Národní zrady sociální demokracie

 

Tato stať se nepíše lehce. Sociální demokracie u nás byla nejstarší českou dělnickou stranou, první organisací skutečného proletariátu v tehdejší Slovanům nepřátelské a porobitelské habsburské rakousko-uherské monarchii. Její zakladatelé J.B.Pecka, J.Hybeš, L.Zápotocký byli pravými tribuny lidu, kteří nesli s proletáři na svých vlastních bedrech všechny strasti mocenského pronásledování a policejních persekucí utlačovatelského "režimu jednoho trůnu a náboženství". Byli pronásledováni jako šiřitelé režimem a církví římskou zatraceného socialismu, jako rozvratníci posvátného společenského pořádku, jenž hlásal "Čeho nabyl občan pilný, vojín zbraní ochraňuj", jako služebníci satanství anarchismu, nepřátelé trůnu a církve a bořitelé společenských tříd počínaje šlechtou a konče venkovskými faráři. Toto trvalo od založení Českoslovanské  demokratické strany dělnické až do I.světové války. Mezitím za touto stranou u nás následovaly další - především čeští socialisté, kde zakladatelem byl rukavičkářský dělník V.J.Klofáč, a další strany jako strana lidová, Masarykova realistická, a další, které následovaly staré strany české buržoasie - staročeskou a mladočeskou, existující již před tím. Ale toto se již vymyká z rámce této stati.

 

První ideová zrada sociální demokracie

První světová válka znamenala obrovskou persekuci českého národa se strany zločinné habsburské dynastie, která dosadila jako vojenského soudce proti Čechům arcivévodu Bedřicha Těšínského. Ten počal trestat projevy odporu proti monarchii  nesmírně tvrdě - popravami za písně, básně i letáčky, kde se i jen slovo proti Rakousku trestalo smrtí. TGM spočítal počet poprav za vojenské hrůzovlády monarchie za I.války na 60 tisíc! (TGM, V boji za samostatnost,Praha 1927,s.96: 

 

"Habsburkové si vedli jako Tataři v českých a slovanských zemích! Popraveno bylo na 60 tisíc lidí! 

To nikdo z nás nesmí zapomenouti! Tyto tisíce životů našich nejlepších lidí v Čechách a v zemích českých, tyto oběti nezapomeňte nikdo! Krev prolitá Habsburky volá o pomstu,a vy pomstíte je a spravedlivým hněvem zničíte Rakousko! Projev k legionářům v Rusku 7.8.1917)

A co za války řekl Bohumír Šmeral, tehdy činovník sociální demokracie Benešovi a TGM???

 "Vy vedete národ český do zkázy proti monarchii!" a přemlouval je, aby upustili od odboje proti Rakousku,přestože Rakušané již tehdy byli rozhodnuti po vítězné válce zničit Čechy navždy vysídlením a genocidou. Namísto aby podpořil celou vahou sociálního demokrata československý národní odboj, byl proti němu, zcela neomluvitelně. To byla první zrada  představitele sociální demokracie u nás.

 

Druhá zrada sociální demokracie

Byl to boj o Lidový dům v roce 1920 a oslavanská stávka, nejznámější z řady ostatních stávek dělnictva. 

 

Tusarova sociálně demokratická vláda nepodpořila dělníky a nechala je zavírat po potlačení stávky na mnoho měsíců jako buřiče a a strůjce společenského rebelství, údajně proti republice, což vrcholilo i stanným právem. Tady se sociální demokracie postavila za uhelné barony proti vlastnímu dělnictvu. To byla druhá otevřená zrada sociální demokracie - a vedla k založení Komunistické strany Československa.

 

Třetí zrada sociální demokracie

Tentokráte to nebyla zrada československé sociální demokracie, nýbrž její sesterské německé organizace v ČSR - Jakschovy sociální demokracie. Ta neproběhla v době Mnichova. Tehdy se německá sociální demokracie ještě postavila proti Hitlerovi a čestně obstála. 

 

Jakschova londýnská exilová reprezentace sociální demokracie zradila exilovou vládu presidenta Beneše a hájila pomnichovskou celistvost autonomních "Sudet" proti programu všenárodní očisty od nacistů a henleinovců. 

 

Tehdy Jaksch jako demokrat totálně selhal  - a přiklonil se k iredentistickým sudeťákům. Právě proto dnes sudeťáci vyznamenávají své lidi a cizí - i české! - kolaboranty Jakschovou medailí. Žádný český vlastenec nemůže a nesmí takovou medaili přijmout, aniž by potom celý život neplival do zrcadla na vlastní obraz vlastizrádce. Toto je dosud stále živá třetí zrada sociální demokracie k republice. Pro potvrzení stačí dnes poslouchat ohavné tirády europoslance sociální demokrata pana Roučka, který se ještě chlubí svým školením u sociálního demokrata dr. Kreiskyho - prvního kancléře Rakouska který přijal nacisty do rakouské vlády. Také on je pln vstřícnosti k sudeťákům.

 

Čtvrtá zrada sociální demokracie

Provedl ji veřejně pan premiér Sobotka, když vyhlásil sudetské landsmany za naše "spojence". Je to živá urážka všech pozůstalých po obětech sudetského řádění u nás, včetně autora této stati. Pan premiér se přihlásil k linii pánů Hermana a Bělobrádka a k jejich smiřovačkám se sudetoněmeckými landsmany.

 

Pak se nikdo nemůže divit, že pro naše rodiny pozůstalé po obětech sudetského řádění, je soudobá sociální demokracie absolutně a neodvolatelně nevolitelná strana. Pánové jako pan Sobotka, Rouček a další straníci i dámy, které vyznávají sudetské smiřovačky tohoto typu, by museli i musely pořádně "roztrhnout svá roucha,posypat hlavy popelem, projevit lítost účinnou jako katolíci, a kráčet bosi po sněhu do Canossy", abychom jim dali odpuštění za jejich rouhačské a provokační výroky o sudetech obecných. Takové je naše stanovisko.

 

Dr.Jiří Jaroš Nickelli

Historicko dokumentačn komise ČSBS Boskovice

Autor je pozůstalý po legionáři zabitém gestapem a příbuzný oběti Osvětimi, po udání sudeta Tugemanna z panství Rájec gestapu