jednotný společenský protirežimní nápor všech sil, jež personálně ztělesňovaly uvedené tři osobnosti. Z iniciativy Dubčeka došlo k jeho osobnímu setkání jak s  V. Havlem (v den jeho propuštění z vězení v jeho bytě), tak s kardinálem Tomáškem v arcibiskupském paláci u příležitosti jeho narozenin. O několik měsíců předtím přijal Dubčeka asi k půlhodinovému rozhovoru i papež Jan Pavel II.

Mnozí přední představitelé protirežimní opozice, bez ohledu na politickou příslušnost, zastávali názor, že Dubček v čele státu bude zárukou pokojného procesu celého politického převratu. Pod jeho vlivem a pod vlivem jemu blízkých, včetně Obrody, dojde patrně k žádoucí diferenciaci ve vedení dosud mocné a opozici mimořádně nebezpečné KSČ. Bude se minimalizovat možnost, aby KSČ ozbrojeným násilím „vyřešila“ zajisté jen dočasně a problematicky, hlubokou společenskou krizi. V neposlední řadě pak bude slovenský vlastenec a současně rozhodný stoupenec úzké česko – slovenské spolupráce ve společné federaci, A. Dubček, jakožto hlava státu, symbolem jednoty a rovnoprávnosti obou státotvorných národů země …

To při zachování specifických, nezastupitelných rolí obou dalších charismatických a světem uznávaných a ctěných osobností. – Ostatně to bylo v souladu i s převažujícími názory demonstrující veřejnosti, kdy nejfrekventovanější hesla byla „Dubček na Hrad“, „Dubček prezidentem!“ „Nechceme Husáka, chceme Dubčeka!“ a mnohá jiná. To přinejmenším až do doby největšího lidového shromáždění na pražské Letné.

Ovšem průběh jednání OF, především s premiérem Adamcem, modifikoval i kandidaturu na místo prezidenta republiky. Do vlády, předběžně dohodnuté i s představiteli OF, jmenoval Adamec příliš mnoho, ba převahu, (4:1) lidí s rudou knížkou v kapse. Vláda jepičího trvání padla! Adamec posléze definitivně rezignoval na další jednání o vládní sestavě. Pokud nakonec místo premiéra zaujal Slovák Čalfa, nebylo únosné, aby další z nejvýznamnějších státních funkcí obsadil rovněž Slovák A. Dubček. Takto se vůdčí garnitura OF i převažující vůle demonstrantů na Letné a po Letné shodly na kandidatuře V.Havla… Takže v dynamickém, stále se měnícím pohybu převratných listopadovo – prosincových dní nebylo nic podstatného, tedy ani prezidentské volby, na půdě OF, či na půdě jiné, předem dohodnuto.

Nicméně kandidatura V. Havla na prezidentskou funkci nevyplynula až teprve z faktu, že včele vlády stanul Slovák. K posunu v myšlení a činnosti vůdčího jádra OF a VPN (Veřejnost proti násilí) došlo poté, kdy jednání Havel – Urbánek a v pořadí čtvrté jednání Adamec – Havel a druzi 6.12.89 prokázalo, že představitelé „strany a vlády“ jsou ochotni jít na dalekosáhlé mocenské ústupky opozici. Tehdejší atmosféru vcelku stejně hodnotí – jinak v mnohém protikladní – Z. Mlynář a P. Pithart. Cituji prvního: „Nakonec od moci utekli jako chuligáni, zbaběle. Zhroucený mocenský systém vytvořil vakuum, moc ležela na ulici“ (LN 30.3.1990). Pithart k témuž: - Otázka: Vnímal jste při těchto schůzkách s Adamcem, Urbánkem, Pitrou, Čalfou a dalšími, že vlastně jednáte s těmi, kteří doslova položili moc na zem? – Odpověď: „Neřekl bych doslova, ale postupně. Vždy, po každém jednání, jsme po dlouhé hodiny svědomitě analyzovali, co jejich průběh znamená, jak tomu rozumět. Samozřejmě, vždy na tu další schůzku jsme už byli lépe připraveni věcně, i pokud jde o jména, ale zase se ukázalo, že oni ustoupili ještě o kus dále … Ačkoli jsme slovo demise používali, neměli jsme v kapse seznam lidí do vlády.“ (Nebyli jsme týmem na převzetí moci – RP 17.11.1992).

Změněnou situaci obráželo, s hlediska dalšího vývoje mimořádně významné jednání vůdčích představitelů OF a VPN odpoledne 6.12.89. Většina zastávala názor, že v nové vládě by měl být poměr mezi komunisty a nestraníky alespoň 50:50. Poprvé se zde nevylučovalo, že by v čele vlády mohl být i někdo jiný, než L. Adamec; kupř. M. Čalfa. Přitom byla většinová shoda v tom, že prezidentem republiky by měl být V. Havel. Zazněly i ostré invektivy na adresu A. Dubčeka.

Slovák J. Budaj (později označený – právem?, neprávem? – Za agenta StB) zde razantně a v rozporu s fakty zaútočil na Obrodu, slovenskou zejména: „Slováci – prípadný kandidát je ten Dubček, čo by im ideálne vyhovovalo. Myslím tejto garniture. Jak on tam neustále ten Urbánek tu Obrodu teda pchal. Keď ju šesťkrát spomenul, aká je to zaujímavá, príjemná skupina, tak málo, hej! No a vieme, aků aktivitu vyvíja na Slovensku, tá Obroda. Myslím, že je podobná jako tu, u vás, že berie neustále údiel v parciálnnych dohodách s komunistickou stranou, v zákulisných jednániách, pričom aj naznačuje spoluprácu s opozíciou. Takže ona je taká podobojí, hej. – Takže myslím si, že tam je teda eště snaha stále prekvapiť týmto ťahom. Lenže já myslím, že ona naráža permanentne na odpor Husáka, lebo pre Husáka je to životná tragédia. Keď jeho má vystriedať vo funkcii Alexandr Dubček … Musíme si uvedomiť, že skutečne hrozba kombinácie Adamec – Dubček je bomba, která pacifikuje politickú situáciu.“

Co by asi mohl historik Obrody z tohoto Budajova expozé vykonstruovat, pokud by se držel pokleslé „špionomanské“ metodologie Rumlovy parlamentní komise?

Budajovi přizvukoval nejen M. Kocáb, který zaprorokoval, že tandém Dubček – Adamec „se nebezpečně orientuje na bázi reformního komunismu, což já považuji osobně za prohru. Bude tady přestavba jak řemen!“

Se závažným a rozvážným příspěvkem vstoupil do této diskuse Z- Jičínský: …“ v této souvislosti nemůžeme chtít v brzké době naši vládu, která je  sto  zabezpečit v nějaké podobě – pokud možno co nejklidnějším způsobem – přechod k systému, který vzejde ze svobodných voleb“. A k prezidentské volbě: „ Já bych, prosím vás, ještě rád dokončil v rámci všech těch úvah , o kterých jsme včera vedli velmi podrobné diskuse, aby nebyl zcela z možných kandidátů na prezidenta vyloučen Alexandr Dubček“ (RP 30.10., 6.11.1991).

Takto zformování Čalfovy vlády – paradoxně – nejvíce uvítal G. Husák a značná většina z vedení VPN a OF. Každá strana z diametrálně odlišných důvodů!  Nicméně společným jmenovatelem zde bylo sledování úzkých, svoji podstatou politicko – stranických, či dokonce (Husák určitě, jiní z OF a VPN pravděpodobně) ryze osobních cílů a nepochopení , či ignorování objektivního zájmu obou státotvorných národů země. Další, velmi negativní společenský vývoj stvrdil, že již v jednáních o obsazení prezidentské funkce lze právem nacházet zárodky všech dalších, stále narůstajících česko – slovenských konfliktů, ústících posléze v neblahý, ba tragický, státní rozvoj.

Ve složité situaci došlo k výrazné aktivizaci dosud vůdčího představitele Obrody Čestmíra Císaře. Ten na základě návrhu již reformující se organizace a vedení  Svazu socialistické mládeže přijal po jistém váhání kandidaturu na Husákem uvolněnou funkci, jakožto politicky nezávislý kandidát. Historicky vzato byla tato kandidatura kontinuitní s jeho kandidaturou na tutéž funkci, podpořenou Československým svazem mládeže, resp. jeho střechovým koordinačním vedením v r. 1968. Ovšem objektivní situace v r. 1968 a v r. 1989 byla diametrálně odlišná.

V logice věci bylo, že Císař rezignoval na svoje členství v Obrodě, což motivoval názorem, že Obroda příliš ztratila svoji politickou autonomnost vůči Občanskému fóru. Jak již uvedeno výše, vedení Obrody se od jeho kandidatury ostře distancovalo.

Poté, když značná část politicky se aktivizující veřejnosti, obecně protikomunisticky naladěné, proti Císařově kandidatuře vystoupila (strhávání plakátů s jeho prohlášením, psaní hanlivých dopisů aj.) došlo k jeho televiznímu vystoupení, jímž svoji kandidaturu na prezidentskou funkci stáhl. Učinil tak přesto, že mu projevila podporu řada občanů starších ročníků a že parlament, stále s převahou poslanců KSČ, by mu patrně přál (nicméně ani to nebylo jisté, zejména proto, že nové vedení KSČ i Adamec aj. zavazovali poslance – členy KSČ k volbě V. Havla). Tento fakt, i skutečnost, že Císař sám kandidaturu stáhl (mj. po rozhovoru s Havlem) zabezpečilo V. Havlovi drtivou většinu poslaneckých hlasů. To v paradoxním protikladu s volbou prvního prezidenta českého státu 1993. Protikandidátka V. Havla, poslankyně Levého bloku, Stiborová, tehdy získala téměř čtvrtinu poslaneckých hlasů. Důsledek to závažných chyb, jichž se ještě jako prezident federální, dopustil.

I dnes zní aktuálně některé myšlenky televizního vystoupení ˇ. Císaře: „Pokud začínáme klást základy nového systému, čiňme tak po solidní analýze všeho existujícího a po důkladném posouzení všech alternativ příštího uspořádání, aby nedošlo k novým chybám a ztrátám. – Zajisté nechceme upustit od federálního uspořádání státu,  avšak potřebujeme se vrátit k jeho zásadám z roku 1968. Pozdější centralistické deformace s nabubřelou byrokracií totiž popřely původní demokratické pojetí federace. Toto pojetí vycházelo z uznání státní svrchovanosti obou národních republik, které svěřují federálním institucím jen záležitosti společného zájmu, obrany, zahraniční politiky apod. Nezbytné strukturální změny ve skladbě odvětví a oborů by měly respektovat jak podmínky domácího a světového trhu, jemuž se otvíráme, tak i sociální zřetele a potřeby všech vrstev pracujících. Pokud něco ze socialistických tradic nebylo zdiskreditováno, jsou to ideje sociální spravedlnosti, jimž praxe ovšem neodpovídala.“

Zajisté by se Císař, jako autor podnětné práce o česko – slovenských vztazích „Na okraj české otázky“ (1984), projevil v prezidentské funkci jako činitel nikoli prohlubující, nýbrž odstraňující a otupující krizové hroty mezi oběma národy. Rozhodně by do nich nevnášel osobní antipatie, jež V. Havel, do jisté míry i předseda české vlády P. Pithart, nedokázali překonat zejména ve vztahu k politické aktivitě svérázného slovenského politika V. Mečiara a HZDS, jako nejsilnější politické strany jím vedené …

V konstelaci politických sil v letech 1989-91, zejména pak masových politických nálad, v mnohém iracionálních, byla ovšem Císařova iniciativa odsouzena k neúspěchu. Pokud by na prezidentskou kandidaturu nerezignoval a byl zvolen prezidentem republiky, dík trvající komunistické převaze v tehdejším parlamentu, došlo by s největší pravděpodobností neprodleně k vážnému zostření politické situace v zemi, k silnému a stupňujícímu se tlaku na jeho abdikaci a na opětovanou volbu prezidenta s jediným kandidátem, V. Havlem. – Pluralitní prezidentská kandidatura je možná až ve stabilizovaných podmínkách. Je vyloučena v podmínkách dynamického společenského pohybu, kdy před demonstrující ulicí mohl obstát je „hrdina dne“.

Nicméně v souladu se starořímským „audiatur et altera pars“ – nechť je slyšena i druhá strana, je potřebné přihlédnout i k argumentaci Č. Císaře. Formuloval ji poté, kdy si přečetl můj text k historii Obrody. Shrnuji podstatné:

Polistopadové OF bylo sdružením nesourodých disidentských skupin, které spojoval odpor k totalitnímu režimu a cíl nastolit demokratické svobody. Zkušení politikové museli počítat s jeho postupným rozpadem, Ve vyhraněné politické směry od pravice k levici. Proto bylo potřebné zachovat Obrodě autonomii uvnitř OF, aby tam v dalším vývoji hrála vlastní úlohu (viz naše tehdejší diskuse o přeměně klubu ve stranu).

Setkání Č. Císaře s Adamcem a Mohoritou (nikoliv s Čalfou, jak se mylně uvádí) se konalo 5.12., a to z iniciativy partnerů, nikoli Č. Císaře. Nebyla žádným „jednáním“, tím méně jménem Obrody. Šlo o diskuse  o vzniklé situaci a jejím řešení. Chtěli znát Císařův názor, který jej jako svůj sdělil. Tlumočil i stanoviska Obrody, pokud byla schválena. Žádné závěry ani dohody nepřicházely v úvahu. Obvinění z jednání „za zády“ a z narušení „jednoty OF“ byla a jsou stupidní.

Den před abdikací G. Husáka, tj. 9.12., pozval Č. Císaře k rozhovoru opět L. Adamec. Tématem tentokrát byla možnost, že by jej na Hradě vystřídal Adamec, pokud by ovšem získal převažující podporu veřejnosti. Chtěl znát, co si o tom Císař myslí. Ten vyslovil pochybnosti. O vládě již jednal Čalfa, avšak ten, dle Císaře, jej nekontaktoval.

V těchto rozhovorech vycítil Císař snahu – zejména u V. Mohority – nějakou formou „rehabilitovat“ politiky Pražského jara. Zda upřímně nebo z „nouze“ není podstatné. V dokumentech Obrody oceňovali Císařovi partneři programovou jasnozřivost a politickou uvážlivost. Žádná jména však nepadla! Jmenoval je Čalfa na jednání s Havlem (viz RP 9.10.1991).

Zde se nejen V. Havel, jemu blízcí, nýbrž i J. Šabata i jiní postavili ostře nejen proti osobě Č: Císaře, nýbrž zejména proti Obrodě. Havel, Pánek, Pithart, Palouš, Křížan aj. , zčásti na základě zřetelných výmyslů a pomluv uváděli co všechno podezřelého a nečestného Obroda  a jiní jí více méně blízcí „osmašedesátníci“ představují.

Čalfa skutečně jmenoval kromě Císaře také Grégra a Galušku, jako vhodné kandidáty na vládní funkce. Nikoli však z Císařovy iniciativy. Ten tudíž nemohl hlásit M. Hájkovi, že cosi dohodl s Čalfou, když u toho vůbec nebyl! Jako přijatelný bývalý člen KSČ a osmašedesátník byl Havlem a dalšími jmenován jen na jednání s Čalfou přítomný J. Šabata.

Císařovy telefonáty s M. Hájkem, se dle jeho interpretace netýkaly žádných kádrových návrhů, kdo by měl jít do vlády, nýbrž zásadní otázky zachování autonomie Obrody nebo jejího utopení vedením OF, které se programově a nemilosrdně uskutečňovalo. „Nesouhlasil jsem s takovým druhem politické sebevraždy Obrody a domníval jsem se, že přes lži a pomluvy (zápis z jednání u Čalfy jsem až do října 1991 nikdy neviděl!), o nichž jsem se doslechl, není třeba kapitulovat a Obrodu zachovat jako sílu schopnou podpořit budoucí demokraticko – socialistický proud, jímž se pak stala sociální demokracie, což je konečně správné vyústění vývoje i Obrody“, píše Císař v osobním dopise z 6.VII.1995, hodnotícím tuto moji studii o Obrodě.

Císařovo prezidentskou kandidaturu navrhl SSM 11.12., zřejmě v dohodě s novým vedením KSČ, neboť se o ní zmínil ve vyžádaném rozhovoru s Císařem také Urbánek, jemuž ji však Císař odmítl.

SSM překvapil Císaře svou iniciativou a pohotovostí, s jakou dal vytisknout plakáty, propagující jeho prezidentskou kandidaturu. „Znaje kandidaturu dalších (mj. Adamce), rozhodl jsem se dočasně i moji nechat demokraticky působit, avšak před volbou ji ukončit. Na Hrad jsem rozhodně nechtěl. Nadšenci v SSM tím byli dotčeni, neboť jsem jim to předem sdělil … Své odstoupení jsem urychlil po rozpoutání obrovské kampaně proti mně, řízené pověřeným týmem OF (o tom ví mnoho Pithart!), kdy mj. studenti v čele s vůdcem Š. Pánkem organizovali strhávání plakátů, hesel a p. Ejhle demokraté!, píše Císař ve výše uvedeném dopise z 6.VII.1995.

V rozhovoru s Havlem na setkání u italského velvyslance večer 16.12. mu Císař oznámil, že odstoupí od své prezidentské kandidatury v jeho prospěch. Překvapil ho Havlův nátlak, aby se neprodleně rozhodl, co by chtěl dělat. Marně žádal rozmyšlení do rána. Disgustován kampaní proti sobě řekl zcela improvizovaně, že za nejlepší považuje odejít do diplomacie.  Havel se sice letmo zmínil o místopředsedovi vlády, snad české, ale to již Císař nepřijal. A tak jej Havel poslal ještě tu noc spolu s J. Hájkem za J. Diensbierem, aby oba využil v ministerstvu zahraničních věcí.

Císař soudí, že Obroda ještě nějaký čas fungovala, ale v silném útlumu a nepřejícnosti nové garnitury mocných, kteří tak plnili své předsevzetí o její „proradnosti“, protože bránila demokratické a humanistické pojetí socialismu. Ten odsoudili k smrti ve všech podobách. Konečně se jim uvolnila cesta k obnově kapitalismu, obstarožního, ale ke zbohatlictví dostačujícího.

Se zřetelem k výše uvedenému je sporné, zda vedení Obrody mělo možnost úspěšně sledovat jinou alternativu oproti svému tehdejšímu autentickému postupu, tedy jednoznačné podpoře prezidentské kandidatury Havlovy.

K první popřevratové Adamcově vládě – jepičího trvání – zaujímala Obroda postoj dost neurčitý. V televizi se její čelný představitel V. Mencl vyjádřil ve prospěch Adamcem vedené vlády. Většina vedení Obrody, zejména z iniciativy zkušeného diplomata z r. 1968 O. Kličky, požadovala její jisté korektury. Především aby ministrem zahraničí předpokládané modifikované Adamcovy vlády se stal bývalý ministr zahraničí z r. 1968 prof. J. Hájek.

Jako i v jiných otázkách šíří soudobá pravicová historizující propaganda zjevnou nepravdu, jakoby Obroda podporovala prezidentskou kandidaturu Č. Císaře a polopravdu o její údajné jednoznačné podpoře první popřevratové Adamcovy vlády.

Je ovšem skutečností, že Obroda nezastávala názor, jakoby se v tehdejší politické situaci mělo spět k rychlému uchopení totální moci silami heterogenního a většinou politicky nezkušeného Občanského s fóra. A další dějinný vývoj tento její názor potvrdil.

K nemalé škodě pro další objektivně progresivní vývoj Československa zachvátila mnohé čelné představitele OF euforie, „závrať z  úspěchů“, velmi laciných, jež posléze vyústila v odmítnutí realistických představ o dalším  vývoji. Jejich základem byla myšlenka, prosazovaná zejména Obrodou: přejít k novým poměrům – demokratickým a tržním – bez větších, zbytečných, národohospodářských ztrát a závažných politických otřesů. Vedle nezbytné diskontinuity s dosavadním vývojem je možná a v mnoha směrech potřebná i kontinuita s kladnými vývojovými prvky. Nekráčet nejistou cestou konfliktů a ostrých střetů společenských skupin, nýbrž  „po španělském vzoru“ sledovat cílevědomě politiku národního usmíření, dorozumění.

Nepochybně poučné, dnes mimořádně aktuální je, jak s odstupem hodnotí tehdejší dění oba účastníci televizního duelu z počátku prosince 1989, tehdejší „vítěz“ P. Pithart a „poražený“ Z. Mlynář. Ten druhý píše (LN 30.3.1990): „Považoval jsem tehdy vyjednávání ze strany opozice rovnou o vládní křesla za unáhlené, dával jsem přednost jednání u kulatého stolu, jaké bylo v Polsku. K tomu nedošlo a výsledkem byl rychlý přechod OF do vlády, velký podíl na moci a tím i převzetí odpovědnosti za stav věcí … Myslím si, že to bylo a je překážkou koncepčního prosazení promyšlených, zásadních politických a ekonomických změn… Nemyslím si, že strukturu totalitního systému  tvořily jen aparáty, které byly rozpuštěny, přestaly existovat. Vyrůstala hlavně z principu mimořádných zmocnění a libovůle, z možnosti kdykoli postihnout člověka, který se nemůže účinně  bránit. Strach z toho všeho byl hlavní oporou starého systému. A tento strach zcela nezmizel; ani dnes nemají mnozí jistotu a bojí se jak možnosti návratu starých, tak ale už i nástupu nových „mimořádných zmocněnců“. – „Na námitku, že spěch OF a VPN s proniknutím do vůdčích státních pozic umožnil rychlé rozrušení mocenských struktur totalitní moci a zajistil mocenskou stabilitu, Mlynář odpovídá historickým příkladem, že v bývalé NDR byla zrušena Státní bezpečnost a vše, co k tomu patří,tlakem opozice, která vůbec nebyla ve vládě! (podtrhl L.K.). P. Pithart vyjádřil v mnohém shodné myšlenky, obsahující ovšem i sebekritické momenty (RP 17.11.1992). Z nich vyzvedám: Otázka: Vidíte také nějaké chyby – Odpovídá, že především to byl onen trojhlavý ministr vnitra z 10. prosince 1989 (tři vesměs nekomunističtí ministři, kteří se nikterak nedokázali právě s otázkou zneškodnění StB, vyrovnat – L.K.) „protože jsme neměli žádné zkušenosti, nevěděli jsme, že to vůbec nebude fungovat. Ztratili jsme důležité dny a týdny. A dnes je to zdrojem mnoha obtíží“, uvádí Pithart. „Druhou neuvěřitelnou věcí bylo rozhodnutí provést volby po dvou letech. Jinými slovy, předem jsme souhlasili s tím, že v nejtěžší době, kdy bude vše rozdělané a nic nebude hotovo, předstoupíme před voliče. To byl idealismus, hraničící s lehkomyslností … Tím jsme už v lednu 1990 rozhodli o dalším vývoji“ (podtrhl L. K.). „Volby musely proto pro jádro původní sestavy OF (zejména to platí pro disent) dopadnout tak jak dopadly…“

Takto „vítěz“ Pithart opožděně stvrzuje oprávněnost obav „poraženého“ Mlynáře. První parlamentní volby, v nichž OF jako hnutí triumfovalo, znamenalo pro tento heterogenní útvar možnost téměř monopolně rozhodovat o všech ekonomických a politických otázkách. Všechny chyby a prohry, a nebylo jich málo, vedoucí k nové společenské krizi, dokázala potom pravicová frakce, vyvinuvší se v ODS, adresně přesunout na ono jádro původní sestavy OF (především na disent). Nemalou roli přitom hrály četné, zejména „protichartistické“ a „protiobrodové“ texty, plné nepravd a polopravd, mnohdy nesoucí zřetelnou pečeť velkovýroby z dílny bývalé StB. ODS pak se chytře vmontoval do role spasitele, schopného tuto novou krizi řešit … Pozitivní alternativu již tehdy se rýsujícího neblahého vývoje, byť jen v hrubých obrysech, dokázala svým programovým prohlášením k prvním demokratickým volbám představit Obroda (Dokument č.21). Program představoval zřetelnou orientaci na sociální tržní hospodářství, jež se osvědčilo v některých předních evropských zemích. Historicky vzato, byl to program zřetelného odmítnutí jak stalinského byrokratického etatismu, tak tchatcherovsko – rteaganovského ignorování a negování některých potřebných státních funkcí.

Je pravda, že některé z postulátů programu Obrody byly vskutku začleněny do zákonů, přijímaných zastupitelskými orgány, leč větší část z nich byla totálně torpedována povolební politikou formující se pravice OF, disponující dost zřetelnou většinou poslanců.

Celková koncepce národohospodářské politiky nevznikla z názorových střetů a tvořivé diskuse odborně kvalifikovaných zastánců rozličných variant. Předložený návrh federální vlády, zpracovaný především lidmi „monetaristické školy“, byl přijat – navíc ve zhoršené podobě – parlamentem po nevýrazné, dost formální diskusi, jako závazný. O „demokratičnosti“ parlamentní atmosféry výmluvně vypovídá fakt, že pro zhoršující dodatky hlasoval s pravicovou většinou i předseda vlády M. Čalfa, který předkládal vládní, lepší variantu, jakož i ministr vnitra Langoš. Parlamentní kontrola a kritika plnění zhoršeného přestavbového plánu, jeho zjevných nedomyšleností, očividných proher, byla v celém funkčním období parlamentů federálních i republikových nedostatečná.

Zasvěcenou studii o zrodu i alternativách ekonomické reformy „Měla ekonomická reforma alternativu? (Svědectví přímého účastníka“) publikoval Obrodě blízký ekonom Zdislav Šulc v č. 5/1993 dvouměsíčníkui pro politickou kulturu a občanský dialog Listy.

V zákonodárných sborech se takto v procesu zápasu o budoucnost republiky a jejího lidu formovala nejdříve mocná pravice, potom slabší liberální střed a teprve následně a naposledy demokratická levice, jako opoziční menšina proti pravičáckým viníkům již rýsující se nové společenské krize. Z mnoha závažných důvodů povahy historické, politicko – programové i politicko taktické povahy nemohla demokratická levice hledat oporu v daleko početnější „levici“ ortodoxní, jen váhavě korigující neostalinské postoje, jíž představovala KSČ (KSČM) a v druhých parlamentních volbách Levý blok.

V této souvislosti je potřebná poznámka k dost frekventované výčitce pravicové propagandy, že poslanci sociálně demokratické orientace vlastně „obelstili“ své voliče, když nekandidovali – dle svého přesvědčení – za sociální demokracii, jež ve volbách nedosáhla žádoucího pětiprocentního limitu, nýbrž za Občanské fórum. Levostředoví poslanečtí kandidáti OF vystupovali v předvolební kampani s otevřeným hledím: hájili v plném rozsahu schválený program OF, který tehdy zdaleka nebyl programem přeměny OF z volného hnutí v „monolitní“ stranu s tuhou kázní a s vyhraněnou liberálně kapitalistickou ideologií, jak se z iniciativy V. Klause a jemu blízkých stalo jen několik měsíců po volbách.

Zvolení poslanci za OF sociálně demokratické orientace byli značné části voličů známí již po mnoho let, jako přední představitelé „Pražského jara“ 1968, později i z disentu 1970-89, neskrývající nikdy své demokraticko – socialistické přesvědčení (J. Špaček, F. Šamalík, V. Šilhán, Z. Jičínský, R. Zukal, V. Kolmistr aj.). To se naopak o mnoha mladých politických novicích, kteří představovali politicky „desku nepopsanou“, typu třeba posl. Malého, Vidíma, Petrové či Tomana aj.,  říci nedá.

Ve vedoucích špičkách formujících se pravicových stran stanulo i nemálo dolistopadových komunistů, či příslušníků jiných stran komunisty vedené Národní fronty, tedy „přeběhlíci“ zvláštního politicko – morálního typu, připraveni sloužit horlivě nově se formující pravicové moci … Takže pokud tito a podobní byli též zvoleni za OF, rozhodli se pro ně voliči na základě svého souhlasu s politickým úsilím a programem hnutí OF a nikoli na základě jejich osobního, dodatečně pravicově nabarveného (někdy z rudé přebarveného) politického profilu.

Obroda, stejně jako sociálně demokratická skupina Baťtkova, patřily k zakladatelům OF. Avšak nejenom tato „historická“ spjatost, nýbrž především vědomí toho, že v jednotném rámci je možné nejúčinněji zvítězit nad starou mocí a  zajistit demokratický vývoj v zemi, je vedla k začlenění do předvolebního zápasu v řadách OF a nikoli sociální demokracie. Navíc však Obrodu odrazoval od užšího svazku se sociální demokracií fakt jejího tehdejšího sbližování s bývalými „národněfrontovskými“ stranami lidovou a socialistickou, jež rovněž kandidovaly samostatně

A v mnohém (zejména strana lidová) se střetaly s OF, čímž objektivně oslabovaly síly, nastupující k destrukci starého politického systému. Obnovená sociální demokracie navíc nechtěla oslovit pozitivně členstvo KSČ, z této strany masově vystupující. Spíše je tlačila zpět ke konzervaci jejich zdiskreditovaných názorů a nebo – konjukturální typy mezi nimi – vháněla do náruče formujících se pravicových uskupení. V tom se tehdy dostala (doznívá to ovšem dodnes) do rozporu s názory Obrody, usilující o získání bývalých komunistů pro myšlenky demokratického socialismu.

Obroda před prvními parlamentními volbami zastávala názor, že proti rostoucímu vlivu pravicového křídla OF je zapotřebí vytvořit protiváhu s křídlem liberálním, což by předčasné vystoupení Obrody z OF zmařilo. Neblahý vývoj po volbách, kdy se OF rozpadlo, ovšem vyžadoval sbližování Obrody se sociální demokracií, přece jen postupně opouštějící nezralé představy, jejichž sledování bylo hlavní příčinou její politické porážky ve volbách.

 

d) Zápas o zakotvení principů právního státu, lustrační zákon

Nedílnou a mimořádně významnou součástí politiky Obrody a jí blízkých poslanců sociálně demokratické orientace ve Federálním shromáždění i v obou národních radách bylo úsilí o formování a upevňování principů právního státu, zákonnosti, zejména oproti „revoluční“ zvůli, proti porušování demokratického principu presumpce neviny.

V tomto úsilí se spojovali s jinými, demokratickými, nesocialistickými poslanci, tedy především s demokratickým křídlem OF, jež se později vyvinulo v Občanské hnutí, avšak též s jistotou částí poslanců strany lidové.

Tak tomu bylo zejména v souvislosti s projednáváním tzv. lustračního zákona. Došlo k ostré diferenciaci – názorové i akční – i v „historické“ Chartě 77. Naprostá většina původních chartistů z konce sedmdesátých let formovala frontu odpůrců zákona, jenž hrubě porušoval páteřní postulát presumpce neviny. Naopak, mezi chartisty osmdesátých let, nejvíce mladších ročníků, převládali, někdy i vyhranění přívrženci pokud možno nejostřejších a „nejnekompromisničtějších“, nediferencovaně antikomunistických lustračních opatření. Ti také později představovali jádro nové „Charty 77“, ideově se představující v „necenzurovaných novinách dneška (Rudé krávo nedávné minulosti) a v novém KANu, přebírajícímu z „historického“  KANu r. 1968 jen firmu…

Tato podkapitola sice formálně do dějin Obrody nepatří, neboť v době kulminace parlamentních střetů o podobu a podstatu lustračního zákona již došlo k fůzi Obrody se sociální demokracií, nicméně ji uvádím proto, že původní „obrodáři“ a jim názorově blízcí sehráli nezanedbatelnou roli v – posléze neúspěšném – pokusu zabránit přijetí zákona.

Za poznámku stojí, že V. Havel v prezidentské funkci zákon po nepřijetí svých modifikací podepsal, avšak s odstupem – též pod nemalým morálně politickým tlakem lidí sobě blízkých z disidentské minulosti, typu polského Adama Michnika, prohlásil, že by dnes zákon nepodepsal.

Na základě usnesení FS z 30. IX.1990 byla ustavena vyšetřovací komise FS pro objasnění událostí 17. Listopadu v čele s poslancem J. Rumlem. Bylo to rozhodnutí správné, žádané a vítané politicky zainteresovanou veřejností. Leč komise pracovala – s odstupem možno kategoricky prohlásit – krajně nezodpovědně, amatérsky povrchně a s průhlednými politicko propagandistickými záměry a cíli. To především vinou předsedy J. Rumla a místopředsedy P. Tomana.

První z nich předložil plénu FS koncem března 1991 předběžnou zprávu o událostech 17. listopadu, kterou další, již svědomitější šetření  prověřilo jako soubor nedoložených domněnek, falešných závěrů a politických invektiv, zaměřených výlučně proti demokratické levici polistopadového vývoje, Obrodě zejména. „Zlatým hřebem“ jednání pléna, trvajícího několik dní, který odvrátil pozornost od nedokonalé zprávy Rumlovy, bylo vystoupení P. Tomana, podávajícího zprávu o pozitivně lustrovaných poslancích FS, kteří odmítli po „agenturním odhalení“ odstoupit. A znovu se vynořil zřetelný politický záměr: diskreditovat a politicky diskvalifikovat demokratickou levici.

4. října 1991 skupina poslanců FS (mezi nimi P. Uhl, O. Ševčík, J. Mečl, poslanci sociálně demokratické orientace F. Šamalík, P. Dostál, J. Špaček, J. Vágner, V. Šilhán a mnozí další, utvořivší poslanecký kruh pro studium a podporu Listiny základních práv a svobod, vydala prohlášení, v němž se praví: „Tzv. lustrační zákon je v řadě směrů v rozporu s Listinou základních práv  a s ústavním zákonem, který ji uvozuje. Členové kruhu upozorňují, že zákony a jiné právní předpisy v ČSFR musí být nejpozději do 31.12.1991 uvedeny s Listinou do souladu a to pod sankcí ztráty své účinnosti. Prohlášení poukazuje, že činnost komise 17. listopadu probíhala bez zákonného podkladu a komise v rozporu s logikou povýšila dokumenty nejtemnější síly bývalého režimu, StB, za nezpochybnitelný důkaz. Proto spojil vládní návrh zákona  příslušnost k určité zákonně definované skupině lidí s nutností dokazování podílu občana na potlačování lidských a občanských práv v každém jednotlivém případě. Předpokládal též možnost soudního přezkoumání rozhodnutí. Přijatý zákon však nemá s vládní předlohou v základních liniích nic společného; uvádí se v Prohlášení. „Vždyť zmizela odpovědnost konkrétního člověka za konkrétní skutek. Právní ochrana občanů se stala dílem nemožnou, dílem formální.“ Prohlášení dále varuje, že zákon povede ke snahám o politicky motivované personální změny. Navíc umožňuje legalizování udavačství, jehož důsledků lze stěží dohlédnout…

Tehdejší předseda Federálního shromáždění A. Dubček odmítl většinově schválenou normu signovat; to jako příliš plošnou a přitakávající jednoznačně presumpci viny (podtrhl L.K.) nepřijatelnou v jakémkoli demokratickém právním státě. Dubček z historického hlediska dodal, že mu není nic známo o podobných opatřeních např. ve Španělsku, Itálii, Německu, či Rakousku, kteréžto země musely překonat krutou totalitu nebo občanskou válku.

„Předseda španělské vlády Felipe Gonzales mi na otázku, jak se jeho vlast vypořádala s lidmi, kteří za minulost nesli především odpovědnost, nedávno řekl: ´spálili jsme všechny mosty. Dali jsme příležitost každému, aby se přiklonil k  budované demokracii". – uvedl Dubček.

Své výhrady, ba příkré odsouzení zákona vyjádřila vedle většiny dřívějších mluvčích Charty 77, funkcionářů Helsinského mírového výboru, Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných a mnohých jiných i plejáda předních čs. právníků, politologů, historiků, kněží rozličných církví … To bez ohledu na politické a světonázorové přesvědčení.

Z početných zahraničních politiků, odsuzujících čs. lustrační zákon, uvádím především závažný hlas generální tajemnice Evropy pí. Catherine Lalumiérové, která na základě právních expertíz orgánů Rady Evropy poznamenala, že „zřejmě také ne všichni čs. poslanci disponují nezbytným právním vzděláním“. Přímo řekla, že očekává přepracování zákona novým parlamentem. „Lze ho doplnit právě o ony prvky, které jsou nezbytné v zemi,jež chce býti demokratickou (podtrhl L.K.). Prozkoumali jsme prostě text zákona a shledali jsme, že některé jeho články nejsou v souladu s evropským standartem lidských práv a svobod.“ – Neudivuje, že se na „tu paní“ (T. Kopřiva) rasantně obořili právní nihilisté z řad pravice (Klaus, Kovář, předseda KANu B. Dvořák aj.); logické je, že se k nim přidal i J. Ruml.

Známý polský disident a přítel předních disidentů našich A. Michnik, dnes šéfredaktor vlivné „Gazeta Wyborcza“, přispěl rovněž poučenou, vyváženou kritikou lustračního „amoku“.

„Pojetí dělící čáry (mezi minulostí a budoucností – L.K.) jsem nikdy nemohl vykládat jako toleranci ke zločinům a všichni to v Polsku vědí. Myslím, že každý, kdo se provinil, ať už je to komunista nebo antikomunista, musí nést odpovědnost před celým majestátem práva. Ale jedině právo musí rozhodnout. V žádném případě dispoziční zákonodárství jakobínského vzoru! Nezapomínejme, že veškerá odpovědnost musí být přísně individuální, že nemůže být masová. Proto mě, stejně jako další Poláky, kteří mají přátele mezi Čechy a Slováky, rozhodnutí vašeho parlamentu přijmout lustrační zákon zabolelo a zarmoutilo … Vaše republika se těšila ve světe obrovské popularitě. Přijetí zákona o lustracích to skvělé renomé značně, ba přímo dramaticky poškodilo ... zákony, jako je ten, který přijal váš parlament, jenom rozdmýchávají další kampaně nenávisti a vendety. Potrestaných a postižených bude hodně, ale ti, kteří jsou skutečně vinni, budou mezi nimi zaručeně chybět“.

K protestujícím poslancům FS se přidali další z národních rad, takže jménem 99 poslanců mohl aktivní nezávislý socialista P. Uhl předložit federálnímu ústavnímu soudu návrh na jeho anulování. Žel, teprve na sklonku r. 1992 byl vynesen verdikt, který ruší jen některé dílčí body zákona, aniž by se dotkl jeho podstaty: opírání se o pochybné dílčí body zákona a ponechání kolektivní viny. Slovenská republika zákon zrušila. V České republice bude zápas o zrušení zřejmě pokračovat.

Nepopiratelným historickým faktem je, že zákon sám, zejména však praxe jeho provádění (v totálním rozporu s mezinárodní úmluvou č. 111 o zákazu diskriminace v zaměstnání, kterou ČSFR ratifikovala již v r. 1964, jakož i s konvencí Rady Evropy) představily Československo světu i domácí, právně, politicky i morálně vyspělé části společnosti, jako ještě zaostalý posttotalitní stát, který má k demokratickému právnímu státu stále hodně daleko.

Rumlova – Tomanova komise, následně i parlamentní většina, zklamala, jak ukázáno výše, i pokud jde o kvality předběžné zprávy, do značné míry i pokud jde o kvality zprávy závěrečné, přednesené Rumlem 30.1.1992 na 20. Schůzi FS. Ruml doznává, že závěry obou zpráv si vzájemně totálně odporují, Druhá zpráva komise, v rozporu s první, uvádí, že zásah proti manifestujícím nebyl předem naplánován; neexistovala dvě velitelská místa pro řízení zásahu; nebyl prokázán vliv KGB na událostech 17. listopadu; komise objasnila činnost StB před, během i bezprostředně po zásahu; zásah na Národní třídě neměl vést k odstranění tehdejšího politického vedení KSČ. – Druhá zpráva komise představuje takto i totální debakl bezdůvodných obvinění Obrody, že připravovala krotký, bezzubý převrat, nepodstatnou kosmetickou úpravu tehdejšího neostalinistického režimu ve spolupráci s KGB, StB a části stranického a státního aparátu Československa.

Ovšem navzdory tomu k žádné následné omluvě komise Obrodě nedošlo! Ba naopak! Dezinformační kampaň pravicového tisku, zejména bulvárního, pokračovala i po lednu 1992. Předseda VV Obrody M. Hájek v polemice s D. Kroupou mj. upřesňuje: „Obroda bývá mylně považována za sdružení všech aktivistů Pražského jara. Ve skutečnosti jich před revolucí ve svých řadách měla asi 400 (z více než 300 000), byli to převážně lidé druhé a třetí garnitury osmašedesátníků. Z vedoucích grémií KSČ v r. 1968 byli jejími členy pouze J. Špaček a Č. Císař (který v prvních týdnech po revoluci vystoupil), z členů ÚV J. Hájek, V. Kadlec, V. Kabrna, V. Jindřich, J. Duba, M. Fischerová. Nejznámější osmašedesátníci polistopadové doby (Z. Mlynář, J. Dienstbier, P. Pithart, L. Dobrovský, J. Ruml, J. Kantůrek, E. Kantůrková, J. Šabata, T. Hradílek, Z. Jičínský, V. Valeš, F. Vlasák, L. Lis, J. Stern, M. Jungmann, A. Marvanová, L. Vaculík, J. Hanzelka, M. Galuška atd.) členy našeho klubu nikdy nebyli. Ve svých stanoviscích Obroda vyjadřovala pouze mínění vlastního členstva, které zahrnovalo jen zlomek osmašedesátníků“ (Svobodné slovo, 7.1.1993).

Zbývá podat kritiku práce komise z pozic objektivní historické vědy. Již složení komise vzbuzovalo pochybnosti, zda bude s to podat objektivní obraz událostí, vzhledem k tomu, že většina jejích členů, ponejvíce mladších ročníků, patřila k vyhraněné krajní pravici (Š. Bačinský, S. Devátý, J. Pospíšil, J. Vidím, P. Toman, původně i P. Burian, obviněný brzy jako agent StB, později zase soudně očištěný; konečně i sám předseda J. Ruml, přecházející v průběhu let od radikálního reformního komunisty přes demokratického socialistu až na pozice ODA.

Tato skupina přijala apriorně, až diletantsky primitivní „spiklenecké“ schéma dějinného vývoje. Vůbec neobstojí dodatečné tvrzení, že opravené závěry komise z ledna bylo možno přijmout teprve poté, kdy „zloduch“ Burian byl z komise „odejit“. Objektivitu práce komise nemohli zajistit ani poslanci typu J. Dienstbier ml., jenž brzy rezignoval, zřejmě na protest proti metodám většiny komise, či M.Jansty (nezávislý, původně zvolen za KSČ). Na práci komise neparticipoval žádný kvalifikovaný historik, který by napomohl maximálnímu možnému shromáždění podstatných pramenů, jejich objektivnímu vyhodnocení a interpretaci. Tím se komise přiblížila „kvalitám“ neblahých komisí KSČ, jež  v padesátých letech, při absenci kvalifikovaných a eticky čistých historiků, právníků, ekonomů, stvrzovaly permanentně oprávněnost hrůzných, i hrdelních procesů. Naopak, federální komise nevyužila zkušeností objektivních komisí KSČ šedesátých let (Kolderovy a Pillerovy), kdy kvalitním výsledkům dopomohla právě participace kvalifikovaných společenskovědních pracovníků.

Rumlova – Tomanova komise buď ignorovala nebo nedocenila řadu závažných pramenů  ze sedmdesátých a z první poloviny osmdesátých let. Nevěnovala pozornost tomu, že vedení ÚV KSČ již začátkem sedmdesátých let schválilo (dokonce v rozporu s tehdy platnou ústavou) plán registrace, sledování a izolace svých politických odpůrců, v drtivé většině reformátorů z doby obrodného procesu. Funkcionář tehdejší KSČ, F. Oldřich, předkládající plán tehdy řekl: „Celkový počet osob, navržených do centrální evidence představitelů pravice, bude činit zhruba 9 700 osob“.

Parlamentní komise se sice zmínila o přísně tajné akci Norbert, konkretizované péčí ministra J. Obziny 28.12.1978, znovu pak upřesněné v r. 1989, o níž se po převratu vědělo již od března 1990. Nicméně, zřetelně z politicko – pragmatických a propagandistických důvodů, zamlčela některá podstatná fakta, dokazující, že „ostří dobrého meče“ stalinistické diktatury mělo v r. 1989 dopadat – ne sice výhradně, ale převážně – na reformátory z r. 1968. K r. 1989 se předpokládalo z celkem asi 9000 osob umístit asi 6000 lidí do nápravně výchovných táborů a zbývající měli být zařazeni do pracovního procesu v rámci příslušných ONV. Důležitá jsou kritéria pro toto diferencované zařazení. Podle Obzinových směrnic  byla z celkem sedmi skupin označena  za nejvýznamnější a tudíž nejnebezpečnější skupina a)- představitelé pravicového oportunismu, sionismu, trockismu, maoismu, mluvčí a organizátoři tzv. „nelegální kultury“, signatáři tzv. Charty 77 a ostatních opozičních seskupení, včetně informátorů zahraničních ideologických center. – Nepřesné a od objektivní pravdy svádějící je tudíž tvrzení J. Rumla v předběžné zprávě z března 91, jakoby „všechno začalo“ až v lednu 1987, kdy Charta vydala k 10. Výročí svého vzniku „Slovo k spoluobčanům“. Ve skutečnosti metody a obsah protidisidentské činnosti stranických a bezpečnostních orgánů zůstávaly po celé dvacetiletí „normalizačního „ režimu v podstatných věcech stejné a docházelo pouze k aktualizačním modifikacím.

Totéž platí o akci „Klín“, kterou komise přece jen akcentovala víc, než „Norberta“. Lze jí postavit otázku, kdy za celé dvacetiletí neusilovaly orgány StB o prosáknutí do jednotlivých disidentských organizací a kdy své agenty v nich nechtěly využívat k jejich rozkladu? Navíc lze komisi kritizovat, že akci „Klín“ nepochopila v celém jejím rozsahu. Nešlo jen o nasazování agentů, či o nábor nových z disidentských řad. Nedílnou složkou akce „Klín“ ( a všech „klínů“ v průběhu dvacetiletí) bylo i umělé fabrikování údajných agentů uvnitř těchto proudů. Cílem bylo navodit atmosféru vzájemného podezírání lidí jak v rámci daného politického proudu, tak mezi proudy.  Kupř. z historie polské protirežimní opozice je známo, že nedlouho po založení polské sociálně demokratické strany se strana sama rozpustila s odůvodněním, že je, zejména ve vedení, prolezlá špiony polské bezpečnosti. Bylo tomu vskutku tak? Dále – Naše StB fabrikovala různé dodatky k rozličným textům různých autorů s cílem dosáhnout konfliktní situace mezi proudy. K již výše uvedenému příkladu údajného Sdělení Obrody přidávám „úpravu“ vzájemně konfrontačních textů J. Šabaty, L. Hejdánka a V. Bendy, padělání některých prohlášení Charty, vydávání falešných životopisů mluvčích Charty, podvržený text údajně Č. Císaře, nečlena Charty s polemickými hroty proti ní. Došlo dokonce k pokusům vnést mezi chartisty rozkol produkcí celých padělaných výslechů, k nimž nikdy nedošlo, při nichž jeden chartista vypovídá proti jiným a potom se údajný protokol dal číst oněm „udavačstvím postiženým“. Vždy tak, aby si mohli přečíst podpis na každé stránce protokolu! A aby se mohli patřičně rozhořčit nad počínáním někoho, kdo se až dosud těšil jejich důvěře. Odkud bere v této souvislosti poslanec Toman jistotu, že tzv. vázací akt, údajně neomylný důkaz „agentova naverbování“, obsahuje autentický podpis „agenta“ vedle podpisů řídících pracovníků? Navíc pak v oficiálním parlamentním exposé dodal, že někdy řídící orgán od „agenta“ ani podpis vázací listiny nepožadoval, aby ho „nepoplašil“, „neodradil“ od spolupráce (!) Kde bere jistotu, že řídící orgán nevydával svá vlastní hlášení za hlášení agenta, ve světle častého, dnes mnohokrát potvrzenému faktu, že řídící orgány dostávaly prémie jak za získání, tak za faktickou, či údajnou aktivitu agenta?

Pokud komise zaregistrovala, že se ztratily, nebo byla orgány StB kamsi zašantročeny, zejména dokumenty, jež by mohly svědčit pozitivně ve prospěch lustrovaných agentů, bylo její právní, morální i politickou povinností věnovat o to větší pozornost svědeckým výpovědím lidí, kteří, někdy i po mnoho let v obtížném disentu, s poslanci, obviněnými z agenturní činnosti, spolupracovali.  Takováto svědectví však komise mnohdy ignorovala a přednost dala svědectví příslušníků StB. Mj. tomu tak bylo, pokud P. Uhl vystoupil ve prospěch J. Kavana, s nímž po léta v odboji úspěšně spolupracoval, či pokud ve prospěch ekonoma R. Zukala vystoupili s důkazy poslanci V. Šilhán, J. Vágner i jiní. Přímo exemplárním příkladem lustrační antilogické džungle je případ signatářky Manifestu HOSu a úvodního prohlášení Obrody, novinářky O. Šulcové, o jejíž nesmírně záslužné práci v samizdatech disentu píši výše a která se péčí p. Bačinského a spol. ocitla na listině novinářů – údajných agentů StB. Táž novinářka ovšem figuruje i na seznamu nepřátel režimu z počátku sedmdesátých let a dokonce i na seznamu úhlavních – asi 180 – nepřátel režimu z léta 1989, publikovaném nejdříve péčí pravicového Metropolitanu.

Pokud ovšem, žel, i mezi aktivisty Obrody byli jedinci, kteří vědomě, ve službách StB poškodili nějakou protirežimní akci nebo svou výpovědí uškodili členům Obrody a jiných disidentských skupin, mají i oni právo na objektivní zhodnocení míry provinění, pohnutek jednání. Mají ovšem i právo na globální, vyvážené zhodnocení celého svého politického počínání od vstupu na politickou dráhu.

 

e) Cesta Obrody k sjednocení se sociální demokracií

Profiloví aktivisté Obrody, její úvodní i následující programová prohlášení, vždy zdůrazňovali, že Obroda usiluje o formování jednotné strany demokratické levice, československé sociálně demokratické strany. Snažili se mírnit diference mezi jednotlivými proudy i osobní třenice mezi jejich vedoucími představiteli. Mezi přední iniciátory vzájemné spolupráce demokratické levice patřil zejména M. Hájek. Zaslal pozdrav ustavení sociální demokracie, jejímu sjezdu i blahopřání jejímu nově zvolenému předsedovi J. Horákovi. Kontakty vyhledával s předními sociálními demokraty, zejména s Nedbálkem, Janýrem, se sociálními demokraty v OF kolem Battěka, posléze i s novým předsedou sociální demokracie Horákem. Dominovala představa, že k integraci výrazných proudů, Obrody zejména se sociální demokracií by mělo dojít brzy po parlamentních volbách. Tento názor vyjádřil kupř. J. Horák a 8.5.1990 nabídl Hájkovi oficielně integraci obou uskupení. K dohodě o integraci, zatím jen rámcové, došlo v červnu 1990.

První, již závažný krok ve směru vzájemného přiblížení sociální demokracie a Obrody lze zaznamenat již v říjnu 1990, v souvislosti s komunálními volbami. V této době dosahovaly útoky pravice OF proti Obrodě již mimořádné intenzity. K 29.10. oslovuje z pověření Výkonného výboru jeho předseda M. Hájek členstvo zvláštním dopisem (Dokument č.23). Současně vydává, spolu s předsedou sociální demokracie Jiřím Horákem „společné prohlášení vedení Československé sociální demokracie a klubu Obroda“ (Dokument č.24). Týž den napsal M. Hájek jménem výkonného výboru Obrody protest Koordinačnímu centru Občanského fóra Praha proti jeho diskriminační předvolební politice vůči Obrodě (Dokument č. 25). 5.11.1990 pak napsali kandidáti na poslanecké funkce v Praze pražskému členstvu Obrody dopis, vysvětlující vzniklou situaci a nastiňující volební strategii pražské Obrody (Dokument č.26).

O integraci Obrody do ČSSD rozhodlo většinově závěrečné shromáždění Obrody 18.5.1991. Účastníkům byly předem zaslány teze, rekapitulující dosavadní jednání vedoucích představitelů obou politických subjektů a bilancující jejich výsledky, jak se promítly mj. do jednání druhého, popřevratového 25. Sjezdu ČSSD (Dokument č. 27),

Teze z 18.5. provádí i bilancování sjezdu sociální demokracie z pozic Obrody.

Síla sociální demokracie pro budoucnost není – dle Obrody – v tom, že by se měla proměnit ve stranu „demokratického centralismu“, jak ji představovaly komunistické strany  zemí „tábora socialismu“, či – do jisté míry – i monolit dnešní ODS v čele s mimořádně vlivným „lídrem“, slučujícím funkci prvního člověka ve straně s funkcí předsedy české vlády.

V demokratické atmosféře sociálně demokratické strany mají mít, a snad budou mít místo rozličné názorové i akční proudy – ostatně jako je tomu všude, na celém světe ve vyspělých stranách Socialistické internacionály. Vždy svobodné a rovnoprávné názorové střety mohou vést k vítězství optimálních postupů a maximálně možnému vyloučení dodnes – žel velmi častých – střetů, sledujících osobní, někdy i kariéristické cíle. Bývalí „obrodáři“ v tom mohou hrát  a vskutku hrají významnou roli, mj. i proto, že těmto, většinou již starým ročníkům je   - i z generačních důvodů – kariérismus  cizí.  

Silné uskupení demokraticko – socialistického „levého středu“, jako protiváhy pravici, se zdá být reálnou perspektivou našeho vývoje. Ku prospěchu Čechů a Slováků, žel, dnes již nikoli ve společném soustátí, nýbrž ve dvou samostatných státech, jež snad budou nadále plodně, ku společnému prospěchu spolupracovat.

 

f) Poznámky k činnosti slovenské Obrody a k problematice Obrody vojenské

Tato stručná studie, věnovaná prehistorii a historii pouze české Obrody, nemůže věnovat ani zdaleka rovnomocnou pozornost historii Obrody slovenské. Především proto, že chybí potřebné prameny a literatura, avšak i ze zásadního důvodu, že by bylo pochybené a objektivní dějinné pravdě škodící, pokud by na slovenský vývoj, jeho specifiky, hleděl pouze český autor, mající přístup nanejvýš k internímu buletinu slovenských přátel „Obroda informuje“ a nikoli primérně autoři slovenští. Nicméně spolupráci v tomto směru přislíbil za slovenské „obrodáře“ dr. Oto Autrata.

Je namístě zmínit se alespoň o základních prvcích spolupráce Obrody v obou částech federace, dnes rozdělené na dva státy. Slovenská Obroda vznikla a působila výlučně z iniciativy svých slovenských aktivistů, avšak od počátku se těšila plně důvěře a podpoře z české strany. Slovenští „obrodáři“ se účastnili významnějších zasedání české Obrody a naopak. Shoda, či blízkost politiky v obou zemí federace byla v tom, že v Čechách byla Obroda původně součástí OF, na Slovensku VPN. Avšak v pozdější vývojové fázi společenského vývoje  v obou zemích se slovenská Obroda ve své většině stala součástí Hnutí za demokratické Slovensko, kde představovala  a dosud představuje levici. Přitom udržovala politické i osobní přátelské vztahy s později tragicky zesnulým Alexandrem Dubčekem, který stanul v čele slovenské sociální demokracie. Podobně, jako česká Obroda vůči KSČM, resp. později vůči Levému bloku, zachovávala i slovenská Obroda kritický, někdy i odmítavý postoj k slovenské Straně demokratické levice. Z odlišné povahy a politiky obou stran, vyvinivších se z předpřevratové KSČ, ovšem vyplývalo, že v řadě závažných otázek byly postoje HZDS, v něm pak slovenské Obrody blízké postojům reprezentantů SDL.

Za zaznamenání stojí, že vnitřní diferenciace a střety ve slovenské Obrodě nabývaly čas od času i ostřejší podoby. Též v souvislosti s publikováním kontroverzních memoárů i jiných textů Ciklaminiho a jeho sympatizérů i oponentů. Komentáře k tomu z české strany by nebyly na místě, zejména pro nedostatečný přístup k hodnověrným pramenům a k části literatury. Je to problematika, řešitelná pouze silami profilových představitelů slovenské Obrody.

Pokud jde o mimořádně závažnou otázku česko – slovenských vztahů byly názory i činnost slovenské i české Obrody buď shodné nebo sobě vzájemně blízké. Obě věcně i ostře kritizovaly českou i slovenskou pravici za to, že nehledaly schůdné cesty k plodným kompromisům, jež by zabezpečily trvání a prohloubení rovnoprávného soužití obou sobě blízkých národů ve společném, moudře federovaném či konfederovaném státě.

 

*        *        *                                                                

Bezprostředně po převratu došlo k založení vojenské Obrody, jež sehrála významnou roli při rehabilitaci a materiálním odškodnění vojáků z povolání, vězněných i jinak perzekvovaných v letech padesátých, jakož i těch, kdož byli postiženi normalizátory v letech sedmdesátých i později.

Mezi zakladateli a předními aktivisty vojenské Obrody byli i někteří z členů a aktivistů Obrody politické (O.Bizík aj.). Také díky jim se rozvíjela plodná spolupráce obou organizací, jež ovšem byly současně vzájemně plně nezávislé.

Zajisté, že vedení Obrody politické pečlivě sledovalo vnitřní pnutí ve vojenské Obrodě mezi obětmi stalinistického režimu padesátých let a „normalizátorského“, neostalinistického režimu let šedesátých až osmdesátých. Nicméně ani v této souvislosti do problematiky Obrody vojenské nikterak nezasahovala.

K tomu považuji za potřebné přičlenit několik poznámek o historii poválečné čs. armády. K jádru poválečné československé armády nedílně patřili také partyzánští i armádní bojovnícj Slovenského národního povstání ze srpna až listopadu 1944. Rovněž i volynští Češi a karpatští Ukrajinci, (Rusíni), kteří vstupovali, v souvislosti s pohybem fronty do československé armády. Nezanedbatelná je i role příslušníků českého „protektorátního“ vládního vojska. Ti byli, zajisté z rozhodnutá nacistického wehrmachtu, dislokováni v prostoru severní Itálie, kde bylo těžiště protinacistického partyzánského boje, vedeného převážně levicovými, tedy komunistickými a vojenskými představiteli (pozdější významný funkcionář KS Itálie, L. Longo, aj.).Četní z nich se do italského hnutí odporu a odboje zapojili.

K tomuto odbojovému jádru přistupovali jednak poměrně početní důstojníci předválečné československé armády, kteří se nezkompromitovali kolaborací s nacisty a protektorátním režimem, jednak i ročníky dospívající poválečné generace, většinou demokraticko – socialisticky smýšlející.

Tohle – nesporně velmi heterogenní uskupení spojovala idea formování a vojenského hájení nového československého státu, budovaného na principech „demokracie socializující“ (v pojetí dr. Beneše a jemu blízkých) i – především – „specifické, demokratické československé cesty k socialismu“, tak, jak ji, též ústy Klementa Gottwalda, proklamovala tehdejší KSČ, ovlivněná i Stalinovým výrokem v rozhovoru s Haraldem Laskim, že socialistická společnost se může formovat i jinými, než „sovětskými“ cestami, tedy bez „diktatury proletariátu“ sovětského typu. V mezinárodně politické poloze pak dominovaly u většiny Čechů a Slováků představy o dlouhodobé spolupráci velmocí antihitlerovské koalice, kdy, (v souladu s Benešem) se bude Západ socializovat a Východ demokratizovat.

Autentický poválečný vývoj Evropy i světa, žel, tyto představy a přání totálně vyvrátil, neboť došlo k stále se zrychlující gradaci formování a konfrontaci dvou, proti sobě stojících světových soustav. Studená válka mezi nimi přerůstala občas ve válku horkou, byť jen rázu lokálního (Řecko 1944-50, Korea 1950-53, Vietnam, ale i Indonésie, Filipíny, Egypt, Sýrie, aj., Afghánistán)…

V kontextu s konfrontačním vývojem mezinárodním padaly i dosavadní představy o možnosti formovat československou armádu a její velitelský sbor na principech spolupráce zemí antinacistické koalice, na principech demokracie a demokratického socialismu…

Únor 1948, tedy totální přesun k mocenskému monopolu KSČ, představoval jednoznačné stvrzení neblahého světového vývoje. Došlo k totálnímu opuštění původních představ a praktických aktů jak komunistických, tak demokratických sil o pokojném, národům Československa prospěšném společenském vývoji.

Vítězná KSČ přistoupila v armádě k radikálním „císařským řezům“, jež měly garantovat, že v předpokládaném válečném střetu obou soustav bude Československo nepochybným, pevným článkem v  řetězu států „socialistického tábora“.

Již po skončení války se zřetelně rýsovala snaha KSČ favorizovat  důstojníky – příslušníky východního odboje a takto si je zavazovat vděčností. To navzdory faktu, že jejich politické smýšlení mělo někdy dost daleko ke komunistickému.

Výmluvným projevem tohoto úsilí bylo, že proti vůli přemnohých nekomunistických politiků došlo k jmenování Ludvíka Svobody do funkce ministra národní obrany (předtím postup z podplukovníka na generála). Funkčně i v hodnostech mimořádně rychle postupovali B. Lomský (z kapitána na generála a posléze, po pádu A. Čepičky v r. 1956, až na ministra národní obrany), či Rytíř (z nadporučíka na generála a náčelníka generálního štábu), Janko (z nadporučíka na generála a velitele tankových vojsk) a mnozí jiní.

I tu však byly, vinou stalinsko – berijovsko – gottwaldovské politiky v 50. letech, některé významné výjimky. Ve věznicích nebo dokonce na popravištích, v mučírnách pověstného „hradčanského domečku“ se ocitli mnozí upřímní přátelé SSSR, bojující po boku Sovětské armády. Pro příklad uvádím velitele armádního sboru, bojujícího po boku Sovětské armády, gen. Klapálka, nastupujícího do funkce po Svobodovi, plukovníka, generála Přikryla, velitele druhé paradesantní brigády, zasazené do bojů v rámci Slovenského národního povstání, generála Piku, , vedoucího čs. vojenské mise v SSSR za války, generála Sachera, dělostřeleckého velitele na Dukle i jinde, dále pak únorové a poúnorové náčelníky generálního štábu, generála Bočka a Drgače. Zatýkání, věznění, ba dokonce popravování (Žingor aj.) byli účastníci Slovenského národního povstání. Dle svědectví dr. Husáka i jiných se jednalo asi o víc než 2800 lidí!

Ovšem daleko tragičtější osud postihl po Únoru otevřené odpůrce režimu v armádě. Kupř. vedoucího představitele pražského povstání generála Kutlvašra, generály Bulandra, Nováka, Palečka aj., přední hrdiny letecké bitvy o Anglii a přemnohé jiné. Ti strávili mnoho let v „gulazích“ čs. stalinistů. Do emigrace se podařilo odejít mnoha důstojníkům, často skvělým odborníkům typu plukovníka F. Moravce, který za války proslavil čs. rozvědku ve spojeneckém světě, SSSR nevyjímaje.

 

Redakce: Doc. PhDr. Luboš Kohout                                  Připravil: JUDr.Ogňan Tuleškov

 

Vydalo Křesťanskosociální hnutí jako svou 220. publikaci určenou pro vnitřní potřeby vlasteneckých organizací. Praha, září 2007.

Webová stránka: www.ksl.wz.cz

Vydavatel@seznam.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z této plejády antinacistů mohla vojenská Obroda, zejména vzhledem k početným úmrtím, rehabilitovat po r. 1989 jen jistý zlomek. Ku cti obrodného procesu 1968 je třeba konstatovat, že nezanedbatelná část z nich, též z výše jmenovaných, se dočkala rehabilitace i materiálního odškodnění již v převratných, progresivních dobách let 1968-69.

Takto po únoru 1948 se vedle „východňárů“ stali jádrem důstojnického sboru mladší ročníky – absolventi vojenských akademií a učilišť. Významnou modifikací dosavadních předpisů bylo, že maturity přestala  být závaznou podmínkou dosažení důstojnické hodnosti. To představovalo objektivní plus i minus. Na jedné straně to nebránilo postupu talentovaných, inteligentních lidí. Na druhé straně se do popředí snadno dostávali kariéristé na základě dobrého „třídního původu“ a okázale projevované „věrnosti politice strany“. Perspektivní velitelské a politické kádry armády studovaly v dost masovém měřítku  sovětské vysoké odborně vojenské a politické školy. Po jejich absolvování zaujímaly v naší armádě zpravidla klíčová velitelská a politická místa. Výběr zaručoval, že jde o lidi vždy prokazující své neotřesitelné socialistické a marxistické přesvědčení. Ovšem autentický, hodně rozporný život v SSSR vedl nejvnímavější i eticky nejčistší z nich k nedogmatickému, kritickému vztahu k sovětským zkušenostem, zejména pak k poměrům v samotné sovětské armádě i v SSSR vcelku… Po pravdě nutno dodat, že sovětská vojenská rozvědka i KGB se snažily, nikoli vždy bez úspěchu, zajistit si jejich oddanost sovětské politice slibem rychlejších, oslnivějších kariér po návratu do vlasti; stejně tak je ovšem pravdou, že mnozí z absolventů civilních i vojenských škol sovětských se doma zařadili mezi přední stranické i společenské reformátory.

K převratné době dvacátého sjezdu KSSS na počátku r. 1956, ještě více však v období následujícím, probíhal, byť v nikoli nevýznamných výkyvech, proces sílení progresivních elementů v celé společnosti, a také v armádě. Kupř. požadavek mimořádného sjezdu KSČ, jenž by svrhl současné stranické vedení v čele s A. Novotným, a nahradil je novým, antistalinistickým, podporovala stranická vedení značné části divizí, mnozí učitelé Vojenské politické i Vojenské akademie, řady učilišť. Dále mnozí pracovníci Vojenského historického ústavu, nakladatelství Naše vojsko, redaktoři Obrany lidu aj.

Vzdor dočasnému potlačení těchto snah o reformy (1956-60) i dočasným taktickým ústupkům jejich nositelů, nebylo možné ani ve společnosti civilní, ani v armádě obrodný proces zastavit.

Při nové obrodné vlně ve společnosti i v armádě zaujali přední místo vojenští historikové, podávající (zejména v „Historie a vojenství“) objektivnější a celistvější pohled na dějiny Československa v celku, dějiny druhého odboje – i západního – zvláště. Armáda patřila, zejména v poloze Vojenské politické akademie, k průkopníkům pronikavého rozvoje společenských, především politických věd. VPA v součinnosti s tvořivými představiteli generálního štábu, ale i s jinými vojenskými odborníky rozpracovávala otázky specifické československé vojenské doktríny, reagující zejména na situaci ve střední Evropě, speciálně pokud jde o geopolitickou roli nejmocnější síly tohoto regionu, Spolkové republiky Německo. Tyto myšlenky byly v ucelené podobě formulovány mj. a především v Memorandu Vojenské politické akademie z léta 1968.

Od – v mnoha směrech převratného – roku 1956 lze zaznamenat výrazné posílení zdravého národního sebevědomí (nikoli omezeného, úzkoprsého nacionalismu) u převážné většiny velitelského sboru. Ten, při jednoznačném demonstrování věrnosti spojeneckým svazkům v rámci Varšavské smlouvy, si byl permanentně vědom naléhavé potřeby suverenity země i armády a svojí prací chtěl přispět k tomu, aby i sovětské vůdčí politické i armádní kruhy smýšlely obdobně. Pokud A. Novotný úspěšně odolával silným tlakům části sovětských maršálů, ale i reformátora Chruščeva, na umístění sovětských vojenských jednotek, zejména raketových zbraní na území Československa – a patří to k největším pozitivům jeho převážně negativní dějinné role -, pak rozhodující zásluhu na tom má velitelský a politický sbor čs. armády, který při četných cvičeních za účasti špiček sovětské generality působivě prokazoval, že naše armáda je s to úspěšně hájit západní hranici zemí „socialistické soustavy“.

Na sklonku roku 1967 zmařil politický aparát armády v čele s nedogmatickým V. Prchlíkem již v zárodečné podobě plány na zneužití některých jednotek armády pro úzké, regresivní cíle tehdejšího „novotnovského“ křídla stranického vedení.

Pražské jaro 1968 zastihlo naši armádu v procesu hlubokého, zdravého reformního kvasu. Naprostá většina jak velitelského sboru, tak vojáků základní služby uvědoměle a rozhodně podpořila stranický kurz na společenskou i stranickou demokratizaci i na nastolení – pokud v daných mezinárodních podmínkách je možné – rovnoprávných spojeneckých svazků s ostatními zeměmi Varšavské smlouvy, a SSSR zvláště.

Za své jednoznačné proreformní, demokraticko – socialistické názory a počínání zaplatila čs. armáda v letech „normalizace“ nesmírně těžkou daň: z asi šedesátitisícového velitelského sboru bylo odstraněno (většinou s těžkými existenčními následky) kolem 12 % nejkvalitnějších kádrů (příznačné je, že prověrkoví komisaři nejvíc řádili v politickém sboru a potom v letectvu). Rozehnána, či zdecimována byla odborná – hlavně společenskovědní – armádní pracoviště, pedagogická pracoviště nevyjímaje.

Celý tento proces stalinistické i neostalinistické zvůle ve společnosti i v armádě po celou dobu čtyřiceti poválečných let – s významnou cézurou pražského jara 1968 – umožňuje jisté, dost exaktní bilancování.

Část, snad většina těch, kdož byli perzekvováni v padesátých letech, patřila k víceméně aktivním odpůrcům poúnorového režimu. Někteří z nich se orientovali, též spojením se zahraničními protirežimními silami, na branný odpor, s cílem zapojit se v předpokládané třetí světové válce do válečného úsilí Západu v čele s USA. Jistá, dnes těžko kvantifikovatelná menšina mezi perzekvovanými z padesátých let (španělští interbrigadisté, slovenští i čeští odbojáři, komunističtí funkcionáři  a aktivisté, židé, tzv. sionisté, slovenští „buržoazní nacionalisté“ , „kosmopolité“ a jiní) ač patřili mezi přívržence socialismu, byli též krutě – i „na hrdle“ pronásledováni.

Tyto protikladné postoje mezi perzekvovanými   vzájemně i mezi nimi a většinou velitelského sboru poúnorové armády, která zastávala pozice obrany stávajících pořádků, jež chápala jako progresivní, socialistické, je potřebné objektivizovat.

Výsledkem i důsledkem vývoje padesátých let nebyla třetí světová, nukleární válka, k níž některé vývojové tendence té doby směřovaly, nýbrž velmocenský nukleární pat, jenž – paradoxně – působil proti nukleární katastrofě lidské společnosti.

A právě v tom nutno spatřovat faktor, jenž odpůrce i stoupence režimů padesátých, šedesátých i dalších let až do převratu 1989 svérázně sbližuje. Ti i oni měli vzájemně proti sobě „pravdu“ a současně se mýlili. Měli vzájemně blízké, nebo i shodné, vždy neblahé, osudy v průběhu čtyřiceti, či dvaceti poválečných let. Spojují je i – soudím společné  - snahy o formování nové české i slovenské státnosti, společenství demokratického, sociálně i národnostně rovnoprávného, prosperujícího i do evropského vývoje se zapojujícího.

Takto vzájemně konfliktní vztahy, jež doprovázely i vývoj vojenské Obrody nejsou nikterak osudově nevyhnutelné. Možná a žádoucí je cesta dorozumění, usmíření, spolupráce. A právě v tom nutno spatřovat základní dějinnou roli vojenské Obrody: že přes všechny nedostatky prokázala ve své činnosti konstruktivnost, jakožto protiklad negativismu.

Proces, který posléze vyústil, při česko – slovenském rozchodu, na české straně ve změnu názvu této vojenské organizace a na straně slovenské v jeho ponechání, je, žel, v protikladu s onou celkově vysoce kladnou dějinnou rolí vojenské Obrody. Ať již bude následovat  ta či ona podoba žádoucího znovusblížení, či k němu nedojde, jisté je to, že vznik a několikaleté trvání vojenské Obrody v měřítcích česko – slovenské federace patří a provždy bude objektivní historiografií zaznamenán jako světlá, pozitivní kapitola našich společných armádních i občanských česko – slovenských dějin, zpečetěná i krví, prolévanou za svobodu našich národů v rozličných etapách dějin našich i světových na válečných bojištích Evropy i světa (Dokument č.29,30,31,32,33).

 

4) D O K U M E N T A C E

 

Dokument č. 1 – Prohlášení 22 signatářů k nástupu nové Adamcovy vlády, Dialog 3/88 - bez uvedení data – výtah

Oceňujeme, že předseda federální vlády Ladislav Adamec vyhlásil odhodlání urychlit realizaci ekonomické reformy a v té souvislosti požadoval „zásadní změnu politického klimatu v zemi“. I my si takovou změnu přejeme a jsme připraveni tomu pomáhat. – Odehrávají se však jevy, které odporují demokratizaci veřejného života a dosažení národního konsensu. Máme na mysli zesílenou represi, jíž se dopouštějí bezpečnostní orgány. Násilné potlačení pokojných demonstrací (naposledy 28. Října), preventivní a následné zatýkání aktivistů demokratických seskupení, zmaření historického sympozia Československo 1918-1988 a fakta o brutalitě vůči některým zadržovaným lidem znamenají popření vyhlašovaných závěrů vlády a nebezpečí růstu politického napětí v zemi … Odsuzujeme politiku „tvrdé pěsti“ a žádáme, aby se vláda vrátila k tradiční, v dějinách našeho socialistického hnutí úspěšné politice kontaktů a jednání, vzájemného porozumění a demokratických dohod, přesvědčování a získávání jinak smýšlejících občanů pro konstruktivní spolupráci na rozvoji společnosti a státu …Nesouhlasíme s tezí, že „každá opozice u nás nemůže být jiná, než protisocialistická“ a v důsledku toho kvalifikovat nekonformní názory a postoje jako „protistátní“ … Ve smyslu vládního prohlášení očekáváme, že bude zjednána náprava v činnosti bezpečnostních    a justičních orgánů, aby nedocházelo k událostem, které hrubě narušují proces formování příznivé politické atmosféry a poškozují dobré jméno Československa ve světě …

Do uzávěrky časopisu prohlášení podepsali:

Císař Čestmír                                                      Horák Robert                                                  Kolmistrová Blažena

Císařovská Blanka                                              Jičínský Zdeněk                                             Mejdrová Hana                  

Dvořák Emil                                                         Kabrna Vladimír                                             Mencl Vojtěch

Dvořáková Eva                                                    Kadlec  Vladimír                                             Rys Karel

Fischerová Miluše                                               Kadlecová Erika                                             Stehlík Josef

Hájek Jiří                                                             Kohout Luboš                                                 Straka Rudolf

Hájek Miloš                                                         Kolmistr Vladimír                                             Stočes Karel 

Šilhán Věnek

Prohlášení bylo předáno: Vládě ČSSR, Národnímu shromáždění ČSSR, ÚV NF ČSSR a ČTK.

 

Dokument č.2 – Vládě Československé socialistické republiky (úplné znění)

Již čtvrtý den, dvacet let po smrti Jana Palacha, dochází na Václavském náměstí a dalších místech Prahy k brutálním zásahům státní moci vůči občanům nejrůznějšího věku a smýšlení. Je řada zraněných a zatčených. Příčiny, které vyvolávají toto střetnutí, jsou hluboké. Jedno je jasné: lidé nejsou spokojeni se způsobem, jakým se jím vládne.  – Situace nabývá konfrontační charakter. Tak však nelze řešit naše problémy. Jako přesvědčení socialisté vás vyzýváme, aby státní orgány přestaly s násilím vůči občanům a okamžitě propustily všechny zatčené. Začnete hned s přímým a smysluplným dialogem se společností.

V Praze dne 18. ledna 1989

Jiří Dienstbier                                                    Zdeněk Jičínský                                              Luboš Kohout       

Jiří Hájek                                                           Vladimír Kabrna                                             Vladimír Kolmistr

Marie Hromádková                                            Vladimír Kadlec                                              Rudolf Slánský

Milan Hübl                                                          Erika Kadlecová                                            Václav Slavík

                                 Věnek Šilhán                                                     Václav Vrabec

Dialog č.5/1988

 

Dokument č.3- Ústřednímu výboru Komunistické strany Sovětského svazu (generálnímu tajemníku M. Gorbačovovi, Moskva (podstatný výtah)

Čestmír Císař, Chabařovická 1333, 182 00 Praha 8

 

Vážený soudruhu generální tajemníku, vážení soudruzi,

Po zralém uvážení Vám posílám opis svého osobního memorandy, které jsem 10. prosince 1986 adresoval nejvyšším orgánům  strany a státu ČSSR. Domnívám se, že je účelné, abyste znali názory těch, kdo se od roku 1945 intenzivně podíleli  na budování socialismu v naší vlasti, kdo se v letech 1963-1968 pokusili rozpoznat a odhalit chyby a omyly v politice strany a státu a kdo se v průběhu obrodného procesu po lednu 1968 snažili napravit škodlivé deformace nového zřízení. Tito soudruzi byli počátkem roku 1970 při rozsáhlém kádrovém masakru vyhnáni z KSČ pro svá progresivní a reformní stanoviska. – V počtu několika set tisíc představují však v českém veřejném mínění podnes velmi vlivnou sílu. Jejich názory sdílí valná část obyvatelstva, rozčarovaného dlouholetým konzervativním kurzem politiky, uplatňované v posledních 18 letech.