Masarykovské desatero

 

Při zmínce o našem prvním presidentovi kdosi namítl, že jeho cíle a  hodnoty  byly neurčité, mlhavé, neměly nic společného s realitou. Ale věděl ten „namítač“, o čem mluví?

Prověřme, namátkou, desatero hodnotových cílů, za kterými Masaryk šel.
Byly zcela jasné,  určité a ukazovaly  nám reálně sebezáchovný směr. I pro dnešek.

Zde jsou:

1. Braňte pravdu. ( Připomeňte si boje o Rukopisy, hilsneriádu, záchranu života  53 Srbů a Chorvatů  v říšském sněmu v inscenovaném, podvrženém  „velezrádném“ procesu ).  Presidentskou standartu se symbolickým heslem „Pravda vítězí“. x Dnes: cynické manipulace a  bezohledná propaganda ze všech mocenských center. V zájmu zvyšování účinnosti  manipulace  se zneužívá  i vědeckého poznání a technického  simulování skutečnosti. 

 

2. Buďte uvědomělý národ. Pěstujte vlastní národní historii a filozofii.(Význam husitského apelu na svobodu úsudku a svědomí, českobratrských snah vzdělávacích, Komenského světovosti a tolerance, myšlenek buditelů, zvláště Dobrovského, Kollára, Šafaříka,  nezapomínejte na historické a politické dílo Palackého a  na přínos Havlíčkův.) Bez  historické paměti není národa. x Dnes: destrukce historické paměti ve všech médiích, jen s nepatrnými výjimkami.

 

3. Pečujte o velikost malého národa. Jděte klidně svou vlastní cestou. I malý národ může být kulturně vyspělý a šťastný a  hrdý.  „Bude-li každý z vás z křemene, je celý národ z kvádrů“, říkejme s Janem Nerudou. Neopičte se po těch větších a bohatších. x Dnes: opičíme se bez míry,  nevěříme si,  neceníme si vlastní historie a kultury,  ztrácíme svou identitu.

 

4. Vyznávejte ideál humanity (lidství, člověčenství), který se vyvíjí od dob reformace a renesance. Nepropadejte individualismus, utilitarismus, pesimismus, nehledejte nadčlověka. Chraňte přírodu a ctěte člověka. Zachovávejte staré přikázání lásky k bližnímu. Co nemáš ty rád, nečiň druhému.

 x Dnes: jsme tu každý sám za sebe. Smysl života jedince se stále více jeví jako honba za ziskem a za požitkem. Ideálem se stává bohatství, neomezená spotřeba, povrchní zábava a  pochybný styl života v komerčním šoubyznysu.

 

5.  Uznávejte ideje volnosti (svobody), rovnosti a bratrství (solidarity). Usilujte o spravedlnost. Každý má právo na chléb a  plnohodnotné vzdělání. Jsou nejen práva politická, ale i hospodářská. I socialismus je humanitní směr. Chudí nepotřebují almužnu, ale práci a spravedlivou odměnu. Všichni mají právo na důstojný život. Svoboda bez odpovědnosti je lichá. x Dnes: spravedlnost se pokládá za iluzi. Nerovnost přerostla do nesouměřitelnosti. Vládne zásada maximalizace zisku a konkurenceschopnosti. Kapitál má přednost před  a nad člověkem. Nedbá  se o žebráky, bezdomovce a nezaměstnané.

 

6.   Važte si svobody a samostatnosti státu, kterou jsme vybojovali v 1.válce světové. Važte si   hrdinství legionářů,  nadšení Sokolů, važte si těch, kteří pracují obětavě a nezištně pro blaho národa. x Dnes:  zpochybňuje se sama existence a  identita národa, zesměšňují se nadosobní cíle. Státu prý má být  co nejméně. Perspektivní jedinec se ptá: co mi ta která funkce (podnik) vynese? Co se mi více vyplatí?

 

7. Mějte na paměti  naši Washingtonskou deklaraci z r.1918,  „Prohlášení  československé nezávislosti“ a jeho principy. Stát budiž republikou, bude mít demokratický parlament, institut referenda, zaručí svobodu svědomí, projevu a shromažďování, zrušeny budou šlechtické výsady a tituly, šlechtické velkostatky budou vyvlastněny pro potřeby domácí kolonizace (pozemková reforma) , bude provedena odluka církve od státu, ženy budou mít stejná práva, pracovní doba bude 8hodinová, ústava zabrání třídnímu zákonodárství. x Dnes: státní idea chybí. Hrozí návrat   poměrů před Deklarací z r.1918. Trpíme pochybné restituce církevní i šlechtické, mlčíme k  nekritickému a nezaslouženému  hodnocení Rakousko-Uherska a některých jeho představitelů, přepisujeme dějiny

v protimasarykovském, protidemokratickém duchu.

 

8. Zajímejte se o vývoj v Evropě a ve světě. Státy se spojují, integrují. Dbejte o to, aby se tak dálo na  principech  rovnosti. „Já pán, ty pán“. Podporujte svébytnost a vzájemnost, neopomíjejte slovanské národy,  octly  se   historickým vývojem  většinou v méně příznivých podmínkách.

x Dnes: poselství  nejvýš aktuální. Dovedeme je přijmout a uskutečňovat? Jsme ve vleku bezohlednosti  europeizačních a globalizačních mocných.

 

9.  Dbejte o kulturu slova. Věnujte pozornost literatuře a umění.  Vděčíme jim za povznesení národa. Nejsou tu pro zábavu, ale pro  zušlechtění. Přinášejí prožitek lidského údělu. Celé veliké masy národní z nich přijímaly ideály mravní a sociální. x Dnes: pokračuje kulturní destrukce. Neoliberalismus a postmoderna odmítají s posměchem výchovné a vzdělávací tendence umění. Cení se narušování stávajících  estetických norem a velebí se „šok“ z nového díla.  Vulgárnost a obscénnost nezná mezí.

 

10. Starejte se o školu a  o učitele. Ať vedou žáky v duchu přirozeného vlastenectví, prostého  jakéhokoli šovinismu, k uvědomělé lásce k vlasti, která se projevuje činy, ne slovy. Ať uplatňují demokratičnost. Výchova má směřovat k rozumné a odpovědné správě věcí veřejných. Ať posilují rozvoj myšlení, aby bylo kritické a metodické a činilo člověka způsobilým řešit praktické problémy života. Ať vedou k úctě k ideálům individuální i národní mravnosti, ať pěstují lásku k práci, k duchovním hodnotám, k vědě,  k poznání pravdy, ať rozvíjejí smysl pro krásu a umění. A ať se dbá o důstojnost a autoritu učitele i pokud jde o finanční zabezpečení. x Dnes: škola bez kázně,  učitel bez vážnosti,  vzdělanost není uznávanou hodnotou. Máme tu generaci, která netouží po vzdělání, tím méně po službě vlasti. Chce se zviditelnit, chce zbohatnout a chce si něco „ užít“. A média ji v tom intenzivně podporují.

 

Závěrem:  Odkaz Masarykův není neurčitý, mlhavý a vzdálený realitě.  Naopak. Nabádá nás k radikální proměně společnosti, která se ocitla  v krizi jako celá euroamerická civilizace. Jak? To už je na současných generacích, které by měly vědět, že život je nejen dar, ale i riziko a úkol.

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.