Listy č. 80

(Studijní texty, volné a krácené překlady z německého tisku)

 

Překlady z časopisu „Der Ackermann“,

informačního listu   „Ackermann-Gemeinde“, 60. ročník, červen-září 2009, Mnichov

Signál pro církev a společnost

 Jako „návrat do země zakládajících otců“ označil Adolf Ullmann, spolkový předseda „Ackermann-Gemeinde (Oráčovy obce, AG), 31. spolkové zasedání v Plzni, které se poprvé konalo v České republice. Více než 500 účastníků z Německa, České republiky, Slovenska a Rakouska – a dokonce i z Norska – se zabývalo od 1. do 4. srpna 2009 tématem „Sousedé, přátelé, Evropané“  na přednáškách a pódiových diskusích, v besedních kroužcích, jakož i v družných pořadech. „Nás spojuje vůle dosáhnout dobré německo-české sousedství a dobrou civilní společnost hranici překračující,“ zdůraznil Ullmann. Všem účastníkům společná domovina Evropa vyrostla z křesťanských kořenů, řekl ve své zdravici plzeňský biskup František Radkovský. Další zdravice zaslali Jan Bednář (místopředseda České křesťanské akademie), Ondřej Matějka (jednatel Společnosti Bernarda Bolzana) a Jaromír Talíř, předseda Sdružení Ackermann-Gemeinde (pozn.red.- jde o českou odnož německé AG se sídlem v Praze 2). Silná občanská společnost, spolky nebo iniciativa jako je křesťanská AG, má přispět k zdárnému vývoji. Předsudky se nadále musí překonávat.

Jednání zaměřené na budoucnost

V neděli ráno mluvil dr. Günther Beckstein, dřívější bavorský premiér (nositel sudeťácké ceny,pozn. red.), a Karel Schwarzenberg.

Beckstein zhodnotil orientaci tohoto zasedání, zaměřenou na budoucnost. Jde o první „velkou akci vyhnaných na českém státním území“, proto je i zvláštní událostí v dějinách  usmíření národů střední Evropy po druhé světové válce . AG poděkoval za to, že proces přátelského sbližování se neprotahuje „Je čas pro konečné, čestné a obsáhlé usmíření“, mínil bývalý premiér a zdůraznil, že Češi by se měli vyrovnat s temnými stránkami svých dějin. Já si přeji přátelství, dobré sousedství, další práci AG pro srdce Evropy. Děkuji vám, oslovil shromáždění, že při této velké úloze spolupůsobíte.

Také „kníže“ Schwarzenberg našel osobní slova pro AG. Zdůraznil, že vedl četné diskuse s členy AG. „Ovlivnili mne a zformovali k tomu, co jsem“. Také on ocenil podíl AG na změnách „z jedné i druhé strany“. Ve svém příspěvku se jasně postavil na stranu Evropy. „Nesmíme o Evropě jen mluvit, musíme pro ni žít,“ řekl s pohledem na ty dnešní dvacetileté. Že se německo-české sousedství za tak krátkou dobu pozitivně vyvinulo, jej překvapilo. Schwarzenberg nabádal, aby se Evropa brala vážněji.

Na pražské Karlově univerzitě vyučující Jan Sokol poukázal na „Dimense sousedství“. Uvedl následující úkoly: vybudování a udržení lidských kontaktů, činnost pro lepší Evropu a podporu mnohojazyčnosti.

Kultura a kontakty

V osmi diskusních fórech zazněla slova o církevním partnerství, biografickém hledání stop,  nahlížených výstavách „Zmizelé Sudety“, popř. „Zachráněné dědictví“,  stereotypech ve vztazích mezi Němci a Čechy, sudetoněmeckém křesťanském odporu během nacistického období a o perspektivách Evropy bez hranic. V jednom jen na Čechy zaměřeném pracovním kroužku šlo o tématiku a představu za ním stojících svazů. „Potřebujeme českou podporu k udržení vlastenecké kultury“, zněl závěr mnichovského Stefana Stippera. Bernd Posselt došel k závěru: „Tuto zvláštní identitu můžeme udržet jen pomocí kontaktů do České republiky“. Prostřednictvím výstav a jiných projektů jsme přišli k revizi místních plánů. Po převratu se o dějiny obcí zajímají také Češi. Pokud jde o stereotypy, je nutné, aby novináři diferencovaný obraz sousedů podchytili. Dosud hodně neznámé téma sudetoněmeckého křesťanského odporu hodlá AG v nejbližší budoucnosti opětovně oživit.

V pódiové diskusi s úvodními referáty vystoupil Pavel Svoboda (současný místopředseda KDU-ČSL,pozn. red.) a Eberhard Sinner (bývalý bavorský státní ministr ).

Oráčova obec na místě

Tématický aspekt „Přátelé“ byl v pondělí odpoledne středem pozornosti u devíti exkurzí pod heslem „Ackermann-Gemeinde – hostem u přátel“. Hosté si prohlédli v Plzni Charitu, která se věnuje zejména matkám v nouzi a bezdomovcům, meditační místa připomínající oběti komunismu, mládežnický dům salesiánů. Dále bylo na programu biskupské gymnázium, setkání s pečovateli o slovenské a polské katolíky, místo setkávání německé menšiny „Karel Klostermann“ a konverzace s páterem  dr. Alešem Opatrným.

Poněkud vzdálenější byl program „Jana – akce proti obchodování s ženami“ v Domažlicích a v Rokycanech integrace Romů pravoslavnou obcí. Pozdě odpoledne byly na plzeňském náměstí vedle stánku „Junge aktion der AG“ – mladé sekce AG, vypuštěny nafukovací balony jako znamení usmíření.

Večer se spolkové setkání s několika hudebními a tanečními vložkami chýlilo ke konci.

Na téma „Evropa zavazuje“ promluvil v úterý Horst Teltschik (CDU), kdysi vedoucí mnichovské bezpečnostní konference, a Hans-Joachim Meyer, předseda ústředního výboru německých katolíků. „EU je příběh úspěchu svého druhu. Je to faktor politické stability, svobody, blahobytu a bezpečnosti v Evropě. Dnes se stala vzorem pro četné oblasti ve světě“, řekl Teltschik. Meyer mínil: „Svoboda zdůvodněná všeobecnou lidskou důstojností je velikou vymožeností, na níž musíme trvat – jako Evropané a jako křesťané.

Křesťanský duch pro Evropu

Duchovní život na spolkovém setkání začal na počátku slavnostními nešpory v katedrále sv. Bartoloměje. Duchovní poradce AG, Msgre Anton Otte, připomněl, že bezpráví nezačalo teprve v r. 1945, ale i obdobím zločinů na českém národě ze strany nacistů. Prosba o prominutí před Bohem by byla na místě. „Je našim křesťanským posláním dát Evropě křesťanského ducha,“ doplnil premonstrátský páter  Adrian Zemek, duchovní poradce SAG.

Dvanáct kněží z Čech a Německa se zúčastnilo s biskupem Františkem Radovským (Plzeň), světícím biskupem Reinhardem Pappenbergerem (Řezno), biskupem Františkem Tondrem (Spiš), abbé Řehořem Zippelem (benediktýnský klášter v Braunau in Rohr) a generálním vikářem dr. Robertem Falkenauerem (Plzeň) v neděli pontifikálních bohoslužeb.  V pondělí působil jako hlavní celebrant bohoslužby biskupa Tondra dr. Falkenauer. Tento vyzvedl vzdání se pomsty a vůli ke smíření v AG. Biskup Tondra ve svých děkovných slovech také zašel do historie: „Minulost se týká nás všech.“

Při závěrečné mši se modlil biskup Jan Baxant z Litoměřic za německo-české vztahy: „Bůh žehnej společné dílo a těm, kteří se společného díla účastní.“ Biskup Baxant poděkoval všem německým dobrodincům, krajanům a rodinám, kteří přes utrpení osudu svoji diecézi podporují.

                                                              Markus Bauer

Medaile smíření AG pro biskupa Radovského

AG vyznamenala Medailí smíření s připomínkou na Hanse Schütze, který byl spoluzakladatelem AG v r. 1946, v rámci svého 31. celoněmeckého setkání biskupa plzeňské diecéze Františka Radkovského. Nejvyšší pastýř plzeňského biskupství je „jedinečný ukazatel, ukazatel cesty a stavitel mostu“, řekl Franz Olbert, generální sekretář AG v.v. a jednatel sociálního díla AG, ve svém laudatiu. Olbert měl radost především z toho, že mohl svůj chvalozpěv přednést  v Radkovského biskupském městě Plzni.

Připomněl těžké poválečné období a dobu vyhánění, vzpomněl na lidi, kteří se místo pomstě, nenávisti  a násilí věnovali usmíření a porozumění. V tomto kontextu představil také plzeňského biskupa. Patříte k těm, kteří neustále poukazují na činnost smiřování mezi lidmi i národy, smiřování je trvalým úkolem, důrazně podtrhl  Olbert .

Připomněl nedávná gesta smíření, vysvěcení Hroznatova pomníku v Neutrablingu (Bavorsko). Připomněl také ateistickou indoktrinaci prováděnou až do převratu v r. 1989, založení plzeňského biskupství. K tomu přišly také četné dotazy mnoha vyhnaných z domoviny na postavení kostelů ve vlasti. Podle Olberta Radkovský  Německu vždy dával přesvědčivá znamení smíření, v r. 1997 při diecézním setkání AG Řezno v Neutraublingenu, při tisícileté vzpomínce na sv. Vojtěcha ve stejném roce ve Waldsassenu a rovněž v r. 1997 při zdůvodňování diecézního partnerství mezi biskupstvím Plzeň a arcidiecézí Freiburg. „Vy jste zdaleka viditelný maják, ukazatel, jeden z těch, kteří vedou lidi  k smíření a míru. Vy jste člověk, který má odvahu a odvahu dodává ke stavění mostů a i k chůzi po nich“, uzavřel Olbert své laudatio.

Po přečtení textu dokumentu předal spolkový předseda AG, Adolf Ullmann, biskupu Radkovskému diplom.Tento zásluhy o  vyznamenání vztáhl na své spolupracovníky, kněze i laiky. „Sám nemohl bych moc udělat,“ konstatoval biskup a připomněl spirituální zkušenosti z r. 1967 v Erfurtu. Jako biskup pohraniční diecéze Plzeň chtěl by být pro odtud pocházející vyhnané z domovů pečovatelem o duše a diskusním partnerem. „Oni patří sem a já patřím k nim. Já se snažím jako Pontifex tyto mosty vždy stavět. Jsem rád, že mi při tom budete pomáhat“, řekl poctěny nakonec svého poděkování na adresu věřících z té druhé strany hranic.

Markus Bauer, Susanne Beckmann

Závěry z Plzně: Ullmann bilancoval kladně

Nakonec spolkový předseda, Adolf Ullmann, bilancoval plzeňské zasedání: „V uplynulých dnech jsme se nejen intenzivně zabývali přednáškami a na našich fórech heslem našeho setkání, ale i jako sousedé jsme se užili, sousedství prožili jako sousedé, kteří se s vlídností a přátelstvím setkávají a kteří společně chtějí nadále budovat Domov Evropa. Směli jsme prožít spolkové setkání, které určitě vejde do dějin našeho společenství. Spolkové setkání jsme měli poprvé na české půdě. Rozhodnutí uspořádat ho zde mělo v sobě riziko. Vyplatilo se to. Plzeňské setkání, tak to řekli mnozí z vás, se počítá k nejhezčím a nejpodnětnějším ze všech 31 setkání. Že tyto dny proběhly tak harmonicky a byly plné zážitků, k tomu přispěli mnozí. V Plzni jsme se cítili být vítáni a přijati jako hosté. Poohlédli jsme se zpět na období 20 let po sametové revoluci a na 5 let členství ČR v EU. S tímto tématem jsme probrali stav našeho sousedství na četných rovinách vztahů. Můžeme s povděkem konstatovat, na státní a zemské úrovni, na úrovni obcí, spolků a organizací, nezapomeňme také škol, je nepřeberné množství odborných a lidských kontaktů, které nesou zjevné ovoce.

Ano, došlo k ohromným změnám. Tyto  změny přitáhly k namáhavé práci velké množství lidí a institucí dobré vůle. Co by se ještě mělo vyřídit, bude vyřízeno, i kdyby to mělo trvat nějaký ten rok.  Spoluúčast zůstane přitom naší povinností.  To vše nám umožní pokračovat v cestě do budoucna. Dozvěděli jsme se o intenzivní spolupráci vlád v období českého předsednictví (v EU), na fórech odpoledne v neděli  a v pondělí o zcela konkrétních problémech a potřebách lidí v západních Čechách. Tyto impulsy budou a musí nadále působit nebo nadějně vést k novým iniciativám.

Zde jsme také mohli pociťovat, že máme širokou síť ve spřátelených osobnostech a ústavech, na které se můžeme spolehnout. Sousedství se vyvíjelo v historii. Také dnes se vyvíjí a vyžaduje hodně lidských kontaktů, vyžaduje porozumění mocných, potřebuje porozumění pro přesahující úkoly v Evropě, pro přesahující úkoly, ano v globální šíři.

Dále jsme se ptali, co má být specifickým přínosem křesťanů, a zjišťujeme, že relativně snadno formulace můžeme nalézt. Vše bývá těžké, když se to má konkretizovat. My jsme poznali, že potřebujeme kánon hodnot, pomocí kterého se při svých diskusích a jednáních můžeme orientovat. Plzeňské setkání nám opět ukázalo, že naše sousedství je v denně se v rozvíjejícím procesu, jenž potřebuje lidi, kteří se s entusiasmem a s dobře myšleným přesvědčením angažují, aby zůstali v humánní linii. Společně s našimi českými a slovenskými přáteli a partnery budeme toto zadání řešit.

 

Z časopisu Informační listy č. 3/2009 (IL), vydaných  Sdružením A-G (SAG)

Již na počátku první strany IL je poděkování Marie Muchové, nové jednatelky SAG, dobrovolnici Terese Gerber, která pomáhala v kanceláři v Emauzích. (V Landeszaitung působí též redaktoři z Německa, pozn.red.)

Pod titulem „31. celoněmecké zasedání Ackermann-Gemeinde“ se můžeme dozvědět celou řadu informací.

Každé 3 roky připravuje Ackermann-Gemeinde své celoněmecké setkání, které je určeno všem členům a příznivcům této organizace.

Plzeňský biskup František Radkovský dopisem pozval Ackermann-Gemeinde, aby toto své setkání uskutečnila v Plzni. Na organizaci se tentokrát podílela česká sesterská organizace Sdružení Ackermann-Gemeinde. Více než 500 členů a příznivců  obou těchto organizací se tedy sjelo v prvních srpnových dnech do Plzně, aby motto tohoto setkání „Přátelé – sousedé –Evropané“ nejen prodiskutovali, ale také prožili.

31. celoněmecké setkání AG začalo sobotními slavnostními nešporami v katedrále sv. Bartoloměje, které společně připravili duchovní rádci obou organizací, tedy německé Ackermann-Gemeinde mons. Anton Otte a českého Sdružení Ackermann-Gemeinde P. Adrián Zemek…

Výstava „Zachráněné dědictví“ představila na 300 obnovených, a tím zachráněných kapliček a božích muk v někdejším zakázaném pásmu Šumavy.

V programu bylo také 8 diskusních fór, které se zabývali tématy jako: „Jsou křesťané lepšími sousedy?“, „TI Němci a TI Češi“ či „Evropa bez hranic“ nebo „Kdo jsme a proč jsme zde“ apod…

Jednatřicáté, tentokrát česko-německé celoněmecké setkání, Ackermann-Gemeinde je již minulostí. Ukázalo jednoznačně, že Češi a Němci si dokáží dobře rozumět. Potvrdilo také, že rozhodnutí uspořádat toto setkání ve staré vlasti většiny členů Ackermann-Gemeinde bylo rozhodnutí správné.  Hans D. Korbel

Pozn. red. Čtenář tiskoviny Der Ackermann ( červenec-září 2009) a Informačních listů č. 3/2009 bude trpět nejistotou, zda pan biskup Radkovský byl vyznamenám Medailí smíření s připomínkou na Hanse Schütze, tak toto jméno uvádí Der Ackermann na str. 5, nebo Medailí smíření  s připomínkou na Hanse Schulze, jak to uvádí Informační Listy na str.1.

 

Moravská Třebová – 20.9.2009

Dny česko-německé kultury se konaly v tomto městě letos od 18.-22.9. Byly programově velice dobře připraveny a probíhaly v krásné, přátelské atmosféře (velkou zásluhu na tom má pí. Irena Kuncová, která byla při této příležitosti vyznamenána „Zlatou jehlou“ německého krajanského sdružení). /Čtenář je nyní na rozpacích, zda náhodou nejde o Sudetendeutsche Landsmannschaft./ … Ve slunném sobotním odpoledni 20. září se kolem obnoveného kříže sešli Češi a Němci, aby byli přítomni žehnání tohoto kamenného symbolu, na kterém Kristus otevírá svou náruč  a volá všechny lidi ke smíření…Pokání, odpuštění, smíření jsou slova křesťanského slovníku, kterým se musíme stále učit. 

Helena Fáberová

 

Výstava „O příběhu Mariánského sloupu“

se koná v Muzeu Karlova mostu v Praze od 15.9.-3.11. tr.  Stojí za to si připomenout události z počátku existence Československé republiky a zamyslet se nad tím, k čemu vede zášť a fanatická nenávist! (Pozn. red. Je třeba si však připomenout nejen události z počátku existence ČSR, ale i historické souvislosti, které vedly ke stržení tohoto sloupu. A tam uvidíme skutečnou zášť a fanatickou nenávist vůči všemu českému. Pokud nějaký fenomén vyjmeme z jeho historických souvislostí, důsledkem je jeho hrubě deformovaný obraz.)

Překlad a redakce: Ing. Jaroslav Liška                                                     Připravil: dr. O. Tuleškov

Vydalo Křesťanskosociální hnutí ve spolupráci s Kruhem občanů ČR vyhnaných v r. 1938 z pohraničí a OR KČP v Praze 10 pro vnitřní potřebu vlasteneckých organizací. Praha, listopad 2009.

Webová stránka: www.ksl.wz.cz                                                     E-mail: Vydavatel@seznam.cz