Mohou se sudetští Němci stále domáhat majetku v ČR?

Václav Snopek, člen hospodářského výborum sněmovny

 

Na Václava Snopka se obrátili znepokojení naši občané ohledně majetku sudetských Němců. V čem spočívá podstata tohoto znepokojení?

»Čerpám z veřejných sdělovacích prostředků. Cituji: Sudetští Němci se stále mohou domáhat majetku v ČR. Část z nich si stěžovala u soudu a uspěla. Majetkové nároky sudetských Němců v ČR trvají. Zemský soud v Mnichově zrušil změnu stanov krajanského spolku, kterou se uskupení nároku na vrácení majetku chtělo vzdát. Soud tak rozhodl na konci června. Nicméně rozhodnutí nenabylo právní moci a po měsíci bylo nutné vydat nějaké stanovisko. Zjistil jsem, že část takto militantně nastrojených sudetských Němců stále přiživuje tuto myšlenku.

Ptám se vás, pane ministře: Ověřuje si Ministerstvo zahraničních věcí tyto skutečnosti a přijímá adekvátní opatření? Další otázka: Jsou skutečně majetkové nároky ošetřeny v mezinárodních smlouvách a zakotveny do právního řádu SRN a ČR?« zeptal se poslanec KSČM.

Ministr Zaorálek v odpovědi Snopka ujišťuje, že MZV CR problematiku spojenou se sudetským i Němci, stanovami Sudetoněmeckého krajanského sdružení a jejich navrhovanými změnami, dlouhodobě sleduje. Dále uvedl: »Sudetoněmecké krajanské sdružení na svém XV. Plenárním spolkovém zasedání v Mnichově schválilo změny stanov dne 28. 2. 2015. Změna stanov se týká úvodních článků, popisujících účel fungování sdružení« Zaorálek dále cituje, které výroky byly z nových stanov vypuštěny. SKS »prosazuje právní nárok na domovinu Její znovuzískání a tím i realizaci práva národnostních skupin na sebeurčení« a »hájí právo na vrácení zkonfiskovaného majetku sudetských Němců, případně na jeho rovnocennou náhradu nebo na odškodnění za něj«.

SKS, píše dál v odpovědi Lubomír Zaorálek, formulovalo dva nové body. V nich uvádí, že jeho cílem je: »podílet se na spravedlivém národnostním a státním uspořádání, v němž budou pro všechny garantována lidská a základní práva, právo na domovinu a právo na sebeurčení národů a národnostních skupin. K tomu patří i to, že ve všech členských státech EU bude ve všech svých částech neomezeně a závazně platná Listina základních práv EU. SKS dále prohlašuje, že hodlá: Porušení těchto práv, jako jsou genocida, vyhánění, etnické čistky, zločiny proti lidskosti, protiprávní a nelidské vyvlastňování a diskriminaci kdekoliv na světě odsuzovat a tam, kde k nim dochází, usilovat o jejich nápravu na základě spravedlivého vyrovnání.«

Ministr Zaorálek dále píše, že dle informací MZV však Zemský soud v Mnichově návrh na změnu stanov, zřejmě kvůli procedurálním důvodům, dosud nepřijal. »Bez ohledu na to, jaké je znění stanov, zda uvedená tvrzení obsahují, či ne, zůstává pozice české vlády stále stejná, a sice, že právní a majetkoprávní vypořádání po 2. sv. válce zůstává neměnné. Německá vláda, podobně jako česká, prohlásila v česko-německé deklaraci, že nebude zatěžovat vzájemné vztahy politickými a právními otázkami pocházejícími z minulosti. Toto bylo dosud oběma stranami dodržováno a neexistují žádné důvody pro domněnky, že by mělo dojít ke změně. Rozhodnutí SKS o změně stanov lze vnímat jako snahu organizace přihlásit se dodatečně k duchu deklarace.«

Ministr zahraničí ČR závěrem také uvedl, že »jsme si pochopitelně vědomi skutečnosti, že změna stanov sama o sobě nemůže nic změnit, a nezmění na případných požadavcích jednotlivců týkajících se poválečného majetkového vyrovnání na německé, ale i na české straně.«

Zaorálek si podle svých slov není zcela jistý, co má poslanec Snopek na mysli, když mluví o »majetkových nárocích v mezinárodních smlouvách a jejich zakotvení do právního řádu SRN a ČR.« Pokud je tato otázka nadále vtažena k sudetoněmecké problematice, je odpověď negativní, zdůraznil Zaorálek.

Dvoustranu připravila Marie KUDRNOVSKÁ, FOTO - Josef ŠENFELD

Haló noviny, 13.10.2017, str. 4-5