L  I  S  T  Y    č. 36

 

Výňatky z Landeszeitung č. 21/6 z 12.10.2004, čtrnáctideníku Zemského shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (dále jen LZ).

Úvodník : Prezidentka Zemského shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (dále jen ZSNČMS) Irena Kuncová rozjímá o posledních třech letech činnosti organizace, které předsedá. Listuje mnohými úspěšnými úseky, mezi  něž patří získání nových prostor, které umožnilo spojení " starých a mladých " pod jednu střechu, účast na mnoha setkáních, seminářích a důležitých jednáních. Jak sama píše, nepodařilo se jí a jejím spolupracovníkům všechno, ale protože během krátké doby začíná nové volební období, těší se na svou další činnost a čeká na další vývoj " gesta pro německou menšinu ".

 

Schröder v Praze : Minulost by nám neměla stát v cestě

Jestliže se Němci a Češi nemohou shodnout v otázkách minulosti, mohou se dohodnout alespoň na reformě sociálního státu a budoucnosti EU. Tyto strategie v německo - českých vztazích zvolily nynější vlády, ve kterých jak v Praze, tak v Berlíně dominují sociální demokraté. Proto bylo při návštěvě spolkového kancléře dne 4.10. o otázkách německé menšiny v zemi diskutováno jen na okraji. K žádnému setkání se zastupiteli menšinových svazů nedošlo.

"Minulost nesmí být zapomenuta, ale neměla by nám stát v cestě při utváření vztahů budoucích", řekl Schröder.

Když se v letošním roce objevily žaloby sudetských Němců a sudetoněmecké organizace se vyjádřily, že hodlají právo na majetek odsunutých prosadit všemi zákonnými prostředky, ztratili sociální demokraté obou zemí zájem o minulost. Na české straně převládá názor, že jakékoliv gesto vstřícnosti vůči německé menšině, by bylo projevem slabosti vlády při nadcházejících soudních procesech se sudetskými Němci. Kromě toho by vládnoucí strana ztratila hlasy voličů ve prospěch ODS, která naprosto rozhodně vystupuje proti každému způsobu odškodnění. Kancléř Schröder ubezpečil Grosse, že vláda SRN nebude žaloby odsunutých podporovat. Kancléř v Praze obhajoval i svůj program reforem. Zároveň se vyjádřil, že by bylo smysluplné, kdyby česká vláda prováděla reformy zdravotnictví a pracovního trhu pomaleji a především neplánovala snížení daní pro podnikatele, neboť by tímto vznikla silná konkurence firmám v hraničních oblastech se Saskem a Bavorskem.

Rok 2006 rozhodne o dalším směru vývoje v česko - německých vztazích a postojů k sudetoněmeckým otázkám. Rok 2006 je volebním rokem v obou zemích. S kancléřem jménem Stoiber svítá pro naši věc naděje.

 

Stoiber přijede do Prahy.

Klaus Rose poslanec, Spolkového sněmu a pověřenec pro ČR, v rozhovoru s Českobu-dějovickými listy ze dne 27.9.2004 řekl : " Dříve jsme byli odděleni železnou oponou, dnes z důvodů některých politických témat narážíme spíše na postoj odmítání než na dobré sousedské vztahy. Proto je nutné vytvořit vzájemnou důvěru, která vzniká nejlépe při osobních rozhovorech. Problematika odsunutých Němců zatěžuje vztahy mezi ČR a Bavorskem. Není možné, abychom oddělili problém odsunutí, toho, co mu předcházelo a jeho následky od ostatního. ČR  je naším sousedem a proto bychom neměli mluvit jen o tom, co nás dělí. Je mnoho politických témat a jiných příležitostí, při kterých je možné rozvíjet a pěstovat dobré sousedské vztahy. Žádný člověk ani stát nemůže být natrvalo šťastný, když nežije se svým sousedem ve smíru. Je proto žádoucí, aby premiér Bavorska necestoval jen do Argentiny, Indie a jiných vzdálených zemí, nýbrž také ke svým sousedům do Prahy. Tato návštěva musí být ale dobře připravena, aby klima bylo skutečně vylepšeno a ne zhoršeno. Otevřený rozhovor o minulosti je nevyhnutelný. Předsudky musí být odstraněny. Vedoucí politické síly ČR a Bavorska by se měly rozhodnout pro aktivní spolupráci.

 

Sympatie pro německou menšinu

Ministr zahraničí dr. Cyril svoboda byl 20.9.2004 hostem Slezsko-německého spolku v Krnově. Zde se setkal se členy předsednictva a starostou Krnova Josefem Herzigem v   " Domě Evropy ". Setkání otevřel předseda spolku Horst Westphal, který mluvil jak o nutnosti morální podpory německé menšiny, tak o finančních potřebách. Ministr Svobo-da projevil sympatie pro německou menšinu a chválil spolupráci mezi spolkem a městem. Svoboda se vyslovil pro morální odškodnění občanů německé národnosti v ČR. Mělo by se jednat o částku 50 tisíc korun, které by byly vyplaceny občanům německé národnosti, kteří nebyli po r. 1945 odsunuti.

Jedná se o málopočetnou skupinu. Druhou skupinu by pak měli tvořit ti vysídlení Němci, kteří byli antifašisty nebo byli internováni v koncentračních táborech, popř. bojovali ve Svobodově armádě či ve Velké Británii.

Při rozhovoru se studenty a žáky Svoboda uvedl, že smysl usmíření nespočívá v navrácení majetků, ale že je gestem, jehož cílem je vzájemné požadavky zastavit.

Westphal označil za veliký úspěch i účast profesora Jana Sokola z KU v Praze, který u příležitosti uspořádání německo-českého kulturního týdne pronesl slavnostní projev v bezchybné němčině a využil možnosti k rozhovoru se studenty z Krnova.       Leo Cieslik                                                                                                                        

 

LZ č. 23/6 z 9.11.204

Václav Klaus si přeje usmíření především sám se sebou.

Překonejme minulost přítomností.

Praha. 28.10. uplynulo 86 let od vzniku Československa. Žádné kulaté narozeniny, ale pro prezidenta Václava Klause příležitost vyzvat k "překonání minulosti přítomností".   Připomněl blížící se 15. výročí konce komunistického režimu a dotkl se i otázky jak se s tímto úsekem minulosti vypořádat. Vzpomněl na malé i velké oběti této éry. Nebylo to ovšem provolání ke smíření se zlem, jeho původci či vykonavateli. Bylo to vybídnutí ke smíření sama se sebou, ke smíření s naší vlastní minulostí. Bez tohoto osobního smíru bude "naše současná neuróza přetrvávat, bude nás brzdit a oslabovat", řekl Klaus. Otázek finančního odškodnění příslušníků německé menšiny v ČR a česko-německých vztahů prezident Klaus ve svém projevu nedotkl.                                   (Autor neuveden)                                                                                                          

 

Stoiber je přístupný dialogu

Mnichov. Premiér Bavorska dr. Edmund Stoiber se opětovně vyslovil pro dialog mezi zástupci sudetských Němců a ČR. Rok 2005 bude významným rokem. Uplyne 60 let od konce 2. světové války, 60 let od Benešových dekretů a 60 let od odsunu Němců z Československa. Měl by to být i rok počátku přímého dialogu. Zapuzení Němců je a zůstane křivdou. Stoiber si proto přeje gesto usmíření ze strany české vlády vůči německé menšině v ČR a vůči sudetským Němcům, kteří odsunem obzvlášť trpěli. Smíření je těžký proces, ale společnými silami, s vynaložením úsilí z obou stran, je možné jej dosáhnout. Stoiber je připraven tento dialog všestranně podporovat. V této souvislosti kritizuje i rozhodné "ne" spolkové vlády k jeho návrhu na zavedení Dne vzpomínky na oběti odsunu, což podle něj svědčí o nezájmu spolkového kancléře o prosby zapuzených. (DTPA/MT)

                                                                                                                                                 

Köhler : Gesto by bylo důležité

Lidové noviny uveřejnily  dne 15.11. rozhovor se spolkovým presidentem Horstem Köhlerem. Tento zaujal postoj ke stále se opakujícím požadavkům ze strany zapuzených sudetských Němců na odškodnění z ČR: Spolkový president je přesvědčen, že v Německu neexistuje žádná významná síla, která by tyto požadavky podporovala, což zdůrazňuje i německá vláda. Gesto usmíření ze strany vlády ČR by bylo důležité a správné. Bylo by dobré i pro vývoj česko-německých vztahů. Je ovšem záležitostí ČR a jejích občanů zda a jakým způsobem odškodnit Němce, kteří po r. 1945 v Československu zůstali. Zdá se, že diskuse na toto téma není v ČR ještě uzavřena.

 

Adolf Ullmann střídá Waltra Rzepka

Ze zprávy Waltra Rzepka ve Fuldě. Ackermann - Gemeinde byla vždy nejen církevním svazem, ale byla i organizacíí, která se snažila o prezentaci vlastního názoru na politickém poli. Výsledkem těchto snah jsou každoročně konaná Jihlavská sympozia, která se konají ve spolupráci se Společností Bernard-Bolzano. Cílem těchto setkání je prezentace nových myšlenek a osobní setkání s politiky obou států, kteří jsou za vývoj česko-německých vztahů zodpovědni. Pan Walter Rzepka spolupracuje s vedením sudetoněmeckého landmanšaftu a velice úzce i se zástupcem německé menšiny Waltrem Piverkou, se kterým vedl 16ti členou pracovní skupinu "Dialog mezi Němci a Čechy a pro tento dialog důležitými menšinami". Výsledkem byly dokumenty o dvojjazyčném použití názvů obcí, zeměpisných označení, zavedení dvojjazyčné výuky, zřízení kulturní nadace pro německou menšinu, o odškodnění popř. humanitárnímu gestu ve prospěch německé menšiny. Již dříve rozhodla koordinační rada o dokumentu, který vypracoval Walter Rzepka společně se senátorem Morávkem, o hřbitovech a starých německých hrobech. Vysoká politika se těchto témat nechopila. Naopak rozhodla, že koordinační rada nebude v současné formě pokračovat. Pan Walter Rzepka bere toto s politováním na vědomí, neboť je názoru, že zpracování minulosti nezaujímá přední místo v pozornosti veřejnosti. Zděšení z aktuálního utrpení a strach z   budoucích katastrof je silnější než potřeba zabývat se starými křivdami.                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                       Matthias Dörr

Německá mše v Chrobolech

" Unie pro dobré sousedské vztahy německy a česky mluvících zemí" se snaží v rámci projektu "kapličky" o usmíření mezi Němci a Čechy. V Chrobolech byla díky spolupráci unie s obcí a Svazem zapuzených Němců restaurována místní lesní kaplička, která upomíná  na utrpení česky a německy mluvících občanů této země. 12.9. se konala v Poutním kostele v Chrobolech mše v německém jazyce. Občan obce  Thomas Mertl poděkoval unii a přítomnému starostovi Chrobal Oldřichu Valouchovi a vyslovil se pro vzájemnou důvěru a porozumění pro blaho obou národů.                      (Autor neuveden)

                                                                                                           

LZ č. 24/6 z 23.11.2004

Úvodník: Před několika dny zemřel vůdce Palestinenců a nositel Nobelovy ceny za mír, Yasir Arafat. V době komunismu jsme se učili o jeho boji s imperialismem za svobodu svého národa. Barvy jeho "slavného" obrazu sice v posledních letech dost vybledly, ale dny, které Arafat krátce před svou smrtí strávil v jedné pařížské nemocnici, jasně ukázaly, jak byl svými příznivci uctíván a milován. O takové úctě můžeme v Čechách jen snít. Je možné, že čeští politici nesou sami vinu na tom, že se svými voliči pouze vycházejí. Stará pravda ovšem říká, že každý národ má takové zástupce, jaké si zaslouží. Z parlamentu přicházejí takové věci, které si jen těžko dokážeme představit. Každý bojuje proti každému a to všemi zbraněmi. Kriminalita, lež, pomluvy a propad morálních hodnot ukazují v jakém stavu se naše země nachází.

Před třemi týdny volilo naše ZSNČMS své zastupitele. Jednota v našich řadách nechala mou duši jásat. Kdo jiný by měl mít rozum, když ne ti, kteří jako menšina neustále s něčím bojují. Každý národ by měl poznat svou temnou minulost a z tohoto poznání čerpat pokoru. S jistotou to pomůže nejen národu samotnému.                   Richard Šulko

                                                                                                                                              

Kulturní setkání v Praze

13.11. se konalo v pražském Kongresovém centru kulturní setkání německých spolků v ČR. Pořadem provázela víceprezidentka ZSNČMS Erika Vosáhlová ze Šumperka a druhý víceprezident a energický předseda největšího svazu občanů německé národnosti - Svazu Němců na Chebsku, pan Richard Šulko. Oba moderátoři uvítali čestné hosty  např. pana RNDr. Michala Pospíšila a pana PhDr. Václava Appla. Dr. Pospíšil řekl : "Před rokem 1989 se v těchto místnostech konala docela jiná shromáždění (narážka na sjezdy KSČ), ale jsem rád, že teď jste tady vy a já mohu být s vámi. Na pódiu byl panem Petrem Bartoněm, který sám patřil k čestným hostům, přečten pozdravný dopis spolkového předsedy sudetských Němců Bernta Posselta. Celé setkání probíhalo v duchu sblížení za zpěvu a tance volklórních skupin. Hosté se rozcházeli až kolem 22. hodiny plni nádherných zážitků a dojmů.                                                      Richard Šulko                                                                    

 

Výchova a vzělávání národnostních menšin

11. a 12.11. se v budově pražského magistrátu konalo 4. setkání zastupitelů národ-nostních menšin. Těžištěm setkání byla mezinárodní konference "Metody výchovy a vzdělávání ve vztahu k národnostním menšinám", které se zúčastnilo přes sto referentů.

První den se konal v zasedacím sále pražské městské rady. Přítomni byli zástupci vládních orgánů a ministerstev, které městská radní Hana Halová uvítala a zároveň je seznámila s politikou města Prahy vůči národnostním menšinám. O koordinaci a spolupráci města Prahy a národnostních menšin mluvil referent magistrátu a organizátor setkání PhDr. Jaroslav Balvín, CSc. Odpoledne pak byla za účasti akademické malířky Věry Krumphanzlové otevřena výstava "Prolínání". Paní Halová řekla : "Jsem velmi ráda, že všechna umělecká díla a cenné ilustrace byly finančně podporovány z grantů na podporu aktivit národnostních menšin, které se dostaly do správných rukou.”

Programu druhého dne se zúčastnila i paní Irena Kuncová, která mluvila z pozice předsedkyně ZSNČMS o činnosti německých spolků a zdůraznila nutnost podporovat mládež a uvedla příklady z jednotlivých regionů. Dále byly diskutovány příspěvky k polské menšině a židovskému obyvatelstvu v ČR. Rabi Tomáš Jelínek upozornil na skutečnost, že ČR je nejméně antisemitickou zemí, což podle jeho názoru souvisí s atheistickým postojem Čechů, který zdílí i velká část inteligence.           (Autor neuveden)                                          

 

Odboj církve proti Hitlerovi

Kavárna "Černá labuť" zažila již několik seminářů k historickopolitickým otázkám. 9.11. vyslechlo početné publikum (někteří museli i stát) velice zajímavé referáty zástupců německých a českých církví, o kterých pak bylo možné diskutovat. Toto setkání připravila “Sudetoněmecká kancelář” v Praze ve spolupráci s pražskou kanceláří Nadace Konráda Adenauera. Páter R. Aretin (jezuita) ukázal na příkladu pátera Rupperta Mayera, že tento již v r. 1922 kritizoval Hitlera i jeho ideologii a který následně strávil dlouhá léta ve vězení. Profesor Rudolf Grulich, známý odborník na poli církevní historie našich zemí, poukázal na skutečnost, že v Československu byla až do r. 1938 garantována svoboda tisku, čehož někteří stateční sudetoněmečtí katolíci využili a pašovali do Německa ve velkém množství zakázané materiály tištěné v Československu. Profesor Grulich je též autorem knihy "Sudetoněmečtí katolíci jako oběti nacismu". Dále vystoupil i dr. Stříbrný, který vzpomněl osudu faráře Štemberka, zastřeleného v Lidicích. Dr. Simsa referoval o Františku Dobiášovi, který riskoval svůj život, když vystavoval křestní listy mimo jiné i pro české parašutisty, kteří spáchali atentát na Reinharda Heydricha. Všichni pak poukázali na neobyčejnou skromnost těchto pronásledovaných odbojářů, kteří slovo hrdina pro sebe odmítali, neboť se "jen" snažili jednat správně. Tyto semináře slouží dobru. Velice však litujeme, že se o nich veřejnost často ani nedozví. Proto jsou novinové zprávy velmi užitečné.    Josef Škrábek                                                                        

 

LZ č. 25/6 ze dne 7.12.2004

Německé noviny v Karlových Varech

Od prosince vycházejí v Karlových Varech "Karlovarské noviny". Jedná se o měsíčník s nákladem 15 tisíc výtisků, které vydává nakladatelství Pragomédia. Karlovarský kronikář Květoslav Krač připomíná, že se jedná o první pokus po r. 1945 o vydávání německých novin v oblasti, kde až do konce 2. svět. války převažovalo německy mluvící obyvatelstvo. Měsíčník má informovat v německém jazyce o politice, kultuře a turistice. Jedna jeho část má přinášet zprávy z trojúhelníku Karlovy Vary, Mariánské a Františkovy Lázně. Cena jednoho výtisku je 30 Kč nebo 1 Euro.

 

Slezsko-německý Kruh přátel v Hlučíně

Činnost tohoto spolku začala 1.1.1996, v červnu téhož roku bylo otevřeno i vlastní kulturní centrum. Členové spolku se zde pravidelně setkávají k přednáškám, výstavkám či jen k příjemně stráveným odpoledním. Třikrát týdně se zde konají kurzy německého jazyka. Intenzívně je podporována i výuka němčiny na místních základních školách a v mateřských školkách. V době svého založení měl spolek 120 členů . K německé národnosti se na Hlučínsku hlásí 207 občanů. Po válce muselo tuto oblast opustit 84 rodin.

 

Jak to bylo s Adinou Mandlovou

"Dnes se tomu jen směji"- tak se jmenuje biografie slavné hvězdy stříbrného plátna 30tých let. Adina Mandlová natočila přes 40 filmů. Čtyři z nich v letech 1942-44 v Německu. Po válce byla obviněna se spolupráce s nacisty. Před soudem však nikdy nestála, ačkoli strávila několik měsíců ve vězení na Pankráci. V r. 1946 přesídlila do Velké Británie, kde se vdala a započala novou kariéru. Podzim svého života prožila na Maltě. V 70tých letech napsala ve spolupráci s exilovým nakladatelstvím Josefa Škvoreckého knihu, ve které se brání proti obviněním ze spolupráce s nacisty a proti pomluvám, že udržovala intimní styky s K.H. Frankem. V r. 1991 se paní Mandlová vrátila do vlasti, kde 16.8. téhož roku zemřela. Přála si, aby byla pochována v obyčejných šatech s růží v ruce. Svůj poslední klid nalezla na malém hřbitově nedaleko Karlových Varů.

 

LZ č. 26/6 z 21.12.2004

Nová německá knihovna v Jihlavě

29.11. byla v Jihlavě, za účasti mnoha čestných hostů, otevřena německá knihovna. Tato knihovna se nachází v prostorách Vysoké školy polytechnické, jejíž rektor dr. Ladislav Jirků zdůraznil, že knihovna má sloužit nejen studentům, nýbrž všem, kteří se zajímají o Německo, Rakousko nebo německý jazyk. Předseda senátu Petr Pithart vidí v této knihovně příspěvek k návratu regionu Vysočina do střední Evropy. Pan Pithart vyjádřil své poděkování všem, kteří se na vzniku knihovny podíleli. Vedoucí představitel německo-českého Fondu budoucnosti Herbert Werner doufá, že knihovna bude dalším impulsem pro vývoj kulturního života Jihlavy. Ředitel rakouského Kulturního centra v Praze, pan Walter Persché, zdůraznil význam německého jazyka pro region Vysočina. V blízkosti Německa a Rakouska není němčina nahraditelná angličtinou. I dr. Dieter Derenk, zástupce Göthe Institutu, slíbil knihovně veškerou podporu. Knihovna nabízí  také německé menšině, která se na vzniku knihovny rozhodujícím způsobem podílela, řadu možností.

 

Cíle a plány knihovny ( z proslovu Mojmíra Koláře )

Cílem projektu je umožnit české veřejnosti v oblasti Vysočiny, studentům a žákům přístup k německé literatuře a německým odborným textům. Dále bude německé menšině umožněno vyvíjet se po stránce kulturní i jazykové. Součástí vzdělávacích opatření je i podpora výuky  německého jazyka a odborné němčiny na školách 1. a 2. stupně, na vysokých školách a při výuce dospělých. Důležitá je kulturní spolupráce mezi oblastí Vysočiny, Německa a Rakouska. Významné osobnosti jako např. Gustav Mahler, Josef Hoffmann, Bruno Kreisky, Johann Wenzel Stamitz nebo Matthias Zdarsky jsou jen jedním z důkazů, jak úzce byl v minulosti tento region spojen s našimi německy mluvícími sousedy. Knihovna umožní lepší poznání německých sousedů a snad i odstranění vzájemných předsudků.

 

Vánoce před 60ti lety - Na Štědrý den r. 1944 vzpomíná Horst Kostritza

 Jen teplý dech umožní vytvořit malé kukátko, kterým je možné přehlédnout krátký úsek silnice, která vede z Hlučína přes Kravaře ve směru na Opavu. Již druhý den tudy táhnou nepřetržitě kolony německých vojáků a koní. Těžko odhadnout kolik jich je, jistě několik tisíc. Začínají vánoční prázdniny. Včera byl poslední den školy. Všichni si přáli hezké vánoce, ale také, aby se sešli ve škole i po novém roce. Všechny zajímá otázka, co bude dál. Fronta se pomalu blíží. Čím dál častěji jsou vidět ruská letadla. Před týdnem sestřelila německá stíhačka po pěti minutách boje ruského průzkumníka. Pro čtrnáctilétého Horsta Kostritzu a jeho kamarády nezapomenutelný zážitek. Před večeří tichá modlitba a vzpomínka na nejbližší, kteří nejsou u stolu. Otec je v Estonsku a sestra v Bavorsku. Za týden přijde nový rok, rok 1945. Opět se otevře nová čistá stránka v knize věčnosti a nikdo neví, co na ní bude napsáno.Tak tedy proběhl štědrý den 1944, pro mnohé poslední ve vlasti. Rodina Horsta Kostritzy se již nikdy nesetkala u vánočního stolu společně. Otec se vrátil z ruského zajetí až koncem r.1949. Návrat k rodině do Československa mu nebyl ze strany úřadů povolen. Až v r. 1955 mohla za otcem do Německa vycestovat pouze matka.

 

Prager Volkszeitung , týdeník Kulturního sdružení občanů německé národnosti České republiky (dále PV, KSONNČR), č. 49/54 ze dne 9.12.2004

Společně jsme ušli dlouhou cestu

V tomto roce. oslavil naše Kulturní sdružení občanů německé národnosti ČR   35. výročí svého trvání. 28 místních organizací oslavilo tuto významnou událost v kruhu svých členů, přátel a sympatizantů. V některých obcích byli přítomni i zakladatelé "první hodiny". Mnohé z nich již dávno pokryla tráva, ale zapomenuti nejsou.  KS je dítětem "Pražského jara" let 1968/69. Německá menšina v Československu začala doufat. Po zapuzení téměř tří miliónů Němců museli ti, kteří zůstali sami nést tíhu nové doby, která s sebou přinesla zabavení majetků, nucené práce a diskriminaci ve všech oblastech života. Kdo to nezažil, neumí si to představit. Přes veškeré snahy o spolupráci na "socialistické výstavbě" zůstala německá menšina "na bobku". Neupozornit na sebe bylo základním pravidlem. Po r.1968 byl obrat k lepšímu na dosah ruky. Spolky německé menšiny měly příval nových zájemců o členství v nich. Tento sen rozbily přes noc sovětské tanky. Stíny normalizace se těžce položily na zem. Novému režimu nepohodlné osoby byly vyměněny za jiné, které se přizpůsobily totalitě. Byla to těžká doba, ale zvítězila pevná vůle zachovat pospolitost, zvyky a mateřský jazyk. Po r.1989 se problémy KS změnily. Členové jsou přestárlí, chybí mládež a finanční prostředky jsou omezené. Přesto je v řadách KS 2500 aktivních členů. Mezi cíle KS patří i nadále vytvořit společnost, ve které platí "jeden za všechny a všichni za jednoho", pořádání společných cest za krásami vlasti a ochrana kulturního dědictví.                                H.G.

 

Vlasti věrnost - mrtvým čest. Odhalení pamětní desky zemřelým v Rotavě.

Protože starý hřbitov již neexistuje a dřívější občané Rotavy vzpomínají na své zemřelé, kteří odpočívají ve staré vlasti nebo v cizí zemi, byla na zdi rotavského kostela odhalena pamětní deska.  S myšlenkou jejího zřízení přišel Ing. arch. Karl Nausch, rodák z Rotavy. Jeho návrh byl přijat s radostí. Všichni - církev, obec i dřívější Rotavané se podíleli na přípravách. V rotavském kostele se pilně gruntovalo. Byli to především čeští a slovenští farníci, kteří připravili kostel na slavnostní mši.

Druhou neděli v říjnu nadešla dlouho očekávaná chvíle. Z Německa a dokonce až z USA přijeli dřívější Rotavané, všichni farníci byli přítomni, mnoho čestných hostů bylo uvítáno. Kostel byl plný do posledního místa. Děkan Petr Fořt celebroval mši dvojjazyčně Na přání přítomných přednesl Vlastenecký sbor Krušnohorské písně od Antona Günthera a Schubertovu mši. Paní Věra Smržová z Kraslic a děkan Fořt zazpívali společně sólo " Z nového světa " od Antonína Dvořáka. Po slavnostní mši se sešli všichni účastníci před kostelem, kde dárce pamětní desky, pan Karl Nausch, poděkoval i vícestarostovi Rotavy Karlu Prokopovi a sekretáři Josefu Votavovi. Z projevu Karla Nausche vybíráme : " V těchto dnech se  v myšlenkách vracíme k našim předkům, kteří našli místo svého posledního odpočinku na hřbitově, který dnes již neexistuje. Vracíme se k bezejmenným hrobům, k mrtvým, kteří byli narychlo zakopáni na okraji cesty. Myslíme s úctou a vděčností na ty, kteří naši cestu připravovali, kteří s námi po ní šli, kteří o ní spolurozhodovali a kteří nás ve smrti předešli. Myslíme na všechny, kteří odpočívají v půdě vlasti, na ty, kteří museli zemřít i na ty, kteří našli svůj poslední klid daleko od milované vlasti. Člověk zemře teprve, když je zapomenut, ztratí vlast teprve, když na ní přestane myslet. My nezapomínáme ani na naši vlast, ani na naše mrtvé, neboť je to součást nás samých. Vlasti věrnost - mrtvým čest".

V závěru zazpíval vlastenecký sbor z Kraslic. Přáním Rotavanů bylo mít "vlastní rotavskou píseň". Všichni přítomní se okamžitě shodli, že to bude píseň "Sním o vlasti". Text i hudba jsou společným dílem rodáků z Rotavy - Zity Ladwigové a Hanse Heyduka. Píseň napsaná ze srdce, píseň, kterou budou Rotavané při každé slavnostní příležitosti s radostí zpívat.                                                                                     Edeltraud Rojíková

 

Méně peněz, více povinností

1. ledna 2005 vstoupí do platnosti zákony " Hartz IV ". Tyto zákony ovládaly politické debaty v Německu jako žádné předtím. Jedná se o rozhodnutí vlády spolkového kancléře Schrödera sloučit podporu v nezaměstnanosti s podporou sociální. V bývalých spolkových zemích se výše podpory pohybuje kolem 345 Euro, v nových spolkových zemích, včetně východní části Berlína, by měla být 331 Euro. Každému nezaměstnanému bude stát navíc hradit výdaje na bydlení a na topení. Podle nových nařízení musí každý nezaměstnaný přijmout jakoukoli nabídnutou legální práci. Pokud by ji nepřijal nebo svým jednáním své přijetí znemožnil, hrozí důrazné sankce a to až k postupnému odebrání všech dávek. Každý příjemce podpory si může, aniž by mu podpora byla krácena, přivydělat až 400 Euro měsíčně v tzv. " jedno Euro Jobs ". ( jedno Euro na hodinu ). Před tím než pracovní úřady žadateli o podporu její výši schválí, zkoumají, zda-li žadatel nemá v bance nějakou naspořenou částku nebo nevlastní cenné papíry či akcie. Výjimku tvoří vlastnictví velikostí odpovídajícího domku nebo bytu, který žadatel sám obývá.(AFP)                                                                                                                           

Süddeutsche Zeitung č. 301/53/60 ze dne 28.12.2004

                                     

                                                                                                        Přeložil: prof. J. Rychlý  

Redakce: prof. J. Rychlý                                                        Připravil: JUDr. O. Tuleškov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozn. re. -Mezinárodní právo zakotvuje povinnost agresora nahradit napadnutému státu veškeré škody, které mu agresí a jejími důsledky vznikly. Přestože Pařížská reparační dohoda z prosince 1945 uložila Německu zaplatit Československu reparace ve výši cca 365 miliard předválečných Kč, zaplatili nám Němci pouze asi 670 milionů korun. Ještě méně známou skutečností je, že podpisem Pařížské reparační dohody jsme se zavázali, jako každý další signatářský stát, zkonfiskovat německý majetek tak, aby se již nikdy nemohl dostat do německých rukou. Formou reparací bylo i využití německé práce. Proč o tom pan dr. C. Svoboda, ministr zahraničních věcí ČR, mlčí a nadto slibuje jakési odškodnění Němcům, kteří nebyli odsunuti?

Náš národ žil léta pod barbarskou nacistickou okupací. Nedostatečné potravinové příděly, podvýživa, zvláště dětí, vysoká nemocnost, nedostatek léků, zdravotní péče, až 12ti hod. prac. doba, zavření vysokých škol, omezování středních škol, znemožnění studia pro desetisíce našich mladých lidí, vysoká úmrtnost, surová nadvláda arijských ”nadlidí ”, k nimž se řadila velká většina našich bývalých občanů německé národnosti, těšících se řadou privilegií, včetně možnosti studia, vysokých potravinových přídělů, lepší zdravotní péče, to byla skutečnost. Téměř 200.000 těchto Němců padlo v nacistických ozbrojených složkách při obraně barbarských pořádků, které měly po vítězné válce vést k vyhubení našeho národa.

Zastáváme stanovisko, že pan dr. Svoboda jako ministr zahraničních věcí ČR by měl požadovat na SRN placení reparací a humanitární gesta Německa vůči všem porobeným, kteří žili v tzv. protektorátu. Poté jistě bude i našim cílem učinit odůvodněná humanitární gesta. 

Vydalo Křesťanskosociální hnutí ve spolupráci s Kruhem občanů ČR vyhnaných v roce 1938 z pohraničí a

Historickou a dokumentační komisí KČP pro vnitřní potřebu vlasteneckých organizací. Praha, prosinec 2004.