Národ

 

Národ jest hromadný název příslušníků jednoho plemene, majících společný původ, společný jazyk, společné mravy, zvyky, tradice, společnou literaturu i osvětu.

Pojem slova národ posud není  přesně vymezen ani ustálen, býváť někdy širší, někdy užší: v širším smyslu mluvíme např. o národu slovanském jako celku, v užším smyslu pak o národu ruském, polském, českém atd., jakožto částech velikého národa slovanského. Podle toho definuje se pak národnost, jakožto soubor znaků charakterizujících národnost, z nichž na předním místě  klade se jazyk jakožto známka nejzjevnější.

Proto každý uvědomělý národ, který zápasí o svoji existenci a nechce se odnárodniti, hájí především svého jazyka. Často užívá se slova národ i ve významu politickém, např. „uherský národ“, ve kterémžto smyslu  zahrnují se názvem tím všechny národy  státu Uher.  Název tento jest vlastně nesprávný a užívají ho rádi ti, kdož ve státě mnohonárodovém upírají jednotlivým národnostem právo na samobytnou právní existenci, osobujíce právo takové jen národu panujícímu. (Ottův Slovník naučný, díl XVII., str. 1046, nakladatel a vydavatel J. Otto, Praha 1901)