Informace, o kterých málo víme

XIII.

Z internetových materiálů

Amy Goodman: Už víme, komu připadne irácká ropa

Dlouho očekávaný návrh zákona o ropě byl v minulých dnech konečně předložen iráckému parlamentu. Zprvu jej hodlal kabinet Núrího Málikího udržet co nejdéle v utajení. Skupina iráckých intelektuálů však získala jeho kopii a díky překladu Raeda Jarrara se s ním teď může seznámit celý svět. S Jarrarem, jinak též ředitelem irácké sekce Institutu Global Exchange, a Antonií Juhaszovou, americkou analytičkou, která sleduje praktiky nadnárodních společností, mluvila o povaze zmíněné legislativy Amy Goodmanová z nezávislého mediálního syndikátu Democracy Now!

Pane Jarrare, vy jste byl, pokud je mi známo, prvním, kdo rozšířil úplné znění návrhu nového iráckého zákona o ropě na internetu. Jak se vám podařilo dokument získat?

Raed Jarrar (RJ): Nezískal jsem ten dokument jako první. Již někdy na přelomu února a ledna 2007 jej z úřadu irácké vlády vynesl, a posléze na svých stránkách   zveřejnil profesor Fuád Al Amír. Odtud se rozšířil na další servery, mimo jiné i stránky iráckého institutu Niqash , kde jsem jej nalezl já. Mojí zásluhou v celé věci je pouze pořízení anglického překladu.

Váš překlad byl zveřejněn terpve před pár dny. Jen málokdo se s ním zatím mohl seznámit. Můžete ve zkratce přiblížit obsah nového zákona?

RJ: Návrh zákona tvoří přes třicet hustě popsaných stránek. Nelze jej tudíž shrnout do několika vět. Vyzdvihl bych ovšem tři body, o kterých by se mělo, podle mého mínění, debatovat podrobněji:

Za prvé, zákon legalizuje značně nevýhodný typ dohod se zahraničními investory (takzvané dohody o sdílené výrobě, jinde též dohody o výrobních službách, PSA). Uzavírají se na pětatřicet let, během nichž nemohou být podmínky měněny. Ložisko zůstává majetkem státu, ropná společnost ale získává výhradní právo těžby a zpravování. Za to odvádí předem stanovený poplatek. Nehledí se ani na pohybující se cenu ropy, ani proměnu potřeb dané země (špatnou hospodářskou situaci, zvýšení nákladů, živelné katastrofy a tak dále) Zákony, které se dostanou s úmluvou do rozporu, nemusí investor dodržovat. Po celou dobu platnosti musí zkrátka zůstat smlouva neporušená.

Za druhé, novým zněním zákona se Irák vzdává části své suverenity. Vláda v Bagdádu již nebude moci stanovovat těžební limity (což vylučuje stát z ropného kartelu OPEC). Část pravomocí centrálního kabinetu získá nově ustavená instituce Federální rada pro ropu a plyn, v níž usednou i zástupci největších nadnárodních společností. V praxi tedy budou představitelé korporací Shell, BP či ExxonMobil dohlížet na dodržování smluv se sebou samými.

A za třetí, zákon se stává počátkem konce irácké celistvosti - poslední slovo při uzavírání těžební smlouvy je odebráno ústředním orgánům a předáno provinčním úřadům. To je dle názoru mnoha analytiků první krok k rozdělení státní pokladny, a posléze i samotné země.

Paní Juhaszová, vy zkoumáte aktivity nadnárodních firem v Iráku od počátku války. Můžete upřesnit, co pro ně tento zákon znamená?

Antonia Juhaszová (AJ): Dle mého soudu představuje tato legislativa jeden ze splněných cílů celé invaze, a to jak pro nadnárodní společnosti, tak pro Bushovu vládu. Irácký ropný průmysl se nyní otevře zahraničním investorům na všech úrovních. Je pravda otázkou, jaký typ dohod s nimi jednotliví zmocněnci uzavřou - fakt, že zákon PSA legalizuje, ještě neznamená, že se k nim všichni úředníci přikloní. Důležité je ovšem to, co říkal Raed: uvědomme si, že velkou část odpovědnosti za ekonomiku celé země přebírá instituce, v níž budou rozhodovat zástupci domácích a zahraničních koncernů. Oni určí, jaký typ kontraktu mohou Iráčané s investory uzavřít. A je jen málo pravděpodobné, že budou hlasovat proti zájmům svých nadnárodních zaměstnavatelů.

Irácká národní ropná společnost, doposud zastřešující celé odvětví, bude zachována jako jen obyčejná firma, bez jakýchkoliv privilegií. Model, v němž státní správa kontroluje těžbu a zpracování takto významné suroviny, je přitom společný zemím, jež vlastní devadesát procent ropných zásob na světě.

Co ale odvětit na námitku, že Irák velké nadnárodní koncerny potřebuje? Sami Iráčané nemají, zdá se, dostatek prostředků k výstavbě poničené infrastruktury, k obnově plné těžby, a tudíž i k podnícení rychlého hospodářského růstu.

AJ: Ač to tak na první pohled nevypadá, Iráčanům se při správě ropné těžby docela dařilo. Před válkou země vytěžila dva a půl milionu barelů ropy za den. Poté těžené množství naráz kleslo, postupně však začalo - na rozdíl od množství vyvezeného - opět narůstat. Před rokem, než se útokem na samárskou mešitu rozpoutaly etnicko-náboženské střety, se statistika blížila předválečné hranici. Mohlo se tak stát sice jen díky americkým dotacím na opravu infrastruktury, daleko větší škody však způsobil vpád Bushových armád do země. Ačkoliv tedy dnes funguje 125 z celkových 526 vrtů, nelze říci, že by Iráčané sami těžit ropu nezvládli.

Potíž nastává až se zisky z jejího prodeje. Irák se stal rejdištěm všelijakých překupníků, v jejichž kapsách končí bezmála čtyřicet procent z celkového objemu vytěžené suroviny. Irácká ropa je velmi snadno dostupná. Náklady na její těžbu nepřesahují jeden a půl dolaru za barel. Na světových trzích se přitom prodává stejně množství za čtyřicetinásobek. To jsou ohromné zisky, které stále lákají spoustu nelegálních podnikavců. A bagdádští, ale zejména provinční úředníci nejsou zrovna proslulí svou neúplatností. Proti tomu je třeba bojovat, alespoň pokud chceme Iráku opravdu pomoci.

Zůstává nicméně pravdou, že irácké technologie zastarávají. Během jedenácti let, kdy země trpěla mezinárodními sankcemi, nedolšo k téměř žádné inovaci výrobních postupů. Irák byl ochuzen o zahraniční zkušenosti. Není však proto nutné se hned uchylovat k neoliberálním postupům. Kuvajt, Irán či Saudská Arábie uzavřely s nadnárodními společnostmi dohody spíše technického rázu, případně smlouvy na velmi omezenou dobu. Ani Irák na tom není tak špatně, aby se musel uchýlit k podpisu PSA.

Pane Jarrare, jak o návrhu nového zákona smýšlí irácké obyvatelstvo?

RJ: Téměř nikdo z Iráčanů návrh doposud nestudoval. Materiál byl dlouho držen v tajnosti. Teprve nyní, když se jej podařilo zveřejnit na internetu, spustil Malikího kabinet propagační kampaň. V ní je zákon líčen coby bezmála boží dar, který přivábí do Iráku zahraniční investory, jejichž peníze promění zemi v nový ráj katarského typu. Ani poslanci, jež budou zakrátko o návrhu hlasovat, však ještě neměli čas se s ním podrobně seznámit. To byl ostatně také hlavní důvod, proč jsem jej během minulého víkendu celý přeložil a rozeslal mnoha vládním i nevládním organizacím,

Nemůže být důvodem dlouhého mlčení spíš obava, že rozruch kolem přesun pravomocí z centrální úrovně na jednotlivé provincie iráckou společnost rozdělí?

RJ: Ony dvě záležitosti - vytvoření zákona dle představ korporací a přesun pravomocí z centra na regiony - spolu úzce souvisejí. V dnes existující centrální radě mají nadnárodní společnosti také svůj vliv. Orgán je ale přebyrokratizovaný, a jelikož si drží právo veta, může uzavírání slmuv komplikovat. Nová legislativa opravňuje k rozhodování přímo provinční správu a již zmíněnou Federální radu pro ropu a plyn. Může tak snadno nastat situace, již známe například z Afriky: jednotlivé provincie začnou o přízeň korporací bojovat, čímž si navzájem zhorší vyjednávací pozice. Dále se zvýší sociální nerovnost; země se rozdělí na chudé a bohaté regiony, lidé si začnou závidět a zájem státu jako celku se naprosto vytratí ze zřetele.

Stále mi není jasné, proč iráčtí právníci takto problematický zákon vůbec vytvořili.

RJ: Současný návrh není pouze dílem Iráčanů. Jádro zákona bylo dokončeno již v polovině roku ve Spojených státech (odtud jej druhdy získali i reportéři nedělníku Independent Sunday. Irácké úřady jen původní verzi doplnily o uvedené posílení regionální správy. Zbytek zůstal ve znění, jenž v létě 2006 schválily Washington a Mezinárodní měnový fond. Je tedy zřejmé, že nastávající kurdsko-šíitská koalice usiluje víc o posílení federálního charakteru země (ne-li o rozpad na tři samostatné státy), než o hospodářský vzestup Iráku.

Sleduje Bushova vláda stejný cíl i v Íránu, paní Juhaszová?

AJ: Do určité míry bezpochyby. Írán má, po Saudské Arábii a Iráku, třetí největší zásoby ropy na světě. Podobně jako dříve v Iráku, také v Íránu vládne režim se zjevně protiamerickými záměry a rovněž Írán může být vyložen coby bezpečnostní hrozba. Mnoho známých republikánů, a většina členů současné washingtonské vlády v minulosti zasedala ve správní radě některé z ropu-těžících společností, takže je obeznámena s tím, jak to v oboru chodí. Zároveň ale nemusí trpět výčitkami ohledně střetu zájmů - dbají-li na osobní prospěch, hájí tím současně i postavení Spojených států. Každý ze studentů ekonomie či mezinárodních vztahů vám dnes potvrdí, že kontrolou surovinové těžby na Blízkém a Středním východě lze snadno ovlivňovat politiku asijských velmocí, zejména Číny a Indie. Ty mohou - pokud se "něco nestane" - zakrátko dostihnout Spojené státy v moci i hospodářském vlivu. Zájem korporací je tudíž v iráckém i íránském případě totožný se zájmem Washingtonu. A žádnou spikleneckou teorii v tom hledat vůbec netřeba.

Návrh nového iráckého zákona o ropě je v plném znění k dispozici na stránkách serveru al-ghad.org (anglická i arabská verze)

Přepis rozhovoru ze serveru Democracy Now! byl poskytnut Literárním novinám (č.10/2007). 15.3.2007

Zákaz přístupu médií k vojenských tribunálům na Guantánamu jen zesílil pochybnosti

Bronwen Maddox, The Australian 

 

S každou příležitostí dostat se z problému Guantánamo si USA pouze  vyrobí  další.

Nejnovějším je rozhodnutí o zákazu přístupu médií k tribunálům pro 14 „nejcenějších“ vězňů Guantánama.

Vydaný přepis soudu s Khalidem Shaikhem Mohammedem, údajným třetím nejvyšším velitelem Al-Kaidy, který se podle Pentagonu konal minulou sobotu, způsobil šok množstvím jeho údajných přiznání: Mohammed říká, že měl roli při útocích z 11.září 2001 a skoro třech tuctech dalších útoků.

Znepokojení ale také způsobila možnost, že přiznání mohlo být získáno mučením.

Sdělení zdá se podporuje americké tvrzení, že přinejmenším někteří z více než 400 zadržovaných mužů na Guantánamu jsou vysoce nebezpeční teroristé.

Jenomže tyto tribunály a nové utajování stále umožňují obviňování USA z porušování svých vlastních principů spravedlnosti při jejich válce proti terorismu.

Charakter vojenských tribunálů byl vždy kontroverzní. Při předběžných výsleších tyto tribunály stanovily, že vězni z Guantánama jsou „nepřátelskými bojovníky“ a tak USA prohlašují, že je mohou soudit zvláštní vojenské komise, nebo je možné je zadržovat na neomezenou dobu bez obvinění.

USA vymyslely status „nepřátelský bojovník“ v reakci na kritiku, že rozbíjejí Ženevské konvence, podle kterých musí status vězně určit kompetentní soudní dvůr.

Ale kritici, které vedou obhájci zadržovaných říkají, že tribunály nejsou férovým nástrojem, jak rozpoznat nevinné nezúčastněné diváky od nepřátelských bojovníků a nedávají vězňům férovou možnost právně napadnout své zadržování.

Vězeň, který stane před porotou tří vojenských důstojníků nemá, jak upozorňují, právníka, ale pouze vládou jmenovaného zástupce.

Vězeň nemá právo slyšet důkazy proti němu, pokud jsou tajné. Jen zřídka může povolat svědky (Mohammedova žádost o dva byla zamítnuta).

Plukovník Dwight Sullivan, šéf skupiny obhájců Pentagonu určených pro vězně řekl, že tribunály nedokážou poskytnout vězňům adekvátní prostředky k napadení důkazů proti nim.

Všech přibližně 550 předchozích slyšení bylo otevřeno médiím, přestože některé materiály byly utajeny. Ministerstvo obrany tvrdí, že slyšení s těmito 14 zadržovanými musí být z bezpečnostních důvodů neveřejná.

Jenomže kritici říkají, že je to kvůli tomu, že byli mučeni.

Scott Horton, předseda mezinárodně právního výboru Advokátní komory města New York (International law committee of the New York City Bar Association) řekl, že Pentagon byl znepokojen tím, že „těchto 14 řekne, co jim udělali. Oni byli mučeni a týráni a tento fakt podléhá utajení“.

Tisková agentura Associated Press rozhodnutí o utajení zpochybňuje, uznává sice, že požadavek utajení částí slyšení z důvodu bezpečnosti je možný, ale úplné uzavření porušuje principy ústavního práva i vlastní principy ministerstva.

Vydaný přepis slyšení s Mohammedem tyto obavy nijak nerozptyluje. Mohammed v něm říká, že některá prohlášení učinil následkem špatného zacházení „lidí z CIA“ poté, co byl zadržen v roce 2003.

K objasnění se ho kapitán NAVY vedoucí vojenskou porotu zeptal: „existuje nějaké prohlášení, které jste udělal z důvodu tohoto zacházení – jak říkáte mučení. Udělal jste nějaké prohlášení kvůli tomu?“ Odpověď je nejasná, protože spadá do části, kterou Pentagon vyškrtnul. Nicméně, těsně před dlouhým popisem svých teroristických aktivit Mohammed také řekl členům tribunálu, že v tom okamžiku nemluvil pod nátlakem.

Spojené státy měly během těchto slyšení vězňů možnost prokázat svá tvrzení, že mezi zadrženými jsou nejhorší teroristé a začít odpovídat na kritiku Guantánama a vojenských komisí.

Namísto toho daly prostřednictvím nařízeného utajování, pro které se najde jen stěží nějaké ospravedlnění, nedůvěřivému světu ještě více důvodů myslet si, že mají co skrývat.                                                                 Překlad Messin, 20.3. 2007

Khalid Shaikh Mohammed se „přiznal“ k plánování útoku na banku založenou až roky po jeho zatčení

Paul Joseph Watson, GlobalResearch, 18. března 2007

Falešné svědectví předkládané jako senzace vybouchlo do tváře Pentagonu

Údajné přiznání při výpovědi K.S. Mohammeda bylo důkladně zdiskreditováno poté, co vyšlo najevo, že jeden z jím identifikovaných cílů, Plaza Bank (banka Plaza) nebyla založena dříve než v roce 2006, tedy až čtyři roky po zatčení tohoto údajného vrchního plánovače Al-Kaidy.

K.S. Mohammed tvrdí ve svém přiznání, že „byl jsem zodpovědný za plánování, výcvik, mapování a financování nové (nebo druhé) vlny útoků proti následujícím mrakodrapům po 9/11: …Plaza Bank, stát Washington.“

K.S. Mohammed (dále jen KSM) byl zatčen v březnu 2003. uvádí, že byla založena na začátku roku 2006, což znamená, že KSM nemohl o její existenci v roce 2003 ani vědět.

Skepse ohledně legitimity doznání KSM přichází ze všech stran a zanechává důvěryhodnost Pentagonu a procedury vojenských tribunálů v ruinách. Vyvolává také doplňující otázky, proč se údajný duchovní otec Al-Kaidy doznal k zapletení v tak obrovském počtu spiknutí.

Mnohé komentáře (The Times, Matt Lauer, Rossie O Donnel) jsou ohledně správnosti svědectví KSM otevřeně cynické,  že tvrzení byla přehnaná, avšak stále trvají na odpovědnosti KSM za 11.září 2001 „od A až do Z.“

Bývalý důstojník CIA Robert Baer mluví také  o tom, „co bylo skutečným cílem Pentagonu, když uvolnil přepis doznání K.S. Mohammeda.“

„KSM je podle zainteresovaných vládních kruhů na první pohled charakterizován jako chlubivý a občas mentálně labilní. Je také jasné, že si vymýšlí. Lidé zapojení do vyšetřování mi řekli, že KSM byl přítomen během popravy dopisovatele deníku Wall Street Journal Dannyho Pearla, ale ve skutečnosti nebyl osobou, která ho zabila. Existuje nahraný záznam popravy, který roli KSM minimalizuje. A pokud KSM skutečně přeháněl svou roli ve vraždě Pearla, vyvolává to otázku, co dalšího ještě zveličil, nebo si přímo vymyslel,“ píše Bear.

Aspekt Pearlovy vraždy a důvod, proč chtěla vláda celou záležitost zavřít pod pokličku přisouzením viny KSM jsou zajímavé v souvislosti s tím, co řekl v září 2006 pákistánský prezident Mušaraf. Ten totiž označil za úkladného vraha novináře Pearla muže jménem Omar Sheikh. V přepisu svého údajného přiznání KSM tajemně hovoří o zapletení CIA a Mossadu na popravě Pearla, jenomže text je těžce redigován. Tvrzení KSM, že stál za bombovým útokem na WTC v roce 2001 je také velmi podezřelé, protože příhodně zametá pod koberec skutečnost, že to byla FBI která  skrz svého informátora  objednala provedení útoku.

KSM byl navíc v 80.letech známý jako osoba přínosná pro CIA a byl používán jako spojka mezi CIA – financovaným afghánským „džihádem“ proti sovětské okupaci.

 Další otázky vyvstávající ohledně svědectví se točí okolo použití amerikanizované angličtiny, včetně termínu „od A až do Z“, ve které mnozí vidí spíše formu slangu použitelnou hlavně do titulků novin, než lidovou mluvu radikálních islámských extremistů.

Myšlenkové úvahy  s odkazem na skutečnost, že poznámky KSM o mučení a další možné důkazy o tom, že byl přímo mučen, byly v přepisu redigovány.

Výsledkem toho všeho je, že přehnaně chvástavé doznání KSM, které se zdá bylo úmyslně zveličeno tak, aby mohla být uzavřena záležitost množství mlhavých spiknutí citovaných Bushovou vládou pro ospravedlnění její politiky, vybuchlo do její tváře a jen prospělo zlehčování a pochybování o oficiální vládní verzi 11.září 2001 a mýtické války proti terorismu.

Překlad Messin, 22.3. 2007

Cesta ke střetu – Impérium a Rusko se rozcházejí v názoru na Kosovo

Nebojsa Malic, Antiwar.com

Před osmi lety zahájilo NATO letecký útok proti Jugoslávii pod záminkou zastavení zuřícího „konfliktu“ mezi albánskými separatisty a jugoslávskou armádou a policií v srbské provincii Kosovo. Útok začal po ultimátu předloženém Bělehradu ve francouzském Rambouillet. Ultimátum mělo podobu mírové dohody, která měla dát Kosovo pod okupaci NATO a albánským separatistům právo odtrhnout se během tří let.

Po 78 dní sypaly bombardéry NATO zkázu na Srbsko a Černou Horu, zasahujíc nejtvrději Kosovo. Zároveň s bombardováním NATO rozpoutalo propagandistickou kampaň nebývalých rozměrů, krmící denně západní veřejnost odpornými výmysly a konstrukcemi lží. Psychologická válka šla ruku v ruce s fyzickým ničením srbské infrastruktury, úmyslně kalkulující s terorizováním a zastrašováním lidí, aby se podvolili požadavkům NATO.

Strůjci války v Clintonově administrativě předpovídali, že vláda Slobodana Miloševiče padne během několika dní. Místo toho Srbsko odolávalo přes dva měsíce, zatímco bombardování se stupňovalo a zoufalé NATO vydávalo plané hrozby pozemním útokem. Nakonec to byl až moskevský slib Bělehradu, že by se ruští vojáci připojili v Kosovu k NATO jako součást mise OSN, který přiměl Miloševiče v červnu 2006 podepsat příměří.

Většina požadavků rezoluce Rady bezpečnosti OSN č.1244, která legitimovala přítomnost NATO v provincii jako součást mírové mise, nebyla nikdy uskutečněna; místo toho Aliance s rezolucí zacházela jako se zpětným ospravedlněním invaze, která sama představuje trestný čin.

Dokončení práce

Třebaže se toho za posledních osm let mnoho stalo – 11.září 2001 údajně „všechno změnilo,“ ale ne tak docela – politika západních sil v Kosovu zůstala neměnná. Šokující ukázka nenávisti a násilí v březnu 2004, kdy Albánci prováděli třídenní Křišťálovou noc ve stylu pogromu proti Srbům, byla zastánci Albánců překroucena do argumentu pro urychlení politiky ústupků. I když byla Bushova administrativa ochotna během svého prvního mandátu v Kosovu opustit Clintonovu politiku, v květnu 2005 přijala program pro Balkán, za který bojovala čerstvě poražená Demokratická strana. Jedním z jeho hlavních bodů byla nezávislost Kosova.

Jak se věci v Afghánistánu a Iráku stávaly stále pochmurnějšími, odhodlání a úsilí amerických diplomatů „zvítězit“ v Kosovu se zvětšilo. Na konci roku 2005 OSN (pod vlivem Washingtonu a Londýna) zahájila „rozhovory o statusu“ pod vedením Marti Ahtisaariho. Bývalý finský prezident byl v roce 1999 poslíčkem NATO a protože pracoval s fanaticky pro-albánskou Mezinárodní krizovou skupinou (International Crisis Group), bylo jeho vybrání jako hlavního vyjednavače jasným signálem, že půjde o frašku.

Letos 2.února předložil Ahtisaari svůj návrh pro budoucí status Kosova, který se rovnal nezávislému albánskému státu pod koloniálním patronátem EU. Stejně jako dříve v Rambouillet byl návrh neochotně přijat Albánci a přímo odmítnut Srbskem. 11.března Ahtisaari vyhlásil „rozhovory“ za ukončené s tím, že byly neúčinné.

Moskva a Bělehrad

Zatímco americká a britská politika v Kosovu zůstala konstantní, v Moskvě a Bělehradě došlo od roku 1999 ke změnám. Proamerický vládní systém Borise Jelcina byl nahrazen rozhodnou a sebevědomou vládou vedenou Vladimirem Putinem. Zatímco Jelcin ovládal Rusko primárně s americkou pomocí, Putin se těší ryzí podpoře veřejnosti a rozhodl se konfrontovat americkou agresi.

Mezitím velké množství peněz, instruktáží CIA, propagandy a hrozeb vyústilo v říjnu 2000 ve svržení vlády Slobodana Miloševiče. Nástupnické vlády potom několik let plnily každý požadavek z Washingtonu a Bruselu. Jenomže nepřetržité dlouhodobé urážky a hrozby vyprodukovaly v Srbsku zcela opačnou reakci. V roce 2006 přední deník impéria zuřivě napadl srbské vůdce a z dřívějších „demokratů“ a „reformátorů“ byli najednou „nekompromisní“ nacionalisté – to všechno proto, že odmítli souhlasit s pokračováním loupeže jejich území z roku 1999.

Jak se zvětšovala nespokojenost impéria a pozlátko lží a zmatení pojmů nabalené na kosovskou politiku začaly odpadávat, odhalil se nebezpečně bojechtivý plán, který měl máloco společného jak s Albánci z Kosova, tak se Srby, ale za to měl co dělat s rivalitou studené války mezi Západem a Ruskem.

Nová bitva

Richard Holbrooke, Clintonův sekerník v Bosně, který se o stejnou věc pokusil v Kosovu (a neuspěl), se opět vynořil z politického neznáma a stal se jedním z nehlasitějších zastánců nezávislého státu Kosovo. V případě volebního vítězství demokratů v prezidentských volbách v roce 2008 ho podle zpravodajů údajně čeká křeslo budoucího ministra.

Ve svém pravidelném komentáři v listu Washington Post Holbrooke 12.března prohlašuje, že pokud nebude Kosovu udělena samostatnost, na Balkáně by mohla být další válka. Ale odpovědnost za válku by podle Hobrooka nesla Moskva spíše než Albánci, kteří by ji odstartovali, protože „poslala špatné signály“ Bělehradu a stála v cestě „mírovému“ úsilí Washingtonu a Londýna.

Proalbánský britský komentátor Tim Judah nazval Holbookovo vyjádření „prvním výstřelem“ v nové „bitvě o Kosovo,“ stavíc proti sobě USA s EU a Rusko. Podle Judaha zbývající disidentské země zevnitř EU – zmiňuje Španělsko, Slovensko a Rumunsko – jsou „přiváděny k přizpůsobení“ a jejich postoje k navrhovanému řešení budou vedlejší. Imperiální politici se nicméně nemohou rozhodnout, „jestli to Rusové myslí vážně, nebo pouze zvyšují napětí jako součást eventuálního procesu smlouvání, ze kterého potom vymámí z USA ústupky jinde.“

Konfrontace na východní řece

Přesto to vypadá, že to Moskva myslí skutečně vážně. Podle zprávy agentury AFP ruský zástupce při OSN Vitalij Čurkin vtrhnul minulé pondělí na zasedání Rady bezpečnosti a obvinil současného kosovského místodržícího Jaochima Ruckera z „dělání kázání“ a „propagace nezávislosti“ namísto podávání zprávy o uskutečňování svého mandátu od OSN. Mezitím řekl vlivný ruský zákonodárce agentuře Itar-Tass, že Rusko má dost důvodů pro použití... svého práva veta v Radě bezpečnosti.

Moskva si také povšimla Holbrookova útoku. Bělehradské nedělní Vecernje Novosti citovaly ruského velvyslance Alexandra Alexejeva:

„Holbrookova slova byla ve skutečnosti podněcováním násilí a zlomyslným kopnutím do Ruska. Moskva nekontroluje nic v Kosovu, a není absolutně odpovědná za to, jak špatnou cestou tam šly věci od roku 1999. Nikdy nic nikomu neslibovala, ani nedávala záruky, nebo neposílala „osobní vzkazy“. Moskva nemá nic společného ani s půl milionem zbraní, které Albánci drží přímo před nosem UNMIK a vojenské mise NATO.“

Na druhou stranu, podle zprávy AKI, americký vyslanec v Radě bezpečnosti OSN Alejandro Wolf „chválil Ruckerovu zprávu jako objektivní a vyváženou“ a zdůraznil americkou podporu Ahtisaariho plánu. A generální tajemník OSN Ban Ki-moon vydal 16.března prohlášení, které virtuálně opakuje jeden z argumentů zastánců nezávislosti: „Kosovo a jeho lid potřebují po osmi letech prozatímní vlády mít jasno o své budoucnosti.“

Kdyby tato situace nebyla tak nebezpečná, byla by až skoro komická. Moskva protestuje proti fraškovitým „rozhovorům“ a nestydatě jednostranným „kompromisům“, které jasně porušují chartu OSN a současnou rezoluci OSN, zatímco OSN – ovládaná osou Washington/Brusel – kolísá mezi „tak to prostě není, všechno je báječné“ a „la la la, my nic neslyšíme/neposloucháme.“

 

Skutečné barvy

Invaze do Iráku v roce 2003, stejně ilegální a nelegitimní jako útok na Jugoslávii čtyři roky předtím, možná mohly způsobit rozpárání amerického imperiálního projektu. Nicméně se zdá, že to bude Kosovo – „úspěch“ tak milovaný liberálními intervencionisty – kde bude impérium skutečně otestováno.

Samo NATO prohlašovalo, že bombardovací kampaň byla vedena za „založení politické dohody o Kosovu ve shodě s mezinárodním právem a chartou Spojených národů“, nicméně invaze porušila oboje a navrhované „řešení“ dělá to samé. Když na to Rusko upozorňuje, je obviňováno z „podněcování násilí“ – zatímco jeho skuteční pachatelé, albánští separatisté, mají volnou vstupenku.

Ať se na to díváme z jakéhokoliv úhlu, politika Washingtonu, Londýna a Bruselu v Kosovu nedává žádný smysl. Jakmile odhodí oficiální rétoriku o albánském utrpení, srbském útlaku, Miloševičově dědictví, sebeurčení a další propagandistické hlouposti, tak zdá se jediné, co zbylo, je poněkud neopětovaná agrese přebraná ze studené války.

Snad by bylo lepší, kdyby samozvaní „analytici“ papouškující oficiální prohlášení ministerstva zahraničí a cokoliv od nabubřelé byrokracie v Bruselu, věnovali pozornost slovům, které napsal bývalý náměstek ministra Nelson Strobridge Talbot III v úvodníku ke knize svého bývalého ředitele pro komunikaci Johna Norisse:

byl to jugoslávský odpor vůči širším trendům politické a ekonomické reformy – nikoliv nepříjemná situace kosovských Albánců – který nejlépe vysvětluje válku NATO.“  

Konec studené války nabídl americkým politikům pokušení prohlásit USA za neomezenou světovou velmoc a rozšířit jejich vliv všude po bývalém sovětském bloku. Tomuto pokušení nejsou schopni odolat. Jugoslávie (později Srbsko) byla jednou z nemnoha zemí, které se nechtěly podrobit, natož nadšeně přijmout tuto změnu událostí. Jednou z dalších je Putinovo Rusko.

Nově vytvořené impérium se tak vydalo na cestu ke střetu s Ruskem, přes země jihovýchodní Evropy, kde se mnoho říší střetlo už v minulosti. Arogance, nekompromisnost a agrese amerického impéria nyní vyprodukovaly skutečnou hrozbu, kterou by mohla být znovu vyplněna Bismarckova předpověď evropské války, způsobené, jak řekl : „nějakou zatraceně pošetilou věcí na Balkáně“.

Překlad Messin, 29.3. 2007

Srbsko neztratilo právo na nic – hlavní argument pro odtržení Kosova je falešný,  Nebojsa Malic, Antiwar.com

Navzdory naprostému odporu Bělehradu a Moskvy předal minulý týden OSN jmenovaný „zprostředkovatel“ Martti Ahtisaari svůj návrh Radě bezpečnosti OSN. Ahtisaari řekl generálnímu tajemníkovi Ban Ki-moonovi, že „kontrolovaná nezávislost“ je „jedinou životaschopnou možností“ pro srbskou provincii, která je od června 1999 okupována NATO a spravována misí OSN a „prozatímní“ albánskou vládou.

Washington deklaroval svou pevnou podporu Ahtisaariho návrhu. Po 78 dnech, následované téměř osmi lety násilné okupace, se impérium nakonec pohnulo k oddělení Kosova od Srbska. Rozhodnutí je pokračováním systematického porušování mezinárodního práva, Charty OSN a NATO, americké ústavy .

A co je ještě horší, odůvodnění ospravedlňující tento trestný čin je cynické a falešné, nemající nic společného se skutečností, či logikou.

Prostě nezákonné

Jurist – dobře známá publikace právní univerzity Pittsburgh (University of Pittsburgh School of Law) přinesla minulý týden v rubrice příspěvků hostů článek, ve kterém profesor Anthony D Amato (z Northwestern University) prohlašuje, že nezávislé Kosovo by bylo pro zbylé Srby nepřijatelné“. D Amato popsal Kosovo jako „Srby-nenávidící většinu“ a napsal, že „Kosovany-ovládaná (sic) nezávislá vláda nebude ztrácet žádný čas při konfiskaci majetku a práv srbské menšiny. Asi 200.000 Srbů by mohlo ztratit všechno, co mají a možná i jejich životy.“Zvláštním předmětem jeho zájmu je legálnost Ahtisaariho návrhu:„Pokud ze zprávy pana Ahtisaariho odstraníme diplomatické eufemizmy, zjistíme, že v podstatě obhajuje podmanění Kosova UNMIKem! Odtržení dobytého území je podle smlouvy Kellog-Briand  z roku 1928 nezákonné, přesto to podle pana Ahtisaariho OSN nějakým způsobem udělala. V Chartě OSN nicméně není nic, co by dávalo OSN moc vyhnat násilím existující vládu, nahradit jí misí Spojených národů při nějaké příležitosti, potom misi rozpustit a odkázat vládu někomu jinému. Získání území dobytím je prostě nezákonné, ať tak učiní stát, nebo mezinárodní organizace.“

To zní dost jasně.

Profesor nicméně v článku pokračuje tvrzením, že přednostním řešením by bylo rozdělení území kvůli ustavení alespoň nějaké legitimity pro albánskou (nebo „kosovanskou“ jak ji chybně nazývá) věc, pro kterou používá „argument lidských práv“. Prohlašuje, že Albánci byli oběťmi „neustálé kampaně potlačování“ Miloševiče, a „zločinů proti lidskosti“ jugoslávské armády a policie, a proto prý „brutalita Miloševičovy invaze do Kosova může být argumentem k vyřazení Srbska z jakékoliv další vlády nad Kosovany.“

Tenhle „obětní argument“ byl dlouho používán k ospravedlnění bombardování NATO, následného vyhnání a pronásledování Srbů („odvetných útoků“) a jiných národností Albánci, a samozřejmě pro tvrzení o „právu“ na samostatnost. Podporovatelé nezávislosti opakovaně tvrdí, že Srbsko nějak „ztratilo“ svou svrchovanost nad Kosovem kvůli akcím v Kosovu v roce 1999 a předtím.

Když začaly v březnu 1999 dopadat na Jugoslávii bomby, média v zemích NATO začala vyrábět hrůzné příběhy o zvěrstvech podle zdokonaleného modelu použitého o pár let dříve v Bosně. Bylo v nich všechno - uprchlíci, etnické čistky, genocida, masakry i znásilňovací tábory. Jako doplněk potom americká vláda a další vlády NATO vše přímo hustily do důvěřivých zpravodajů.

Dokonce ještě dnes opakují tvrzení o srbských „etnických čistkách“ Albánců, vedoucích k útoku NATO. Nic nemůže být dále od pravdy. NATO zahájilo útok v březnu 1999 poté, co nedokázalo donutit Srbsko během falešných jednání ve Francii přijmout okupaci. Oficiální ospravedlnění pro bombardování bylo donutit Bělehrad podepsat smlouvu, představenou americkými zástupci v Rambouillet. Všechna údajná zvěrstva se měla stát až následně po začátku bombardování. Vskutku, obžaloba proti Miloševičovi obsahovalo jen jeden zločin, předcházející 23.březnu.

Na konci roku 1999 bylo zřejmé, že počet obětí v Kosovu je méně než údajných 100.000 – nebo dokonce běžně užívaných 10.000, často lživě označovaných za albánské civilisty (tohle číslo bylo ve skutečnosti divokým tvrzením britského ministra zahraničních věcí, který se snažil ospravedlnit bombardování). Celkové množství těl exhumovaných vyšetřovateli ICTY bylo 2.108 osob všech etnik a s různými příčinami smrti. Není jasné, zda  obětí zahrnuje četné Albánce zabité UCK, vlastní oběti UCK, nebo ty z jugoslávské armády. V každém případě, hrůzostrašné příběhy předkládané jako fakta ve „zprávách“ ministerstva zahraničí byly později doloženy jako falešné. Například případ „dolů Trepča“ byl odhalen  Wall Street Journal. Podle falešné propagandy provázející bombardování se v tamních hutích měla spalovat těla stovek Albánců. Příběh tehdy pilně rozšiřoval kosovský Albánec Halit Berani. Pravda, od roku 1999 bylo v provincii objeveno několik dalších hromadných hrobů .

Ačkoli během povstání UCK a bombardování NATO mnoho Albánců trpělo, jejich tvrzení o „srbských zvěrstvech“ , kterými získali právo na nezávislost, drží jen velmi málo nad vodou.

 

Husa a houser

Jenomže ani Albánci ani jejich západní sponzoři vlastně nevěří „argumentu krutostí“ z principu. Pokud by tomu tak bylo, a argument by byl všeobecně použitelný, oni sami by ztratili nárok na Kosovo!

Můžeme to vzít od začátku: Sama válka NATO byla nezákonná a nelegitimní. V průběhu války piloti NATO ničili i civilní infrastrukturu. Aliance samozřejmě prohlašuje, že to byly „nešťastné chyby““. Přesto generál Michael Short, že kampaň byla navržena k donucení Bělehradu ke kapitulaci .

To jsou jen některé ze  zločinů spáchaných během „humanitární“ války v roce 1999.

Jakmile vláda v Bělehradě souhlasila, že ustoupí z Kosova a umožní OSN zabrat provincii (v praxi to bylo okupace NATO), albánští separatisté začali terorizovat Kosovo. Násilí proti Srbům bylo dostatečně zdokumentováno na fotografiích, v tisku. Je důležité poznamenat, že Srbové nebyli jedinými oběťmi útoků Albánců; Rómové a ostatní komunity v Kosovu byli také vystaveni násilí, zastrašování, vydírání a vraždám.

Zde jsou některé z nejvíce ohavných případů násilí proti Srbům:

Červenec 1999: čtrnáct srbských zemědělců masakrovaných na poli poblíže Staro Gracko.

Říjen 1999: byl zabit činitel OSN z Bulharska, protože „mluvil srbsky“ .

Únor 2000: autobus dopravující Srby na hřbitov byl vyhozen do vzduchu..

Únor 2001: další autobus byl vyhozen do vzduchu.

Červen 2003: srbské rodiny v Obiliči. Byly zmasakrované.

Srpen 2003: srbské děti koupající se v řece poblíže obce Goraždevac byly  zabity.

Březen 2004: po celé provincii útoky zaměřené na Srby; 8 mrtvých, 4.500 vyhnaných, několik vesnic srovnáno se zemí.

To všechno doprovázené ničením srbských pravoslavných kostelů, kaplí, klášterů a hřbitovů.

Albánští separatisté a vůdci NATO tvrdí, že srbské násilné potlačení teroristické UCK v letech 1998-99 zasluhuje nejenom reakci ve formě nelegální agrese, ale že jím také Srbsko ztratilo své svrchované právo nad Kosovem. Přesto Albánci „neztratili“ jejich právo na Kosovo z důvodu systematického teroru pod NATO okupací – naopak byli za to odměněni nezávislostí!

 

Chorvatský precedens

Dalším důkazem, že „argument krutostí“ slouží pouze konkrétnímu účelu výroby oprávnění pro oddělení okupované provincie od Srbska a vytvoření albánského státu, je absolutní nepřítomnost nějakého podobného argumentu v případě Chorvatska, které mělo na svém území značné množství srbského obyvatelstva.

Žádný „humanitární“ intervencionista nikdy netvrdil, že zvěrstva ustašovského režimu v letech 1941-1945, při kterých zahynuly stovky tisíc Srbů (chorvatské a německé oběti, dokonce až půl milionu osob) nějak diskvalifikovaly Chorvatsko od jeho suverenity nad územími s většinovou srbskou populací, která se vzbouřila v roce 1991. Tvrdil někdo někdy, že Chorvatsko „ztratilo“ svou svrchovanost po vyhnání Srbů v roce 1995, následujícím po  chorvatské vojenské invazi, která ukončila srbské povstání a „reintegrovala“ sporná území? Tak v čem je Kosovo jiné? V čem se liší?

Když se Chorvatsko zabývalo potlačováním srbského povstání, bylo spojencem Spojených států a NATO a užívalo si pomoci – vojenské, politické, zpravodajské a diplomatické. Když se Srbsko o tři roky později pokusilo potlačit albánské povstání, byla tam opět podpora USA/NATO – na straně Albánců! Proto neplatí stejná logika ohledně Krajiny a Kosova, Chorvatska a Srbska. Není tu žádná logika, žádný logický systém správně nebo dobře – mimo holý argument síly: Kohokoli podporuje impérium, ten je spravedlivou obětí a jeho nepřátelé jsou nenapravitelní darebáci.

Konečný skok Imperiální

doteďka trhal křehkou tapetu mezinárodního práva na kusy. OSN už ztratila tolik důvěryhodnosti a respektu ve světě, neschopná zastavit zneužívání Washingtonem řízeného „mezinárodního společenství“, ale Ahtisaariho show je posledním hřebíkem do její rakve. Za posledních patnáct let bylo překročeno mnoho linií, mohly být právě posledním krokem přes okraj do propasti, ze které by se zbytky západní civilizace možná už nemusely nikdy vrátit.

Překlad Messin, 5.4. 2007

Video jako důkaz

V Iráku je na co být hrdý! Po ulici Ramadánu rámovaných palmami se rozléhá prudká střelba. Vojáci armády Spojených států ji odstřelují ze své pozice na střeše budovy, zatímco jejich akci dokumentuje kamera. „Čum na to, poslali jsme tam všechny ty lidi do sraček,“ říká voják s hrdostí poté, co vojáci zastřelí civilistu, který vyběhl z jednoho z projíždějících aut, který byla střelbou přinucena zastavit. „Wůůůhůůůů!“ halekají a smějí se na oslavu jeho kolegové. „Kurvo, máš to za sebou!“ Další den v „osvobozeném“ Iráku, další střelba na ulicích. Jak vypadá akce americké armády, můžete shlédnout sami.„Jo, kurvo, dostaň toho sráče,“ říká americký voják kolegovi, který si připravuje svou AT-4, „tady je auto… narvi to do té děvky… !“ Akce pokračuje, dvě auta zrychlují, jedno vráží do druhého. Z havarovaného auta vybíhá muž, podle všeho neozbrojený, a běží za vůz.
Není však dostatečně rychlý – a jeho tělo se prudce zmítá, v rytmech, které udávají výstřely z vojákovy pušky. „Jo, ty kurvo, máš to za sebou!“ vyráží se zebe voják, zatímco kolega s bazukou střílí a dává zaniknout jakýmkoli pozůstatkům života dole na ulici pod sebou.

Nikdo živý tam již nezůstal, střelba je tedy zastavena, aby akce skončila vítězným smíchem a oslavnými výkřiky. „Čum na to, poslali jsme všechny ty lidi do sraček!“

Uvedené bylo zveřejněno na stránce Guerilla News Network, jeho zdrojem je nezávislý Information Clearing House (ICH), který ji vydal 23. března. Na jeho konci se objeví popisek „Během střelby nebyli zraněni neozbrojení lidé“, samotná nahrávka jej však podle nezávislých novinářů nepotvrzuje. „Žádám čtenáře, aby toto video zaslali mainstreamovým médiím a lidem ve vládách a požadovali vyšetření této akce, při níž byli zabiti nejspíše nevinní iráčtí civilisté. Nemůžeme být svědky vraždy a nejednat, aniž bychom se nestali spolupachateli zločinu!“ vyzývá Tom Feeley z ICH.„Je zjevné, že akce těchto vojáků je válečným zločinem a neměla by být nepotrestána,“ uvádí Feeley.

GNN na konci svého článku uvádí, že „Amerika je po čtyři roky v protiprávní válce. Přinesla 3 503 zabitých v řadách koaličních sil a mezi 655 tisíci a jedním milionem mrtvých iráckých civilistů. … americký lid stála 412 450 947 641 dolarů… Jak dlouho bude americký lid a lid celého světa tolerovat tuto nehumánní tragédii? Jak dlouho budeme konejšit naše svědomí neúčinným nesouhlasem pod státními sankcemi, než pochopíme naši skutečnou moc, kterou máme jako pracující, zastavit tuto válečnou mašinérii? Kolik lidí bude ještě muset zemřít?“
Text poté končí zvoláním k americkým jednotkám v Iráku: „Jste nuceni bojovat v protiprávní válce pro mocné a bohaté, s níž nesouhlasí celý svět. Morální věci je pro vás neuposlechnout rozkazům a udělat vše proto, abyste se svými kamarády přečkali v bezpečí a vrátili se do USA. Jestřábi ve Washingtonu vás mají jen za potravu do kanónů, my bychom však rádi, abyste se vrátili ve zdraví domů. Podzemní síť bezpečných cest a domů, kde najdete ubytování, čeká, aby vás přivítala v antikapitalistickém odporu. Vaše dovednosti jsou potřeba, aby pomohly zastavit válečnou mašinérii.“                                                         Messin, 10.4. 2007   

Eric Margolis: Nekonečná válka

Smrt šesti kanadských vojáků minulou neděli v jižním Afghánistánu nám připomíná slavný výrok, že kdo si nepamatuje minulost, je odsouzen k jejímu opakování (George Santayana).

Vojáci byli zabiti poblíž oblasti Maiwand, jejíž jméno většině obyvatel Západu nic neříká. Ale 27.července 1880 tam během krvavé druhé afghánské války britské Impérium utrpělo jednu z nejhorších porážek ve své koloniální historii.

Dva roky předtím napadla anglická vojska podruhé Afghánistán. Britové dosadili v Kábulu a Kandaháru k moci afghánské loutky.

Ayub Khan, syn bývalého afghánského emíra, shromáždil 12.000 domorodých bojovníků (většinou Paštúnů) k boji proti britské síle, jejíž misí bylo podle slov Londýna „osvobodit“ afghánské kmeny a přinést „světlo křesťanské civilizace“. Dnešním sloganem je „podpora demokracie“.

Divocí afghánští bojovníci vzdorovali imperiální síle, složené z běžných britských vojáků, včetně namyšlených granátníků a indických vojáků v britských službách v další zuřivé bitvě.  

Tohle epické afghánské vítězství proti britskému kolonialismu připomínám, protože porozumění dnešní válce vyžaduje náležitý historický kontext. Století a čtvrt po Maiwandu pokračují paštúnští bojovníci jižního Afghánistánu v odporu vůči další světové velmoci a jejím spojencům, kteří věrně následují strategii staré britské Raj.

Invaze do Afghánistánu byla prodávána Američanům jako „protiteroristická“ mise a úsilí implantovat demokracii. Byla prodávána Kanaďanům jako ušlechtilá kampaň „budování státu, rekonstrukce a ochrana práv žen“.Všechno to zní pěkně, ale z větší části jsou to lži.

Ve skutečnosti vidíme válku západních sil, snažících se ovládnout strategický ropný koridor Afghánistánu, namířenou proti paštúnským lidem, kteří tvoří polovinu populace. Dalších 15 miliónů jich žije hned za hranicí v Pákistánu. Co nazýváme „Taliban“ je v podstatě volná aliance paštúnských kmenů a klanů, spojených s nacionalistickými silami a bývalými mudžáhidy z bojů proti Sovětům v 80.letech.

Minulý rok shledal v Bruselu sídlící  institut – přední autorita na Afghánistán, že Taliban a jeho spojenci kontrolují, nebo ovlivňují polovinu národa – hrubě odpovídající domorodému území Paštúnů. Jeho studie rozhodně odporuje růžovým zprávám o vojenském úspěchu a „budování státu“ z Washingtonu a velitelství NATO.

Tento týden vydalo stejné poradní středisko šokující průzkum, založený na 17.000 rozhovorech. „Afghánci v jižním Afghánistánu jsou vzrůstající měrou připraveni připustit svou podporu Talibanu a dále je mezi lidmi obecně rozšířeno přesvědčení, že vláda a mezinárodní společenství nebudou schopni Taliban porazit.“

Studie Senlis Institute se shoduje s mými vlastními zjištěními v jižní Asii, kdy Pákistán a Indie nezávisle usoudily, že NATO bude nakonec poraženo a ustoupí. USA nicméně asi zůstanou a posílí svých 30.000 vojáků, protože nemohou připustit druhou porážku po iráckém debaklu.

USA a NATO v Afghánistánu nebojují proti „teroristům“ ani si rozhodně nezískávají přízeň místních lidí. Bojují proti největšímu domorodému kmenu na světě. Čím déle lidé za Západu zůstanou a budou bombardovat vesnice, tím více bude vzrůstat odpor. Tak nevyhnutelně jako v každé guerillové válce, o kterých jsem v minulosti psal.

Západní vojáci jsou zaklíněni v tomto odporném guerillovém konfliktu, stojícím denně 2 miliardy dolarů, který se stává stále více brutálním, demoralizujícím a násilným. To je přesně to, se přihodilo dalšímu zatím poslednímu z předchozích útočníků na Afghánistán, Sovětskému svazu.

Afghánský loutkový režim prezidenta Karzáího kontroluje pouze hlavní město. Zbytek země je pod vládou Talibanu, nebo kmenových náčelníků, provozujících vrůstající obchod s narkotiky, což činí z NATO hlavním obráncem vedoucího narkostátu na světě.

Pokud 160.000 sovětských vojáků a 240.000 afghánských komunistických vojáků nemohlo porazit Paštúny za deset let, jak se to může podařit 50.000 vojákům USA a NATO? Ti generálové a politici, kteří tvrdí, že tahle válka bude vyhrána během pár let, by si měli prostudovat Maiwand.                                 Překlad Messin, 19.4. 2007

Irák - vymazávání historie

Felicity Arbuthnot, Global Research (14.4.2007)

Kdo vymazává historii Iráku? Už po minutě pobytu v zemi každého návštěvníka informují: „jsme kolébkou civilizace“. Následně vypukne vášnivé chlubení historickými klenoty a archeologickými divy sahajícími zdánlivě až za hranice času. Oni nejsou sunnité, šíité, křesťané…atd, jsou to Mezopotámci (Mesopotamias) a jsou živeni pýchou od počátku časů.

Zlatá mešita v Sámaře, byla zničena 22.února minulého roku. Byla šíitskou svatyní v převážně sunnitském městě. Zdejší obyvatelé se o ní starali a chránili jí po celá staletí. Jižní svatá města Nadžáf a Kerbala v minulosti vyhledávali všichni Iráčané – bez ohledu na vyznání. Před invazí bylo nepředstavitelné zajímat se o to, zda je host, řidič, či obchodník vyznavačem nějakého náboženství, nebo sekty. Byli to zkrátka Iráčané, vzájemně provázaní sňatky, žijící vedle sebe. Ale od doby, kdy se Irák dostal pod zvýšený dohled a bylo vyhlášeno, že „mise je splněna“ (9.dubna 2003), jsou zde podle amerického a britského slovníku „sunnitské a šíitské kmeny“. Jsou to najednou lidé „neschopní převzít odpovědnost za svou zemi“ (což předtím nápaditě zvládali i přes 13 let trvající sankce, uvalené na zemi OSN po americkém a britském nátlaku.)

Tak jsou Iráčané představováni jako rozdělený, zaostalý světový národ a v rámci pravidla „rozděl a panuj“, jsou vnášeny pochyby tam, kde nikdy nebyly a ničeno vše, co je drží pohromadě. Jednou ze základních takových věcí je v tomto případě historie.

Jedním ze zlomků moderní historie (podle iráckých měřítek) byl minulý týden zničený most Al Sarafiya. Postavili ho Britové v časech jiného mezopotámského dobrodružství na začátku 20.století. Na rozdíl od mnoha jiných iráckých podivuhodných mostů přežil kobercové bombardování v roce 1991, ale ne už nynější invazi. Zatímco tvrzení se liší – od bomby v kamionu (a existuje množství zpráv o tom, jak majitelé kamionů, dodávek a vozidel nalezli po zastavení koaličními jednotkami ve svých vozech výbušniny), jeden očitý svědek – Farhan Sudani tvrdí, že viděl raketu vystřelenou z americké helikoptéry.

„Je to jedna z bagdádských památek. Každý den ztrácíme hodně z naší historie“, říká Ahmen Adul-Karim, kteří žije poblíž. „Je to jedna z nejslavnějších památek spojována s novou bagdádskou historií“, říká architekt Haider Ghazala. Irácké mosty jsou jako tepny, které spojují srdce Bagdádu se vzdálenými okraji. Když byly bombardovány v roce 1991, téměř všechny byly přestavěny s neobyčejnou vynalézavostí i přes uvalené embargo. Most 14.července – pojmenovaný tak pro připomínku revoluce z roku 1958 proti Britům (kteří otevřeli dveře monopolům k drancování ropného bohatství) byl přestavěn naposled. Iráčané sledovali komplikovanou přestavbu se zatajeným dechem a mnozí ani nevěřili, že to lze udělat. Když bylo hotovo, nahrnuli se do Bagdádu z celé země a mnozí si lehali na zem a líbali beton mostu.

Většina Babylonu byla zničena americkými a polskými vojáky, archeologickými barbary, stejně jako Ur – místo, kde se údajně narodil Abraham. A kdo má odvahu cestovat po „osvobozeném“ Iráku a vyhotovit seznam dalších iráckých zničených klenotů a historických památek?

Dnes je to Kerbala, místo jedné z nejctěnějších šíitských svatyní, hrob Imáma Husseina Bin Aliho a jeho bratra Abbase, kteří zanechali význačnou stopu v islámské historii v bitvě u Tuffu (Battle of Tuff) roku 622. Imam Hussein byl nemilosrdně zabit, údajně v jedné ruce s koránem a v druhé s mečem. Jeho slova: „lepší důstojná smrt, nežli život v ponížení“ hluboce rezonují nejen v jeho šíitských následovnících, ale i v celém Iráku. Ve skutečnosti tato slova vlastně silně působí na každý napadený národ. Zatímco píši tato slova, sbírají části lidských těl.

Před invazí byli sebevražedné výbuchy v Iráku něčím neslýchaným. V 90.letech bylo několik bomb v automobilech, které ohromily Iráčany a zdály se být dílem bývalé Američany oblíbené Irácké národní shody (Iraq National Accord) Iyada Allawiho. Američtí mluvčí opakují svou mantru: „Al-Kaida“. Ale před invazí v Iráku žádná Al-Kaida (beztak výtvor CIA) nebyla. Není nejsilnější armáda na světě schopna uhlídat irácké hranice? Saddám Husajn s tím neměl nikdy problém. V každé případě, americká armáda sama řekla, že zahraniční bojovníci páchají jen minimální procento útoků a Iráčané žili společně po celá staletí. Když přítelkyně – a mnoho dalších – před invazí řekla: „jen ať přijdou, bojovali jsme proti útočníkům po celá staletí“, mluvila právě o tom. Iráčané nebojují proti Iráčanům.

Sunnité by napadli Kerbalu? Během obléhání Fallúdže lidé Nadžafu a Kerbaly cestovali riskantní severozápadní cestou s kamiony potravin, zboží a léků. Stálo by jim to za to, tolik se přiblížit okupantům, pokud by uvnitř byli nepřátelé?

„Dokonce i v případě války Irán-Irák byla naše archeologická místa a historie respektovány“, řekl smutně archeolog v roce 1991, když referoval o nevybíravém ničení ze vzduchu a naprosté lhostejnosti k lidským životům, mezinárodním konvencím i dohodám o pravidlech války.

Vzpomeňte na raketu vystřelenou na most v iránské provincii sousedící s iráckou Basrou. „Ta bomba měla britský akcent“, řekl mluvčí iránské vlády. Možná měla, možná, že ne, ale „náhodné krámy/materiál“ („stuff happens“) po celém regionu, jak to vyjádřil Rumsfeld po invazním zplenění a zdecimování země – to je něco, co před 9.dubnem 2003 prostě neexistovalo. Britské jednotky (někteří z nich byli minulý rok  v arabských šatech s autem plným výbušnin, zatčeni a následně vysvobozeni tím, že k jejich záchraně museli Britové zbořit celou věznici) předaly Kerbalu tento měsíc do rukou Iráčanů. Stejně jako už to učinili v roce 1915.

O Velikonocích měli britští a čeští vojáci v jižním Iráku soutěž s hasičskými vozy k výběru peněz na charitu (Češi vyhráli) a nashromáždili 2.000 liber. Charita byla určena pro jejich zraněné kolegy z personálu v jedné z nejbohatších zemí na planetě, Velké Británii. Nikoliv pro zmrzačené rodiče a děti jižního Iráku, za jejichž zranění jsou nájezdníci odpovědni. Mohli bychom si zrovna tak představit, že by se mohli rozjet až do Kerbaly a doručit tam částku jako součást spěchající pomoci, kterou obyvatelé Nadžafu a Kerbaly navzdory svému nedostatku a bídě poskytli Fallúdži. Žádné tajení dechu. A KDO vymazává iráckou historii?

Překlad Mesin, 26.4. 2007

Reuters: Podle Karzáího už Afghánci ztrácí trpělivost se zabíjením civilistů

Afghánský prezident Hamíd Karzáí dnes před shromážděnými veliteli NATO v Kábulu varoval, že afghánským lidem už dochází trpělivost se zabíjením civilistů při proti-povstaleckých akcích a bombardování, které provádějí koaliční jednotky pod vedením NATO.

Jenom při posledních nájezdech zahynulo na 60 civilistů, což spustilo několik demonstrací, na kterých lidé požadovali odstranění Karzáího pro jeho neschopnost je ochránit. Karzáí řekl, že opakovaně žádal velitele USA a NATO, aby své nájezdy koordinovali s jeho vládou, přestali prohledávat civilní domy a snažili se vyhnout se civilním obětem. „Bohužel, ta spolupráce a koordinace nám nedala výsledek, jaký jsme chtěli“ řekl Karzáí. „To je něco, se musí změnit a opravit, jinak to bude mít špatné důsledky pro nás pro všechny,“ dodal.

Podle bývalého vládního ministra Tarziho už koaliční jednotky   ztratily sympatie lidí.

V provincii Herát poblíž hranic s Iránem koaliční jednotky zabily 51 civilistů, včetně 18 žen a dětí. Mluvčí provincie informoval, že kvůli koaličnímu bombardování opustilo své domovy na 1.600 rodin a nyní jsou v péči Červeného kříže.

Mluvčí americké armády sdělil, že ve spolupráci s afghánskou vládou věc vyšetřují.

Messin, 2.5.2007

Senátor John Kerry: Budova WTC č.7 byla úmyslně stržena

Oficiální verze událostí z 11.září 2001 dostala další významný zásah. Tentokrát se o něj postaral velmi známý senátor za stát Massachusetts a bývalý demokratický kandidát na prezidenta John Kerry.

Na nedávném setkání v Austinu (stát Texas) senátor John Kerry reagoval na otázku ohledně pádu budovy Světové obchodního centra č. 7 (dále WTC 7) vyjádřením, že podle jeho informací byl pád výsledkem kontrolované demolice, což přímo odporuje oficiálnímu příběhu, že se stavba zřítila v důsledku požáru a poškozením sutí a troskami.

Budova WTC 7 byla 47 patrová stavba v komplexu Světového obchodního centra a zřítila se 11.září v 17.20 hod. místního času. Stavba byla strukturálně zpevněná a nebyla zasažena letadlem, přesto se zhroutila ve stejnoměrné implozi ve vlastní stopě během pár sekund poté, co nevydržela relativně lehké poškození troskami a požárem po zhroucení dvojčat.

Zprávy BBC a CNN navíc oznamovaly pád budovy ještě předtím než se zhroutila, což naznačuje, že médiím byl předán popis událostí, které se měly teprve rozvinout.

Hasičům, policistům a technickému personálu oblasti Ground Zero bylo hodiny předem řečeno, aby vyčistili zónu zhroucení budovy č.7, jako by se chystalo její „svržení.“

Členové sdružení 9/11 Truth Now z Austinu se Kerryho dotazovali na budovu WTC 7. Kerry odpověděl: „vím, že ta stěna, vzpomínám si, byla v nebezpečí a myslím, že učinili rozhodnutí založené na nebezpečí, kvůli možnosti poškození dalších věcí a tak to udělali kontrolovaným způsobem.“

Kerry v podstatě říká, že stavba byla úmyslně stržena s úmyslem předejít náhodnému zhroucení blízkých staveb. Jenomže toto nebylo nikdy jednoznačně přiznáno. Činitelé se drželi názoru, že kolaps byl očekáván, ale nebyl podpořen náložemi s trhavinou, protože přiznání kontrolované demolice by mohlo vydat v nebezpečí samotný výklad událostí z 11.září 2001.

Jestli Kerry založil svou odpověď na vnitřní/důvěrné znalosti, či znalosti z doslechu je irelevantní. Skutečnost, že úřadující senátor Spojených států otevřeně popírá oficiální verzi 9/11 dává silný úder samotnému jádru diskuse o budově WTC 7, stejně tak soudní řízení kolem multi-miliardové pojistky na pozemek obklopující strženou budovu.

V únoru 2002 vysoudila společnost Silverstein Properties za účelem přestavby budovy WTC 7 na pojistném ve sporu s Industrial Risk Insurers 861 milionů dolarů. Odhadovaná investice Silverstein Properties vložená do WTC 7 byla 386 milionů dolarů. Samotné zhroucení stavby tedy skončilo platbou téměř 500 milionů dolarů. Rozhodnutí o platbě této sumy přitom zcela záviselo na tvrzení, že zhroucení bylo náhodnou událostí způsobenou pádem dvojčat.

EMT, hasiči a první vypovídající všichni věděli, že budova byla stržena. Nikdo, kdo má alespoň špetku selského rozumu, nemůže při sledování známého videa tvrdit, že budova nespáchala sebevraždu. A přesto Silverstein, vláda a její propaganda jsou oddáni mýtu, že stavba spadla důsledkem škod při požáru. Jsou zavázáni tomuto vysvětlení, protože jakékoliv přezkoumání kvůli jeho podpoře by podminovalo celý sled událostí 11.září a zpochybnilo další aspekty oficiálního příběhu.

Jejich důvěryhodnost závisí na zametání záležitosti pádu budovy WTC 7 pod koberec, což pro nás znamená povinnost neúnavně „bušit do bubnu“ WTC 7.

Oficiální vyšetřovací zprávy NIST a FEMA sice říkají, že nemohou vysvětlit pád budovy WTC 7, ale současně tvrdí, že souvisí s teroristickým útokem na komplex 11.září. Nicméně, zpráva FEMA obsahuje vyjádření, že „specifika požárů ve WTC 7 a způsob, jakým způsobily pád budovy, zůstávají v tomto okamžiku neznámé. Nejlepší hypotézy jsou jen velmi málo pravděpodobné. K vyřešení tohoto problému jsou nutné další zkoumání, vyšetřování a analýzy.“

NIST v současnosti podniká zkoumání za účelem stanovit, zda nebyly ke svržení stavby WTC 7 použity výbušniny, či zápalná zařízení.

Expert na kontrolované demolice Danny Jowenko po shlédnutí záznamu pádu a schématu budovy WTC 7 v holandské televizi okamžitě uzavřel, že její zhroucení bylo výsledkem úmyslně umístěných výbušnin.

Příprava stržení i jen průměrné budovy trvá týdny příprav. U stavby velikosti budovy WTC 7 by to zabralo přinejmenším stejnou dobu. Proto myšlenka, že stavba byla zničena následkem ohně rozšířeného z dvojčat není uspokojivou odpovědí, protože budova nemohla být připravena k neočekávané demolici během několika hodin, tím méně zatímco požáry spalovaly vnitřek. Veškerý personál byl z budovy stažen o mnoho dříve, což znamená, že výbušniny jasně patrné na filmových záběrech byly umístěny dny, či týdny před 11.zářím 2001.

Kerry byl dále tázán na výzkum Dr.Stevena Jonese, který testoval vzorky oceli z dvojčat a také roztavený prach. Oba vzorky byly pozitivní na látku Thermate, která se používá při řezání podpůrných nosníků kvůli místním reakcím při kontrolovaných demolicích.

Kerry prohlásil, že o výzkumu nemá žádnou povědomost a je „připraven naslouchat na základě faktů a důkazů“.

Protože je John Kerry kolegou prezidenta Bushe v organizaci Skull and Bones a přes masivní podvody prohrál volby v roce 2004, nemůžeme očekávat se zatajených dechem, že by Kerry znovu oživil vyšetřování událostí 9/11. Nicméně jeho závěr, že budova WTC 7 byla úmyslně stržena přidá značnou váhu záhadě 9/11 a vede ke kritickému zděšení vyšších státních činitelů.

Překlad Messin, 3.5.2007 

 

Překlad a redakce: J. Messin                                                         K tisku připravil: Svekos

……………………………………………………………………………………………………….

Vydalo Křesťanskosociální hnutí ve spolupráci s OR Klubu českého pohraničí v Praze 10 jako svou 211. publikaci určenou pro vnitřní potřeby vlasteneckých organizací. Praha, květen 2007.

Web. str. www.ksl.wz.cz  E-mail:Vydavatel@seznam.cz