Listy č. 65

 

Studijní texty

 

Landeszeitung č. 2  z 15. ledna 2008

 

Co je se Slezskem?

Často se mne naši členové německého Kruhu přátel ptají, proč nebyli do prezidia Zemského shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (ZSN) zvoleni žádní zástupci ze Slezska. Otázka, která se dá obtížně zodpovědět a zároveň vede k zamyšlení, neboť více než třetina všech německých Svazů ZSN je ze Slezska; pět a více z malého Hlučínska. Že volby probíhají demokraticky, to nikdo nepopírá, ale přece: nikdo ze Slezska při konajících se volbách neobdržel dostatek hlasů; asi není něco v pořádku.

Naše zastřešující organizace se skládá z členů tří zemí: Čech, Moravy a Slezska. Kdo ale bude v nejvyšší instanci, tedy v prezidiu, zastupovat zájmy slezských Svazů? Na to musíme počkat. Možná by měl být nalezen jiný klíč ve stanovách, který lépe bere ohled na všechny tři země.

Tvrdá byla a je rozmluva se Slezany, ale vždy byla těžká i jejich práce v dolech a průmyslu. Slezsko bylo i přes tu a tam stoletými politickými hranicemi „ neohraničené“. Leží na okraji státu, ke kterému patří. Již tehdy vznikl most přátelství – mezi východem a západem, mezi severem a jihem, mezi Němci a Slovany.   

                                                                                                                      Horst Kostritza 

Landeszeitung č. 3 z 29. ledna 2008

 

 Změna kursu CSU ve vztahu k Praze

Mnichov. CSU chce bavorsko-české vztahy vybudovat na nových základech. Cílem budiž „úspěšná a stálá východní politika Bavorska“, tak je řečeno ve schváleném usnesení.

Konkrétně jde o péči o společné kulturní dědictví, vybudování českého vyučování na školách a posílení osobních kontaktů prostřednictvím výměny mládeže a obecných partnerství.

Pro „naléhavě vyžádané“ udržuje CSU v Praze zařízení bavorského centra. V minulém roce zřízené hospodářské zastoupení se stalo hodnotným přínosem pro prohloubení spolupráce, ale přece chybí v Praze ještě stále „přiměřené politické a kulturní zastoupení nezávislého státu“. Poslanci CSU vítají zahájené rozhovory předsedy vlády Günthra Becksteina s českou vládou. Tyto by měly již vést k „znatelnému zlepšení“ vztahů.

V tezích budou sporné Benešovy dekrety jen ještě v krátkém odstavci uvedeny. „V Evropě, která je chápána jako společenství hodnot, nesmějí mít ještě platné dekrety o vyhnání místo“, říká se k tomu. Mnohem více očekávají vyhnaní z vlasti dobrých 60 let na jevy „morální rehabilitace“.

 

Neznámí sousedé?

Hranice překračující spolupráce a civilní společnost v pohraničí

Existuje na německo – české hranici spolupráce přes hranice nebo žijí lidé na obou stranách zády k sobě? Jakou roli hrají přitom civilní společnost a media? Odpovědět na tyto otázky není lehké. Pokusíme se v této příloze nějaké najít.

Připojení k EU a přijetí České republiky do Schengenského prostoru: Obojí by mělo urychlit vzájemné poznání Němců a Čechů jakož i zlepšit přeshraniční  spolupráci. Místo toho pozorujeme opak. Němci a Češi si nejsou bližší, jejich kontakty stagnují a většina obyvatel neprojevuje větší zájem o ty druhé.

Strach na hranicích

Jak vědečtí pracovníci university v Kaiserslauten poznali, strach a závist formují kvalitu sousedství. Prováděli rozhovory s obyvateli v pohraničí a stanovili, že přinejmenším narůstající strach má vliv na mínění obyvatel. To se týká především německého pohraničí, které je citlivé vůči organizované drobné kriminalitě.  

Dokonce při debatě o odstranění hraničních kontrol po rozšíření Schengenu přišel v Německu ke slovu strach. Zatím co německý ministr vnitra Wolfgang Schäuble podporoval konec hraničních kontrol, varovala odborová organizace policie Spolkové republiky před vynecháním kontrol, protože důležité systémy pátrání a komunikace ještě nejsou v pohotovosti. Obává se, že bude narůstat kriminalita regionech. Rovněž ilegální přistěhování bude tím usnadněno. Viditelná přítomnost policie SRN je tedy nadále nutná.

Také sociologové z Mnichova  a Prahy nedošli před nedávnem při svém výzkumu k žádným pozitivním závěrům. Pozorují, jak málo především němečtí obyvatelé znají sousedy a kolik z nich má před nimi strach.

Tyto závěry by byl sotva někdo před patnácti lety očekával.  

Jak si můžeme tuto stagnaci v hranice překračujících kontaktech vysvětlit a kdo má v pohraničí vůbec kontakt na sousední zemi?

Převrat jako nový začátek

Na tento obrázek si vzpomínají mnozí. Celým světem proběhla fotografie, na které československý ministr zahraničí Jiří Dienstbier a jeho kolega v úřadu Hans – Dietrich Genscher, dne 26. prosince 1989 přestřihli symbolický pohraniční drát mezi oběma zeměmi. Tím demonstrovali přímo na hranici ve Waidhaus-Roßhaupt vůli obou zemí, odstranit hraniční plot jednou provždy.

V této době měli oba národy velkou chuť se poznávat. Vznikly četné kontakty na všech možných úrovních, atmosféra byla skoro idylická.

Však když Němci a Češi toho druhého stále více poznávali, vznikly také první rozpory a problémy. Dost brzo po převratu bylo zřejmé, že oba mají zcela jiný životní styl a myšlení. Zároveň vznikly spory o německo – české historii. A s tím souvisí také paradox: V pohraničních oblastech to byly často vyhnaní a jejich regionální spolky, které většinou udržovali kontakty s Čechy.

Na obou stranách byla po prvních fázích poznání větší opatrnost a bdělost. Zhoršené pochopení sousedů. Tu a tam již nepřevažovala vstřícnost, nýbrž bariery v myšlení. Paralelně k tomu se zmenšoval také počet aktivních zprostředkovatelů mezi oběma zeměmi.

Najednou se u mnoha lidí ukázalo zase to, co bylo typické pro studenou válku: hledalo se neúnavně něco negativního na sousedech. Tento poznatek přežívá do dneška, na české straně, především u radikálního klubu pohraničí, ve kterém jsou sjednoceni bývalí pohraniční policisté.

Lhostejnost

K těmto dvěma fázím, které trvají v různých formách ještě dnes, je třetí etapa, lhostejnost. Vytvořila se především po přístupu ČR k EU. Až do dneška není překonána. Mnoho pokusů dokázalo, že většina obyvatel v pohraničí nezná základní historické a geografické informace o sousední zemi.

A je typické, že Němci vědí mnohem méně o Češích, než obráceně.  

Po representativní anketě sociologického institutu Akademie věd z roku 2006 nemá 3/4 Čechů v pohraničí žádný kontakt do Německa a k Němcům. Stejné závěry lze také zaznamenat pro bavorské a saské pohraniční oblasti. Stejný průzkum v Čechách ukázal, že hlavní příčinou pro negativní vývoj vzájemných vztahů je rozdílná životní úroveň (68 %), minulost (63 %), vzájemné předsudky (45 %) a jazykové bariery (38 %).

Vedle statisticky podchycených zájmů u sousedů mohli sociologové rovněž potvrdit, že se počet zprostředkovatelů vzájemných kontaktů snižuje. Ke skupině s vysokým zájmem o sousedy a živé kontakty patří nyní jen nejvýše 5 % obyvatel v pohraničí. Pěstují sice nadále čilé kontakty a iniciují nové společné projekty a shromáždění, ale přesto jsou jen málokdy posíleni novými příchozími.

Smrt a zmrtvýchvstání občanské společnosti v Čechách

Jak totalismus a demokracie ovlivňují angažovanost občanů

17. listopadu 1989 šlo do ulic v Praze tisíce lidí, aby mírově demonstrovali pro svou víru ve svobodu a proti komunistickému bezpráví. Úspěch sametové revoluce byl slaven jako vítězství občanské společnosti. Přesto má Česká republika nedostatek občansko společenských institucí a  jejich angažovanosti.

Autorka Anett Browarzik se zabývala již ve své profesorské práci pochopením historického vývoje občanské společnosti. V tomto článku píše o historii a vypořádání se s problémy české civilní společnosti.

Občanská společnost byla uvedena všeobecně do spojení s demokracií. Představa zůstává přitom často neostrá. Nyní obvyklá definice uvádí, že civilní společnost představuje oblast mezi státem a ekonomikou a skládá se z velkého množství nezávislých organizací, spolků a asociací, které veřejně formulují své zájmy. Tím se sice aktéři civilní společnosti dostávají do kontaktu s politikou, ale nesnaží se o získání politických funkci.

Mnoho známých myslitelů se již zabývalo pojmem civilní společnosti, počínaje Aristotelem přes Johna Locka až ke G. W.F. Hegelovi. V každé době rozuměli něco jiného pod pojmem „občanská společnost“. V jádru šlo vždy o spravedlivý a demokratický svět, ve kterém by jednotliví lidé a občané státu nebyli ponecháni bez ochrany. Jelikož demokratický stát vzhledem k absolutistickým, fašistickým nebo komunistickým režimům dlouhou dobu zůstával utopií, byla občanská společnost většinou  prostředkem kritiky stávajících mocenských vztahů.

Život ve lži

Také v Československu přišla v roce 1948 únorovým pučem k moci komunistická strana. Zbavila brzy zemi svobody, veškeré demokracie a pluralistických forem života. Během nejkratší doby vznikla striktní diktatura sovětského bloku. Zejména doba normalizace, po porážce Pražského jara v roce 1968, slovy Václava Havla „ Éra apatie a rozsáhlé demoralizace, éra šedé totalitně konzumní každodennosti“. Občanská společnost byla mrtvá.

Havel charakterizoval komunistický stát jako totalitní systém založený na ideologických lžích. Přitom každý jedinec přispíval k existenci systému, ve kterém se smířil se „životem ve lži“. V pozdějších sedmdesátých letech se dostaly věci do pohybu. Havel popsal ve své eseji „ Pokus žít v pravdě. Moc bezmocných“ v roce, jak může každý jednotlivec „životem v pravdě“, podílem na státně neschválených aktivitách, trváním na základních lidských a občanských právech zpochybňovat komunistický režim a vybudovat civilně společenské struktury. Občanská společnost byla v tomto duchu opoziční strategie proti morálně a lidsky nemorálnímu státu a zároveň doufání v demokratizaci stávajících poměrů.

Charta a samizdat

Výrazem této občansko společenské moci bezmocných bylo v roce 1977 založení Charty 77, nejstarší hnutí za lidská práva ve střední Evropě, která chtěla být „ svobodnou, neformální a otevřenou společností“, „spojená vůlí se jednotlivě a společně zasadit za respektování občanských a lidských práv“. Československý stát se oficiálně hlásil k základním lidským a občanským právům, vnitrostátně je však pošlapával. Přes masivní pronásledování zůstala Charta 77 až do roku 1989 aktivní a upozorňovala četnými samizdatovými publikacemi na osud své země. Ukazovala také obyvatelstvu oblast kritického povědomí. To byla důležitá příprava pro sametovou revoluci občanské společnosti proti komunistickému režimu od ledna 1989. Tisíce lidí demonstrovalo za demokracii a svobodu a dokázalo, „že soukromé přesvědčování se může stát veřejným míněním. A že národ je schopen, se zase z hlavy postavit na nohy“, jak se vyjádřil Timothy G. Ash.

Budování budoucnosti

Systém převratu ponechal mnoho osobností občanské společnosti v opozici, když přišli k moci Václav Havel a Jiří Dienstbier. Mnoho nadějí, také ze západu, směřovalo k těmto držitelům moci. Zrušením totalitního systému, jak se tehdy věřilo, vznikne sám od sebe svobodný, demokratický stát s fungující občanskou společností. Ve skutečnosti došlo v letech 1991 až 1993 k rychlému rozmachu občansko společenských aktivit. V roce 1989 bylo například méně než 2000 registrovaných  organizací, v roce 1992 stouplo toto číslo již na 20000. Nové získaná svoboda, ale přinesla brzo sebou problémy, tady šlo méně o opozici a kritiku a  více o nové uspořádání státu.

Tehdejší polský premiér Tadeusz Mazowiecki popsal dilema politické elity: „ Je nutné a důležité nejen odbourat špatné, nýbrž také vybudovat budoucnost. Až dosud stačil nesouhlas s totalitou. Nyní se musí společenské struktury demokracie vytvořit. Dosud jsme řídili všechno proti protivníkům; nyní musíme sami sebe měřit na hodnotách, pro které se zasazujeme“.

Evropa od roku 1989 byla zasažena novými společenskými poměry a ekonomickou krutosti, kterou transformace po občanech žádala. Občané se stáhli zpět do svého soukromí. Desetiletí komunismu nezanechalo žádnou demokratickou zkušenost politické kultury. Tento nedostatek uvědomělosti občanské společnosti, jak na straně politické elity tak také u obyvatelstva, odrážel první velký politický konflikt postkomunistického Československa. Rozdělení obou států 1. ledna 1993 bylo tehdejší politickou elitou, českým premiérem Václavem Klausem a slovenským premiérem Vladimírem Mečiarem podepsáno za zavřenými dveřmi. Tak došlo k paradoxu sametového rozdělení, přestože 80 % obyvatelstva se ještě v červenci 1992 vyjádřilo pro udržení společného státu.  

Žádná chuť pro práci na neplacených úřadech

Dobu vlády Václava Klause (1992 – 1997) je třeba celkově hodnotit vývoj občanské společnosti. V jeho na ekonomickém liberalismu vybudované politice nebylo žádné místo pro občansko společenské iniciativy a spolky: “Není jasné, co pojem občanská společnost znamená – na jedné straně je stát a na druhé jsou občané a nic mezitím“,  řekl Klaus.

Podle toho redukoval kooperaci mezi občansko společenskými aktéry a státními orgány na minimum. A blokoval důležité zákonné iniciativy, které měly regulovat právní status neplacených organizací a nadací.

Po odstoupení Klause se citelně zlepšilo politické klíma pro občanskou společnost.  Počet registrovaných organizací znovu stoupal a v roce 2003 jich bylo  přes 46  000 . Přesto je množství spolků v porovnání se západními zeměmi nízký a organizační zapojení obyvatelstva minimální. Ačkoli vůči státu je pociťována velká nedůvěra, nehraje občanská společnost při zabezpečení obyvatelstva žádnou roli. Čestná práce je posuzována skepticky. 66 % si myslí, sám stát je zodpovědný za jejich blaho. Z tohoto důvodu je také sponzorování v ČR velmi nepatrné.   

Přestože existuje demokratický základ, není žádná vůle ke společnému jednání. Živá občanská společnost je přece důležitá část demokratického státu. Tak mohou aktivní obyvatelé své zájmy, rovněž zájmy menšin, dostat do politického procesu. A kontrolují a korigují zároveň jednání státu a zamezí rozštěpení na držitele moci a bezmocné, jako za komunistické doby. Toto přináší ovšem konstruktivní a zároveň kritický vztah mezi státem a občanskou společností. Aktivní účast na veřejném životě je tím, slovy Tocquevillese, školou demokracie. Ve spolupráci s jinými se učí lidé demokratickým ctnostem a zodpovědnosti. Civilní společnost je šance, patří k bytí, měla by být využívána.

Anett Browarzik

 

Konference o politické kultuře

Karlovy Vary. Vědci z Německa a České republiky se setkali 18. a 19. ledna v Karlových Varech na konferenci o politické kultuře a civilní společnosti v pohraniční oblasti. Jednání organizované Institutem politických věd na Karlovarské universitě a Technické universitě Limenau porovnalo občanskou společnosti v Německu a ČR. Mezi referenty byli socioložka Jiřina Šiklová novinář Václav Žák a bývalý jednatel Euroregio Egrensis, Jens Gabbe.

 

Landeszeitung č. 4 z 12. února 2008

 

Ministr Svoboda u společnosti Ackermann-Gemeinde

Bavorsko - české vztahy se zřetelně zlepšují, což můžeme pozorovat při návštěvách politiků.

Mnichov, konec ledna. Po svém setkání s bavorským ministerským předsedou Güntherem Becksteinem  šéfem CDU Erwinem Huberem přišel český ministr Cyril Svoboda k Ackermann-Gemeinde.

Ministr chválil práci katolického sdružení. Zvládlo důvěru ve vztah obou zemí a přispělo tedy k vypracování historie. „Příspěvek byl vždy konstruktivní, neboť stál v centru lidí“, zdůraznil Svoboda. Adolf Ullmann, spolkový předseda Ackermann-Gemeinde  gratuloval Svobodovi k propůjčení spolkového záslužného kříže 8. ledna. Zejména se Svoboda zasloužil o pokračování činnosti německo-českého fondu budoucnosti, ocenil Ullmann angažovanost bývalého ministra zahraničí.

Při jeho dvoudenní návštěvě Mnichova šlo Svobodovi o kvalitu bavorsko- českých vztahů. Poslanec zemského sněmu Günter Gabsteiger (CSU) podtrhl vůli na vybudování sousedských vztahů k Čechům. „Rozhovory jsou ústřední element“ potvrdil bavorský zemský politik. „ Čím je intenzivnější komunikace, o to lépe budeme moci sousedské vztahy budovat“. Ullmann potvrdil, že plánované bavorské centrum v Praze by mohlo být k tomu  přínosem.  Takové zařízení je požadováno v poslední době frakcí CSU zemského sněmu. Dalšími tématy setkání na spolkové pobočce katolické Ackermann-Gemeinde byly vztahy státu a církví v Čechách a angažovanost křesťanů ve státě a společnosti. Svoboda je známý katolík. Oceňoval četné renovace kostelů vyhnanými v českém pohraničí. Tato podpora není samozřejmostí, připojil k tomu ministr. Jeho zájem platil mimo to archivu Ackermann-Gemeinde, který podporu pronásledované církve v komunistickém Československu potvrzuje. Mezi tím dopis současného pražského kardinála Miloslava Vlka z osmdesátých let, ve kterém píše, jak musel pracovat jako čistič oken.   

Ackermann-Gemeinde je společenství křesťanů a byla založena v roce 1946 katolickými vyhnanci z Čech, Moravy a rakouského Slezska. Již během komunistické doby podporovala pronásledované církve a německou menšinu v Československu. Angažovala se pro utváření sousedských vztahů mezi Čechy a Slováky,  zpracování politováníhodné historie, zachování a další rozvíjení společného kulturního dědictví.

 

Období končí

Někdy se jeví Slezsko jako území nikoho. Je obydleno hodně obyvateli, bylo mnoha státy vykořisťováno a bylo mnohými hlavními městy vysmíváno. Slezsko leží uprostřed Evropy a je zároveň meziprostorem. Odevšad je sem daleko: pro Pražana by bylo nepředstavitelné, každý druhý víkend strávit ve vlaku pět hodin tam a pět hodin zpět. Pro mého bratra, který studuje v Praze, a proto tak pendluje mezi hlavním městem a jeho rodičovským domem ve Slezsku, je to normální. Docela mlčet o skutečnosti, že svůj slezský akcent l popírá, když něco chce v Čechách dosáhnout, ano dokonce, když chce vůbec něco začít, není možné. Mnoho Slezanů,  na základě svého německého původu a Benešových dekretů, bylo rovněž více než šedesát let po válce vyloučeno z restitucí.  Je nám trapné se proto bouřit. My se nehodíme do národního státu. Ale obrat se rýsuje. Kompetence podle jiných předávají národní státy Evropské unii. Že konstrukce „EU“ bude brzy národní státy podrývat, není jen jedna z mnoha fobií českého státního prezidenta Václava Klause. Je to realita. Období národních států je pro Čechy jen okamžik v historii lidstva. Je jen krátkou epochou, která se blíží ke konci.

Ne každý bude bezpochyby plakat. Bezpochyby máme stát v jeho klasické formě, která se vyvíjela od Westfálského míru 1648 a teprve 1918 dosáhla plné zralosti. Státu můžeme za mnohé vděčit. Například plnou alfabetizaci a samozřejmě také parlamentní demokracii. Národní státy nám také hodně vzaly: nejprve zatáhly naše dědy do války, o několik roků později vyhnaly naše prastrýce, strýce nebo bratrance. Vlastně se všechno vrací do starých kolejí. Musíme se ptát, zda Němec z Hlučína, Němec z Ratiboře, Němec ze Šumavy a Bavor,  Němec z Ústí a Němec z Drážďan mají něco společného? Neožijí znovu později, od vstupu do Schengenského prostoru, regionální pospolitosti a partnerství, jak byly po mnoha staletí přirozenou věcí? Neleží perspektiva v regionech pod společnou evropskou střechou? Budoucnost nebude růžová, neboť také minulost se nedá zapomenout. S „velkou vlastí“,  s její pomalou, línou, ale vysoce kvalifikovanou byrokracií a uměním věčného nacházení kompromisu, jsme se již, my Středoevropané, setkali, dříve než ve vřavě první světové války, kdy po nějakou dobu zaplnlinil národní stát jeviště.  Na konci zůstává ostatně příslušnost ke kulturní společnosti a evropské regiony. A v těchto věcech se vyznáme jako menšina a i jako vlastenci.

Dušan Kořený – Pöllich

 

Jazyk nic jiného …

Jeden z největších zaměstnavatelů v Jihlavě je od roku 1993 německý strojírenský podnik Bosch Diesel. Mnoho lidí tím dostalo po převratu dobře placenou práci, zatímco státní podniky zkrachovaly.  Jejich mínění proti Němcům se pomalu mění. Nejsou to již „ všichni fašisté“. Zajímají se o německou kulturu a jazyk. Suzanne Beckmann mluvila s předsedou jihlavského Kulturního svazu Mojmírem Kolářem a jeho manželkou Štěpánkou.  V ZSN se počítají k mladší generaci. Skoro polovina předsednictva je jejich věku.

Existuje mladá německá menšina?   

Nepočítám nás k mladší generaci. Je nám již přes 40 let a to je člověk v Čechách již „hrobka“ (směje se). Ale souhlasí, uvnitř ZSN dochází k výměně generací. To shledávám pozitivní.

Ve společnosti se nedají stále dělat vlny. Od převratu uběhlo skoro 18 let. Říká se, že každých 20 let přijde něco nového. Tak také v ZSN; doufám, že vývoj přinese positivní výsledky.

Od kdy jste oba aktivní v Jihlavě v menšinové práci?

SK: Po převratu, v roce 1990, jsme členy jihlavského regionálního svazu. Můj muž byl později zvolen předsedou.

MK: Ano, bylo to v roce 1997. Tehdy došlo k první výměně generací. Od té doby vedu jihlavský Kulturní svaz. Díky aktivitám svazu, přesněji řečeno, při „Jihlavských rozhovorech“ Ackermann-Gemeinde jsme se poznali.

Co Vás přivedlo ke spolupráci?

SK: V protikladu k mému muži nemám žádné přímé německé předky. Studovala jsem germanistiku. Zajímalo mne, kde v našem regionu zůstal německý jazyk. Na universitě se mluvilo o ostrovu, na kterém se ještě udržuje nějaká forma němčiny. Neumím mluvit po Jihlavsku.

Později, jako učitelka jsem využila možnost, žáky a studenty na prázdninové pobyty nebo praktika posílat do Německa. Když jsem potom přišla na vyšší odbornou školu (od roku 2005 Polytechnická vysoká škola), byl rektor nápadem cizojazyčné knihovny nadšený. Rok před tím jsme začali sbírat knihy. Naše garáž byla plná.

Je neobvyklé, ve Vašem tehdejším věku říci „Budeme spolupracovat se Svazem“? Co pro Vás znamená mít německé kořeny?

MK: Pro mne to byla dobrodružná cesta. Dříve přišel k příbuzným do Německa, nerozuměl jsem jim. Oba jsme vyrostli v Čechách. Postupně jsem objevoval jiný svět a rovněž kontakty na staré Jihlavany.  Najednou jsem celé historii porozuměl; ve škole jsem se to učil docela jinak.  Později jsem poznal jinou kulturu. Prozkoumat ji, bylo pro mne velmi zajímavé. Tak jsem objevil také nějaké kořeny. Vzali jsme se a narodila se nám naše dcera Anna. Chceme, aby uměla německý jazyk a eventuálně lépe mluvila než my. To je pro nás nebezpečná motivace, angažovat se ve svazu. Být čestně činný není v Čechách absolutní samozřejmostí.

Jaký je Váš kontakt na Německo nyní?  

MK: Naším sňatkem jsme získali velké německé příbuzenstvo. Moje žena po převratu navázala kontakt s pratetou z blízkosti Kolína/R. Naše styky s náhle velkou rodinou musí být „organisované“. To děláme.

Udělá to hodně radosti, s příbuznými vycházíme velmi dobře, to nás těší. Naše dcera Anna s tím vyrůstá. Bude pro mne báječný zážitek, až jednou řekne: „Tatínku, teď to převezmu já, vyřizovat poštu a telefonovat“. Dříve se neodvážila k telefonu, když volala teta z Kolína. Dnes ale jde k telefonu a baví se bez váhání.

Jak vypadala práce spolku v roce 1991? Co svaz dělal?

MK: Bylo to tak, jak to vidíte u jiných svazů. Byla vánoční slavnost a Den matek a nějaké jiné schůze.

SK: Po převratu jsme viděli, že ti, kteří zůstali, měli velkou radost z toho, že se budou moci setkávat. Tehdy byl předsedou umělecký kovář z Jihlavy. Jeho rodina se angažovala, navázala kontakty do Německa, rovněž na vyhnané Jihlavany. Po 50 letech se mohli bývalí spolužáci zase vidět. Tehdy šedesátiletí jsou nyní o dvacet let starší. To také pociťujeme. Ze zdravotních důvodů si například nemohou dovolit žádné cesty autobusem do Německa. Ale na oslavách se rádi setkají.

Kolik máte ve svazu členů?

MK: V současné době je 80 členů. Klesající tendence je cítit všude. Proto se chceme trochu podívat přes okraj talíře , nejen se soustředit na vlastní německou menšinu. Chtěli bychom oslovit všechny, kteří mají zájem o německý jazyk a kulturu. Nemusí být bezpodmínečně německého původu.

Tuto myšlenku zastával již druhý president ZSN, Walter Piverka. Nová německy mluvící společnost nemusí být složená jen z původních Němců. To je správná cesta pro budoucnost, my nebudeme nikomu nic slibovat.

Rozhodli jste se nevytvářet v Jihlavě  centrum setkávání. Místo toho jste vybudovali cizojazyčnou knihovnu. Kde vidíte výhody a nevýhody?

MK: Knihovna je projekt budoucnosti a je to velká výhoda. Nechceme, aby šla menšina do ztracena, tím že starší generace vymře. Zní to kacířsky, co nyní řeknu: Když se setkáváme každý čtvrtek při kávě, to nepřivádí nikoho dál. Nesmíme zapomínat, že menšina byla pod velkým tlakem asimilace. Pokud někdo řekne „jsme Němci“, pak se musíme zeptat, co to vlastně znamená.

Podle mého mínění, by se mělo téma menšina jinak chápat. Německá menšina v Dánsku nebo Polsku je o něco dál než v Čechách. Typicky české je hodně bojovat. Nyní sedíme před vlastním koláčem, obrazně řečeno. Musíme uznat, že se Evropa mění a dochází ke globalizaci. Přitom musí menšina spolupracovat, jinak nemá žádnou šanci a zmizí z dějin.

Co mohou dělat svazy?

MK: Je to těžké. Dělat návrhy zvenčí. Na začátku jsme měli setkávací centrum, které bylo v roce 1996 zavřeno. Německé velvyslanectví v Praze prohlásilo, že chybějí aktivity. Byli jsme nuceni hledat jinou cestu.

Hledáme ji a tendence je dobrá, velvyslanectví nás zase podporuje. Možná je naše knihovna příkladem pro jiné svazy. Nemá nic proti tomu, se pravidelně setkávat, je to konečně jako v rodině. Ale to samotné nemůže stačit.

Jaké publikum přichází do knihovny?

SK: Sem nepřicházejí jen studenti, nýbrž všichni ti, kteří se zajímají o jazyk. V současné době má čtenářský průkaz vystaveno 244 čtenářů. Mnozí chtějí jazyk ovládat a později obdržet certifikát. Jiní se jazyk naučili v zahraničí a chtějí jej udržovat. Nebo to jsou zahraniční studenti. Jednou ze čtenářských skupin jsou německy mluvící zaměstnanci firmy Bosch a jejich rodiny.

Tímto doprovodným programem jsme vytvořili úzký přátelský kruh, ale ne všichni mluví německy. Přesto se zajímají o dvojjazyčná témata. Starší členové svazu rádi přicházejí, pokud jim to dovolí zdravotní stav.

MK: Vzdělávacími výstavami o umění, hudbě, divadle a promítání filmů, ale také chceme představovat kulturu našich sousedů. Jsou zde často témata, která jsou Čechům dobře známa, jiné jsou pro ně nová.

Pokoušíme se oslovovat různé cílové skupiny a připravit pro ně kulturní program ušitý na míru. Přitom nás podporoval Goethe-Institut a Rakouské kulturní centrum v Praze. S oběma institucemi spolupracujeme úspěšně již delší dobu. Našimi akcemi se pokoušíme, prezentovat přínos třem skupinám obyvatelstva – Čechům, Němcům a židům – ke společnému česko-německo-rakouskému kulturnímu dědictví. Náš koncept je, aby naši návštěvníci objevili kulturu jiných. To se také daří částečně díky edici: „Česká knihovna“, kterou naší knihovně věnovala nadace Roberta Bosche.

Těší mne, když se našich akcí účastní čeští vysoce postavení politici. Již přišli bývalý předseda senátu Pithart a bývalý náměstek premiéra Mareš. Tyto návštěvy jsou jasným uznáním německé menšiny a oceněním její práce pro celý region.

Můžeme říci, že je knihovna vedle vaší dcery vaše druhé dítě?

SK: Naše druhé dítě, přesně, to jsou vždy moje slova.

MK: Přesně. Ale trvalo to přibližně šest let, než jsme knihovnu v roce 2004 mohli pro všechny otevřít. Bylo namáhavé mluvit s městem. V regionu měli strach před plíživou germanizací. V této době jsme přesto sbírali knihy a skladovali doma. V našem archivu máme ještě 10000 knih, které čekají na roztřídění.

SK: Knihy pocházejí od příbuzných z Německa, mnohé z toho nám přinesla Ackermann-Gemeinde, když byli její zástupci na studijní cestě v Čechách. Jsou to také knižní dary, které jsme získali od účastníků „Jihlavských rozhovorů“.

Jaká očekávání máte pro budoucnost, pro vaší knihovnu a pro německou menšinu?

MK: Budoucnost vidím optimisticky, Myslím, že lidé, kteří se v našem regionu hlásí k německé menšině, sem cestu najdou. A ti jiní pochopili, že je výhoda, mluvit cizím jazykem. Nejde o to, postavit si pomník. Nýbrž chceme pro všechny vybudovat budoucnost.

Když porovnáme čísla posledního sčítání lidu s čísly předposledního, pak se dá říci, že počet občanů německé národnosti v našem regionu je stabilní. Je to také díky práci našeho svazu.

SK: Čeho se ještě nedostává, jsou kontakty na anglické a francouzské učitele v příslušné zemi, abychom mohli knihovnu rozšířit. Ačkoli v tomto momentě vůbec nevím, kam s těmito knihami.

Porozumění mezi národy je úkolem kulturního svazu. Jde o jazyk. Jak vypadá komunikace na ulici?

MK: Jako dítě jsem zažil, jak moje babička s přáteli na ulici německy klábosila, tedy jihlavským dialektem. Když šli kolem Češi, mluvili česky a pak zase německy. Dnes je to jedno.

S kolegy z Bosche a jejich dětmi   naše Anna mluví její obdivuhodnou němčinou a potom česky, starší ženy se jen diví.

Dříve zmiňovaná výměna generací proběhla také v lokální politice. Politici mají pochopení pro jinou kulturu, mluví více jazyky, nejen rusky. Vidíme, že Čechy mají za sebou po převratu obrovský vývoj.

Poslední otázka, mluví vaše dcera lépe německy než vy?

SK: Ne, ještě ne. Doma mluvíme vlastně jen česky, neboť to je mateřský jazyk nás obou. Anna se již v mateřské škole učila německy hrou a dík Boschovi potom dále v první třídě základní školy. Já osobně velmi lituji, že v Jihlavě není žádná bilingvální škola. Ale Anna se umí dobře dorozumět. Gramaticky není vždy všechno přesné, Až bude trochu starší, může to dohonit.

MK: Jsme ale na Annu velmi hrdi. V minulém roce jako nejmladší složila rakouský jazykový diplom.

Velký dík za rozhovor  - Jméno není uvedeno – pozn. překl.

 

Setkání národních menšin

Brno. Zástupci menšin dvou největších měst Česka, Praha a Brno, se učí  stále více se poznávat. Tak se setkali v posledním roce v Pražském domě menšin. Rovněž brněnský jazykový a kulturní spolek přijal pozvání na toto setkání.

Sedm našich členů přicestovalo s naším předsedou DSKV, Jiřím Nestraschillem, do Prahy. Tam jsme byli my a další zástupci menšin pozdraveni zástupci města. Jednak Jiřím Janečkem z Prahy a Milošem Vraspírem z Brna. Po pozdravném projevu generálního tajemníka národnostní rady české vlády, Andreje Sulitka, a představením Domu menšin jeho vedoucím Marcelem Stanovským, mluvili jednotliví vedoucí Svazu menšin o své činnosti. Sjednotili jsme se, že i v Brně je takový dům potřebný!

Pro naše tělesné blaho bylo celý den znamenité postaráno. Odpoledne jsme si po skupinách dům prohlédli. Hráli jsme již známou divadelní scénu „Domácí ze Zelného trhu“. Scéna ukazuje způsob porozumění bývalých občanů Brna, smíšený jazyk německý a český, kterým byl tehdy každý obyvatel Brna poznatelný.

Mimo nás účinkovala také slovenská folklorní skupina Limba, ruská skupina z Moravy s paní Mášou Kubátovou, ukrajinská skupina Ignis a bulharská skupina Lyra z Prahy. Hrála kapela pod vedením dirigenta Milana Čenkla. Unaveni, ale bohatší o zajímavé, pěkné zážitky cestovali jsme večer zpět do Brna.

Michaela Knapek

 

První slezsko-německé setkání

Kravaře /Deutsch Kravaren ( Německé Kravaře).

19. ledna došlo k prvnímu slezsko-německému setkání. Jeho příprava započala v listopadu 2007. Poněvadž se dorozuměli Slezsko-německý svaz z Opavy (Troppau) a Německý kruh přátel z Kravař o možném setkání všech německých svazů nacházejících se na území Slezska.

Mělo to být historické setkání a již hodinu před začátkem byly sály pro nás určené plně obsazené. Organizovaný autobus z Ludgeřovic, Hlučína, Bolatic, Štěpánkovic a Opavy ale přivezl ještě více účastníků přímo k zámku Eichendroff.

Mezi hosty byla prezidentka ZSN Irena Kuncová. Dala na srozuměnou, že přítomnost německý smýšlejících občanek a občanů ukazuje jednotu tam žijící německé menšiny. Také přišla pozvaná předsedkyně Německého kruhu přátel Lidie Burdzik z Ratiboře v Polsku. Po pozdravném projevu předsedy DFK(Německý kruh přátel) Reinharda Večerky moderoval další program předseda Slezsko-německého svazu z Opavy Josef Abel. Dále se představil DFK pěvecký sbor z Kravař a dívčí sbor německými písněmi a pěvecká skupina z Bolatic, jakož i dětské maňásky z Hlučína a Bolatic.

Tuto akci, Slezsko-německého svazu z Opavy a DFK z Německých Kravař, lze považovat za úspěšnou a poblahopřát 200 hostům za účast.. Nakonec nesmí být zapomenuto, že se to povedlo z větší části díky seniorům německé národní skupiny ve Slezsku. Právě díky iniciativám slezsko-německých Svazů můžeme mluvit o velkém pokroku v oblasti kulturní spolupráce.

Horst Kostriza   

 

Německé Kravaře a katolická víra

Kravaře. Historie Kravař je spojena s osudem svého kostela. Bohužel nám nemohou církevní matriky podat informaci o nejstarší době, protože začínají teprve rokem 1667, a až do roku 1684 jsou zachovány  neúplně.  Je však zjištěno, že Kravaře musely mít katolický kostel již před rokem 1420. To je zřejmé z kupní smlouvy a zprávy o uvedení faráře Zazky v roce 1454.

Celé Hlučínsko je nyní, na rozdíl od dřívějška,  ještě nábožensky živé, zatím co po druhé světové válce bylo hluboce věřící. V některých obcích se tehdy hlásilo až 95 % obyvatel ke katolické církvi. Nyní to je sotva 30 %, což částečně souvisí s nastolenými formami útlaku komunistického režimu. Jedna z jistot byla církev, na kterou se často obraceli. Zatímco v padesátých letech byly kostely v neděli přeplněné, klesl mezitím počet návštěvníků kostela na polovinu. Ještě v roce 1958 navštěvovalo 80 až 85 % obyvatelstva bez rozdílu věku katolické boží domy. Víra ztrácí pomalu u mladé generace vážnost.

Německý Kruh přátel uvádí ve své činnosti pravidelně se konající bohoslužby v německém jazyce již od roku 1990. Na tehdejší bohoslužbě byl také přítomen spolkový předseda Landsmannschaftu Horního a Dolního Slezska  Herbert Hupka a obdržel slavnostně předaný průkaz čestného člena. Zatím co kněz z Katovic (Polsko) celebroval mši v němčině, převzal v Kravařích narozený farář Max Jarosch bohoslužby. Jednou v roce podporuje mši pěvecký sbor z Rybniku (Polsko). Také tyto pravidelně konané bohoslužby, vedené v němčině, pomáhají členům Německého kruhu přátel a obyvatelům města znovu dosáhnou důvěru v německou kulturu.                                     

Horst Kostriza

 

Týdny setkání v Bad Kissingen

Vzdělávací a setkávací místa „Der Heiligenhof“ (Svatý dvůr) v Bad Kissingen zve krajany, kteří zůstali ve vlasti na shromáždění do Bad Kissingen. Od 2. do 7. března se bude konat seminář pod heslem „ Domov a původ“.  Domov je v německém jazyce emocionálně vysoce obohacené slovo. Mezi vyhnanými z vlasti, možná ve všech emigrantských kruzích, se často mluví o staré a nové vlasti. Od událostí válečné a poválečné doby uběhlo více než šest desetiletí. Ještě dnes se setkávají lidé se stejným místem původu a stejným životním osudem. Referovat přislíbila presidentka ZSN Irena Kuncová.

Od 9. do 14. března se bude konat druhý seminář na téma „ Život těch druhých – vyhnaných z vlasti a – ti kteří zůstali, vyprávějí si vzájemně své osudy“.  Žal je vždy subjektivní. Každá skupina obětí ve svém myšlení. Zabývají se a připomínají si svůj žal. Osud těch druhých bývá málokdy brán vážně. Příčiny, proč byli Němci vyhnáni, jiní naopak směli nebo museli zůstat, jsou zapomenuty. Na oba dolehl těžký osud.

Tak ti jedni ztratili skoro svou mateřštinu a neměli žádné možnosti vzdělání v německém jazyce. Ti druzí přišli do zničené země a často nebyli v Německu dobře přijati. Pro jedny i druhé trvalo akceptování společností dlouho.

O svých zkušenostech budou mimo jiné mluvit: dřívější prezident ZSN Walter Piverka a ředitelka Collegia Bohemika, Blanka Mouralová.

Jednotýdenní semináře začínají většinou v neděli odpoledne a trvají do pátku. Jako vždy jsou vedle přednášek i diskuze, filmy a pracovní skupiny. Pozváni na semináře jsou všichni příslušníci německé menšiny v České republice. Přihlášky jsou možné telefonicky nebo e-mailem: telefon:0049/971/71470, fax: 0049/971/714747 nebo Info heiligenhof.de.   

 

Turisté přicházejí kvůli Oskaru Schindlerovi

Svitavy. Ve staré kůlně ve Svitavách chce městská správa zřídit informační centrum a kavárnu, které budou věnovány nejznámějšími synu města. Kavárna má být pojmenována po Oskaru Schindlerovi. V blízkosti kůlny se nachází restaurovaný rodný dům Oskara Schindlera.

Schindler byl sudetoněmecký průmyslník, který v roce 1939 převzal od jednoho žida továrnu na smaltované zboží v blízkosti Krakova. Vyráběl kuchyňské potřeby pro německou armádu. Během několika měsíců továrna vzrostala. Schindler nabyl velké jmění. V této době zaměstnával 370 židů z krakovského ghetta.

Továrna na smaltované zboží byla zařazena jako „válečně důležitá“. To umožňovalo Schindlerovi zaměstnat další židovské dělníky, kteří byli pod kontrolou SS. Podle jeho vysvětlení byli židovští dělníci nutní pro splnění válečně důležitých zakázek. Jinak by výrobu sotva splnil. Schindler falšoval v této souvislosti podklady. Často podepsal židům, že jsou kvalifikovanými kovodělníky. V roce 1944 přestěhoval svou továrnu do Brněnce nedaleko od Žitavy. Tam zaměstnal 1200 židů nuceně nasazených a tak je zachránil, svým známým  „Schindlerovým seznamem“, před transportem do záhuby.

„ Těší nás zájem o Schindlera. Kvůli němu navštěvuje mnoho turistů naše město“, řekl senátor a dřívější starosta Václav Koukal. Žitavští doufají, že nová kavárna s informačním centrem bude lákat do regionu další zájemce. Kavárna by měla vzniknout v bývalé stodole v parku Jana Palacha. „ Část kavárny bude výstavním prostorem našeho muzea, ve kterém bude ukázán život Oskara Schindlera a holocaust Židů z našeho regionu“, řekl současný starosta Jiří Brýdl. Židovští dělníci z továrny byli osvobozeni 10. května 1945.

 

Landeszeitung č. 5 z 26. února 2008

 

Stojím radou a skutky za německou menšinou

Centra setkávání Němců v ČR mají se svou práci představit  tak, aby o ně  vzrůstal zájem české veřejnosti. Johann Klomfass je zmocněnec pro německou menšinu v ČR. Doufá, že najde stále více mladých lidí v centrech setkávání. Německý jazyk a práci mládeže podporuje také německé velvyslanectví v Praze. O jeho spolupráci se ZSN   s ním mluvila Susanne Beckmannová.

Pane Klomfass, jste novým zmocněncem pro německou menšinu v ČR. Čím se budete v budoucnu zabývat?

Zmocněnec pro německou menšinu zní nabubřele. Budu to formulovat tak, že jsem mluvčím pro menšinu. Tuto úlohu jsem převzal od paní Lebender. Budu se v budoucnu zabývat finančními otázkami menšiny a za druhé se snažit vytvářet osobní kontakty, o důvěrný vztah mezi velvyslanectvím a menšinou. Centra setkávání by měla vědět, že je tu nový spolupracovník velvyslanectví, ke kterému mohou přijít se svými otázkami a že jsem jim k dispozici radou i pomocí.

V minulých třech letech jste byl na německém velvyslanectví v Pákistánu kompetentní pro hospodářský rozvoj. Kde vidíte paralely ve Vaší úloze?

Nevidím žádné paralely mezi svou činností v Pákistánu a ČR. Tam jsem byl zodpovědný za hospodářské vztahy. Zde jsou pro mne úkoly v oblasti kultury a obzvláště naší menšiny.

Měl jsem styčný bod v Rusku, a sice s tam žijícími ruskými Němci. Také v Brazílií, kam jsem byl před časem přidělen, bylo hodně Němců. Oni se nepokládali ovšem za Němce, nýbrž za Brazilce.

Jsou rozdíly mezi Němci žijícími zde a Němci žijícími v Brazílií?

Ano, je to značný rozdíl, Brazílie je typická země přistěhovalců!  V Brazílii mluví především na jihu hodně starších lidí německy. Ve svém nitru se ale cítí být Brazilci. Sní o Německu.  Myslím, že by byli překvapeni, kdyby poznali dnešní Německo a porovnali se svými sny. V ČR žijí Němci po staletí. Můj dojem, který jsem v ČR získal, je, že se příslušníci menšiny cítí jako Němci a pěstují svůj jazyk a svou kulturu. Právě protože žijí tak blízko hranic Německa, mohou vývoj Německa sledovat a získat aktuální obraz o zemi.

Vůči ZSN jste zástupcem Německa. Co očekává německý stát od menšiny?

K ZSN chci říci, že jsem rád, že tato organizace vůbec existuje. Je pro mne velkou pomocí. Od roku 2006 je ZSN pověřeno rozdělovat prostředky spolkového ministerstva vnitra jednotlivým svazům a po uplynutí rozpočtového roku prověřit výdaje. Před rokem 2006 to byla úloha velvyslanectví, které nyní funguje jako kontrolní orgán. Spolupracujeme úzce se ZSN . Setkávám se pravidelně s panem Dzinglem. Nebudu mluvit o očekávání německého státu od menšiny, jejímiž členy jsou občané ČR. Německo hledá možnost poskytnutí příspěvků, aby Němci, kteří zůstali v ČR, mohli udržet svůj jazyk a kulturu. Proto podporujeme centra setkávání.

V době založení center setkávání měla česká veřejnost částečně obavy před „plíživou germanizací“. Je nyní nutné obraz německé menšiny v české veřejnosti pozitivně posilovat?

Myslím již ne. Tehdy byla situace jiná, české obyvatelstvo vidí dnes soužití volněji. Ale myslím, že práce center je s postupem doby snazší. A věřím pevně, že, pokud centra představí svou práci široké veřejnosti, bude zde také hodně zájemců. Tyto možnosti by měla centra využívat.

Uvnitř menšin jsou různé zájmové skupiny. Může se navrhnout úspěšný model menšin?

Generace uvnitř menšin by se měly dále propojovat. Podpora práce mládeže a německý jazyk jsou nadále stěžejnými body pozornosti německého velvyslanectví. Toho by si měla centra vážit. Ale vlastní osobnosti by neměly být hozeny přes palubu. Dnes je sotva rozdíl přání, potřeb a představ mezi německým a českým mladým člověkem. Právě v dobách globalizace se posunuly země blíže k sobě. Rozdíly se zmenšily. Do té míry je také docela důležité kus minulosti uchovat, aby přicházející generace mohla zjistit, jak to bylo dříve.

Že dříve nebylo všechno špatné, nýbrž byly i pěkné stránky, dokládají například písně, tance a svátky. Ale chtěl bych zdůraznit, že se nesmí děti k tomu nutit. Pokud mají zájem a chtějí to, pak by měly chodit do tanečních a pěveckých skupin.  

Za další bychom měli mládeži ukázat, jak je důležité mluvit dalším jazykem. Mohou se naučit jazyk v jazykových kurzech a doma procvičovat. To je veliká přednost proti jiným, kteří se jazyk učí jen ve škole. Němčina nabízí později lepší možnosti povolání. Do Čech přichází stále více německých firem, které hledají spolupracovníky, kteří mluví německy.

Uvažoval jste o prognose budoucnosti a jak bode německá menšina vypadat za pět let?

Prognosy budoucnosti jsou vždy jedna věc, ale pět let je ještě krátká doba. Centra setkání budou s určitostí ještě existovat. Doufám a přeji si, aby mladí lidé našli cestu do center. A že se centra nadále a ještě lépe budou presentovat na veřejnosti, aby na sebe upozornila.

Jaké úkoly by měla centra konkrétně zastupovat?

Vedle práce s mládeží to je péče o tradice. Přitom nejde o akce v malém kruhu. Když se uzavřou do malých skupin, pak zůstane malá menšina.  

Otevření hranic dává menšině možnost, častěji se podívat přes okraj talíře. Mohou se u sousedů, například v Polsku, zeptat, jak tam menšina žije. To, co se naučí od jiných, přinesou do své vlastní země a mohou to zde použít. To je velká šance pro další vývoj.

Co může menšina od Vás očekávat?

Ode mne může očekávat, že jako mluvčí, partner jsem v každé době k dispozici. Pokusím se navázat osobní kontakty. A samozřejmě se pokusím dostat pro menšinu co možná nejvíce prostředků. Udělám to nejlepší, aby byla vytvořena dobrá spolupráce, a kde budu moci podpořit menšinu.

 

Upozornění: Ne všechny v textu uvedené údaje lze považovat za důvěryhodné, ne se všemi stanovisky se lze ztotožňovat, ba naopak! Je nutné kriticky je zkoumat! Zastáváme stanovisko, že ani stokrát opakovaná lež se nestává pravdou! –red.

 

 

Překlad a redakce: Irma von Tirb                                                    Připravil: dr. O. Tuleškov

 

Vydalo Křesťanskosociální hnutí ve spolupráci s Historickou a dokumentační komisí při Národní radě Klubu českého pohraničí a Kruhem občanů České republiky vyhnaných v roce 1938 z pohraničí. Publikace je určena pro vnitřní potřebu vlasteneckých organizací, Praha, březen 2008

Webová stránka: www.ksl.wz.cz                                            E-mail: Vydavatel@seznam.cz