Prof. Dr.Rajko Doleček, DrSc.                                                                                                                                                                         IX./ 2.                                                                  

 

NECENZUROVANÉ OBRAZY Z KOSOVA A       METOCHIE

 

KOSOVO A METICHIA PO DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE

          Jak ukázaly události konce války na Kosovu a Metochii, vzpoura ballistů a podporujících skupin,  v sobě nesly do budoucna výbušnou nálož, která může znova vybuchnout, pokud se pro to vytvoří výhodná situace. Po sérii porážek, „bojovníci“ za Velikou Albánii přijali novou taktiku. Členové albánského „Národního frontu“, ballisti (Balli Kombëtar), různí vulnetari, členové různých milicí, příslušníci kosovského pluku, redzimentu, kolaboranti s italskými fašisty a německými nacisty, ti všichni začali mít zájem o činnost v nových mocenských strukturách Titovy Jugoslávie, začali vstupovat do stranických organizací, do armády, a příliš mnoho z nich, aniž by to bylo někomu podezřelé, bylo úspěšných ve svém snažení. Snad jen ti, jejichž skutky byly do nebe volající, neměli úspěch. Nová vláda jako by chtěla kosovsko-metochijským Albáncům ukázat co nejvíce dobré vůle, 16. března 1945 vydala dočasné usnesení, kterým zakazovala návrat z KosMetu vyhnaným Černohorcům i Srbům, kolonistům i starousedlíkům, kteří byli zadržováni před vstupem do oblasti (např.u města Kuršumlija).

Bylo to uveřejněno v Služebních Novinách Demokratické Federativní Jugoslávie v pátek 16.března 1945, číslo 13, pod titulem “Dočasný zákaz návratu kolonistů do jejich předchozích míst pobytu“. Rozhodnutí podepsal pověřenec pro vnitřní záležitosti Vláda Zečević. Na titulní stránce novin byla obvyklá formule: Smrt fašizmu - svoboda lidu. Toto vyvolalo bouři nevole, takže 3. srpna 1945 vyšla úprava toho usnesení, jako zákon o revizi přidělené půdy, s provedením úpravy do 1. září toho roku. Revize se vztahovala na celkových  11 168 vystěhovaleckých rodin, z kterých 7 397 opustilo (bylo vyhnáno Albánci 1941-44) své majetky. Celkem 4 829 rodinám bylo přiznáno právo na plný návrat majetku (pozemků apod.), 5 744 rodinám jen částečně. Přidělenou půdu pozbylo 595 rodin. Z celkového fondu pro přistěhovalce bylo odebráno 15 786 hektarů. Během přidělování a odebírání půdy významnou roli sehrály místní úřady, představované většinou Albánci. Do určeného termínu návratu  (září 1947) se na KosMet nevrátilo 1 638 rodin dřívějších kolonistů. Během 1945-46 se do Vojvodiny (Banat, Bačka) z KosMetu přistěhovaly 2 064 rodiny. Toto vše znamenalo citelné oslabení slovanského etnika Kosova a Metochie, k jehož „rozředění“ posloužilo i řádově kolem 100 000 přistěhovalců z Albánie za války, kteří nebyli přinuceni zem opustit. Jak již bylo zmíněno, Tito-Broz měl před očima „Balkánskou federaci“, tj. Albánii , Bulharsko a Jugoslávii, byl v přátelských vztazích s vůdcem albánských komunistů Enverem Hodžou (do roztržky se Stalinem v r. 1948), takže hranice mezi Jugoslávii a Albánii byla stále zcela „propustná“ pro přistěhovalce z Albánie, snad 50-60 000, ale možná i mnohem více, během let 1945-48. Sama válkou těžce postižená, Jugoslávie výrazně ekonomicky i vojensky podporovala Albánii, albánskou armádu cvičili důstojníci a poddůstojníci vítězné jihoslovanské „Titovy-Brozovy“ armády.

 

KOSOVSKO-METOCHIJSKÁ OBLAST SE STÁVÁ SOUČÁSTÍ  FEDERÁLNÍHO SRBSKA

             

               Pod vlivem významné ideologické i materiální pomoci KPJ (Komunistické strany /partije/ Jugoslávie) ještě za války albánské národně osvobozenecké frontě, tato se stále více oddělovala od kolaborantských albánských nacionalistických skupin, které představovaly vládu „Veliké Albánie“, spřáteleného státu“ nacistického Německa, tj. od royalistů (Legalitet), ballistů (Balli Kombëtar) a „Nezávislých nacionalistů“. Nicméně i sám Enver Hodža, jakkoli v přátelských vztazích s Titem, přece jen setrvával, zdá se, na vizích etnické Albánie, když prohlásil: „My nejsme ani pro „velikou“, ani pro „malou“ Albánii, ale pouze pro Albánii, která jako země a národ představuje etnický celek.“   

            Po stránce formální, samotné Srbsko se stalo federální jednotkou DFJ (Demokratické Federativní Jugoslávie) až během Velikého antifašistického národněosvobozeneckého shromáždění Srbska (9.-12. listopad 1944). V té době ještě nebyl prodiskutován status Kosova a Metochie, který byl projednán až na ASNO (Antifašistické shromáždění národního osvobození) Srbska 7. dubna 1945. Po prohlášení dvou představitelů „Rady národního osvobození“ Kosova a Metochie, Albánce Mehmeda Hodži a Dušana Mugoše, že si: „…národy Kosova a Metochii přejí, aby se připojili k federálnímu a bratrskému Srbsku,“  bylo rozhodnuto, že oblast Kosova a Metochie bude  začleněna do  Srbska. Ihned po skončení stále ještě existující Vojenské správy, bude organizováno shromáždění kosovsko-metochijské oblasti, které i po stránce formální rozhodne o připojení k federálnímu Srbsku.

S uspokojením bylo konstatováno, že Šiptaři (Albánci) Kosova a Metochie budou v plné míře požívat svých národnostních práv a že budou mít všechny možnosti pro svůj politický, ekonomický a kulturní rozvoj. Toto mělo, podle oficiálních zdrojů, „konečně zlikvidovat politiku vzájemného vyhlazování“ a mělo mít kladný vliv „na rozvoj demokratického ducha v šiptarském obyvatelstvu Kosova a Metochie“, a také mělo konečně vyřešit agrární otázku „v prospěch místního šiptarského a srbského obyvatelstva a kolonistů“. A tak se „Oblastní rada lidu“ Kosova a Metochii sešla, po ukončení mandátu Vojenské správy, po určitém zklidnění v oblasti, 10. července 1945 v Prizrenu. Jugoslávie byla prohlášena za skutečnou domovinu Srbů, Šiptarů a Černohorců z KosMetu, a bylo podtrženo, že „připojení Kosova a Metochie k federálnímu Srbsku nejvíce odpovídá politickým, kulturním a ostatním zájmům Šiptarů, Srbů a Černohorců z KosMetu“. Používání slova „Šiptar“, ve smyslu Albánec, nebylo v té době vůbec pokládáno za pejorativní, protože si tak říkali a dosud říkají samotní Albánci. Rezoluce v Prizrenu prohlásila za neplatné rozhodnutí konference v Bujanu (31.12.1943 – 2.1.1944) o sjednocení Kosova a Metochie s Albánií. Výše uvedená rada představovala něco přes 2 200 členů komunistické strany Kosova a Metochie, z kterých byli přítomni 142, z toho bylo údajně  33 Albánců.

           Kosovo a Metochie se staly autonomní oblastí 1. září 1945, se všemi autonomními právy, zatím co otázky státnosti byly v kompetenci federální republiky Srbska. Takže všichni občané bez rozdílu národnosti, rasy, náboženství a pohlaví, mají stejná práva a stejné povinnosti, tj. mají plnou rovnoprávnost jako občané Srbska, tedy Demokratické federativní Jugoslávie. Jazyky všech národností Oblasti jsou si rovnoprávné, všichni občané mají právo učit se ve své mateřštině. Oblastní národní shromáždění je povinno přinášet taková rozhodnutí, která by dodržovala zákony, chránila práva občanů, usměrňovala ekonomický a kulturní život.

             Voleb 11. listopadu 1945 se účastnilo na Kosovu a Metochii skoro 97% voličů, v samotném Srbsku 77%. Pro kandidáty Narodní fronty hlasovalo v Srbsku něco přes 88%, na KosMetu skoro 97% těch, kteří se zúčastnili voleb. Tyto „volby“ daly plný mandát Komunistické straně Jugoslávie, aby podle svého rozhodla o formě vlády v zemi. Právě zvolené Ústavodárné shromáždění zrušilo monarchii a 29. listopadu 1945 vyhlásilo republiku, 31. ledna 1946 byla přijata nová ústava, ve které bylo zakotveno, že kosovsko-metochijská oblast je součástí Lidové republiky Srbska. Ústava samotného Srbska byla přijata 17. ledna 1947, statuty KosMetu a Vojvodiny v květnu 1948.

             Vztahy mezi Jugoslávií a Albánií se od začátku 1945 vyvíjely velmi přátelsky. V Bělehradě byla 20. února 1945 podepsána Smlouva o spojenectví a vzájemné pomoci, s cílem, aby „spolu s ostatními Spojenými národy prodloužily vedení války do konečného vítězství nad Německem“ (válka totiž skončila až 8.května 1945). Smlouva zajišťovala všestrannou ekonomickou, politickou, kulturní a vojenskou spolupráci. Albánská vláda celkem uspěla v tom, že na KosMetu většinou zůstali ti Albánci, kteří se tam během války „dostěhovali“ a nebyli obžalováni z válečných zločinů. Ale i v těch dobách srdečné spolupráce, otázka Kosova a Metochie, hlavně z albánské strany, zůstávala stále jako utajovaný, podvědomý rušivý faktor. Přesto ale během pobytu Envera Hodži v Bělehradě (26. červen–2. červenec 1946) byla uzavřena Smlouva o přátelství a vzájemné pomoci, a Smlouva o ekonomické spolupráci, téhož roku doplněna i o celní unii. Tyto smlouvy však „neotevřely“ otázku Kosova a Metochie, neboť v té době Moskva (setkání Molotov /ministr zahraničí SSSR/- Kardelj /Slovinec, ideolog strany, nejbližší Titův spolupracovník/ - Enver Hodža) prohlásila, -„že mezi SSSR a Albánií stojí Jugoslávie, a že Albánie má na prvním místě uskutečnit co nejtěsnější vztahy s Jugoslávií“. Enver Hodža dokonce na prosincovém plénu strany (1946) prohlašoval: „Je v našem zájmu žádat o Kosovo? To není pokrokové. Ne, za této situace se musíme naopak snažit zajistit, aby se Kosovarové (tzn. albánští obyvatelé Kosova) stali bratry s Jugoslávci.“ Tyto „líbánky“ mezi Titovou Jugoslávii a Hodžovou Albánií však netrvaly dlouho. Nicméně ještě po návštěvě Envera Hodži u Stalina (1947) zůstávaly vzájemné vztahy velmi dobré, takže Enver Hodža v prosinci 1947 tvrdil členům Albánského politbyra, že „se Jugoslávie musí popularizovat mezi Albánci“. Katastrofálně pak poklesly styky po zhoršení vztahů Stalin – Tito v roce 1948, Albánie se stala baštou protijugoslávské politiky Moskvy (některé citace jsou z knihy Noel Malcolm: KOSOVO, A Short History. London, 1998). Moskva stále více nelibě nesla přítomnost jugoslávských civilních i vojenských „odborníků, poradců“ v Albánii, kteří už  v polovině roku 1948 Albánii museli opustit. V červenci 1948 albánská vláda zrušila 27 hospodářských, politických a kulturních smluv s Jugoslávií. A od léta 1948 začaly četné pohraniční incidenty mezi Albánií a Jugoslávií. Problém Kosova a Metochie a možnosti jejich připojení k Albánii vybuchl jako sopka. Albánie se plně přihlásila ke komunizmu sovětského modelu.

Etnická změna Kosova a Metochie v neprospěch Srbů a Černohorců začala za  II. světové války znova vyhnáním řádově kolem 100 000 Srbů a Černohorců a povražděním kolem 10 000. Za války se do této oblasti přistěhovaly z Albánie desetitisíce Albánců (snad až řádově 100 000), kteří většinou nějakým způsobem získali majetky vyhnaných. První roky po válce, přes „propustnou“ hranici se do Kosova a Metochie přistěhovaly další desetitisíce Albánců, které nikdo nevracel zpět – vždyť se v jedné době očekával vznik Stalinem (i Titem) podporované již zmiňované Balkánské federace (Albánie,  Bulharsko a Jugoslávie), spojení Albánie a Jugoslávie, což rok 1948 provždy odvál. I v době konfrontace Kominformy (v té době prosovětské organizace, do jisté míry nástupce Kominterny) s Titovou Jugoslávií, příliv dalších Albánců z Albánie do Kosova a Metochie neustal, jednalo se zase o tisíce Albánců, kteří se ilegálně přestěhovávali „za svými příbuznými“ do KosMetu. Titův režim, ještě za „líbánků“ s Enverem Hodžou, celkem tvrdě vystoupil 16.března 1945 „prozatímním dekretem“ proti za války vyhnaným Srbům a Černohorcům, kolonistům, kteří se hned po vyhrané válce chtěli vrátit domů, ke svým majetkům na KosMetu. Prostě jim návrat zakázal. Toto vyvolalo pochopitelně velikou nevoli v Srbsku, takže dekret  byl už za dva týdny odvolán, což vyvolalo značné pobouření zase mezi Albánci na KosMetu a pocity obav mezi tamními aparátčíky, administrátory. A tak se na konec udělal kompromis, ale až v srpnu 1945, kdy vyšel nový zákon , který povolil návrat řadě kolonistů za určitých podmínek, ale menšině z nich nepovolil návrat, některým jen s odkladem, jiné nechal přestěhovat do plodné Vojvodiny, na místa po odsunutých Němcích a Maďarech. Výsledkem bylo, že se několik tisíců Srbů a Černohorců prostě na KosMet nevrátilo, někteří naopak z KosMetu odešli, např. do Vojvodiny kolem 10 300 osob.  A tak etnická změna pokračovala, i když se na konec přece jen část Srbů a Černohorců vrátila. Autor si pamatuje na rozhořčení, které tato špinavá hra s vyhnanými kolonisty vyvolalo zcela oprávněně v Srbsku. Byli to lidé, kteří přišli za „Veliké Albánie“ o všechno, nejednou byli svědky vraždy svých milých, a teď zjistili, že významní kolaboranti s fašisty a později nacisty, zastávají i přední místa ve stranických organizacích. A mohli to třebas být právě ti, kvůli kterým byli vyhnáni ze svého majetku.

             V roce 1948, podle sčítání lidu, žilo v Srbsku 532 011 Albánců, v roce 1961 to už bylo 699 772, v roce 1971 984 761, v 1981 1 303 034 a konečně v 1991 už 1 674 353 (poslední číslo je odhad, protože Albánci bojkotovali toto sčítání lidu). Ve stejné době žilo na KosMetu (1953) 29% Srbů a Černohorců, v 1961 27%, v 1971 kolem 20%, v 1981 kolem 15% a konečně v 1991 pouhých 12%. Během 1961-1981 se z KosMetu, pod neustálým, stupňujícím se tlakem až násilím Albánců, vystěhovalo kolem 115 000 Srbů a Černohorců. Během XX. století se  „v albánském moři“ téměř utopila celá řada etnik této oblasti. Ilegálně přistěhovaní Albánci neměli žádné doklady o tom, že trvale žijí na KosMetu, proto jejich krajní odpor v pozdějších létech k jakémukoli slídění o místech jejich trvalého bydliště, od kdy jsou na KosMetu. Kromě velikého přírůstku tamních Albánců následkem  přistěhování se z Albánie, růst jejich počtu souvisel i s jejich neuvěřitelnou porodností, v té době nejvyšší v Evropě. Toto zaplavení rychle se množícími Albánci teritoria, které jim v historii od raného středověku nepatřilo, a postupné vypuzení tamních slovanských obyvatel, nazývají někteří celkem vtipně i „válkou dělohy“. Zde je opět vhodné citovat z knihy „Slovanské otázky“ T.G.Masaryka (1928): -„Takový byl neúprosný tlak Albánců proti Srbům. Albánci oloupili Srby, odebrali jim jejich půdu: takovým způsobem bylo Staré Srbsko albanizováno…“ Dokladem skutečné existence „války dělohy“ u Albánců, žijících v Jugoslávii (SFRJ), je i průměrný věk obyvatel. Zatím co v SFRJ v roce 1981 byl průměrný věk mužů 31,8 roků a žen 34,1, u obyvatel Kosova a Metochie (tedy veliké většiny Albánců) to bylo pro muže 23,9 a pro ženy 24,5 roků !

             Když v roce 1912-1913 Srbské království po vítězství za Balkánské války osvobodilo oblast Kosova a Metochie, získalo svým způsobem politicky, kulturně i ekonomicky zcela zaostalou až devastovanou oblast následkem 500leté turecké poroby, kde „nejednou loupež představovala uznávaný (tolerovaný) způsob obživy“. Koncem 1918, když tato oblast připadla vítěznému Království SHS (Srbů, Chorvatů a Slovinců), získalo království tuto krajně zaostalou  oblast, která do XIV.-XV.století byla na vysoké kulturní, ekonomické i politické úrovni, zcela na úrovni tehdejší vyspělé části Evropy, jak o tom svědčí záplava kulturních památek, klášterů, chrámů, kostelů, s freskami, které přežily mnoho staletí loupení, vypalování a zabíjení během tureckého panství a panství poturčených Albánců. A která přežila i četné války mezi Tureckem a Rakouskem, opakovaná povstání proti Turkům a jejich kolaborantům a strašlivé represálie tureckých okupantů. Kolikrát si jen v krutých bojích, za ničení, požárů celého města a vraždění, Bělehrad vyměnil během XVI. - XVIII. století své pány, Turky a rakouská vojska. Kolikrát jen rakouská vojska, z různých důvodů, v XVII. a XVIII. století, celkem nečekaně opustila své spojence, povstalé Srby, někdy i albánské křesťany, které k povstání podnítila a pak je přenechala na milost a nemilost Turkům. Zatím co u nás v Praze probíhala slavná rudolfínská doba a Wolfgang Amadeus Mozart slavil své triumfy, v Srbsku, včetně Kosova a Metochie, byli lidé naráženi na kůl, kláštery vypalovány, ženy i děti prodávány do otroctví, potulovaly se a loupily tam tlupy neregulárních tureckých vojsk, spolu s islamizovanými Albánci…

Během Království SHS a Jugoslávie (Království „trvalo“ pouze 23 roky) tato oblast nedoznala patřičný rozkvět, i když sama skutečnost téměř zajištěné bezpečnosti v těchto krajích znamenala už značný pokrok, porovnáme-li toto s chaotickou bezpečnostní situací, kterou zdědilo Království SHS a Jugoslávie, a před tím na krátkou dobu i Srbské království, po turecké říši, s těžko ovladatelnou albánskou populací. Ale i po 20 letech po I. světové válce se odtud občas hlásily přepady band albánských kačaků. Začaly první pokusy industrializace, slibně se rozvíjelo dolování rud, britský kapitál ovládl významný důlní komplex Trepča. Část místních Albánců měla zájem o svou emancipaci, větší část se ale zpátečnicky tvrdě stavěla proti, jako by se bála nějakého podvodu. Postavení  albánských  žen na KosMetu bylo téměř na půl otrocké, absolutním pánem domu byl muž. Žena hlavně rodila děti a pracovala doma i na poli, sloužila svému muži. Vzhledem k rozšířené krevní mstě, ženy nejednou vykonávaly mimo dům vyloženě těžké mužské práce na poli, v lese, zatím co muži zůstávali pod ochranou svých domů, aby je někde „nezasáhla kulka mstitele“. Kdo projížděl KosMetem před válkou potvrdí, že domy Albánců byly nejednou téměř tvrze, celkem bez oken „na ulici“. Školství nebylo prioritou. Ve veřejných školách byla běžná srbština.

 

ÚSPĚCHY PO ROCE 1945, ROZKVĚT ŠKOLSTVÍ A KULTURY

 

Po II. světové válce, podobně jako po Balkánské (1912-13) a po I. světové válce (1914-18) představoval KosMet oblast mnoha problémů, z kterých největší byla zaostalost a mezietnické napětí až nenávist. Tamní Albánci, jejich značná část, se nemohli vžít do situace, kdy oni nebyli už ti, kteří představovali do jisté míry moc osmanské říše nad potlačovaným slovanským etnikem, které muselo snášet jejich svévoli. I když nutno přiznat, že osmanská říše nejednou ubližovala i jinak poslušnému albánskému etniku, takže se i Albánci nejednou bouřili proti turecké svrchovanosti, ale pouze do určité meze. Osmanskou říši přece jen pokládali za svého ochránce a sebe za jakýsi „protislovanský val“ na Balkáně. Toto využívala i turecká správa, když nejednou přestěhovávala Albánce do srbských etnických teritorií, jako pevnou ochranu svých hranic. Velikou zásluhu za tuto jakousi soudržnost mezi Albánci a Turky představovalo i společné náboženství, Islám, které vyznávalo 75-80% Albánců v osmanské říši. V této oblasti znamenalo nejednou významnou brzdu pokroku, „poevropštění“ (v kladném smyslu toho slova)  celé oblasti.

Na Kosovu a Metochii se jednalo o převážně zemědělskou oblast, ve které 4/5 obyvatel živilo zemědělství ne příliš vysoké úrovně, průmysl byl zcela v plenkách, zcela chyběly nutné kádry pro rozvoj a chod průmyslu. Negramotnost doznávala hrozivé meze. Byla tu ale strategicky velmi významná železnice. Po tvrdých začátcích po roce 1945 došlo na KosMetu poměrně rychle k významné industrializaci a urbanizaci, k rozmachu školství i zdravotnictví, mnoho lidí opustilo vesnice a přešlo do měst. Během 40 let (1947-87) se hrubý společenský produkt zvýšil sedminásobně, hrubý příjem na osobu se ztrojnásobil, počet zaměstnaných se zešestinásobil (z 38 000 na 227 000), počet zemědělského obyvatelstva se snížil z 81% na 25%, celková účast zemědělství na hospodářství klesla z 58% na 24% (údaje dle „Země živých“, 2004). Předpokládaná délka života (life expectancy) kosovských Albánců, díky rychlému rozvoji zdravotnictví, stoupla z průměrných 45 (!) let u žen a 49 let u mužů (1952-54) na téměř neuvěřitelných 71 u žen a 68 u mužů (1982-84). Byl to doklad nápadně zlepšených zdravotních i jiných podmínek pro albánské ženy (i muže) v Jugoslávii.

            KosMet doznal procentuálně nejvyšší růst životní úrovně z celé Jugoslávie, ale vzhledem ke krajní počáteční zaostalosti, krajně nízké průměrné životní úrovni, zůstávaly Kosovo a Metochie  velmi daleko pod celostátním průměrem životní úrovně, kterou také kazila obrovská natalita (porodnost), albánské rodiny se 6 – 7 i více dětmi nebyly výjimkou, ale spíš pravidlem. Patřilo to téměř k folkloru, k historické nutnosti, protože  vysoká úmrtnost kojenců a malých dětí, krevní msta a nejednou i podvýživa decimovaly v minulých stoletích rody. Bylo nutno mít hodně dětí, aby „alespoň někdo přežil“, aby rod pokračoval, aby měl kdo pracovat…V roce 1981 měla průměrná jugoslávská rodina 3,6 členů, albánská z Kosova a Metochie 6,9. Zatím co v samotném Srbsku mělo jen 6,1% manželství 3 děti a více, u Albánců to bylo 51,6%. Aby se zdvojnásobil počet obyvatel samotného Srbska, bylo by zapotřebí 278 roků, u Albánců jen 29 (!!) let. Katastrofické scénáře z roku 2006 říkají, že v roce 2048 hlavním městem Veliké Albánie bude sám Bělehrad, pokud obrovská natalita Albánců nebude nějak zastavena a bude pokračovat stejným tempem!

             V investicích bylo možná chybou, že se investovalo hlavně do odvětví, která vyžadují veliké finanční prostředky, s pozdní návratností (energetika, doly, chemický průmysl). Produktivita práce byla nízká, chyběly kádry zkušených pracovníků. Zdroje federace (Jugoslávie), z tzv. Fondů federace, do roku 1970 šly ze 30% do KosMetu. V osmdesátých létech dokonce až 45% Fondů federace bylo investováno do KosMetu, samotné federální Srbsko při tom investovalo do oblasti miliardové částky v US dolarech. Během Titovy Jugoslávie to bylo řádově denně kolem jednoho miliónu US dolarů.

            Jugoslávie investovala po roce 1945 obrovské prostředky do školství a zdravotnictví této autonomní oblasti. Na KosMetu po konci války bylo kolem 84% analfabetů, z toho 90% Albánců. I když byli slovanští obyvatelé výrazně utlačovaní, gramotnost mezi byla přece jen o něco vyšší, nebrzdily ji zcela zpátečnické názory značné části islamizovaných Albánců, na čem měla jistě nemalou vinu turecká správa Do škol docházelo jen 32% školou povinných dětí (7 – 11 letí). Správa oblasti potřebovala akutně albánsky mluvící gramotné lidi, kteří uměli číst a psát, nejen pro správu oblasti, ale i do škol jako učitele. V prvních létech přátelských vztahů s Hodžovou Albánií, do roztržky se Stalinem, byli přijímáni učitelé z Albánie (do roku 1950), používali se učebnice z Albánie. Později toto bylo zneužíváno v rámci propagandy „Veliké Albánie“, kdy například dějiny Kosova a Metochii byly uváděny zcela jednostranně, podle albánských představ, i když to často vůbec neodpovídalo historickým skutečnostem. Za 2 roky se naučilo číst a psát přes 100 000 Albánců. Bylo otevřeno 243 nových základních škol, později v padesátých létech bylo těch škol už skoro 550, koncem 80tých let (kdy začínal už neklid v provincii) bylo škol přes 1 000. Povinná školní docházka se prodloužila ze 4 na 8 let. Zatím co v 1946 bylo v oblasti necelých 33 000 žáků základních škol, koncem osmdesátých let jich bylo už skoro 350 000 a středoškoláků přes 84 000, z původních 4 370 po roce 1946 .Byla otevřena řada knihoven, muzeí, vzniklo divadlo oblasti. Nejednou správa musela používat donucovací prostředky, aby albánští rodiče posílali své děti do škol, kde  výuka probíhala také v albánštině – podle počtu dětí té které národnosti. V roce 1981 bylo v Svazové autonomní provincii (SAP) Kosovo 199 000 analfabetů, což představovalo 17,6 % obyvatel. Mnohem hůře na tom byly ženy (26,4%), než muži (9,4%). Jugoslávie (SFRJ) měla v té době 22 425 000 obyvatel, z toho v celé zemi 1 730 000 Albánců (7,7 % obyvatel).

              Rok 1970 byl velikým dnem pro kulturu KosMetu. V Prištině byla  v roce 1970 ZALOŽENA UNIVERZITA, ve které bylo na začátku 8 587 albánských studentů. Za 15 let měla už univerzita přes 37 000 studentů, z toho bylo na 29 000 Albánců. V mnohém byla univerzita doslova přepychově vybavena, měla na svou dobu fantastickou knihovnu, autor se o tom přesvědčil při své cestě s rodinou autem přes „Staré Srbsko“ (tj. Kosovo a Metochii) na Jadran. Uvádí se, že během 1971-81 pozvali kosovští Albánci z Tirany postupně na 240 různých učitelů na univerzitu v Prištině. Nicméně se Univerzita v Prištině brzy stala významnou konkurencí samotné Tiraně, její „intelektuální elitě“. Provincie měla i svou Akademii věd a umění. Na prištinské univerzitě za 20 let promovalo přes 10 000 studentů, v provincii (z autonomní oblasti se KosMet stal autonomní provincií v r. 1963) existoval i Ústav pro albanologii a dalších 21 vědeckých ústavů. Nutno zde připomenout, že „provincie“ znamená „o něco více“ nežli „oblast“, jak byl původně KosMet označen. V osmdesátých létech vycházelo v provincii 29 deníků a časopisů, z toho 23 v albánštině, vysílaly dvě rozhlasové stanice s celodenním programem (73% relací bylo v albánštině), existoval i TV program (kolem 80% programů v albánštině). Přes všechny tyto mílové kroky emancipace Albánců z KosMetu, kteří měli mnohem vyšší životní úroveň nežli jejich soukmenovci ze samotné Albánie, představa „Veliké Albánie“, jako cíl pro který nutno bojovat,  byla stále více přítomna v provincii.

               Rakouský časopis Die Neue Kronen Zeitung uveřejnil 10. a 17. října 1998 dva články Paula Fliedera, údajného „odborníka na albánské záležitosti“. V jednom píše, že albánští Albánci pokládají kosovské Albánce za poněkud „praštěné“, fanatické a kriminální. Zatím co kosovští Albánci  bagatelizují  Albánce z Albánie pro jejich chudobu, chaotické poměry v jejich zemi a, pochopitelně, pro jejich kriminalitu. V té době se udávalo, pro stát Albánii, podle pana Fliedera průměrných 20 vražd denně. Sjednocená „Veliká Albánie“ je přijatelná pouze prý jako fantazmagorie pro některé nacionalistické politiky. Autor tvrdí, v souvislosti s možností vzniku nezávislého Kosova, že „si svět nemůže dovolit existenci další Albánie“. Ohledně UCK píše, že je toto „Osvobozenecké vojsko Kosova“ stále více prostoupeno kriminální společenskou spodinou, chátrou  (Verbrecherabschaum), sestávající z „cizích“ Albánců z mnoha částí Evropy, kteří doufají, že jim Nezávislé Kosovo poskytne všechno, co si přejí a co má už albánská a italská mafie v jižní Albánii: bezpečný útulek bez rušivého vlivu policie a soudů…“  

.Do určité míry velikou chybou albánských studentů Univerzity v Prištině byla skutečnost, že si poměrně nejvíce vybírali humanitní studijní obory: filozofii, dějiny, lingvistiku, literaturu apod., a to převážně v albánštině. Univerzita chrlila Albánce s akademickými tituly, kteří byli v praxi nepoužitelní mimo Kosovo a Metochii. V té době měli kosovští Albánci na 1 000 obyvatel 19 vysokoškoláků, což bylo podstatně víc, než jugoslávský průměr (14,1). V té době v Československu to bylo 10,9 ! Kdo by ve Slovinsku nebo Chorvatsku zaměstnal Albánce se základní i docela dobrou znalostí literatury nebo filozofie, když to ovládal  prakticky jen v albánštině? Slovinsko i Chorvatsko jsou zde uvedeny zcela záměrně, protože tyto dvě federální republiky vystupovaly stále více protisrbsky a proalbánsky, od sedmdesátých let XX. století.

            Proto se stále více stávalo, že Albánec, i dobře erudovaný novopečený absolvent univerzity v Prištině,  šel pást ovce, nebo odjel do Německa, nebo Švédska, Švýcarska a podobně, jako zahraniční dělník, „gastarbeiter“, nejednou pro ty nejhorší práce, často jen nevelký počet absolventů se uchytil ve své profesi. A tato frustrace, zklamání z toho, že se nemohl uplatnit, byly podhoubím pro nespokojenost, probouzely se staré sny o albánském státě, ve kterém by všechno bylo lepší, z kterého by konečně zmizeli nenávidění Srbové i Černohorci, Romové i Řekové. Oživovaly se vzpomínky na I. Prizrenskou Ligu („kongru“) z roku 1878, i na II. Prizrenskou („německou“) Ligu z roku 1943. Pilní gastarbeiteři posílali své těžce vydělané peníze domů, za které si jejich rodiny vykupovaly, často pod nevybíravým tlakem, ale za slušné peníze, za valuty, hlavně US dolary, majetky srbských a černohorských obyvatel oblasti, jako první fáze veliké etnické čistky, která se po desetiletí nemilosrdně uskutečňovala. Peníze na vykupování majetků, a na přípravu etnicky čistého, tj. albánského Kosova a Metochie, dodávaly i islámské státy, velmi úspěšně se rozvíjející  obchod narkomafie kosovských i makedonských Albánců s drogami, i samotná albánská Státní bezpečnost Sigurimi za Envera Hodži. Jako příklad nebývalé „úspěšnosti“ albánské drogové mafie je Švýcarsko, kde se tato  stala prakticky monopolem na obchod s drogami. V devadesátých létech představovala údajně téměř 90% veškerého obchodu  drogami ve Švýcarsku.

                Metody k přinucenému vystěhovávání Srbů a Černohorců byly velmi nevybíravé.  Intenzivně začaly až po zrušení centrální státní bezpečnosti, po pádu Rankoviće v roce 1966, obzvláště pak po ústavě z roku 1974. Začínaly celkem slušným přemlouváním a přecházely do hrozeb, pak se objevilo poškozování majetků (pálení stodol, oslepování dobytka apod.), znemožňování obchodu, útoky na slovanské i romské obyvatele (děti, ženy, i muže), surové ubližování jedincům. Na místních úřadech a na milici (policii) prakticky nebylo odvolání, protože v nich většinu představovali Albánci. Nejednou docházelo i k únosům děvčat, mladých žen. Proti usnesení Nejvyššího soudu v Prištině, zcela ovládaného albánskými právníky, nebylo po ústavních změnách (1971) a nové ústavě (1974) odvolání. Bělehradský Nejvyšší soud n e m ě l žádnou pravomoc v autonomní provincii Kosovo.

 

PÁD RANKOVIĆE – KONEC CENTRALIZOVANÉ BEZPEČNOSTI

 

Ovšem prvních dvacet let po konci války, kdy už poměrně hodně Kosovarů (kosovsko-metochijských Albánců) vstoupilo do Komunistické strany, kdy řada z nich získala různá i velmi vlivná postavení ve správě provincie, přece jen jejich ambice na utvoření Kosovské republiky byly přitlumeny. Hlavní zásluhu na tom měl aparát Státní bezpečnosti UDBA (Uprava državne bezbednosti – Správa státní bezpečnosti), vedený všemocnou rukou ministra vnitra, Srba Aleksandra Rankoviće, druhého člověka po Titovi v zemi, podle ústavy z  r. 1963 viceprezidenta, designovaného Titova nástupce, v době, kdy se FNRJ (Federativní lidová republika Jugoslávie) změnila na SFRJ (Socialistická federativní republika Jugoslávie). V té době byla státní bezpečnost centralizována, nebyla vystavena riziku pouze republikových správ, které by, každá z nich, mohly využívat bezpečnost ve svůj prospěch, případně i v rámci pozdějších plánů na odtržení, secesi, jak se, bohužel, poměrně brzy, po roce 1966, po pádu Rankoviće, jednoznačně ukázalo. Do roku 1966 byly zastoupeny albánské kádry v kosovské UDBĚ údajně pouhými 13%. Řada Albánců, i když to byla menšina, v té době začala spolupracovat se svými srbsko-černohorskými sousedy, protože viděla vzestup své životní úrovně v porovnání se samotnou Albánií, kde životní úroveň byla podstatně nižší, nežli v Titově Jugoslávii.

                 Autonomní (ještě) oblastí, poněkud otřásl v roce 1956 tzv. Prizrenský proces, ve kterém UDBA pozatýkala řadu Albánců pro údajnou špionáž. Agenti se měli dostat do Kosova a Metochie už po roce 1950, vyslala je tam prý albánská vláda a některé albánské organizace na Západě, v USA. Mezi podezřelými bylo i několik prominentních členů Jugoslávské ligy (dříve strany) komunistů, významní náboženští činitelé, šajchové (předáci) některých řádů dervišů (členů muslimských náboženských sekt s typickými náboženskými obřady). Bylo zatčeno a odsouzeno devět mužů, mezi nimi i významný straník Nijazi Maljoku, editor kosovsko-albánského časopisu Rilindja. Po odstranění Rankoviće (1966), byli všichni prohlášeni za nevinné a propuštěni. Ještě před tím byla zlikvidována pro-tiranská skupina Albánců z „Revolučního hnutí pro sjednocení s Albánií“, v roce 1964 byla zatčena řada jejich členů, včetně jejich předáka Adema Demaçi, který hrál významnou roli i v událostech na Kosovu a Metochii v létech 1998-99. Mnozí Albánci – muslimové, nelibě nesli akce Titova režimu proti islámu, jakým byly např. zrušení v soudech islámského šeriatského práva (pro západní právo prakticky nepřijatelného), základních náboženských škol (mekteb), dervišských řádů. V prvních 10-15 létech bylo zaměstnáno více Srbů a Černohorců, více jich zastávalo vedoucí místa, nežli samotní Albánci. Vyplývalo to hlavně i z toho, že bylo velmi málo erudovaných Albánců, jejich produktivita práce byla povšechně, na začátku, nižší, obrazně řečeno „nebyli zvyklí pracovat“. Toto všechno bylo dědictvím staletí pod tureckou nadvládou, i když samotní Albánci byli přece jenom v turecké říši poněkud „privilegovaní“. Zdá se, že většina dnešních Albánců, muslimů z Kosova a Metochie, nepatří mezi příliš fundamentalisticky laděné muslimy, méně dodržují přísná pravidla Islámu.

Události kolem 1. července 1966 znamenaly významný obrat v dějinách SFRJ a není možná daleko pravdy, že datum 1.července 1966 předznamenal i závažné ohrožení a konec existence státu. Toho dne totiž na plenárním zasedání vedení strany, na ostrově Brioni, v luxusním Titově sídle, byl zcela nečekaně zbaven všech svých funkcí Srb Aleksandr Ranković. Prý proto, že se Státní bezpečnost dopouštěla řady přehmatů, že odposlouchávala i samotného Tita-Broze v jeho ložnici, že omezovala samosprávu republik i provincií, atd. Událost byla dokladem frakčních bojů v komunistické straně. Proti Srbovi Rankovićovi, který se netajil svým jihoslovanským smýšlením a vyloženě protiseparatistickým tendencím některých členů strany v Chorvatsku, Slovinsku, na KosMetu, údajně vystupovali  mocný ideolog strany a Titův nejbližší spolupracovník, Slovinec Eduard Kardelj, Chorvat Vladimír Bakarić, mnohaletý agent NKVD a pak KGB, Chorvat Ivan Krajačić, zvaný Steva, i Srb Petar Srambolić, vždy poslušný toho, co říkal Tito. Ranković a jeho spolupracovníci nebyli postaveni před soud, a pokud byli zatčeni, byli osvobozeni, protože se Tito a protirankovićovská skupina zřejmě obávali toho, že by během soudu byl odhalen frakční boj ve straně, neopodstatněnost řady obžalob a pak i skutečnost, že Ranković jednal v zájmu strany při použití svého potlačovatelského aparátu – a že všichni straničtí bossové o tom stále věděli. Původně byli zatčeni i vysocí představitelé strany i bývalí členové vlády, Srbové Svetislav Stefanović a Vojin Lukić. Aby odvolání a pád Rankoviće nevyvolaly nepříznivou odezvu v Srbsku, kde byl Ranković přes všechny jeho původní negativní stránky jako šéfa potlačovatelského aparátu, pokládán za dobrého Jihoslovana i Srba, který bránil utlačované Srby na Kosovu, byl na místo viceprezidenta vybrán velmi populární srbský komunista a významný partyzánský velitel Koča Popović.

Nečekaný pád Rankoviće a jeho skupiny znamenal z bezpečnostního hlediska pro SFRJ katastrofu, i když oficiálně měla znamenat demokratizaci vlády. Byla zlikvidována perfektně fungující bezpečnostní služba, jejíž postupy, brzy po převzetí moci v létech 1944-45 byly surové, ale během času se přece jen poněkud „zmírňovaly“, sit venia verbo, promiňte to slovo. Po roce 1966 bezpečnostní služba se stále více delegovala do té které federální republiky a provincie, chyběla centrální moc, která by zajišťovala centrálně bezpečnostní zájmy státu. Na Kosovu a Metochii odchod Rankovićovy garnitury zcela rozbil bezpečnostní aparát, který zajišťoval jakýs takýs klid v provincii, chránil nealbánské obyvatele a projugoslávské Albánce. Bezpečnostního aparátu se poměrně brzy zmocnili samotní Albánci, kteří získali seznamy agentů Rankovićovy bezpečnosti (včetně Albánců), z kterých to mnozí zaplatili životem. Kontrola bezpečnosti v Chorvatsku se dostala postupně ze značné části do rukou chorvatských nacionál-komunistů, kteří postupně začali připravovat zánik státu, secesi Chorvatska. Podobná situace byla i ve Slovinsku, i když vůdce budoucí secese Slovinska byl významný komunistický ideolog Milan Kučan. Kučan se narodil stejného roku jako Slobodan Milošević (1941). Jeho matka byla, podobně jako několik desítek tisíc Slovinců, vyhnána v roce 1941 z Němci okupovaného Slovinska do okupovaného, zbídačeného Srbska. Jeho otec zahynul v boji s Němci. Komisařství pro uprchlíky okupovaného Srbska se staralo i o vyhnané Slovince, tedy i o matku a malého Milana Kučana. Sám Milan Kučan se velmi „zasloužil“ o rozbití Jugoslávie (SFRJ), velmi „pomohl“ odsouzení Srbska, které jemu a jeho matce umožnilo přežít hroznou dobu okupace Srbska nacistickou armádou.

Tito po prve (jaro 1967) navštívil Kosovo a Metochii, a začal kritizovat tamní poměry, uváděl, že v továrnách mají Srbové privilegované postavení, i když prý Albánci mají stejné nebo dokonce lepší kvalifikace. Nedlouho potom byl název Kosovo a Metochie pozměněn na pouhé Kosovo. Kosovští Albánci neměli rádi název „Metochia“ (Metohija), protože připomínal pojem „metoh“, církevní majetek, jako věčnou připomínku dávného srbského pravoslaví v této oblasti. Přestala se používat i zkratka „KosMet“ (Kosmet) pro Kosovo a Metochii, kterou kosovští Albánci také neradi slyšeli. Název „Šiptar“ pro Albánce se přestal užívat v roce 1968, protože má prý pejorativní význam, i když si samotní Albánci tak říkali („shqiptar“). Podle změny (amandmanu) ústavy z roku 1963 , provincie Kosovo patří nejen federálnímu Srbsku, ale i celkové federální struktuře Jugoslávie (SFRJ). Takže se Kosovo (i Vojvodina) časem stalo i federální strukturou, s pravomocemi, které se téměř rovnaly pravomocem federálních republik. V roce 1986-87 byl představitel kosovských Albánců Sinan Hasani dokonce rotujícím prezidentem Jugoslávie (SFRJ).

 

 KATASTROFÁLNÍ NÁSLEDKY ÚSTAVY Z ROKU 1974 PRO JUGOSLÁVII

Ústavní amandmany z roku 1971 a hlavně pak nová ústava z roku 1974 daly autonomním provinciím Kosovu a Vojvodině téměř status federálních republik, s řadou práv v oblasti ekonomiky (včetně smluv se zahraničními partnery), částečně i zahraničních vztahů. Každá republika i autonomní provincie mohly časem téměř podle chuti uzavírat různé obchodní smlouvy, nakupovat různé zboží i provozy, aniž by to musely schválit centrální úřady federace, které však nesly zodpovědnost za placení dluhů. Toto zcela „konfederativní“ uspořádání se časem prohlubovalo, vymykalo se z rukou,  a bylo jednou z příčin narůstajícího státního dluhu, do té doby udržovaného v přijatelných mezích. Neúprosný chod dějin ukázal, že tolik vychvalovaná, „svobodomyslná“ ústava z roku 1974 přinesla Jugoslávii (SFRJ) poměrně brzy zkázu, rozpad federace, vše za pomoci nepřátelského zahraničí, kterému na počátku „vévodilo“ Německo i Rakousko (likvidující výsledky smluv z dávné Versailles, následky porážky z II. světové války, ve které Jugoslávie, převážně Srbsko, sehrály tak důležitou úlohu), včetně Itálie a Maďarska. Každá republika, každá provincie, postupovaly pak podle svých, nejednou možno říci egoistických zájmů.

Podle některých informací (např. Hlas kanadských Srbů – Voice of Canadian Serbs ze dne 26.ledna 2006) byl Tito proti této ústavě z roku 1974, i když ho Kardelj přemlouval, aby se jí nebál. Nechal ji proto podepsat chorvatským komunistickým předákem Mikou Špiljkem. Sám to neudělal.  Je to pravda nebo apokryf? Pochází to údajně ze stenografického záznamu Titova projevu ze dne 21. prosince 1979 pro nejvyšší vojenské kádry v Karadjordjevu ve Vojvodině, který se vztahoval hlavně na dění na Kosovu. A bylo to nedlouho před Titovou smrtí v r. 1980. Tito tam dále uvedl, že většina Albánců během války (1941-45) plně s okupanty (nejdříve Italy, pak Němci) spolupracovala, přes všechny výzvy, aby tuto spolupráci ukončili. „To, co se dnes děje na Kosovu (tj. v roce 1979) , není pouze protijugoslávská činnost, je to protistátní aktivita, proti které by se mělo energicky vystoupit“, řekl prý tehdy Tito. Mluvil o albánských předácích Mahmudovi Bakalim, Fadiljovi Hodžovi a Sinanu Hasani, kteří jsou za tím. Bál se ohnivé nacionalistické bouře na Kosovu…

Obě autonomní provincie, Kosovo i Vojvodina, se staly plnoprávními federálními jednotkami, ovšem ne ještě republikami. Zde je nutno ukázat na rozdílné pojmy národ a národnost. Republiky byly správní jednotky „patřící“ státotvornému, konstitutivnímu, stát tvořícímu, národu. V Chorvatské republice byly dva státotvorné národy, Chorvati a Srbové, než tzv. „vánoční ústava“ (22. prosince 1990) vyhlásila Chorvatsko „za národní stát Chorvatů“ a tím zbavila Srby, žijící na území Chorvatska, jejich statutu konstitutivního národa a udělala z nich národnostní menšinu, se ztrátou řady práv. V Chorvatsku žilo v roce 1981 75,1% Chorvatů, 11,5% Srbů a 8,2% „Jihoslovanů“ (v Chorvatsku to byli většinou Srbové). V Bosně a Hercegovině, BaH (do protiústavní secese v dubnu 1992) byly dokonce tři konstitutivní národy, Chorvati, Muslimové a Srbové. Srbové z toho představovali (1981) 32%, Muslimové 39,5%, Chorvati 18,4% a „Jihoslované“ 7,9% populace. Jako Jihoslované se většinou hlásili Srbové, a asi 1/3 „Jihoslovanů“ tvořili Muslimové. V ústavě BaH byla klauzule, že ústavní změny mohou být provedeny, pokud s nimi budou souhlasit tři konstitutivní složky. Proto také ta neústavnost secese BaH, protože byla zcela opomíjena srbská konstitutivní složka.

A při tom republiky měly podle ústavy, ovšem podle určitých předepsaných postupů, právo na secesi. Zatím co národnosti představují národ, který má j i n d e svůj stát a jehož část žije v hranicích federativního státu jako národnost (např. kosovští Albánci žijí v Jugoslávii, a při tom Albánci mají svůj stát; Maďaři mají svůj stát a několik set tisíc jich žije ve Vojvodině; Rumuni mají svůj stát, ale jako národnost také žijí ve Vojvodině). Toto rozdělení na národy a národnosti bylo podle usnesení Titova komunisty vedeného hnutí národního osvobození z roku 1943 v bosenském městě Jajce, podle doktríny z  SSSR. Trochu zmatku vnáší skutečnost, že srbské slovo „narod“ znamená vlastně „lid“, ale může mít stejný význam jako české slovo „národ“. V českém smyslu „národ“ se srbsky může říci i „nacija“. V chorvatštině, někdy i v srbštině, se slovo „lid“ překládá slovem „puk“ a „lidový“ se řekne podle toho „pučki“, ale i „narodni“.

Možno říci, že Srbové časem v celku nelibě nesli „rozdělení“ Srbska na Srbsko samotné a na dvě v něm existující oblasti, později provincie, Kosovo a Vojvodinu. Kosovo a Metochie byly po právu nazývány „svatou srbskou zemí“, vzhledem k historickým událostem mnoha staletí, od raného středověku, pro koncentraci pravoslavných klášterů, chrámů i skromných kostelů, vystavených během XIII, XIV, atd. století, pro četné historické památky, vzhledem k slovanským toponymům (místním názvům), a protože tato oblast byla jádrem srbského státu, do jeho zániku pod údery osmanské agrese do Evropy v XV.století. A jak napsal v  T.G.Masaryk, kterého znova citujeme („Slovanské problémy“, Praha, 1928): -„Albánci oloupili Srby, odebrali jim jejich půdu: takovým způsobem bylo Staré Srbsko albanizováno…“Zatím co Kosovo mělo již dříve uvedené rozdělení podle obyvatelstva, ve Vojvodině žilo (1981) 54,4% Srbů, 18,9% Maďarů, 2,1% Černohorců, 8,2% „Jihoslovanů“ (hlavně se i zde tak deklarovali Srbové), 3,4% Slováků. Vzhledem k vystěhování určité části Maďarů do Maďarska během událostí v devadesátých létech, kleslo procento Maďarů ve Vojvodině o několik málo procent.. Albánců bylo zatím ve Vojvodině jen kolem 0,2%. Srbové, zřejmě právem, vyčítali Chorvatovi Josipu Brozovi-Titovi v této souvislosti protisrbské postoje. Důležitou roli v tom sehrály problémy kolem Kosova. Titův režim, a pevná Titova ruka, bohužel ne vždy spravedlivá, byly cítit všude.

Titovi bylo vyčítáno, že svými postupy zajistil stále se zvyšující přítomnost Albánců na Kosovu, v jeho správě, v trvající etnické čistce, které nezabránil, této provincie od Srbů a Černohorců. Po odstranění Rankoviće, výrazně se zvýšil tlak albánských politiků na  federální vládu. V únoru 1967 „přeskočila“ albánská delegace Provinčního výboru Svazu komunistů Kosova svou „mateřskou“ republikovou vládu v Bělehradě a vedla o svých požadavcích  rozhovory se samotným Josipem Brozem-Titem a Eduardem Kardeljem, aby se upravily vztahy autonomní provincie Kosovo dané ústavou z roku 1963, a aby autonomní provincie Kosovo dostala ústavně-právní postavení republiky, aby se stala (spolu s autonomní provincií Vojvodina) „konstitutivním elementem federace“ a tím se do jisté míry osamostatnila ve svém vztahu se Srbskou republikou, kam podle ústavy patří. Albánští představitelé žádali, aby „i národnosti“ (viz dříve) měly právo na sebeurčení, protože jejich nynější autonomie je okleštěná, hybridní. Požadovali, aby pravomoci federální republiky (tj.Srbska) odpovídaly pouze za společné zájmy, zatím co by parlament provincie zajišťoval všechny její specifické potřeby: vzdělávání, kulturu, soudnictví, použití jazyků, daně a příjmy, použití zákonů, atd.

Proti této, ve své zásadě protisrbské politice, se na zasedání Ústředního výboru komunistické strany v roce 1968 ostře postavil známý srbský spisovatel a významný člen komunistické strany Srbska, Dobrica Ćosić (u nás vyšel kromě jiného i jeho poutavý román „Čas smrti“, z doby I. světové války). Pro tuto kritiku byl ještě téhož roku vyloučen z Ústředního výboru. Jinak byl Dobrica Ćosić během kratší doby (1992-93) i prezidentem Srbska. V roce 2004 vyšla Ćosićova kniha „KOSOVO“, ve které registruje z první ruky řadu základních událostí od roku 1968, kdy vystoupil, jak uvedeno, na Ústředním výboru. Na obalu knihy je citováno několik jeho myšlenek, ovlivněných událostmi na Kosovu i velmi protisrbským vystupováním Západu během rozbití prosperujícího státu Jugoslávie.

„Táži se: zda-li  Amerika a Evropa, zaslepené svými krátkodobými zájmy, skutečně mají v úmyslu definitivně historicky porazit srbský národ, aby ho natolik zmrzačily a frustrovaly, aby ztratil svou identitu, obrovské kulturní dědictví, étos, důstojnost? Proč? Protože se stále ještě nechová jako vazal…“

„Pokud Turci na Kosovu v roce 1389 vyhráli bitvu na bojišti, Srbové ji vyhráli duchovně. I Turci i Srbové tu bitvu během doby ale prohráli. Odpovědnost za budoucnost ukládá dnes Srbům i Albáncům, aby staletí trvající bitvu o Kosovo nerozhodovali na bojišti, ale za zeleným stolem: dohodou, uznáváním práv jedněch i druhých, a aby pomstu vyměnili za spolupráci. To je jediná možnost, aby i Albánci i Srbové zůstali jako vítězové na Kosovu…“

Rozprava o nutnosti změn ústavy začala být prioritou albánských politiků na Kosovu. Jejich předák Fadilj Hodža požadoval (Provinční výbor ústředního výboru svazu komunistů Srbska pro Kosovo a Metochii, 23.dubna 1968), aby se provincie stala „kategorií federace“, vystoupil proti použití „Metochie“ v názvu provincie, navrhoval, aby prapor státu Albánie byl používán jako oficiální prapor  provincie. V té době už všude bylo slyšet heslo „Kosovo-republika“. A proti všem těmto akcím, včetně slibům samotného Tita, tvrdě zasáhl již uvedený projev Dobrici Ćosiće (29.května 1968).

Redakce: J. Skalský                                                           Připravil: dr. O. Tuleškov

Vydalo Křesťanskosociální hnutí ve spolupráci s OR KČP v Praze 10 jako svou 176. publikaci určenou pro vnitřní potřebu vlasteneckých organizací. Praha, květen 2006.

Webová stránka: Křesťanskosociální listy wz.cz

 E-mail: Vydavatel@ seznam.cz