Prof. PhDr. Jiří Frajdl, CSc.

Italský fašismus vzorem v ČSR?

Teoretická poznámka úvodem

Po státním převratu v roce 1989 a s ním spojené restauraci kapitalismu v Česko-slovensku se vytvořilo účelové propagandistické tvrzení o totožnosti sovětského sys-tému se systémem fašistickým, případně nacistickým. Ještě ve vulgárnější podobě se v pravicově a konzervativně orientovaných kruzích tvrdilo, že nacismus a komu-nismus je jedno a totéž. Marxisté ovšem upozorňovali, že podle jejich politologických zásad v žádné zemi ještě komunismus nenastal, tedy podobné tvrzení nemůže být v souladu s objektivní situací. Socialismus byl chápán jako předstupeň ke komunis-mu. Chceme-li seriózně uvažovat o této problematice, bylo by vhodné nejprve defi-novat jeden i druhý politicko-mocenský systém.

Odborníci tvrdí, že na světě je více jak 2 500 publikací věnovaných fašismu a na-cismu, počet studií a článků bude tedy ještě větší. Ve všech knihách a článcích jsou uvedeny nejrůznější definice, často pocházející i od Jiřího Dimitrova. K ulehčení si-tuace je vhodné si nejprve uvědomit, proč fašismus vůbec vznikl.

1.      Fašismus byl nejprve teorií a později i praxí k záchraně kapitalistického systému.

2.      Z historie lze vypozorovat, že v každém kapitalistickém státě je vládnoucí vrstva (třída, garnitura), ale výkon moci nemusí být v rukou celé privilegované vrstvy, část se věnuje i nepolitickým aktivitám. Ty jsou spokojené, pokud je situace sta-bilizovaná a není ohrožena žádnými vážnými vnitřními a vnějšímu událostmi. V tom případě se pokračuje v metodách dosavadního vládnutí, obvyklých v da-ném státě, posvěcených tradicí, pragmatickou úspěšností s přihlédnutím ke stra-tegickému postavení státu, jeho síle, sousedům a soupeřům apod.

3.      V okamžiku, kdy je privilegovaná vrstva ohrožena, její režim přestává být stabilní, hledá se jiná politicko-mocenská silová garnitura, u které jsou taktické a strategic-ké předpoklady, že udrží, případně zlepší privilegovanost vládnoucí třídy. Někdy stačí, že výkonná státní administrativa zvolila špatný, neefektivní přístup k řešeni nazrálých problémů, volila k cílům kapitalismu neadekvátní postup a tím ohrozila dominantní postavení kapitalistů. Přehnaná korupce, mafiánský způsob podniká-ní a jednání, nezvladatelná kriminalita i sepětí podsvětí s politickými orgány. Dnes není ani možné vyjmenovat všechny krizové situace, ohrožující stabilitu do-savadního režimu.

4.      K fašismu se sahá v okamžiku, kdy se směrodatná vládnoucí část privilegované třídy obává, že demokratický parlamentní systém a vliv veřejného mínění dává možnost k realizaci nároků a zájmů nevládnoucí vrstvy společnosti. Proto nedů-věra k důsledné demokracii.

5.      V době velké hospodářské krize se hledá recept na řešení situace a fašismus s takovým receptem přichází. Adolf Hitler v přípravě války našel návod, jak nej-prve snižovat a později i řešit nezaměstnanost.

6.      Tajemná ruka trhu, liberalistické pojetí hospodářských otázek, svobodná konku-rence a také mezinárodní situace vyvolají čas od času krizovou situaci. I válka je krizovým jevem. V době krize vlády fašistické i nefašistické sahají v menší či větší míře k plánování, ke státním zásahům do ekonomické oblasti. Fašistické řízené hospodářství je intervencí do tržních vztahů. Dosavadní vlastnické vztahy mohou být ponechány v dosaženém vývojovém stavu, ale musí se podřídit fašistické či nacistické regulaci. Také státy nefašistické sáhnou ke státní regulaci různého stupně, jinak by neměly šanci válku vyhrát.

7.      Fašistické (nacistické) řízení hospodářství nemusí vždy sahat k úplnému ovládá-ní ekonomických pák a nástrojů, někdy stačí jen regulace pracovních sil, surovin, investic, objednávek, případně odstranění nežádoucí konkurence, což se vysvětlí rasově (majetek Židů) či nepřátelským postojem ve válce apod.

 

Zrod

Málo známou skutečností je vysoký zájem Benita Mussoliniho o levicové doktríny re-formního i revolučního charakteru. Již na počátku své politické dráhy vycítil, že bude brán vážně jen tehdy, když navrhne praktická opatření k řešení tehdy aktuálních po-tíží a nedostatků. Jeho otec Alessandro byl jen obyčejný kovář s aktivními kontakty s širší veřejnosti. Byl také za nám neznámých okolností členem První internacionály a nechal na sebe působit myšlení Marxe a Engelse. Nebyl žádným vzorným žákem, měl sklony k anarchismu a proti tomuto směru oba klasikové vystupovali, ale to v mís-tě jeho působení nebylo vůbec známo a nic to neznamenalo. K uspokojení svého okolí byl volen za socialisty do místního zastupitelstva.

Benito Mussolini se mu narodil do tohoto prostředí 29. 7. 1883. Jen trochu chápal svět a již slyšel rozhovory o socialismu, o státu, královské rodině a dokonce slyšel čtené pasáže Marxova Kapitálu, kterým sotva rozuměl. Když dospěl, viděl, že exis-tuje kniha a autor, o kterého se může opřít a získávat autoritu přátel jeho nahodilými citacemi. Působila na něho skutečnost, že to, co zjistil v teoretické oblasti, existuje také v praxi – byly to neduhy kapitalismu, tržního hospodářství. Právě zde je možno najít první styčný bod fašismu a marxistického učení, dokonce dříve, než byla fašis-tická strana vytvořena. Kdo se chtěl v politice uplatnit, musel najít recept na nedo-statky soudobé společnosti a bylo jedno, zda budou pravicové či levicové orientace.

V osmnácti letech zastával místo učitele v obci, kde byl zřetelný vliv socialistů. Být učitelem znamenalo mít autoritu a rozhodovat, to se mladému Mussolinimu líbilo. Vážnost své osoby vyvolával teoretickými znalostmi, spíše útržky znalostí, ale to bo-hatě stačilo k efektivnímu výkonu angažovaného tajemníka místní socialistické družiny. Když však přišel povolávací rozkaz k nástupu vojny, zmizel ve Švýcarsku. Poslouchat rozkazy a podřizovat se cizímu rozhodování, to již nepatřilo k jeho po-vaze. Hle, jak se rodí budoucí militarista. Ve Švýcarsku vystupoval na antikatolických akcích, prokazoval schopnosti davového řečníka s divadelními gesty, což působilo až komicky. Úspěch sklízel jen tehdy, kdy se dotkl ožehavé problematiky neprivilego-vaných vrstev a k těm ve Švýcarsku patřili italští exulanti, dělníci a dosti početní zbě-hové. Poznal také něco málo z Lenina a Kautského.

V roce 1905, ve dvaadvaceti letech, využil královské amnestie a vrátil se do Itálie, kde si přece jen musel vojenskou povinnost odsloužit. To se v něm již křísila myš-lenka, že armáda je také politický nástroj vládnoucí elity a bylo by dobře poznat její moc, sílu a mechanismus. Po vojně měl dost času, aby se seznámil s tehdejší poli-tologickou literaturou snad všech tehdy existujících směrů. Zde se rodí pozdější ek-lekticismus fašistického učení. I Mussolini bral hesla ze všech stran, hlavně, když při-tahovaly pozornost davu. Záhy rozpoznal, že se tak stává jen tehdy, když se dotýkají krizových jevu italské společnosti. Kritické výhrady zásadního významu nacházel u marxistů, taktické triky opisoval z konzervativních kruhů. Opět lze najít příbuznost mezi pravicí a levicí. Pravice věnovala pozornost nedostatkům, aby vylepšila a uzdra-vila kapitalistické poměry, levice, aby je změnila. Za několik málo let se to promítne do otázky, zda marxisté a fašisté jsou jedno a totéž. Nejsou, jen povrchní pohled to-mu napovídal.

Dalším ovlivňujícím faktorem působícím na Mussoliniho byl nacionalismus. V ro-ce 1909 přijal Mussolini nabídku od socialisty, aby působil jako agitátor, vydavatel tisku a placený organizátor v oblasti Trentina, tehdy pod správou habsburské monar-chie. Italové Rakušany nesnášeli, nelze se divit, že v první světové válce se budou orientovat proti vídeňské vládě, i když formálně v té době byla Itálie s Rakousko-Uherskem ve spojeneckém svazku. Benito Mussolini pochopil, že další hnací silou v politickém hnutí je nacionalismus, a také ho využíval. Tím okamžikem nabral již směr k pravicové orientaci, marxisté naopak se hlásili k internacionalismu. A v tom byl a je podstatný rozdíl mezi nimi a fašisty. Nejsou to tedy totožná učení.

Benito Mussolini jako zběh dával tímto skutkem najevo negativní poměr ke státu, návratem do kasáren a svými projevy nacionalistického charakteru zjistil, že mu při-bývá stoupenců, sice nespokojených, ale pravicově a konzervativně orientovaných. Pocítil také, že pro jeho kariéru na politické scéně je lepší, když ho státní instituce podporují. Pozorné bdělosti italské policie si již zažil dost. Kupodivu si nekladl otázky jaký stát, s jakým charakterem ho podporuje. A právě takovou otázku si v carském Rusku kladl každý bolševik. Cílem bylo vyvrátit carský, zčásti stále ještě feudální stát. Mussolini netoužil vyvrátit italské království, snil o tom, že zde uchvátí moc a bude hrát dominantní úlohu. Věřil pevně, že najde perspektivní řešení k nedostatkům, které důvěrně znal. Byla to nezaměstnanost a malá životní úroveň především neprivilego-vaných vrstev.

Bolševici v Rusku správně a předvídavě vytušili, že první světová válka vyvolá kri-zovou situaci, z té vyrostou podmínky pro revoluci, která smete cara a s ním i vlád-noucí vrstvu toužící po válkách a imperialistických výbojích. Lidé se přece nemusí nechat hnát do válečných jatek pro naplnění egoistických cílů vládnoucích vrstev.

Benito Mussolini několik dní váhal, zvažoval, zda Itálie má být na straně smluvní-ho spojence Rakousko-Uherska, či jí bude kynout větší zisk na straně Francie a Vel-ké Británie. Jeho proválečný postoj vyvolal konflikt v redakci Avanti. Odešel a založil si vlastní tiskový orgán – Il Popolo D'Italia. Následoval rozchod se socialisty. Vzniklo podezření, dodnes spolehlivě nevyvrácené, že finanční prostředky uhradila francouz-ská zpravodajská agentura. Francie měla přece zájem, aby Itálie bojovala po jejím boku a slibovala za to také významné územní zisky. Mussolini věděl, že úspěšný projev musí mít vždy nějakého nepřítele, na kterého se útočí, jinak jeho řeč nebude doprovázena potleskem. Prohlašoval, že pouze reakční síly jsou proti válce s Rakou-skem a neutralitu v Itálii podporují jen peníze z Německa. A kdo se nechá podplatit, je zrádcem národa.

Internacionalismus neměl pro Mussoliniho valnou cenu, viděl na vlastní oči jak se rozkládá pod náporem německého, rakouského, francouzského, anglického a ruské-ho nacionalismu. Sám byl přece také součástí tohoto vývoje. Vštípil si do paměti, že nacionalismus, především na frontě, překrývá třídní příslušnost a dokáže pod pra-pory a hesla vlády podřídit neprivilegovaná vrstvy. Bolševici v Rusku v téže době poukazují na lživost vládních proklamací. Není zde tedy totožnost Mussoliniho a bol-ševiků. Mussolini svolával masové demonstrace pro účast ve válce, bolševici činili pravý opak.

V roce 1915 vstoupila Itálie do války a Mussolini odešel na frontu. Nevím, zda jsou pravdivá všechna tvrzení o jeho statečnosti a vyznamenáních, ale fašistická propaganda je později náležitě využívala a zveličovala, tak jako v Německu u Adolfa Hitlera. I to patřilo k úspěšné agitaci fašismu a nacismu. Ještě během války si nově definoval předmět svých útoků. Byl to papež, protože chce mír i bez vítězných plodů, jsou to socialisté, kteří se utápějí ve vlnách internacionalismu, prokazatelně ne-úspěšného ve válečné vřavě a hystericky nadával bolševikům, že v roce 1917 vyvedli Rusko z imperialistické války. Záhy však dokonce k vlastnímu údivu, musel předmět svých útočných výpadů změnit.

Když Velká Británie a Francie lákaly Itálii do války, nešetřily sliby a v tehdy tajné londýnské dohodě 26. 4. 1915 přiřkly Italům část jižního Rakouska, Trentino, jižní Tyroly, přístup až na Brener, přístav Terst s okolím, celou Istrii, Dalmácii, Vloru s ost-rovem Saseno a u tureckých břehů souostroví Dodekaneské aj. Na válce proti Ra-kousko-Uhersku se podílelo také Srbsko a koncem války jeho oddíly sice relativně malé, ale vysoce bojovné byly v Dalmácii dříve než jednotky italského krále. Navíc se Chorvatsko stalo součástí Jugoslávie, nového nástupnického státu a italský vliv se tu již nemohl plně uplatnit. Itálie nedostala to, co chtěla, snad jen za cenu války s jugoslávskou armádou, ale o tom v roce 1918 již ani největší nacionální štváči ne-chtěli slyšet, ale zklamání to bylo veliké. Mussolini okamžitě zaútočil na mocenské uskupení ve vládě, že je neschopné, že italská krev tekla zbytečně, že Itálie je jedi-ným poraženým státem mezi státy vítěznými, že je nutno odstranit vládu neschop-ných. Myšlenka o neschopnosti právě u moci se držící elity bude vyhovovat generálu ze Sibiře a Radola Gajda bude ochotně na svých schůzích prát špinavé prádlo vlád-noucí garnitury, aby se dostal k moci. Ideologický kontakt s italským fašismem byl navázán, dokonce i dříve než se fašistické hnutí deklarovalo jako politická strana.

Žádná ideologie nemá valnou cenu, když nemá svého sociálního nositele. A ten zde také byl, stačilo ho jen organizačně podchytit. Itálie do války vyslala masovou ar-mádu, potřebovala mnoho důstojníků a poddůstojníků z povolání, v době války s vy-sokou společenskou autoritou, ale v době míru z velké části těžko použitelnou v trž-ním prostředí. Mnozí mimo vojenské řemeslo neuměli nic jiného. Byli zklamaní a ochotní naslouchat hlasům o tom, jak byli zrazeni, jak jejich vítězství bylo promar-něno a proto je třeba změnit korupční a neschopnou vládu. Také Radola Gajda ko-lem sebe soustřeďoval část sociálně a politicky neuspokojených legionářů z Ruska, když zjistili, že nebudou vládnout v československém státě. Generál Gajda se podílel na intervenci proti sovětskému státu a také Itálie vyslala své vojáky proti rodícímu se a tedy bezbrannému státu na východě. Další styčný bod mezi Gajdou a italským fa-šismem.

Mussolini se ve svém předmilitaristickém období přesvědčil, jak přitažlivá a doslo-va lákavá jsou pro neprivilegované vrstvy Italů hesla socialistů. Adolf Hitler sílu so-cialistických myšlenek poznal, když jako agent policie a později i německé armády chodil na schůze a manifestace sociálně demokratické strany a Radola Gajda po-chopil mobilizační hodnotu rudých myšlenek na sibiřském bojišti. Z Mussoliniho, Hit-lera a Gajdy se nestali socialisté, ale dovední manipulátoři davů se sociálně dema-gogickými frázemi.

Benito Mussolini byl dovedný demagog, ale jedna věc mu dělala starosti, věděl, že označení někoho za zrádce je schopno přivolat pád politické hvězdy, obával se proto i zcela oprávněně, že si někdo vzpomene na jeho proletářskou angažovanost před rokem 1914 a vyčte mu novou orientaci, zcela jistě již protisocialistickou. Prob-lém vyřešil na italské poměry geniálně, prohlásil celou Itálii za chudou, za proletář-skou. Doplnilo se tím heslo, že Itálie je poražená mezi vítězi a je dokonce vykořisťo-vána mocnými imperialistickými státy. Spojené státy využívají italské chudoby a be-rou jí pracovní síly v rámci emigrace, Francie a Velká Británie Itálii nepřejí koloniální výboje apod. Potvrdila se tím skutečnost, že po fašismu sahá kapitalistický stát, když touží po novém dělení světa, když za cenu války může rozšířit sféru svého vlivu a moci. Radola Gajda u nás mohl jen verbálně naznačovat podobné touhy a to v ter-minologii „říše“, případně i bájením o velkém všeslovanském impériu.

Mussolinimu nedalo příliš práce, aby válečné veterány přesvědčil, že právě oni mají být vládnoucí vrstvou, neboť oni bojovali a dosud vládnoucí byrokrati jejich vítěz-ství promarnili. Proto také černé košile italských elitních jednotek se staly symbolem fašistických organizací (svazků). Také Radola Gajda a snil o vojenské diktatuře a ni-jak se tím nelišil od polského Pilsudského. Nepořádek ve státě se přece dá řešit vojenskou diktaturou, rozkazem, kázní. Nenápadně se změnil v té době i podtitul Il Popolo, byl to nyní list bojovníků a výrobců. To sjednocovalo nacionalisty a každý děl-ík i podnikatel se mohl přece považovat za výrobce. Mussolini byl přesvědčen, že tímto trikem třídní boj zmizel.

Později našel ještě působivější organizační formu, korporace. Korporace, povin-né sdružení chápané jako subjekt práva a povinností, jako organizační opatření k udržování sociálního smíru i na účet neprivilegovaných členů, se zaměřením proti odborům, politickému a hospodářskému boji pracujících vrstev. Korporace vyvoláva-ly iluze o nekapitalistickém charakteru moci v Itálii, předstíraly návaznost na staré, v podstatě feudální tradice dovedných řemesel a cechů. Korporace měly masový charakter, například v korporaci zemědělců byl majitel velkostatku, stejné jako jeho čeledín. Zástupci korporací měli nahradit poslance v parlamentu. Ve fašistických režimech se korporacemi vyvolávala iluze o spolupráci tříd a společenských vrstev a o stabilní harmonii zájmů. Korporacemi se nechávala ovlivňovat řada českých a slovenských pravicově orientovaných stran, narazily však na odpor odborů a levi-cových stran. Pokud někdo uvažuje o totožnosti fašismu a bolševismu, rozhodně zjistí, že bolševici sociální smír a harmonii nehlásali.

Ve volbách v roce 1921 Mussolini vstupuje do volné soutěže politických subjektů s Nacionálně fašistickou stranou a získává 35 mandátů – poměrně málo na teatrální vystupování. V roce 1921 se vykrystalizoval fašistický program, který byl samotnými tvůrci charakterizován jako asocialistický. To komunisté nikdy neučinili. Také Adolf Hitler bude zuřivě popírat shodnost jeho hnutí se sovětským systémem.

Když v Itálii rostla rapidně vlna stávek, dal Mussolini vládě ultimátum – zastavte stávky a zaveďte pořádek, jinak to udělají sami fašisté. Jasně se tím dal do služeb kapitalismu. Sám sehrál úlohu podvodníka. Na jedné straně vyžaduje zákroky, na druhé straně se jeho černé košile podílejí na uličních nepokojích. Do jisté míry podvodem byl také Mussoliniho „pochod na Řím“. Jen místní římské organizace po-chodovaly ulicemi hlavního města, větší část demonstrantů přijela vlaky a množstvím autobusů a radikální demonstrace se konaly až od okamžiku, kdy král pověřil Musso-liniho vedením vlády. Byly to spíš orgie oslav. Král viděl v bouřlivé situaci Musso-liniho a jeho stranu jako perspektivní nástroj k řešení otázek, s kterými si dynastie nevěděla rady. Mussolini byl nový bubeník, dav za ním půjde. Když se jako nástroj neosvědčil a prohrál válku, byl v roce 1943 králem odstraněn. Opět je nutno připo-menout odlišnost, komunisté nikde nepřevzali moc, aby zachránili krále nebo kapita-listický režim.

Rozhodnutí krále pověřit Mussoliniho funkci ministerského předsedy bylo na ně-jaký čas pozdrženo, aby se ověřila reakce veřejnosti. Mussolini předváděl, jak své rváče zcivilizoval a politikové občanských stran mu šli na ruku, neboť měli dojem, že fašisté zabránili právě levicové revoluci. Fašisté využili růst své popularity, žádali stále víc a parlament ve své debilitě odhlasoval Mussolinimu výjimečné pravomoci. S použitím teroru i demagogie v dalších volbách v roce 1924 již Mussolini slavil ús-pěch. Teror uplatňovaný ve vnitřních domácích poměrech je vysvětlitelný vnějším nebezpečím, cizími intervencemi, zahraničnímu pokusy svrhnout právě instalovanou vládu. To reálně zažil sovětský režim hned po svém zrodu. Italský fašismus nebyl ni-kdy ohrožován vnějšími silami, naopak, byl vítaným vzorem pro mnoho států. Západo-evropská politika takzvaného usmiřování byla ve skutečnosti jen civilizovanější for-mou pro faktickou podporu fašismu. Dokonce i kriticky laděný Winston Churchill a humanisticky orientovaný Mahátma Gándhí nalezli pro italský fašismus několik pozi-tivních postřehů – fašismus se jim jevil jako pečovatelský stát. Prognostičtí polito-logové se sebevědomým úsměvem přišli s poznatkem, že jedině Itálie se včas vhod-nou vládní formou připravila na velkou hospodářskou katastrofu (1930–1934), kdy milióny nezaměstnaných ohrozily kapitalismus.

Také územní expanze nebyla Itálii cizí. Proti slabému Řecku byla vyslána silná námořní flotila, bombardovala ostrov Korfu a také ho okupovala a světové veřejnosti vůbec nevadila smrt sirotků v bombardované nemocnici. Řecko muselo přistoupit na italské požadavky, dokonce i na reparace. Svět společně sdílených hodnot neprotes-toval, to byla již podpora fašismu, ne jeho usmiřování. A opět je tu zásadní rozdíl, nefašistické státy efektivně neprotestovaly a italský imperialismus jen povzbuzovaly. Ukáže to případ Etiopie v letech 1935–1936. Přepadení ostrova Korfu bylo v srpnu 1923. Velká Británie a Francie mohly uzavřít Středozemní moře (Gibraltar a Suez) a italská agrese by se nekonala. Osud Korfu nemobilizoval demokratický svět.

Nelze zamlčet ani skutečnost, že fašistický teoretik Ugo Spirito měl nějaký čas povoleno uvažovat o společných rysech fašismu a sovětského státního systému. Z jeho úvah vycházejí dodnes nepoučení publicisté, hlásající teorii totožnosti. Když budeme analyzovat všechny státy na světě od počátku jejich vzniku až po dnešek, zjistíme velmi mnoho společných rysu a vývojových tendenci. Při nejmenším zjis-tíme, že ve všech státem byly zákony, vyjadřující především zájem vládnoucí vrstvy a ve všech státech byly a jsou tresty za nedodržování zákonů. Lze také zjistit k naší nelibosti, že většina lidstva žila ve státech s autoritativním režimem. Dnes polito-logové zjišťují a konstatují mnohé nedemokratické skutečnosti i v režimech, které mají demokratické ústavy a tváří se výsostně liberálně a svobodomyslně. Tak napří-klad deník Právo přinesl 31. 7. 2003 (s. 8) otřesnou informaci světové organizace UNICEF, že „tisíce dětí především z Afriky, východní Evropy a Asie jsou převáženy do Británie, aby tam vykonávaly otrockou a vysilující práci. Někdy jsou děvčátka nu-cena k prostituci“. A to se děje ve vyspělé britské demokracii. Co bylo demokra-tického na otrokářském systému v jižní části Spojených států amerických? A co bylo demokratického na vyhubení indiánských kmenů, kdy jim byla bez náhrady vzata ne-jen půda, ale i životy? Věnujme pozornost i dnešním modelům tzv. demokratických států. Mocenskou silou státu je armáda, policie a zpravodajská služba, ale ani jeden útvar nikdy nebyl a není řízen podle principu demokracie. Ekonomickou páteří je privátní majetek, neznám jeden jediný vlastnický subjekt, který by se řídil demokra-tickými principy. Pouze zjišťuji, že privátní podnikání nezvládá situaci, vyvolává ma-sovou nezaměstnanost, ale potom žádá, aby neprivátní, veřejný sektor se staral o negativní působení tržního hospodářství. A konečně, co je demokratického na par-lamentu, když poslanci musí většinou hlasovat podle přání vedení své strany? Je ně-co demokratického na nezaměstnanosti, přál si snad někdy lid nezaměstnanost? Vládne demokracie v bankách, monopolech, v obchodních řetězcích?

 

Italský fašismus modelem

Italský fašismus byl vzorem nejen jako politický a státní systém, ale i v jednotlivos-tech a tendencích. Itálie zřídila výcvikové základny pro bojovníky-teroristy chorvat-ského ustašovského hnutí a poskytla jeho vůdci Ante Paveličovi útočiště a podporu, když unikal před obviněním z vraždy jugoslávského krále. Ustašovci usilovali o vlast-ní fašistický stát, nezávislý na Jugoslávii a bez kontaktu se Srbskem, což vyhovovalo italské vládě. Ta by nastolila nad nejslabším státem patronát a zatáhla by ho do svých imperiálních plánů. Výhledově měla Itálie zájem o Dalmácii. Aspirace italského fašis-mu v Maďarsku a kontakty na sanační Polsko znamenaly sice posílení antisocialis-tických, antisovětských, antidemokratických tendencí, ale nebyly to nikdy zásady proti-kapitalistické. Protikapitalistické úlety se občas doporučovaly, zejména, když půso-bily populisticky na dav přívrženců. Britský svaz fašistů také do jisté míry kopíroval fašistickou Itálii v oblasti ideologické, ale byl během II. světové války rozpuštěn a Os-wald Mosley nehrál žádnou významnou úlohu. Jinak by tomu bylo, kdyby se Němci vylodili. V menší míře pronikl italský fašismus do Francie, kde se však rozplynul v ce-lé řadě drobných, ale rivalizujících skupinek.

Henry De Man v Belgii se nechal ovlivnit fašismem a v roce 1940 přivítal němec-kou okupaci své vlasti jako osvobození. K jeho vybavení patřil termín o kapitalistické plutokracii. Ve Španělsku navazoval fašismus na syndikalistické hnutí, vylepšil ho a vyústil do falangistického hnutí diktátora Josého Antonia Primo de Rivery. V Ma-ďarsku italský fašismus organicky navázal na bílý teror z roku 1919 a získal pro svůj program dva důstojníky. Jedním byl Gyula Gömbös, druhý Ferenc Szálasi. První se stal časem ministrem obrany a ministerským předsedou, druhý založil Šípové kříže. K moci se dostali až zásluhou Hitlera. Hlásal myšlenku na překonání systému sou-kromého kapitálu. Ten prý je zdrojem potíží. Také maďarští fašisté popírali nějakou, třeba i náhodnou souvislost s komunisty. Nacismus chápeme jako extrémní formu fašismu, nicméně je možno zaznamenat pozoruhodný výrok Adolfa Hitlera obsažený v knize Hermanna Rauschninga Hitler Speaks z roku 1939, kde praví: „Národní so-cialismus je tím, čím by mohl být marxismus, kdyby dokázal přervat svoje absurdní a umělé svazky s demokratickým řádem.“

Italský fašismus a německý nacismus, to nebyly nikdy socialistické směry, byly to však politické organizace, které v zájmu svého vlivu na italský a německý národ si demagogicky vypůjčily řadu požadavků ze socialistické argumentace. aniž by je kdy splnily. Již Hitler požadoval, aby do názvu nacistické strany byl vložen termín socia-listická a dělnická (NSDAP). Zakladatel strany Drexler zase žádal, aby v programu byl požadavek zrušení bezpracných příjmů. Stalo se tak někdy v Německu? K dalším požadavkům k dezorientaci lidu sloužila hesla o konfiskaci všech válečných zisků, znárodnění všech monopolů, o rozdělení zisků z velkoobchodů. Další sliby byly roz-sáhlá podpora ve stáří, znárodnění obchodních domů, konfiskace pády pro veřejné účely bez náhrady, zabránění všem spekulacím s půdou, zrušení úroků na pozem-kové půjčky, vyšší vzdělání pro každého pilného Němce, podpora dětí z chudých rodin na účet státu, zákaz dětské práce, povinné cvičení a aktivní sport. Pikantně pů-sobil zákaz prostituce od Benita Mussoliniho, vydržel jen několik měsíců. Duce sám byl příkladem pro četné milenecké aféry. Všechny demagogické úskoky popřel Adolf Hitler, když jménem NSDAP prohlásil před podnikatelskými kruhy, že jeho strana stoji na principu soukromého vlastnictví.

Fašismus v Itálii již v roce 1922 vzbudil pozornost v Československu u extrémních nacionalistů, odpůrců marxismu, protižidovsky orientovaných osob, antidemokratů a zastánců režimu silné ruky. K fašismu se ochotně přidávali i antikřesťané, také ti, kdo ve válce přišli o víru v Boha a potřebovali nějakou jinou náhradní orientaci.

 

Vliv italského fašismu v českých zemích

Pochopitelně měl český fašismus domácí kořeny, jinak by nemohl ani vzniknout. Současně vznik a reálné uchopení moci italským fašismem bylo iniciativním povzbu-zením. Vnitropolitickým impulsem byl bezesporu atentát anarchisty Šoupala na mini-stra financí Rašína 5. 1. 1923, který měl také slabost pro některé programové prvky fašismu. K masovému rozšíření napomohla jiná událost, výsledky voleb do parla-mentu roce 1925, kdy komunisté získali 934 000 hlasů (13,15 %) a stali se druhou nejsilnější stranou v Československu, silnější byla jen strana agrární, měla o 30 000 voličů více. Opětovně se potvrdilo, že fašistické strany jsou nástrojem v boji proti vli-vu revoluční levice.

Na Slovensku to byl především Vojtech Tuka, který uvítal příchod Mussoliniho k moci, také proto, že v něm viděl protiklad k bolševikům. Tehdy nikoho ani nena-padlo, se by fašismus a komunismus bylo jedno a totéž. První informace o fašistic-kých organizacích s velmi rozličným označením máme z roku 1922. Typickým rysem byla ideologická, taktická a strategická mlhavost, neujasněnost a je tedy pochopi-telné, že program italského fašismu byl nasáván plnými doušky. Poněkud více zpráv máme o hnutí Červenobílých, Národním hnutí a skupině československých fašistů. Hned nám tady vyrůstá další specifický rys českého fašismu, jeho nejednotnost i když strategickým cílem bylo formování jedné totalitní strany. Moravští fašisté se sdružovali kolem týdeníku Hanácká republika. Mezi programovými prvky byl požada-vek zlomit vliv socialismu (reformního i revolučního), vybudování silného nacionalis-tického státu a neujasněné dychtění po všeslovanském státě, což byl ideový prvek pocházející z řad bělogvardějských emigrantů a ti by rozhodně nevstoupili do organi-zace, která by byla totožná s bolševickou stranou. V národním hnutí se do popředí kladla vášnivá láska národní a pamatovalo se i na budoucí územní zisky. Česko-slovensko mělo získat Kladsko, Horní a Dolní Lužici a předtereziánské Slezsko. Jak, řečeno nebylo.

Když zmíněné územní požadavky zaznamenali němečtí nacisté, neměli důvěru v český fašismus. K posunu v ideologické výbavě přispěl sjezd fašistů v roce 1923 v Holešově, zde zesílil odpor k volnomyšlenkářům a marxistům. Byl opakován Musso-liniho výrok, že ve fašismu je lék na bolševismus. V roce 1924 na dalším srazu v Kolíně byl již deklarován požadavek zakázat KSČ. Stejnými úvahami byly naplněny také agrárníci. Je zajímavé, že i když by pro ně, držitelé silových ministerstev nebyl problém takový zákon navrhnout, nikdy tak v reálné podobě do roku 1938 neučinili. Proč? Zjistilo se běžným průzkumem veřejného mínění, že členové zakázané strany by pochopitelně nevolili stranu, která prosadila jejich zrušení a dali by hlasy, byť s ur-čitými rozpaky, sociálně demokratické straně. Součet hlasů z řad komunistů a sociál-ních demokratů by jim zajistil vládní většinu, to nemohla agrární strana potřebovat. Fašisté zákaz KSČ mysleli vášně, ale zase neměli dostatečný počet hlasů v parla-mentu. Ideologie českých fašistů byla směsí extremního nacionalismu a sociální demagogie, volání po silném státě a po jednotě národa vyvolávalo potřebu proti-německých, protimaďarských a protirakouských hesel. Nad očekávání byla přitažlivá každá schůze fašistů věnovaná korupci, sanaci bank a finančním podvodům. Poslu-chači takové akce vyhledávali, ale ke zklamání vůdců fašistických skupin se k fašis-tům nepřidávali. Přece jen v národě byly hlubší demokratické tradice.

V roce 1925 byl již navázán systematický kontakt s italským fašismem z důvodů ideologických, hlavně však z důvodů finančních. Z uznávaných státních autorit již v roce 1922 se o Mussolinim vyjádřil pozitivně dr. Alois Rašín. Nějakou dobu sympa-tie k myšlence jednoty národa, silnému státu, pevné státní autoritě vyjadřovali Josef Holeček, Alois Jirásek, F. X. Šalda, Martin Rázus, František Mareš, Karel Kramář a jiní. To pootevíralo dveře do fašistické Itálie, kde se věřilo, že fašismus v českých zemích se stane celonárodním hnutím. Finanční podpora z Itálie nebyla valná a tr-valá. Mussolini nevítal politické organizace, navíc nesjednocené, s rivalitou vůdců. Ale hlavní důvod malého zájmu byla skutečnost, že nejen český národ, ale i čeští fašisté podporují Jihoslovany a v Maďarsku vidí nepřátelský stát. Mussoliniho orien-tace byla přesně obrácená. Situace se nezměnila ani v dalších letech, český fašis-mus nezískal autoritu a uznání ani v nacistickém Německu po roce 1933, ale ani v Itálii, dokonce i sanační Polsko mělo své výhrady. Pro jmenované státy nebyl český fašismus partnerem, byl strkán do úlohy sluhy. Ceněna byla jen jeho proti-sovětská angažovanost. Snad jen Goebbels, nacistický ministr propagandy, ocenil fašistickou intriku, uplatněnou před VIII. všesokolským sletem v Praze, kdy (v roce 1926) se chtěli fašisté chopit moci. Sympatie pro puč jim mělo získat tvrzení, že ko-munisté na tu dobu připravují revoluci a fašisté je musí tedy předejít. Nacisté podobný trik uplatnili v březnu 1939, kdy tvrdili, že prezident Emil Hácha jel do Berlína s prosbou, aby Hitler pomohl a zakročil, neboť v té době již rozpuštěná komu-nistická strana chce udělat státní převrat. Proto bylo nutno okamžitě po příchodu okupantů zatknout kolik tisíc bývalých členů KSČ, aby se lživému tvrzení dodala věrohodnost. Po stránce právní lze konstatovat, že zatčení ani nestačili nic učinit proti nové okupační moci, nicméně mnozí byli v koncentračních táborech až do roku 1945.

Pokud skutečně fašisté plánovali na dobu všesokolského sletu uchopení moci, tak se jejich akce nezdařila. Tím současně klesla jejich autorita u vůdců italských fa-šistů a zájem podporovat neúspěch rapidně klesal. Větší nebezpečí pro nefašistický režim meziválečné republiky hrozilo ze strany národně demokratické, když v květnu 1926 Karel Kramář, který nebyl fašista, prohlásil: „Když to nepůjde s parlamentem, půjde to bez parlamentu.“ Přinejmenším to signalizovalo vývoj směrem doprava. Neúspěch se opakoval při takzvaném Židenickém puči v lednu 1933. Ani tehdy se fašisté nedostali k moci.

V roce 1927 se k fašismu vyslovil prezident T. G. Masaryk a označil toto hnutí za patologickou sedlinu, vzniklou z politické krize národní demokracie.

České fašisty poněkud povzbudil Pilsudského puč v Polsku 26. 6. 1926, ale byla to jen lichá iluze. Doma se přece jen propracovával do čela fašistů Radola Gajda, ale bez objektivních podmínek na trvalé vítězství. Nebezpečí vojenského profašistického puče se odvíjelo od generála Gajdy, který byl od 20. 3. 1926 pověřen zastupováním funkce náčelníka Hlavního štábu československé armády. 2. 7. 1926 byl však ob-viněn, že pracuje pro sovětskou rozvědku. Zájem na vyšetření tohoto obvinění měli levicově orientovaní legionáři ze Sibiře, politická skupina Hrad a překvapivě se cho-vala i Moskva. Není zvykem, aby stát, který používá tajného agenta, aby byť i jen na-značil, že tomu tak skutečně je. Gajda byl degradován na vojína a do českosloven-ské armády se již nevrátil. Hodnost mu vrátil až prezident Hácha.

Již v roce 1924 byl Gajda ve funkci zástupce náčelníka hlavního štábu česko-slovenské armády na služební návštěvě v Itálii a vzniklo podezření z navázání ile-gálního kontaktu s italskými fašisty. Sám Gajda jasně deklaroval protisovětské pře-svědčení, když na schůzích prohlašoval, že komunista, který se mu dostal do rukou, se již domů nevrátil, chlubil se popravováním sovětských důstojníků a dokonce při-pomenul, že nechal popravit bratra sovětského ministra zahraničních věcí Litvinova. Je vhodné připomenout, že v té době již existoval československý stát a nevyhlásil sovětskému Rusku válku a legie na Sibiři byly až do roku 1920. Generál Gajda také sloužil nějaký čas u bělogvardějského admirála A. V. Kolčaka, aby nakonec proti ně-mu vystoupil jako podílník na eserském povstání ve Vladivostoku. I Sovětský svaz mohl mít zájem na Gajdově odstranění, zejména potom, co zjistil, že se nabídl Ja-ponsku a bělogvardějcům na Dálném východě jako vůdce protisovětské intervence. Politická skupina Hrad tedy těžila z nezájmu Moskvy obhájit či utajit Gajdovu aktivitu, pokud vůbec byla v naznačeném rozsahu. Byla to pomoc i ve prospěch ministra za-hraničí dr. Edvarda Beneše. Degradovaný Gajda potom nosil s velkou okázalostí uniformu ruského generála a všechna protisovětská vyznamenání, získaná ze sibiřské anabáze. Fakta o spolupráci Gajdy s esery na Sibiři nelze vyvrátit. Eseři byli dočas-nými spojenci bolševiků. V roce 1945 byl patrně Radola Gajda rád, že je již v česko-sloveském vězení a SSSR si ho nevyzvedl či nevyžádal.

2. a 3. 1. 1927 se konal v Brně sjezd Českých fašistů a na něm byl Radola Gajda zvolen do čela Národní obce fašistické (NOF). Nejde nyní o popis organizačních stránek sjednocování a obchodů fašistických organizací, ale i myšlenkové ovlivnění ze strany italského fašismu. Gajda nebyl nikdy příliš originální, skutečně jen opisoval a upravoval italský vzor. Říšská stráž uveřejnila Manifest generála Gajdy a ten se stal základem politického programu NOF, svým způsobem i celého českého fašistického hnutí, i těch organizací, které stály mimo NOF. Gajda žádal likvidaci parlamentní demokracie a vytvoření korporativního státu. Politické strany nefašistické orientace měly být zrušeny a politický život by se opíral o korporace i například stavu země-dělského, dělnického, obchodníků a živnostníků, inteligence, dopravy apod. Třídní zájem měl být podřízen zájmu státu. „Fašisté musí opustit klamné a lživé iluze“, počítal k nim demokracii, pacifismus, křesťanství, vymýcení korupce a opíral se o typickou sociální demagogii. Žádal třídní smír a péči o chudé. V zahraničních věcech žádal expanzionismus a imperialistickou akceschopnost. Kritici fašismu ironicky při-pomínali, že si najme nějaké lodě a bude hledat neobydlené ostrovy, aby získal něja-ké kolonie. Bělogvardějcům sliboval vojenskou výpravu proti Rusku se základnou na Podkarpatské Rusi. Pochopitelně, že žádal silnou armádu a pro radikální levičáky „sběrné tábory“. Z dalších jeho projevů vyplynulo, že teror považuje za prostředek politické práce a naznačoval orientaci na Itálii. Snažil se dokonce vyvolat zájem ja-ponských militaristů. Nacisté v Německu a bělogvardějci jinde v Evropě vyslovovali nedůvěru k úspěchům Radoly Gajdy, neboť nemá zájem dát autonomii pohraničním Němcům a český národ je příliš liberální a demokratický s levicovými sklony a jeho doktrínu nepodpoří v masovém měřítku. Protisovětský důstojník Ostranica charak-terizoval Gajdu jako člověka ochotného se prodat a působícího i pod cizím patro-nátem, pokud by dosáhl vládní moci.

Radola Gajda v zájmu propagačních úspěchů se také rád chlubil skutečnou, někdy i jen předstíranou podporou české inteligence. Nejednou citoval A. Jiráska, který nebyl členem NOF, oháněl se jménem i několika herců a hudebníků. Podpo-roval ho profesor Stanislav Nikolau, generál Konopásek, generál v. v. I. Gibiš, s ně-kterými se časem rozešel. Občas bylo slyšet i Gajdu pronášet protikapitalistické výroky, ale to vždy záleželo na tom, ke komu právě mluvil. Pokud se Mussolini někdy oháněl socialistickou minulostí, Gajda tak nečinil, ani nemohl, tudy se jeho kariéra neubírala. Občasný Gajdův požadavek na kontrolu veškerého majetku našich poli-tiků měl spíše vyděračský charakter a mobilizační účinek, stejně jako zestátnění lázní.

Z programu italských fašistů opisovaly všechny fašistické organizace v ČSR. Vlastní myšlenkový potenciál nepřinášely. Na sjezdu Národní ligy v roce 1932 se pro principy korporativního (stavovského) státu přihlásili stoupenci Jiřího (Ferdinanda) Stříbrného. Pořadatelský sbor nosil šedivé košile, i tím se napodobovalo hnutí s černými košilemi. Také fašistická organizace Vlajka od roku 1930 pilně studovala a čerpala z programu italských fašistů. Bylo možno pozorovat i určitý vliv naciona-lismu v pojetí spisovatele Viktora Dyka. Časem se Vlajka přichýlila k nacistickým myšlenkám. Stopy italského fašistického světonázoru lze vystopovat i u strany ná-rodních demokratů, kde se nemohly naplno prosadit. Strana měla totiž dvě křídla, hradní (moravské) a protihradní, sympatizující s fašistickým programem, byť někdy jen s vybranými pasážemi. Požadavky na likvidaci Židů, marxistů, reformních socia-listů najdeme v programu Národní fronty profesora Františka Mareše. Historik Tomáš Pasák (1933-1995) upozornil, že i mezi inteligencí se našli jedinci s výraznými pro-fašistickými sklony. Výhrůžky K. Medka koncentračními tábory pobouřily veřejné mí-nění. Árijská fronta také vycházela z italského fašismu, ale záhy tu narostl vliv ně-meckého nacismu, zejména v otázce rasové. Pokus o vytvoření masové pravicové strany, Národního sjednocení byl rovněž doprovázen ohlasem programových článků italského fašismu. Vůdčí myšlenkou byla zásada všenárodního proniknutí naciona-lismu všemi vrstvami české společnosti. Podle situace se do popředí dostával boj s KSČ, jindy zápas s henleinovci. Proto neměl Hitler valný zájem o členy této strany, i když se jednotlivě nabízeli ke kolaboraci po roce 1939. Národní sjednocení si poně-kud více všímalo nezaměstnaných a upozorňovalo, že 800 000 lidí hladoví. Pro par-lament se žádalo zrušení poslaneckých reversů i vázaných kandidátek, revize majet-ku politiků od 28. 10. 1918, volalo se po nové pozemkové reformě a negativní postoj ke šlechtě převládal do okamžiku, kdy se zjistilo, že některé aristokratické rody fi-nančně podporují Národní sjednocení. K aktuálním heslům patřil požadavek Pryč s židovskou emigrací. Mládež měla být převychována v duchu nacionalismu a sou-časně měl být vykázán z výchovy humanismus, demokratické zásady a likvidován marxismus. Na adresu Německa bylo řečeno, že germánská výbojnost ničí světovou kulturu. To byl posun, ještě nedávno se hlásalo, že tak činí revoluční levice. Také Národní listy propagovaly likvidaci KSČ a napsaly 30. 11. 1934, že s komunisty bude naloženo tvrdě a bezohledně. V roce 1935 Karel Kramář odsoudil protiitalské sankce a důvěrně sympatizoval s koloniální válkou Itálie v Etiopii. Národní demokraté litovali, že ČSR se nechalo strhnout do protifašistického sdružení. Záhy Kramář vyrovnal po-litickou balanci a prohlásil, že politikové, kteří chtějí vyhovět sudetoněmeckým štvá-čům, jsou zrádci národa. Senátor dr. J. Matoušek odsoudil dokonce řeč K. H. Franka ve sněmovně a poukázal na německé nebezpečí. Syn Josefa Matouška, docent Jo-sef Matoušek (1906–1939), funkcionář pozdějšího Národního souručenství, zajíma-jící se o program Benita Mussoliniho a o jeho případnou aplikaci v Národním souru-čenství, byl v akci proti studentům v roce 1939 nacisty popraven. Italským diploma-tům na pražském konzulátu se to nelíbilo, s popravou studentů nesouhlasili, ale ne-odvážili se veřejně vystoupit.

Na tomto místě je vhodné připomenout, že ve dvou státech střední Evropy žily iluze, že italský fašismus by je mohl chránit před německým nacismem. V Rakousku to byli austrofašisté, v Československu fašistický tábor nejrůzněji rozlišených organi-zací. Rakousko sice nějak bylo chráněno fašistickou Itálií, ale v rozhodující okamžik se Mussolini stáhl. Ze strany českých fašistů to byla jen čirá iluze. Itálie nám ne-odpustila orientaci na Francii, odřeknutí italské vojenské mise při vzniku republiky, sympatie s Etiopií, podporu antifašistických sil například v občanské válce ve Špa-nělsku apod. Projevená lítost nad popravou docenta Matouška neměla reálnou silu situaci změnit, byl to jen osobní postoj slušnějších diplomatů.

Pravdě se blížící postřehy občas najdeme u Karla Kramáře, který prohlásil, že pochod Německa do Rakouska zesílí pozice pangermanizmu a zastavit ho může jedině Rusko. Uvítal by, kdyby to bylo Rusko bílé.

Politická orientace českých fašistů se odrazila v názorech na vývoj občanské války ve Španělsku. Časopis Východ psal 31. 1. 1938, že „zajištění hospodářských a politických zájmů našeho státu ve Španělsku, jež je pod svrchovaností gen. Franca je žádoucí“. Fašisté ve východních Čechách doporučovali, aby se včas našla cesta k nacionalistům ve Španělsku a v Polsku. Ozval se i agrární poslanec Žilka a zdůraz-ňoval, že Hitler „dal národu cíle s národním cítěním shodné a národ se nebránil jeho diktatuře“. A měl pravdu, skutečně tomu tak bylo. Jen v českých zemích měl lid jiné cíle, založené na zásadách humanity, solidarity, křesťanské morálky, demokracie a sociálního cítění. V dubnu 1938 jel Adolf Hitler na návštěvu Mussoliniho do Itálie a na území ČSR byla učiněna bezpečnostní opatření ve prospěch obou diktátorů, žádnému německému či italskému emigrantu s protifašistickým myšlením nebylo do-voleno opustit republiku. Čeští fašisté s tímto opatřením souhlasili a hlásali, že to je konečně krok k fašizaci ČSR.

Poučný je i konec fašismu v Itálii. Benito Mussolini již v roce 1943 cítil prohru a doporučoval Hitlerovi, aby uzavřel separátní mír se Stalinem, aby sovětská vojska nevstoupila do střední Evropy a fašistický režim by se snad v Itálii udržel. J. V. Stalin ctil uzavřený závazek daný západním mocnostem, že neuzavře separátní mír, neboť si přál, aby totéž učinily ostatní členové protifašistické koalice. Bylo politicky nepřed-stavitelné, že by Moskva uzavřela na frontě byť jen příměří. když její armáda vítězila. V roce 1943 vládnoucí elita kolem italského krále pochopila, že Mussolini již nezaru-čuje žádnou optimistickou perspektivu. Mussolini byl 25. 7. 1943 zatčen a 8. září Itálie kapitulovala. 12. 9. 1943 na příkaz Adolfa Hitlera byl Benito Mussolini unesen z internace. V severní Itálii pod kontrolou německých sil založil republikánskou fašis-tickou stranu a 18. 9. vytvořil Italskou sociální republiku, tzv. republiku Saló podle sídelního městečka. Ve snaze získat znovu vliv na italský lid se vrátil k heslům so-ciální demagogie a znova začal blábolit o svých socialistických záměrech. V mís-tech, kam přicházela angloamerická vojska, vyhlašoval vyvlastnění velkostatků a to-váren a předával je do rukou lidu. Byl to demagogický trik, aby vyvolal nepřátelský postoj k osvobozeneckým armádám. Italští komunisté tento podvod odhalovali a ne-podpořili. Návrat k takzvanému „socialismu“ se nerealizoval.

Také čeští fašisté koncem války přišli o své perspektivy. Mladší funkcionáři utekli za hranice, často sloužili v cizinecké legii a Radola Gajda se vrátil k vlasteneckým kořenům. Upozornil, že pomáhal při útěku československých důstojníků do Polska již v roce 1939, šlo ovšem o podporu akce generála Lva Prchaly. Připomenul, že jeho syn Vladimír podporoval československého výsadkáře ve službách sovětské zpravo-dajské služby četaře Bohuslava Seluckého. Gajda poskytl dokonce Seluckému dvě pistole a po popravě Seluckého přijal osiřenou dceru Seluckého do své rodiny. Gajdův syn Jiří podnikl nezdařilý útěk do ciziny. Pokus o kontakt se zahraniční zpra-vodajskou službou se mi nepodařilo ověřit.

V květnu 1945 byl Radola Gajda odsouzen ke dvěma letům vězení, z kterého byl brzo propuštěn. Část veřejného mínění mu k dobru přičetla jeho činnost v době ohro-žení republiky v roce 1938 a skutečnost, že nepatřil k předním kolaborantům jako například Emanuel Moravec. V době protektorátu se stáhl do ústraní. To byl tedy jeho osud, z hlediska politického vždy popíral totožnost fašismu a socialismu (komu-nismu) a o této problematice jistě věděl hodně. Jaký byl osud dalších českých fašistů a přívrženců nacismu? Poválečné justiční a zpravodajské orgány napočítaly celkem 39 fašistických a nacistických organizaci v Čechách a na Moravě s rozdílnou dobou působení a s rozličným významem ve prospěch kolaborace s německým okupantem a nacistickou ideologií. Po roce 1945 bylo vyneseno proti občanům české národnosti 234 rozsudků smrti a 293 rozsudků doživotního žaláře. Mezi potrestanými byli pře-devším fašisté a kolaboranti, kteří nebyli vždy členy fašistických organizaci. Také ne každý člen fašistických organizaci musel být konfidentem. Konfidentům nejvíce při-tížilo to, že způsobili smrt jiných českých spoluobčanů. Fašisté-nekonfidenti spíše ideově a administrativně spolupracovali s nacistickým okupantem. Jaká byla situace netrestaných českých fašistů? Tak jako radikálně vystupovali proti demokracii, hu-manismu a proti revoluční levici, tak nyní stejně a někdy ještě silněji se angažovali v radikálním nacionalismu, zaměřeném jak jinak, než proti Němcům. Značná část změnila původní bydliště a odešla do míst, kde je nikdo neznal a tam popustila uzdu svým aktivitám, aby zastřeli předchozí kolaboraci a fašistickou minulost. Touto ces-tou šli i mnozí nečlenové fašistických stran, ale kompromitovaní kolaborací, službou v protektorátní administrativě a v četnických i policejních službách. České morální pověsti tím moc neprospěli. Méně kompromitovaní vstupovali do existujících politic-kých stran. Přívrženci Jiřího Stříbrného se navraceli k národním socialistům, kde byli evidováni i se studenty z koncentračních táborů. Bývalí fašisté se objevili i v dalších politických stranách a v letech 1945–1948 přispěli k vnitřní diferenciaci těchto stran, kde se vytvořily nejrůznější frakce, lobbistické skupiny tahající se o funkce a místa na volebních kandidátkách. Zápasilo se také o taktiku a strategii, o poměr ke KSČ a bývalí fašisté se většinou uchytili v seskupeních s protisocialistickým zaměřením. Hluboká diferenciace neprospěla jednotě předúnorových stran a podílela se svým dílem na jejich politické porážce v únoru 1948. Je vhodné připomenout, že když P. Zenkl, H. Ripka, J. Stránský a P. Drtina podali 20. 2. 1948 demise, vstoupilo v dal-ších dnech do KSČ 120 000 národních socialistů. Pro české fašisty byl typický kon-junkturalismus a vůdcovská rivalita. Byl to směr protisocialistický, protikomunistický, nebyl to směr protikapitalistický, ale jen protidemokratický s přesvědčením, že demo-kracie oslabuje společnost. Byla to konjunktura ve vztahu k ideologické i státní orien-taci s aspektem českým, italským, německým, fašistickým až nacistickým. Současně je vhodné upozornit, že vlastenectví není ještě fašismus, naopak má a mělo své his-toricko-politické oprávnění. Nutno si také všimnout skutečnosti, že fašismu se dařilo všude tam, kde se octla demokracie, její parlamentní systém, v krizové situaci a li-dové vrstvy mohly mluvit o žvanírně, která nic pozitivního neřeší. Fašismus čerpal sílu také v antisemitismu vzniklého již ve středověku. V dobové modifikaci fašisté bojují proti židozednářství a židobolševismu a mínili tím frázovité tvrzení, že v SSSR i v USA vládnou Židé. Čeští fašisté se k tomuto tvrzení chovali spíš jako ozvěna na-cismu. Fašismus byl vždy alternativou v rámci kapitalismu, alternativou rasistickou, nedemokratickou. Marxisté popírají, že již existoval komunismus, mluví o socialismu jako jeho předstupni. Souběžně se vede spor, zda systém vytvořený v Rusku po ro-ce 1917 a u nás po druhé světové válce byl totožný s fašismem. Nelze asi popřít, že to byla alternativa ke kapitalismu s nekapitalistickým a protikapitalistickým zamě-řením. K demokratické státní formě měl nedůvěru, nevěřil, že by byla schopna vybudovat či jen uhájit protikapitalistický systém.

Stálo by za pozornost zcela objektivně zjistit, zda vnější nebezpečí nevyvolalo atmosféru obležené pevnosti včetně negativních důsledků. Ve světových dějinách se nejednou řešila otázka, jak se má chovat nová společnost zrozená uprostřed nepřá-telského prostředí. Autoritativní režim se v rámci kapitalismu zrodil k řešení hluboké krize a na záchranu kapitalismu, když se kapitalismus nemohl vyvíjet v demokra-tických poměrech. Autoritativní režim nekapitalistického systému se zrodil v okamžiku, kdy se nedařilo uplatnit liberální a demokratickou cestu nekapitalistického rozvoje. Všechny politické a ideologické autority fašismu a nacismu popírají totožnost s re-volučním levicovým hnutím, které se v některých státech realizovalo jako lidově-demokratický sovětský model, ale to se již vyčleňuje z tématu této studie. Nicméně pozitivní jev zrozený v negativním prostředí nese často mateřské znaky svého pro-středí. Subjektivní aktivity se uplatňují a realizují jen v objektivním prostředí.

Redakce: Ing. P. Rejf, CSc.                                                             Připravil: dr. O. Tuleškov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     

Vydalo Křesťanskosociální hnutí ve spolupráci s OR Klubu českého pohraničí v Praze 10 jako svou 95. publikaci určenou pro vnitřní potřebu vlasteneckých organizací. Publikace neprošla autorskou ani jazykovou úpravou. Praha, leden 2004. Kontaktní adresa: JUDr. Ogňan Tuleškov, Na Čihadle 18, 160 00 Praha-Dejvice. Webová stránka: www.ksl.wz.cz  E-mail: vydavatel@seznam.cz