Listy č. 74

 

Studijní texty

 

Landeszeitung č. 6/10. 3. 2009

Mladí sociální demokraté pracují společně

Litvínov. Zástupci sociálně demokratických svazů Mladí sociální demokraté (MSD) Ústecký kraj a Mladí sociální demokraté (Jusos) Sasko se setkali ve dnech 20. -22. 2. v Litvínově na společné pracovní schůzce. Cílem bylo, vytvořit kooperaci těchto dvou spolků pro budoucnost a položit základ pro trvalou spolupráci. K tomu byla podepsána přátelská smlouva.

Po krátkém úvodním slovu o spolupráci překračující hranice, mluvili zástupci o již stávajících kontaktech a kooperacích. Hned po tom byly stanoveny společné cíle a v pracovních skupinách vypracovány konkrétní programy. Tak by se měli konat společné akce k nastávajícím volbám do Evropského parlamentu, je připraven německo – český seminář v Železné Rudě jakož i sportovní a jazykový víkend. Jako hosté vystoupili mimo jiné poslanec parlamentu Petr Červenka (ČSSD) a předseda okresního svazu ČSSD Karel Strakoš.

Již dva roky se konají pravidelná setkání mezi MSD Ústecký kraj a Jusus Sasko. V polovině dubna se účastní obě skupiny na 6. německo – českém setkání mládeže v Čelákovicích u Prahy, které je organizované tímto tandemem. Seminář v Litvínově byl umožněn finanční podporou německo – českého fondu budoucnosti.

Adam Slabý

Germanistika v novém evropském kontextu.

Dne 9. února  se konala na půdě Karlovy university v Praze mezinárodní studentská konference, která byla připravena a organizována katedrou germanistiky Pedagogické fakulty Karlovy university.

Konference s mottem „Germanistika v novém evropském kontextu“ měla být fórem germanistiky, které nabízí šance nastávajícím učitelům a jazykovědcům a rovněž vědeckým pracovníkům v oboru literatury vyměnit si poznatky o stav germanistiky a situaci vyučování „Němčina jako cizí jazyk“, tolik oficielní pozvánka.

Konference byla zahájena Milanem Tvrdíkem, ředitelem Institutu pro germanistické studium Filosofické fakulty, který v úvodním projevu hovořil o současnosti rakouské literatury. Na to navazovaly „skutečné“ příspěvky studentů a doktorantů.

Konference byla rozčleněna na sekce: V rámci první sekce byly presentovány příspěvky z oblasti didaktiky vyučování „Němčina jako cizí jazyk“. Mohli jsme slyšet zajímavé příspěvky o dvojjazyčném věcném odborném vyučování, aktivující metody vyučování německého hospodářství a o zprostředkování celosvětových témat.

Nejrozsáhlejší byla sekce odborné literatury. Byly zde slyšet příspěvky, které se např. zabývaly možnostmi satirické obměny vážných literárních děl, meziválečným literárním časopisem „Die Heimat“ (Vlast), s reflexemi o fašismu ve vybraných dílech německé literatury nebo problematikou pražské německy psané literatury.

Na závěr přišla ke slovu jazykovědná sekce, ve které se hovořilo o německo – českých jazykových kontaktech v oblasti slovní zásoby a o jazykové politice v Alsasku v letech 1871 až 1918.

Přednášky, které byly připraveny a presentovány studenty a doktorandy z různých universit a vysokých škol České republiky, rovněž ze Slovenska, vycházely z jejich diplomových a dizertačních prací. Když se také někdy presentovaly výsledky nedokončených prací, i tak byly všechny příspěvky vysoké kvality a úrovně, což bylo také organizátory pozitivně hodnoceno. Při přípravě konference se nekonala žádná reklama, našla se sice oznámení na internetových stránkách kateder a fakult, ale všeobecně se veřejnost na to často nedívá. Následkem toho se publikum v sále skládalo především z jednotlivých přednášejících. Moje další výtka postihuje množství a paletu příspěvků, které byly příliš obsáhlé. Přednášejícím často nezbylo dost času, aby své příspěvky mohli presentovat a tak pro diskuzi po přednášce nezbylo dost příležitosti. Pro možné opakování takové akce se nabízí otázka, zda by nebylo lepší, vybrat přesahující téma a neprojednávat nezbytně všechny oblasti germanistiky. Přes tyto malé návrhy shledávám takové setkání studentů velmi dobré, především co postihuje  možnost vědecké nebo pedagogické výměny zkušeností. Nesmíme zapomenout, že nejen německý jazyk, nýbrž také germanistika v České republice (a na Slovensku) má vždy dost nositelů, jak tato konference ukázala.                                                            Ondřej Špaček

 

Landeszeitung č.7/24. 3. 2009

Medaile Smíření Ackermannovy obce pro kardinála Vlka

Ackermannova obec propůjčila v Praze medaili Smíření kardinálu Vlkovi. Tím bylo oceněno jeho nasazení pro porozumění mezi Němci a Čechy. Vyznamenání bylo kromě toho poprvé propůjčeno slavnostním aktem k desetiletému jubileu české větve Ackermannnovy obce.

Praha. Ve svém projevu se kardinál Vlk zasadil za rychlé smíření Němců a Čechů. „Největší neštěstí přinesly v minulém století do světa lži a nenávist – ať ze strany komunismu nebo nacismu“, řekl. „Nenávist je ďábelský kruh, který se dá prolomit jen smířením. Není žádná jiná cesta.“

Ve svém pochvalném projevu nastínil monsignor Anton Otte, duchovní rádce Ackermannovy obce, „reálně utopickou vizi“ německo českých vztahů: “Sudetští Němci prominou Čechům vyhnání a všechno, co s tím souvisí. A Češi prominou sudetským Němcům spoluvinu na Mnichovu a všechno co s tím souvisí.“ Je ovšem těžké, přiznat vinu, a ještě těžší prominout. Takové radikální smíření není proto pro všechny účastněné jednoduché, a pro mnohé tíha samotného vytrpěného neštěstí je velmi těžká. Pomoc boží je tedy na cestě k usmíření nezbytně nutná – právě tak doprovod lidmi jako je kardinál Vlk.

Vážný tah ve svém projevu učinil pan kardinál zdůrazněním významu české a německé Ackermannovy obce pro sblížení obou zemí. „Ačkoliv zkušenosti Ackermannovy obce zcela málo mohou působit ve srovnáním k tížícím zkušenostem velkých ideologií“, řekl kardinál, „váží její práce na božích vahách podstatně více“. To platí o to více, protože práce Sdružení je ovlivněna  církevní zkušeností dialogu. Tím dospěje k důležitému společenskému orientačnímu bodu, kterým se nechá vést jednání.

Zároveň kardinál Vlk zdůraznil své osobní spojení s Ackermannovou obcí, jejichž členové pašovali za socializmu teologickou odbornou literaturu do tehdejšího Československa a podporovali tím utlačované kněze a teology. Jeho osobní knihovna se skládá proto také ještě v současné době z knih v německém jazyce, řekl Vlk.

Doklad, který mu předala Dorothea Schroth, jako zástupkyně spolkového předsedy Ackermannovy obce, nese titul: „Jako výraz vašeho snažení po smíření a trvalém míru mezi národy Evropy, a vzpomínaje na vaše bratry a prvního předsedu Hanse Schütze, sudetoněmeckého církevního sociálního politika a odboráře, poslance pražského Parlamentu, německého Spolkového sněmu a Evropské rady, státního sekretáře a státního ministra v Bavorsku, propůjčujeme Vaší eminenci Miloslavu kardinálu Vlkovi medaili Smíření. Zasloužil jste se příkladným způsobem o přemožení a nápravu bezpráví a utrpení v minulosti, pro výstavbu a úpravu dobrých sousedských vztahů zejména mezi Němci, Čechy a Slováky, a pro spolupráci všech sil připravených ke smíření a míru z těchto národů, v duchu obnovy a dalšího vývoje Evropy. 

 

Česká Ackermannova obec slaví deset let trvání

Praha. Vzrušující slavnostní bohoslužbou začaly oslavy desátého výročí Sdružení Ackermann-Gemeinde (SAG), sesterské společnosti německé Ackermannovy obce. Smíření mezi Čechy a Němci je zřejmý cíl Svazu, ve kterém je organizováno více než 400 Čechů. Ve svém kázání ocenil pražský kardinál Miroslav Vlk činnost Sdružení Ackermannovy obce, která od svého založení podstatně přispívala k odpouštění a usmíření mezi oběma zeměmi.

Oznámeným cílem je podporovat v křesťanském duchu hranice překračující kontakty mezi Čechy a Němci. Ústředním bodem při tom je zacházení s bolestnými kapitolami 20. století, s Mnichovskou dohodou a napochodováním německých jednotek na jedné straně a násilné vyhnání po skončení války na straně druhé. „Nejde o to, ty druhé stále přesvědčovat o jejich právech“, řekl předseda SAG Jaromír Talíř, „nýbrž jde o to, přiznat vlastní vinu.“

Česká organizace spolupracuje úzce s německou Ackermannovou obcí. Ta vznikla v roce 1946 z iniciativy tehdy především sudetoněmeckých křesťanů, kteří byli vyhnáni a již během doby studené války se zasazovali o smíření. Po politickém převratu došlo k úzké spolupráci s četnými Čechy, kteří se cítili zavázáni ke stejným cílům V roce 1999 byl pak Svaz založen – a již název „ Sdružení Ackermannovy obce“ je symbolicky zvolený: Vztahy Sdružení zdůrazňuje samostatnost české organizace, zatímco převzetí německých slov Ackermann Gemeinde úzce obsahově vyjadřuje sounáležitost se sesterským svazem.

Současný předseda Talíř, je sám dobrým příkladem pro úspěch, kterého bylo až dosud při usmíření dosaženo: je náměstkem ministra kultury v Praze – a pochází z rodiny s německými kořeny. Na Ackermannovu obec narazil, když byl po politickém převratu zvolen starostou Českých Budějovic. „ Zde jsem se dozvěděl, že jsou stále ještě otevřené rány na obou stranách“, řekl. Ackermannova obec svým křesťanským světovým názorem může vytvářet  přitom „platformu pro řešení problémů.“

Že se mezitím mnoho Čechů zasazuje za smíření, kteří sami nepocházejí z německých rodin, je znamení pro vývoj v předchozích letech. „Na lokální úrovni je spolupráce mezi Němci a Čechy již dlouho možná bez problémů a bez podmínek. Jeden starosta volá svého kolegu z druhé strany hranice a opačně, to je obvyklé“, řekl Talíř. „Čím vyšší je ale politická rovina, tím opatrnější jsou kontakty před hranice.“ On sám se svým vysokým politickým úřadem a mnoha biskupy a vysoce postaveným osobnostmi v české Ackermannově obci ukazují všem, že také na vyšších úrovních se dochází mezitím ke změně pohledu na věc.

„Že jsou lidé, kteří připouštějí svou vlastní vinu, by mělo být znamení pro politiky“, řekla Helena Faberová, zakládající předsedkyně české Ackermannovy obce. Hrdě upozorňuje na více než 400 členů, které pro Svaz získala. Při jeho zakládání bylo sotva 80 členů. „Mnoha Čechům je organizace svazů a spolků kvůli jejich národní historii podezřelá – o to více si musíme vážit počtu členů“, řekla Faberová.

SAG, jejíž kancelář je uprostřed Prahy v Emauském klášteře, organizuje pravidelné semináře, konference a vzdělávací programy. Přitom chce nabídnout neutrální perspektivu na téma německo – české vztahy. To je myšleno   jako  kontrast k často populisticky zkresleným obrazům, které jsou stále znovu v politice používány. Dobré sousedské vztahy v pohraničních regionech by měly proto být posunuty do zorného pole. Důležitý podíl svazové práce je angažovanost mládeže: Na cestování SAG se podílí pravidelně hodně zájemců mladších 30 let.

 

Špatná atmosféra při německém podnikání v Čechách

Praha. Německo – česká průmyslová a obchodní komora (DTIHK)zveřejnila nový průzkum konjunktury mezi německými podnikateli, ze které vyplývá, že se hospodářská situace v České republice v minulém roce dramaticky zhoršila. Atmosféra v podnikání se obrátila proti anketě z minulého roku dokonce „ kompletně do pravého opaku“. V  minulém roce hodnotily ještě skoro dvě třetiny dotázaných podnikatelů hospodářskou situaci jako dobrou, v letošním roce to byla již jen 4% dotazovaných podnikatelů. Zlepšení situace není předpovězeno. Skoro tři čtvrtiny podnikatelů očekává dokonce další zhoršení situace v roce 2009.

„Anketa ukazuje, že finanční krize postihla Českou republiku tvrdě. Extrémně vysoká závislost na exportu přivádí Českou republiku do nepříjemné situace, nemoci nic podniknout a muset čekat na to, že zase naskočí světová konjunktura“, řekl Bernard Bauer, jednatel společnosti DTIHK. (Pozn. red.Hospodářství SRN je silně zasaženo krizí, klesá její HDP a naše značná ekonomická závislost na SRN naši krizi dále jen prohlubuje.)

Základ špatné situace je podle představy DTIHK „nepochybně mezinárodní hospodářská krize a ne špatné stanovisko faktorů v České republice“. Přesto požaduje 86 % podnikatelů zavedení Eura. „ Euro znamená stabilizaci. Podnikatelé chtějí konečně zase spolehlivě plánovat a nebýt závislí na výkyvech měnového kursu. Právě v krizi může spolehlivé finanční plánování podle okolností zajistit pracovní místa“, je si Bauer jistý. Zavedením společné měny počítají dotazovaní podnikatelé teprve v roce 2013. Přes aktuelní problémy které jsou, neočekáváme paniku a odchod od německých podnikatelů. Více než 80 % firem uvádí, že se zase v současnosti budou rozhodovat pro Čechy jako investiční místo.

Ln, tschechien-online.org

 

Autobus mezi Prahou a Chemnitz

Chemnitz. Od 1. dubna bude zahájena přímé autobusové spojení mezi Prahou a Chemnitz. Autobusy společnosti Autobus s.r.o. Sasko budou jezdit každou středu a sobotu v obou směrech. Jedou přes Zschopau, Marienberg, Chomutov, Louny a Slaný. Cena zpáteční jízdenky je 24,50 € a se slevou 16 €.

Dále existuje také spojení do Františkových Lázní, které vede přes Annaberg-Bucholz, Oberwiesenthal, Boží Dar, Karlovy Vary a Cheb. Bližší informace jakož i možnosti rezervací najdeme na www.autobus-sachsen.eu

 

Vlakové spojení Drážďany – Praha ve Spolkovém dopravním plánu?

Drážďany.  Saský ministerský předseda Stanislaw Tillich očekává, že nová výstavba kolejové trati bude přijata do Spolkového dopravního plánu. Tillich podepsal v polovině února v Praze výhledový plán pro výstavbu „transevropského kolejového koridoru“ (TEN) od Severního a Baltského moře až ke Středozemnímu moři. 13. 3. se setkal v Bruselu se zástupci komise EU, aby projekt prodiskutovali.

Aby realizaci dodala důraz, musí také Spolková vláda jednat. „Koridor čtyř moří bude uznán komisí jen tehdy jako součást evropské dopravní sítě, pokud budou kolejové tratě zahrnuty do Spolkového dopravního plánu“, řekl saský ministerský předseda.    

Povinnost vzpomenout obětí

Poprvé účast zahraničních zástupců vyhnaných

na centrální vzpomínkové slavnosti k 4. březnu 1919

Stuttgart. Centrální vzpomínková slavnost sudetských Němců v Baden – Württemberg  u příležitosti 90. výročí  událostí z 4. 3. 1919 v Sudetech se konala v neděli 8. 3. 2009 v „Domě vlasti“ ve Stuttgartu. Organizátorem byla Zemská skupina sudetoněmeckého Landsmannschaftu z Baden – Württenbergsku.

Nejen velký počet účastníků učinil tuto slavnost pozoruhodnou, nýbrž především skutečnost, že poprvé byli přítomni na slavnosti k událostem z roku 1919 zástupci dalších svazů uprchlíků a svazů vyhnaných ze zahraničí a tím potvrdili svou solidaritu se sudetskými Němci. Byli tu i zástupci  v roce 2007 v Terstu založené „Evropské unie uprchlíků a vyhnaných“.

Zemský předseda sudetoněmeckého landsmannschaftu, Werner Nowak, pozdravil mimo jiné zástupce baden- württemberskou zemskou předsedkyni Christu Vossschulte a další zemské a komunální politiky,  zástupce Svazu vyhnaných z Finska, Velké Británie a Maďarska.  Prezident EUFV Wilhelm von Gottberg z Hamburku, zároveň také spolkový předseda landsmannschaftu Východního Pruska, ujistil ve svém pozdravném projevu sudetské Němce solidaritou spojených svazů EUFV. President „Světové federace Maďarů“ Miklós Patrubany z Budapešti zdůraznil jménem skoro 16 milionů této federace zvláštní sounáležitost se sudetskými Němci, protože Maďaři, kteří byli vyhnáni ze Slovenska, utrpěli stejný osud. Vzpomínkový projev přednesl Massimiliano Lacota z Terstu, generální tajemník EUFV a president „ Unione degli Istriani“, Ital, který byl vyhnán z Istrie. Zdůraznil, že 4. března 1919 zastřelení sudetští Němci nejsou jen tak nějací, „nýbrž jsou symbolem pro bezpráví a zneužití“. Proto to není jen právo, nýbrž povinnost, vzpomenout těchto obětí. Dále obšírně popsal, že se stali „nevinnými a tedy nesprávnými oběťmi brutálního činu odplaty.  Na konci svého rozvážného projevu  vyzval  „nepřestat, věřit na spravedlnost pravdu“, a nikdy se nevzdávat, a podle toho se snažit.

K  EUFV patří také od začátku roku 2009 SL zemské skupina Baden – Württemberg.                                                                                                            Horst Löffler

 

Landeszeitung č. 8/7. 4. 2009-04-26

O situaci německých menšin

Od 20. do 22. března 2009 pořádala Akademie Střední Evropy ve spolupráci se vzdělávacím a setkávacím centrem Heiligenhof  v Bad Kissingen shromáždění na téma „ Politické zastoupení zájmů a společenská účast německé menšiny ve východní střední Evropě – šance a perspektivy“.

Asi 50 účastníků se setkalo o prvním jarním víkendu ve vzdělávacím centru Heiligen hof, aby diskutovali k otátkám německé menšiny ve východní a střední Evropě. Referenti a odborníci hovořili a diskutovali s účastníky shromáždění o aktuální situaci, problémech, ale také o současných strukturách jednotlivých svazů a společností německých menšin v Polsku, Rumunsku, Čechách a Maďarsku.

Po úvodním projevu v pátek večer pod titulem „Demokratické fórum Němců v Rumunsku a  zázrak z Hermannstadt“ pokračovala konference tématem „Menšina v zrcadle medií“. Přitom byly účastníkům představeny možnosti medií jednotlivých menšin; byly také prodiskutovány aktuelní problémy a souvislosti komerčního světa medií. Zejména podrobný byl pohled na rumunskou a maďarskou televizi a rovněž jejich rozhlas.

Koncept programu na poslední den semináře, na neděli, byl připraven ve formě pódiové diskuze. Čtyři diskutující zobrazili zdroj, aktivity a struktury příslušných národnostních menšin po druhé světové válce až k současnému působení německých společenství z kulturního, politického a společenského pohledu současné doby. Celé téma bylo silně prohloubeno otázkami na referenty. V následující diskuzi se začaly společně analyzovat některé současné problémy menšin, aby bylo možné nakonec najít východiska.

Seminář měl dát účastníkům aktuelní pohled na život a různé aktivity  menšin.

                                                                                                                                Martin Dzingel

 

Výroční schůze ve Slezském Těšíně

Havířov. Na naší výroční schůzi 22. 3. přišli členové z Ostravy, Karviné, Bohumína, Těšína, Třince a Jablunkova, rovněž delegace města Havířova a delegace Němců z Polska. Jako předseda svazu Němců jsem zahájil schůzi a srdečně pozdravil všechny členy a hosty.

Henrike Dvořáková, předsedkyně revizní komise, informovala o stavu svazové pokladny a hovořila o finančních záležitostech svazu. Já jsem podal zprávu o činnosti svazu v minulém roce a podal náhled na nadcházející aktivity. Mimo to jsem podal zprávu o léčebných pobytech našich členů a o Kleine reha (Malá rehabilitace), o dětském volném čase a seniorských seminářích na hradě Hohenberg a Bad Kissingen.

Jako silná národnostní skupina, která mluví stejným jazykem, mohla se německá menšina úspěšně snažit o smír s českými sousedy. Pro nás, jako svaz, je další úzká spolupráce s „sudetoněmeckým zastupitelstvím“ na Vltavě důležitá. „Musíme se angažovat pro proces porozumění mezi našimi krajany zde v Česku a v Německu. Konečně jsme prvními mluvčími pro naše vyhnané příbuzné a krajany v Německu a Rakousku.“ 

Při této příležitosti bych chtěl vyslovit obzvláštní dík sociálnímu výboru Ackermannově obci. Po převratu v roce 1989 navštívil německou menšinu a setkal se většinou s osamělými lidmi, kteří měli jen nepatrný příjem. Sociální výbor rok po roce vždy krátce před Vánocemi předal malou finanční pomoc a tím hodně pomohl. Chtěl bych se zmínit zejména o Gabriele Traurig, faráři Antonu Otte a Franzi Olbertovi, kteří se této otázce především věnují.

Dík jejich práci mělo mnoho lidí, kterým pomohli, dobrý pocit. Vědí, že se na ně nezapomnělo.

                                                                                                                                    Hans Mattis

Fond budoucnosti podporuje toleranci

Berlín. Na zasedání správních orgánů Německo – českého fondu budoucnosti v německém Spolkovém parlamentu ve dnech 25. 3 a 26. 3. diskutovali účastníci o možnostech boje proti nepřátelství k cizincům. Obzvláštní důležitost při tom mají profesionálně provedená mezinárodní mládežnické setkání, řekl předseda správní rady Otto Pick.

Setkání německé a české mládeže činí proto více než třetinu společnosti užitečných záměrů podporovaných Fondem budoucnosti, ve formě školních partnerství, praxe k povolání, aktivity pro volný čas nebo hostitelské pobyty. Mimo to podporuje Fond výměnu v oblasti kultury,  publikacích, dialogu a menšin, rovněž partnerství obcí a spolků, až k obnově společného kulturního dědictví.                                                   dtpa

 

Schwarzenberg: Praha ratifikuje brzy Lisabonskou smlouvu 

Praha. Přes vládní krizi  je ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg skoro jistý, že Česká republika bude smlouvu  ratifikovat ještě v příštím týdnu. Po pádu vlády premiéra Mirka Topolánka jsou mnohé státy EU znepokojeny tím, že Česká republika Lisabonskou smlouvu neschvál.

 

Evropa 1989/2009: Co zůstalo z nadějí?

20 let po pádu zdi a komunismu přijeli zástupci středoevropských a východoevropských zemí do Berlína, aby společně mluvili o dějinách a o historii politických změn.  Co se stalo s nadějí, iluzí a očekáváním od roku 1989? Jak se jeví svoboda v politice, ekonomice, společnosti a kultuře?

Berlín. V jubilejním roce 2009 se ohlížíme zpět na události, které od základu  střední Evropu změnily. Přitom to byla vůle lidí Svou budoucnost vzít sami do rukou a svůj sen o demokracii a svobodě bez násilí uskutečnit.

Goethe Institut, Německá společnost pro znalosti východní Evropy a Polytechnický institut v Berlíně připravily na 18. a 19. března na mezinárodní konferenci. Organizátoři si dali za cíl přinést perspektivy středoevropským a východoevropským zemím. Politici, ekonomové, novináři a umělci z Německa a nejmladších států EU, zejména z Polska, České republiky, Litvy a Estonska, diskutovali společně o „Svobodě v pohledu: Evropa 1989/2009. Historie naděje – konec iluzí?“.

Hodina zrodu

Pro aktivity GI ve střední Evropě je vývoj formující, řekl Klaus – Dieter Lehmenn, president GI. „Práce devíti Goethe-Instututu na místě s našimi nejbližšími a přece také ‚novými‘ sousedy má až do dneška velký význam – právě také v našem společném snažení pro Evropu.“ Na zahájení konference 18. 3. zdůraznil Lehmann celoevropskou dimenzi událostí od roku 1989: nerozlučně jsou změny v bývalé NDR  spojeny se změnami ve východní Evropě.  

Adam Michnik, bývalý polský disident a současný šéfredaktor polského deníku Gazeta Wyborcza, vzpomněl na to, jak neočekávaně a náhle přišly změny roku 1989. Pro něho představuje rok 1989 „ Rok zázraků“. Je možné o něm vyprávět z různých perspektiv a jeho vznik různě vykládat. Z polského hlediska se stala Solidartia výchozím bodem pro změnu systému; pro Čechy a Slováky je tímto bodem Charta 77. V Berlíně  „východní politika“ Egona Bahra byla rozhodná pro převrat; a v Moskvě to byl výsledek Gorbačovovi politiky Perestrojky. Každý přispěl svým způsobem k tomuto „zázraku“, řekl Michnik. Ústřední otázkou nyní zůstává, zda my, občané Evropy, jsme připraveni zasadit se o budoucnost Evropské unie.

Více než historie

Další den potom ve vystoupních pokračovali Markus Meckel, člen Spolkového sněmu, a Justas Paleckis, člen Evropského parlamentu za Litevskou republiku. V  roku 1989 viděli zřejmou část celoevropského transformačního procesu.  

To je také názorem pražské socioložky Jiřiny Šiklové a litevského historika Egidijuse  Aleksandravičiuse. Jednotlivé národy vědí málo o svých sousedních státech, řekla Šiklová.  Mladé ženy a dívky v Čechách mají sotva povědomost o tom, že současné stávající svobody nejsou samozřejmostí, nýbrž musely být nejprve vybojovány. Podobně to platí podle mínění socioložky také pro další státy střední Evropy. Dřívější problémy rodičů a prarodičů se zdají dětem a vnoučatům cizí a nepochopitelné; skoro stejně jako problémy jiných států. Egidijus Aleksandravičius doufá proto v nový Narrativ, aby se minulé dalo pro budoucnost vypravovat a tak současné nepochopení překonat.

Nezávislost zaměstnanců

Pod titulem „Evropa v pohybu“ diskutovali členové podia o evropském trhu. Společnost odhadovala možnosti společného trhu v základech pozitivně. Země, které přijímají pracovní síly, jako ty, které pracovní síly uvolňují, profitují z vnitroevropského migračního procesu, řekl Pawel Kaczmaczyk, vědecký pracovník v oboru ekonomie z Polska.

Zejména Velká Británie a Irsko mohly nová pravidla nezávislosti zaměstnanců využít ke svému prospěchu. Jsou pokládané  za vítěze evropské integrace. Jako na prohrávající naproti tomu je pohlíženo vedle Belgie také na Německo a Rakousko. Trvají nadále na svých přechodných pravidlech a nevyužívají plně stávající možnosti. Mnohem více se uzavírají před sousedními státy. Francouzský geograf Denis Eckert v tom vidí nebezpečí vytvoření a zpevňování „Pevnosti Evropa“, která se od mimoevropských vlivů isoluje.                                                                   Anja Liebisch

 

Srdečně vítejte na Vltavě

Praha. V každém průvodci o Praze je místo, kapitola, ve které je obzvlášť zdůrazněna její literární scéna. Je zde oslavována pro svou jedinečnost, pro svou dvojjazyčnost, především od začátku 20. stol. Mezi spisovatele, básníky a novináře německy píšící bývají uváděni: Rainer Maria Rilke, Max Brod, Franz Kavka, Franz Werfel, mnoho dalších.

Konference „Praha – Prag 1900-1945“ nesla podtitul „Město literatury dvou jazyků, mnoha prostředníků“. Vědecky důkladně rozebrali referenti a odborné publikum literaturu Prahy psanou v němčině.

Praha byla městem Čechů, Němců a Židů. I když Němci představovali menšinu, vtiskli kultuře a intelektuálnímu životu své razítko

V druhé polovině 19. století byla Praha označována jako průmyslové město, byl znát vzestup obyvatelstva. Nastoupilo počešťování, Češství se dostalo do salonů.

Praha na změně k 20. století

Význam pražské Židovské obce jako nejdůležitější ve střední Evropě posunula Kateřina Čapková  do zorného pole ve svém referátu. Její výzkum platil mimo jiné prostoru a času jako faktoru národní identity pražských Židů.  

Vyšetřované vzájemné působení

V průběhu konference jsme se věnovali veřejným prostorám města a jejich interpretaci z „národního hlediska“, úloze vzdělávacích zařízení, literárních střetnutí a obrazů Prahy v cestovních průvodcích a na pohlednicích.

Všechny referáty by měly vyjít v knize, jako příručka, která bude publikována při výstavě Spolku Adalberta Stiftera. Výstava bude výhledově otevřena na začátku 2010 v Mnichově a měla by být věnována překladatelům a zprostředkovatelům mezi literaturami. Vědecká konference se konala ve spolupráci s Goethe institutem Praha, pražským Domem literatury a rovněž Institutem pro germanistiku a pro českou literaturu Karlovy university.

 

Volný překlad, redakčně kráceno: Irma von Tirb                  Připravil: dr. O. Tuleškov

 

Vydalo Křesťanskosociální hnutí ve spolupráci s OR KČP v Praze 10. Publikace je studijním materiálem, určeným pro vnitřní potřebu vlasteneckých organizací. Praha, květen 2009.

Webová stránka: www.ksl.wz.cz                                                  E-mail: Vydavatel@seznam.cz