L I S T Y  č. 63

 

Landeszeitung č. 21, ročník 13, příloha 21/2007, 9. října 2007

 

Rozhovory v Horní Plané

 

Historie potřebuje mnoho perspektiv

Němci a Češi se setkali k rozhovorům v Horní Plané

„Pravda má neopakovatelnou vlastnost, osvobozuje.“ To řekl starosta Horní Plané, Jiří Hůlka na letošních rozhovorech v Horní Plané. Účastníci z Německa, Rakouska a České republiky přicestovali v polovině září na Šumavu, aby pohovořili o společné budoucnosti Čechů a Němců, zejména sudetských Němců.  „Strach před pravdou ? Němci a Češi a jejich zažité obrazy dějin“ to byla témata semináře.

Celkem přišlo 80 účastníků do centra Alberta Stiftra. „ Chceme strhnout mosty a zdi  a opatrovat hroby“, řekl vedoucí semináře Horst Löffler na začátku shromáždění. Tohoto dne jsme chtěli  vyslovit veřejně výhrady a zaujetí.

Zahájení semináře provedl historik Albert Brückner. Ve svém referátu hovořil o rozumném kruhu přátel se znalostmi historie. Ve svých výkladech chtěl přispět k odstranění nedorozumění. Obrazy  a výsledky komunikace mezi  popsaným a pozorovatelem … utváří vlastní obraz za pomoci  zkušeností a vzpomínek. Ovšem, jak poznamenal Brückner, je obraz vždy podbarven vnějšími vlivy „ velkým silným štětcem, špatně očištěným štětcem, se smíchanými barvami, nečistými barvami, barvami, které se dají vymazat, barvami které lze těžko sehnat“.

Na tomto místě bývají  často media zatracována, servírují  ze zvyku jen předsudky. Přitom neovlivňují analýzy v novinových zprávách a v televizi náš obraz jen negativně.

Semináře jako v Horní Plané mají svůj cíl. Znovu vyvolat obraz dějin. Neboť kdo může říci, že je jeho obraz historie pravdivý ? Je vůbec pravda ? Obrazy dějin jsou cizí obrazy, říká Brückner. Pozdější generace nemohou mít vyvinut vlastní obraz dějin. Historie jako taková se nedá uchopit, neboť popisuje co se stalo. Je více méně otázkou, jak se na to co se stalo, díváme. Také těm, kteří to, co se stalo, prožili, klade Brückner uctivou otázku, zda to, co prožili, je skutečná historie a tedy absolutní pravda ?

Brückner mluví s dostatečnými přestávkami na vzpomínání. Jeho hluboký hlas opakuje důrazně argumenty o otázkách obrazů a jejich pravdivosti. Brückner dříve vzdělával učitele a byl členem komise vytvářející učební plány. Byl zodpovědný za učebnice v Německu a Jižním Tyrolsku. Říká ironickým tónem, že je přece lehké  napsat německo – českou učebnici dějepisu. Muselo by se ale vynechat všechno, co je sporné a pak jen z hlediska usmíření prodávat. Možná by tomu dokonce  sám věřil ?

Německo a Čechy mají nyní různý pohled na historii, která byla v minulých letech formulována a občanům předkládána.  Není žádný platný obraz dějin minulosti pro všechny. Toho si musíme být vědomi. Historie je vždy vyprávěna z jiné perspektivy. Brückner nazývá tento fakt multiperspektiva. Pohybujeme se na tenkém ledě, když svůj obraz dějin považujeme za absolutní. Je rozumné přijmout jiné obrazy dějin a zkušenosti, to činí pokorným. „Rozum je záchranná  vesta v zacházení s obrazy historie“, řekl Brückner.

Jeho nejdůležitější požadavek večera byl, mít pichlavé oči, abychom mohli přesně nahlížet. Nahlížet znamená, vykonat práci se vzpomínkami, aby vývoj a události mohly být vzaty na vědomí.

 

Předsudky v mediích

Bývalý novinář Rudolf Erhart byl při své práci často svědkem doby při německo – českých jednáních a oblíbeným kolegou německého  i bavorského rozhlasu. Ve své přednášce v mediích měl Erhart mluvit o opatrování  historických předsudků. Skutečně vykreslil obraz nejdůležitějších politických  událostí německo – českých vztahů a reakci medií na ně. Mezi ně počítá Erhart omluvu Václava Havla bývalým německým spoluobčanům, mezistátní smlouvu mezi Německem a Československem v únoru 1992 , za třetí slavnostní projev v Karolínu v roce 1995 a jeho pokus o smíření, německo – českou smlouvu z roku 1997, komisi historiků přesahující  hranice a německo-  český fond budoucnosti.

Nahlas a zřetelně podal Erhart zprávu o komunistickém tisku v Čechách, vždy velmi anti - německém. Rozšiřoval anti – německé stereotypy , které se stále a stále znovu objevovaly v českých  denících. Po převratu doufali  sudetští Němci ve smíření, ale media nebyla zvyklá na volné debaty a euforie z nově se vytvářejícího sousedství nevydržela dlouho.  „V mediálním boji o normální a přátelské vztahy mezi Čechy a jejich bývalými spoluobčany německé národnosti se na naší straně zase pomalu  vynořily staré předsudky a ‚ komunistické strašidlo‘,  které začalo převažovat“, řekl Erhart. Staré konflikty se zase objevily v tisku s novou dynamikou.

Rovněž omluva Havla sloužila v Čechách a v Německu pro mediální pozornost. Před jeho volbou za prezidenta republiky v roce 1989 řekl Havel v jednom rozhovoru v televizi tuto větu: “Věřím, že se nikdo z vyhnaných nechce vrátit, ale myslím, že jsme povinováni se vyhnaným Němcům omluvit“. Německá media se na to dívala jako na přiznání dluhu. Pro komunistické novináře v Čechách to byl vítaný impuls pokračovat v jejich osvědčené propagandě. Odpověď na otázku, zda se máme za vyhnání omlouvat, byla převážnou většinou českých medií odmítnuta.

Erhart došel ve své přednášce k zhodnocení, že navzdory  četným novinářským kampaním porozumění nebo sbratření mezi Čechy a Němci bez  dalšího nebylo možné. Mezi českou veřejností byly osudy zde žijících Němců sotva známé, opačně na německé straně se nevědělo, jaké trauma Mnichov a protektorát Čechy a Morava přinesly Čechům.  A to by byla měla být úloha medií.

 

Odbourávání předsudků je proces

Výlet do země medií ukázal zřetelně, jak je těžké udělat výměnu, pojmenování věcí a prožitků. Čím blíže přicházíme k lidem s jejich osobními zkušenostmi, tím těžší je     dialog.

Při jedné diskusi mluvili poslanci českého parlamentu, Walter Piverka, právní zástupce Günter Kottek a historici Václav Houžvička a Ivan Slavík o otázce, proč jsou  historické předsudky udržované. Rozhovory vedl právní zástupce Reinfried Vogler.

Když se otevřely hranice do České republiky došlo také k porozumění obyvatelstva bez politického  a mediálního úhlu pohledu. Doposud jakákoliv politická strana stěží přispěla k  odbourávání předsudků, řekl Piverka. V minulých letech se utvářela fora rozhovorů jako rozhovory v Horní Plané. Docházíme k uvažování o událostech minulosti a  to vede ke změně pohledu. Tím se přidává historik Slavík k výkladu Piverky.

Sociolog Houžvička uskutečnil před několika roky anketu mezi Čechy. Přitom šlo o všeobecné přijetí Němců,  obzvláště sudetských Němců  a německého jazyka. Výsledky byly málo překvapující. Starší generace měla větší výhrady, než existovaly u mladších. Nápadné je také, že u lidí, kteří žijí v pohraničních oblastech, existuje méně předsudků než u těch ve vnitrozemí.

Slavík poukázal na to, že se musíme ptát, komu  jsou předsudky užitečné a komu poslouží, když se odbourají ? Mnoho lidí v Čechách chtělo – jako rovněž na německé straně – udělat tlustou čáru. Odbourávání předsudků je dlouholetý proces, na kterém se musí lidé aktivně  podílet. Je důležité, akceptovat mínění druhých.  Na tom se nesmí založit žádný absolutismus současnosti.

Právní zástupce Kottek to považuje jako výzvu sporné téma zamést pod koberec. Požaduje, aby dialog  byl veden s postiženými, jinak je vyloučené smíření. Jako zástupce sudetoněmeckého landsmannschaftu vyzývá   český stát akceptovat zvolené zástupce landsmannschaftu.  To česká vláda až dosud odmítá , jedná jen s Berlínem. Kottek požaduje, aby  „ si pachatelé  byli nejprve vědomi své křivdy a pak v konfrontaci s  obětmi se musí přiznat.“

Při setkáních k rozhovorům, jako v Horní Plané, nemůže jít o naplnění takových požadavků. „Muset“ je podle    názoru Piverky rovněž špatné slovo. Kdo používá „musí“ , staví se svatým a jen říká, že někdo jiný udělal chybu, on sám ne.

 Přesto bychom si přáli konkrétní diskusi. Mohl by se vzniknout dojem, otevřená  diskuse zůstává u všeobecného jednání o tématu. Často citované předsudky nejsou pojmenované. A jak budou ošetřovány a proč, nebylo také řečeno.  Zřetelnější byl naproti tomu autor Josef Škrábek, který podle jeho vlastní perspektivy, sudetoněmeckého Čecha(?) , podal zprávu. V jeho knize „ Včerejší strach“ pojmenoval obě strany a tím obě pravdy. Češi jakož i sudetští Němci narazí při tom na pasáže, které nebudou rádi číst. Reakce publika byla odpovídající.

Každý chce svou pravdu přinést jako platnou, objektivní pravda obsahuje subjektivní pravdy a nepravdy.To řekl ve svém závěrečném referátu generální tajemník národní rady české vlády Andrej Sulitka. Upozornil na to, že si musíme být vědomi stávajících rozdílů. O německo - české historii je mnoho vzpomínek. V českém popisu osudu o vyhnání ze Sudet 1938 se píše, německý záznam se zabývá vyhnáním v roce 1945. Zatím co sudetští Němci toto vidí jako bezpráví, mluví se na české straně o tom, že toto vyhnání má svou příčinu v druhé světové válce. Sudetští Němci chápou své vyhnání, ale spíše jako následek Mnichovské dohody a protektorátu. Sulitka ukončil citátem Milana Kundery, který píše, mělo by se „ všechno zapomenout a nic nezapomenout“.  

 

O minulosti mluví a o budoucnost se zajímají

Veronika Šťavíková ( VS) a Viktorie Hanišová (VH) jsou bývalé studentky germanistiky a současné době vyučují němčinu na universitě v Praze.

VH : Především se mi líbí, že lidé do Horní Plané přišli, aby dobili most. Často jsem zažila na jiných shromážděních, že  účastníci vedli spor. To se zde nestane. Každopádně jsem to ještě nezažila. Bohužel musím ale rovněž říci, že stále potkávám stejné lidi. Často je již znám jmény. Potkám je zde nebo při jiných akcích.

VS: Do Horní Plané přicházejí také mladí lidé, kteří se zajímají o historii a její vývoj. Jsou  zde jako my, abychom se dozvěděli, jak to kdysi bylo. Možná  si také zapamatují, že jsou odpovědni za společný obraz budoucnosti.

Osobně přicházím z bývalé sudetské oblasti a mohu přednášky porovnat se skutečností.  Neboť vidím výsledky historie, osiřelé hřbitovy. V knihách mohu zjistit, jak města a vesnice kdysi vypadaly. A to velmi oceňuji. Historii jsem „ spoluprožila“ Ne všichni Němci byli pryč, někteří ve vesnicích zůstali. Žili jsme spolu s nimi.

Dochází mi také, jako bychom   ve škole o vyhnání nemluvili. Mluvili jsme jen o konci války. Možná při tom padla zmínka, že obyvatelstvo bylo odsunuto. Nevím to již určitě. 

VH: Ve 14 letech jsem se učila ve škole němčinu. My žáci jsem to nedělali příliš rádi, ale patřilo to k tomu. Vzpomínám si na mého učitele dějepisu, který  byl určitě velmi dobře vzdělaný. Ale řekl nám také, že vyhnání  - nebo jeho slovo odsun – bylo správné a jinak to nešlo. Vyhnání jsme věnovali možná jednu hodinu, jak si vzpomínám. Učitel nám vysvětlil, že se to „tak a tak“ muselo udělat. Jako žáci jsme pokyvovali hlavou a nepřemýšleli o tom. Nemohu si bohužel vzpomenout na to, jak to bylo napsáno v učebnicích.

Myslím si, že se tento pohled mezi tím změnil. V novinách a časopisech se hodně mluví o vyhnání. Myslím si, že se všeobecné mínění změnilo. Nemluví se tolik o minulosti, nýbrž o budoucnosti. Máme společné kořeny, na kterých můžeme stavět.

VS: Nyní se více vysvětluje, jak to opravdu bylo. Neříkáme, že to bylo dobré nebo špatné. Nejmenuje se to jen „ byli jsme trpící“. Také jsme na konci války Němcům udělali špatnost.

VH: Nejde o to, že by se měl někdo omlouvat. Je mnohem více to, že se dříve vůbec o tom nemluvilo a nyní čteme v novinách a časopisech, jak a co se stalo a že přitom zemřeli lidé. To dříve nebylo.

VS: V době globalizace můžeme vidět, jak rychle se na historii zapomíná. Musíme o minulosti mluvit a přitom byt zainteresováni na budoucnosti. Mně by se zamlouvalo odstranění předsudků u mladých lidí. Když se nemluví o historii, zdědí pohledy starých lidí.

 

Brzká tradice

„ Jako pětiletý jsem byl se svou rodinou vyhnán z Hohenfurt – Vyšší Brod - . Horní Planá je pro mne velmi zajímavá obec, protože se zde narodil Adalbert Stifter,  je úzce spojena se Šumavou. Stejnojmenné centrum navštěvuji velmi rád. Obdivuji, že zde  pan Löffler, navzdory velkému odporu, vybudoval   centrum v evropském duchu. V centru Adalberta Stiftera se mohou  setkávat Češi, Hornorakušáci, Němci a také sudetští Němci a své názory si vyměňovat a mluvit o svých problémech. Na obou stranách jsou lidé, kteří nejsou dřívějškem ovlivňováni. Že se vysoká politická úroveň , která přechází od vlády k vládě,  skoro úplně tlumí, beru jako následek. Podle mne to patří dohromady. Nechtěl bych říkat, když se mluví o řešení problémů Čechů a sudetských Němců, „ to vyřeší čas“. To znamená, až postižení zemřou, budou problémy vyřešeny? Ale historie má dlouhý dech. A když to nebude poměrně zásadně řešeno, pak jsou znovu někdy problémy, které se možná tak lehko nedají do pohybu, jak při posledních rozhovorech.

V Horní Plané bude s obrazy dějin zacházeno tak, že také názor nebo chápání někoho jiného může být druhým převzat.

Adolf Grübl je v současné době místní funkcionář sudetoněmeckého landsmanšaftu a také Svazu vyhnaných, a ze své návštěvy zde chce  vytvořit pevnou tradici.   

 

Bez vzpomínek nejsme lidmi

Jaromír Boháč a jeho kolega Roman Salamanczuk se již roky zabývají historií Chebska; specielně německou minulostí. V tomto roce vyšla kniha“ Zmizelé Chebsko/ Das verschwundene Egerland“ objasňuje změny německo – českého pohraničí po vyhnání Němců. O jejich práci a jejich motivaci s nimi mluvila Susanne Beckmann.

O tomto víkendu jde o pevně utvořené obrazy dějin a o předsudky. Na jaké předsudky denně narážíte při své práci ?

Předsudky jsou zcela rozličné.  Ale jedno mohu říci, již dlouho se ukazuje rozdílné sledování dějin. Jak říkáme tomu , co se stalo v minulosti ? Z mého pohledu považuji slovo „vyhnání“ za správné označení činu. To popisuje to, co se stalo. Za oficiálním slovem „odsun“ (odsun je termínem mezinárodního práva, termín vyhnání je sudetoněmecké provenience-red.)  se jen schováváme A to je hlavní předsudek, který není žádným předsudkem, nýbrž dogma, za kterým zůstáváme schováni.

Obyčejně to jsou malé předsudky v hlavách, na které se vždy spoléhá. Na příklad předsudek, že sudetští Němci nesou sami vinu na rozbití republiky. Na druhé straně pak, že vlastně všichni Češi po roce 1945 byli rudí gardisté a špatní lidé. Zjednodušuji to na tomto místě.

Tyto zajeté zorné úhly bazírují částečně jen na malé skutečnosti, pro  kterou budou ale vždy mít zevšeobecněnou odpověď. To samozřejmě není pravda.Celkový obraz je vždy trochu jiný. 

Ve Vaší přednášce šlo o popřenou historii. „Popřené“ je velmi pragmatické slovo. Co je konkrétně popřené ?

Je nejisté, zda to skutečně popřené je. Lépe je říci, že to jen není  napsané nebo se o tom nemluví. Historie Němců v Čechách byla až do roku 1989 zamlčována, nyní je tomu jinak.

Ale, když se tím zabýváme, znamená to vždy ještě být konfrontován duševním otřesem. Poněvadž se musí o osobitých selháních mluvit, musí se možná také mluvit o vlastních komplexech a vlastních dluzích. To může být traumatické. Když se takové traumatické téma pojmenuje, potom to může znamenat, popřenou a zamlčenou historii znovu odhalit.

Tímto se zabýváte již 33 roků. Jak to bylo v době , když jste začínal, vypracovávat historii zmizelých obcí  ? S kým jste mohl mluvit ? Byli ještě svědkové?

Knihu a celou dokumentaci jsem dělal  v posledních 15 letech společně s dr. Salamanczukem. Založili jsme Společnost Alois – John, která nynější Chebsko  srovnává s tím, jak to bylo dříve. Většina pramenů byla v němčině. Měli jsme mnoho konkrétností a věcností. Mohli jsme všechno dobře dokumentovat, popsat a popisně si prohlédnout. Ale lidí, kterých jsme se mohli ptát, byli pryč. Nikdo nám nemohl vypravovat historii nebo vzpomínky . Výzva naší práce spočívá v tom, historii tak dalece jak to jde přinést zpět, spojit lidi s těmito věcmi. Když se nám to trochu podaří, pak bude historie méně popírána.

Jaké  prostředky jste použili k objasňování?

Zde jsme ještě docela na začátku. V současné době se zabýváme jen porovnáváním dokumentace, jak to také dělá občanské sdružení Antikomplex. Hlavně to děláme fotografiemi. Přirozeně je  pak velmi důležité, připojit vyprávění a lidské osudy. Je to strašné, neboť v základu  děláme archeologii nové doby. Přitom je archeologie něco, co se o staletí později vyhrabuje ze země. My naproti tomu hledáme a nenacházíme vždy stopy posledních 60 let. Mnohými životopisnými náčrtky a osobními historiemi se pokoušíme získat obraz této doby.

Jak úspěšní jste se svou prací ? Bude přijata širokou veřejností ?

Mohu říci, že široká veřejnost naši práci o zmizelém Chebsku překvapivě s velkým zájmem přijímá. Neočekávaně druhá nebo třetí generace zde narozených klade otázky, kdo tady kdysi byl a komu tato vlast patřila ?   Myslím, mají pochopení pro to, že to je společná vlast, těch kteří zde byli a kteří tam jsou noví. Jsou starousedlíci, to je pravda, kterou nemůžeme změnit.   A jak dalece to pochopí také dobrý nový osídlenec, který se této pravdě musí postavit, že je to nutné pro jeho nynější přítomnost?

Proč je to pak nutné  pro naší  nynější přítomnost  ?

Nutné to je, protože jsme lidé. Bez vzpomínek nejsme více lidmi. Pak jsou jen techničtí úředníci, pro které to je jen otázka technokratického řešení. Takový svět jsme měli u nás 50 let. Lidé byli jen pracovními silami pro plánované plnění produktivity, byli jen kapacity. Člověk se při tom vytratil. První pokus jsme udělali s Němci a pak později také s českým obyvatelstvem.

Jak jste se dostal ke své práci ?

Bylo to před 33 roky, po studiu jsem nemohl a nechtěl zůstat v Praze. Tam bych se byl musel nějak politicky prodávat. Schoval jsem se v museu v Chebu. Věříte mi,  nikdy jsem si nemyslel, že budu mužem v museu. Nějaký museolog, který  se bude zabývat kategoriemi nějakých dokumentů. Během schování před světem jsem objevil problematiku zmizelého Chebska a pochopil, že se to také nějak týká mne.

Roman Salamanczuk: K tomu bych chtěl něco říci. Pan Boháč je zvědavý. Má přirozenou zvědavost, chce přijít věcem na kloub. Tehdy to bylo těžké, nemohli  jsme se takřka od lidí dozvědět, jak se dříve obec německy jmenovala. Bylo to státní tajemství. Člověk mohl být rychle zatčen, a na takovém tématu se zůstalo viset. Pan Boháč je vlastně rebel. Čím méně se o tom smělo mluvit, tím více jsme se o to zajímali.

Ptal jste se předtím na předsudky; největší, komunisty pečlivě opatrovaný předsudek bylo „ revanšisté vám chtějí vzít vaše domy“. Revanšisté – rozumějte všichni sudetští Němci. Když jsme ale tyto revanšisty potkali, byli to z 90%  milí, starší lidé. Mnohokrát se těšili z toho , že je dům rodičů v pořádku. Nevznášeli žádné nároky. Určitě byly také výjimky. 

Můžeme také říci, když se lidé mohou dorozumět stejnou řečí, pak se také přátelsky rozcházeli. Je něco jiného, když  mezi sebou mluví jen politici. Politici jsou závislí na čtyřletých volebních cyklech a nechtějí přece ztratit žádné hlasy. Naše naděje je, aby kontakty, přednášky a knihy přispěly k porozumění.

Kolik podpory jste zatím ve své práci zažili ? Z jaké strany přicházejí ?

Salamanczuk: Již osm až deset let pracujeme s vlastními prostředky.

Boháč : Ano, nejlepší podporu si dáváme sami. Z důvodu, že jsem pracoval polovinu života v museu a druhou polovinu v archivu, měl jsem také lepší možnosti. Nepotřebuji žádnou podporu. Bylo důležité, že se toto téma nenapíše na stránku a odloží. Máme co dělat s tisíci obory. A z 80 % musíte pracovat s nerozumnými úředníky a vyplňovat formuláře. Začali jsme naší první dokumentaci v museu. Tehdy byly projekty, které se zabývaly  „výstavbou socialismu“. Obce byly z velké části zrušeny a když se tam zřídily nové prodejny, rád jsem je vyfotografoval. To byl úspěch socialismu. Tuto příležitost jsme jednoduše využili a zároveň jsme vyfotografovali celou obec. Tak jsme pořídili  dokumentaci pro museum v Chebu, o pozvolném dožívání a mizením jednotlivých kulis záhuby.

Salamanczuk: Sotva představitelné pro mnoho lidí, ale takového něco se dalo za socialismu udělat, museli jsme se nějak „ protloukat“. Mohli jsme udělat dílčí výstavu o nábytku z dvorů. Nesmělo se to pojmenovat chebský selský nábytek, nýbrž lidové umění.

Kolik obcí bylo na Chebsku zrušeno ?

To se dá posoudit ve dvou rovinách. V roce 1930 bylo v okrese Cheb 61 samostatných obcí, s přilehlými osadami 145. Do roku 1950 bylo úředně rozpuštěno z 61 obcí 50. Takže jich oficiálně bylo 11. Co se tam nedá nalézt, je, že 34 obcí a osad bylo úplně zničeno. Byly srovnány se zemí. Ale rovněž všechny další, které ještě zbyly, jsou k nalezení jen z poloviny. To je druhá rovina. Nezmizely, ale jsou to ruiny, o kterých můžeme mluvit.

Máte německé předky ?

Ano, moje maminka byla Němka. Vyrůstal jsem v německo – české rodině. Pro mne nebylo žádným tajemstvím, že byli Němci. Neboť Němci jsou polovinou mého života. Měl jsem později výhodu proti mým spolužákům. Protože byl můj otec Čech, nebyla pro mne čeština  tak komplikovaná. Rychle jsem se adaptoval v českém světě. Jiní ne. Nyní říkám, že mohu číst české básně a v němčině všechny pohádky. Ale oba jazyky jsou mi cizí. Mnohem více je pro mne chebský dialekt mateřským jazykem.

Spolupracujete s centrem setkávání německé menšiny v Chebu ?

V roce 1989 jsem toto centrum založil,  společně s představitelem Svazu Egerländer Gmoin ( BGS ) , Seffem Heilem. Bylo to štěstí pro Chebské. Právě v této době, až do jeho smrti před pěti lety, byl vedoucí osobností. Nyní to vede paní Hrubá. Přejeme si, aby GBS  více vyzařoval než je možná možné. Je dobře, že je zde GBS pro zbytky německé menšiny. Různé výstavy, knihovny a centrum jsou spolu malým kolečkem, docela spokojené, jak to má být.

Jak vidíte budoucnost Chebska a německé menšiny ?

Jsem bohužel pesimista. Budoucnost kultury vzpomínek v bývalých německých oblastech bude stále více museem a v něm bude dále žít. Ale v současnosti, v dnešku, nemůže pravděpodobně nic nového být. Jazyk je velmi důležitý komunikační prostředek pro soužití, ale je pryč. Žijí zde ještě jedna nebo dvě generace a tím také německá kultura. Nemyslím, že tato součást regionu bude aktivnější.

Salamanczuk: Dr. Boháč je vždy pesimistický.Chebsko se nachází v době přelomu. Po staletí to byla země s vysokou mírou samostatnosti. Dříve svobodné říšské město, později osobní zástava českého krále, nepatřilo správně k zemím České koruny. Každopádně bylo Chebsko kulturní krajinou, která byla vybudována německy mluvícími lidmi. V porovnání s jinými oblastmi bylo na Chebsku mnoho svobodných sedláků. Bylo to zdatné město se svými pilnými obchodníky a zázemí pro sedláky. Dnes je pravých Chebských stále méně. Jejich děti přicházejí, aby hledali domy svých otců a dědů. Nejmladší generace se v gymnáziu zabývá minulostí. Zájem je zde, přesto to na Chebsku již nemůže být jako dříve. Nemůžeme vědět, jak to bude pokračovat. Nehledě  na výjimky: vize dr. Boháče.

Boháč: Moje vize je velmi optimistická. Jak se právě ukazuje, nemohli jsme  Němce obcházet.  Vyhnali jsme je a nyní jsme vlastně „ etnicky čistí“ . Máme konečně naši vlastní stáj. Ruší nás ještě cikáni.

Náhle je zde docela nová menšina, jsou to Vietnamci. Oficiálně žije v Chebu 2000 Vietnamců, neoficiálně 6000. Pokud půjdeme podle naší ústavy, museli bychom v Chebu v restauracích obdržet jídelní lístek ve vietnamštině. Také vyhlášky radnice by musely být česko – vietnamské. Přiberte ještě zprávu, která před dvěma roky prošla tiskem: Nejlepší česká školní práce z literatury byla na gymnáziu napsána Vietnamkou. To je přece jednoznačné. Za tři nebo čtyři generace tam budou  Vietnamci dělat universitní závěrečnou zkoušku. A budou se ptát, co je to Chebsko, jaké stopy Čechů jsou v této krajině. Tak jak se vykopávají a probádávají indické jazyky, aby byly nalezeny vlastní prameny a kořeny , tak budou Vietnamci na universitě budovat dialektologii Chebska. Moje vize   proto je, že Vietnamci budou jednou na Chebsko v kroji přicházet a mluvit  chebským dialogem. Možná udělají  například jednou v roce dožínky nebo  václavskou slavnost . To je optimistická varianta pro Chebsko.                                                                  Susanne Beckmann

***

Vyhnání vyhnaných v Německu?

Zabývat se tématem útěk a vyhnání má v poslední době v Německu konjunkturu. Vrcholem je letošní výstava německých dějin v Bonnském domu s titulem „Vynucené cesty“. Po desetiletí byl však zájem o útěk a vyhnání v německé společnosti, politice a historickém výzkumu velmi malý, jak napsal Manfréd Kittel ve své studii „Vyhnání vyhnaných?“, která nedávno vyšla. Kittel směřuje ve své publikaci k otázce, do jaké míry je útěk a vyhnání Němců z východní Evropy přiměřeně hodnoceno a připomínáno v západoevropské společnosti. Dále klade otázku o řádu německého východu v kulturních vzpomínkách Spolkové republiky.

Hlavní období sledování je obsaženo v jedenácti kapitolách  uvedené studie a vztahuje se na závěrečnou fázi Adenauerovy éry až po začátek éry Kohla. Pohledy zpět na padesátá léta … jsou doplněny především pohledy na současnost. Zatímco osud vyhnanců zabíral ve vědomí veřejnosti v 50. letech značné místo, změnilo se toto na počátku 60. let. Paralelně k tomu zřetelně vzrůstala, až dosud silně pomíjena  důležitost zločinů za nacismu.  Mediální zpravodajství a Eichmannův proces k tomu výrazně přispívaly. Obratem v „rozhovorech vyhnanců“ označuje Kittel stavbu zdi. Strnulé fronty studené války se začaly pomalu drolit, velmoci opatrně sahaly blíže k politice faktické moci nad věcí bez právního vlastnictví. Na tomto pozadí bylo strnulé upevňování Spolkové republiky v jejich starých právních pozicích s ohledem na německá východní území rostoucí problematikou. Rozum a duch času vyžadovaly zřeknutí se těchto území jako akt odpykání a napravení zločinů opovrhujících lidmi v době nacismu. Levicově liberální tisk a velký podíl rozhlasu a televize poskytly tomuto myšlení pomoc. Vybízely uznat hranici „na linii Odře-Nisa“ jako „skutečnou existenci“.

V rozporu s médií se politici 60. let drželi dalekosáhle zpět s veřejným prohlášením proti vyhnancům. Toto platilo pro všechny strany, jejichž rozdíly v politice vyhnání byly, podle Kittla, jen mírné. Již Adenauer měl východní německá území za ztracená, ale na veřejnosti mluvil docela jinak. Miliony vyhnaných platily za důležitou volební skupinu. Naléhání vyhnaných bylo však v té době dopřáno málo sluchu.

Za spolkového kancléře Brandta rýsoval se paradigmatický obrat v podpoře vyhnaných. Tak zvané uznání „nových“ hranic Německa vedlo k masivnímu odcizení SDP a Svazu vyhnaných (BdV). Ze strany spolkové vlády byly snahy rozštěpit jej jako zpátečnické a pravicové zatížení. Napjaté poměry vedly k citelným finančním omezením. Kittel zde hovořil o cíleném vysýchání práce s vyhnanými především za kancléře Schmidta.

V závěrečné kapitole shrnul Kittel výsledky své studie. Přitom zdůraznil ještě jednou, že politiku vyhnání považuje za nepřetržitý proces vytlačení, který nenechá rozsáhlé západní integraci Spolkové republiky nic dlužen.                                       Iz

 

Překlad a redakce Mgr. I. Martinovská                                          Připravil: dr. O. Tuleškov

Vydalo Křesťanskosociální hnutí ve spolupráci s OR KČP v Praze 10 pro vnitřní potřebu vlasteneckých organizací. Praha, listopad 2007

Webová stránka: www.ksl.wz.cz E-mail: Vydavatel@seznam.cz