Jak nám, ČR, pomáhá tzv sudetoněmecký landsmanšaft?

Podívejte se na stanovy „sudetoněmeckého landsmanšaftu“ a jeho program. Pak si sami můžete odpovědět na otázku, jak nám sudeti, naši spojenci, jak tvrdí pan B. Sobotka, pomáhají.

 

Platné Stanovy sudetoněmeckého landsmanšaftu

§3 stanov Sudetoněmeckého landsmanšaftu zní takto:

"a) zachovat přes tři miliony sudetských Němců, kteří byli po druhé světové válce vyhnáni ze své vlasti v Čechách, na Moravě a v sudetském Slezsku, a rozptýleni po celém světě, a jejich potomky, jako politické, kulturní a sociální společenství, a hájit jejich záležitosti ve vlasti jakož i na územích, kde nyní žijí;'

b) spolupůsobit za spravedlivé národní a státní uspořádání, ve kterém budou celosvětově zažehnána vyhánění, vraždy národa nebo ,etnické čistky' a diskriminace, a kde bude zaručeno zejména právo na vlast, práva národních skupin a právo na sebeurčení pro všechny národy resp. národní skupiny;

c) prosazovat právní nárok na vlast, její znovuzískání a s tím spojené právo národní skupiny na sebeurčení;

d) hájit právo na navrácení resp. plnohodnotnou náhradu nebo odškodnění za zkonfiskovaný majetek sudetských Němců;

e) pečovat o krajany hospodářsky a sociálně;

f) pečovat o kulturní a myšlenkové dědictví vlasti jako součást německé a evropské kultury, toto podporovat a dále rozvíjet;

g) přispívat k porozumění mezi národy v Evropě na základě pravdy a práva, zejména k nastolení partnerských vztahů mezi Němci a Čechy".

( Text podle nám dostupných materiálů)

 

Z platného Programu 20 bodů SL

 

Bod 15. Přihlašujeme se taktéž k přirozenoprávnímu nároku každého člověka na nerušené usazení ve svém právoplatném bydlišti, jakož i k právu národů a etnických, rasových a náboženských skupin na nerušené usazení ve svých zděděných osídlených oblastech (právo na vlast). V našem případě tím rozumíme právo sudetoněmecké skupiny na návrat do své vlasti a na nerušený život právě zde v souladu s právem sebeurčení. Poměry v Evropě - též mezi Spolkovou republikou Německo a Československem - mohou být považovány za normalizované teprve tehdy, až bude toto právo uskutečněno.

 

Bod 16. Hlásíme se k právu sebeurčení jako právu národů a národních skupin určovat si svobodně svůj politický, hospodářský, sociální a kulturní status. O osudu sudetských Němců a jejich území může být totiž rozhodováno jen s jejich výslovným souhlasem.

 

Kdo ještě může tvrdit, že sudeti jsou našimi spojenci? Samozřejmě mezi nimi jsou jednotlivci i menší skupinky, které, pokud se s uvedenými požadavky neztotožňují, ale naopak se proti nim staví, můžeme považovat za nám blízké. Jsou to, pokud ještě žijí, výrazní němečtí antifašisté, především sociální demokraté a komunisté.

 

Zájmy ostatních sudetomanů jsou v hrubém rozporu s našimi státními i národními interesy.. My zastáváme samozřejmě ty naše. Pro ilustraci se podívejme na bod 16. uvedeného programu. Buď jsou tzv. Sudety územím landsmanů nebo českým. My říkáme, že nikdy landsmanům nepatřilo, že pohraničí bylo vždy nedílnou územní částí našeho státu. Samozřejmě kromě období, kdy nacistické Německo naše pohraničí přičlenilo ke své říši. U některých „českých“  politiků je tomu z části nebo více jinak. Stávají se tak spojenci landsmanů, nikoliv však landsmani našimi.

J. Skalský