Hospodářská situace počátkem r. 1915

F.P. Vožický : Kronika světové války 1914-19 - XVII.

 

6. - 15. ledna

Z Vídně zakazuje se úředně skrmování obilí dobytkem. Následkem vysokých cen obilí dostavuje se ve venkovských záložnách větší počet vkladů.  – Doprava kávy do Evropy ztížena. Dopraveno z Brasilie do Nov. Yorku 100.000 žoků kávy pro Francii. – Francie boykotuje rakouské a německé výrobky; výboru, jenž boykot řídí, poukázal ministr financí 50.000 franků.

Vídenští cukráři žádají vládu, aby jim opatřila 10 vagonů pšeničné nulky, jinak že musí zavříti obchody.

Vystěhovalci nepřijímají se do Vídně již od 10. ledna, do Prahy od 15. ledna.

V Krakově učiněno za poslední měsíce 700 trestních oznámení na obchodníky pro vysoké ceny.

Na pražském hřbitově v čest. hrobě pochováni dosud 322 vojíni.

 

21. ledna

Válečná půjčka vynesla v Rakousku 2.136.000.000 kor., v Uhrách 1.700 milionů kor.

Nedostatek hrozí. V Praze není mouky v obchodě. Vláda opět nabádá k šetření potravinami. – Pivovarníci chystají se zdražiti pivo o 3 K na hektolitru. – Úbytek vkladů spořitelních v prosinci: Celkem referovalo 87 spořitelen a tyto vakazují pokles vkladů o 4,821.399 korun.

(Mezijinými musel i autor těchto zápisků dnešního dne narukovati do Bekes Caby v Maďárii.)

 

25. ledna

Německo zabavilo, resp. monopolisovalo všecky zásoby mouky a obilin. Podobně učinilo místodržitelství na Moravě. – Rak. vláda nařídila rekvisici uhlí pro Vídeň, Krakov, Linec.

 

28. ledna

Drahota vzrůstá vůčihledě. – Jeví se poptávka po uhlí, jelikož větší část české těžby musí do Vídně a do Lince. Vojenská správa rekvíruje v dílnách a továrních měď a cín, jež se spotřebují na pláště ke šrapnelům. Nedostatek ledku k výrobě prachu a třaskavin. – Vláda vídeňská nařizuje míchati mouku z 50% pšeničné, 50% ječné, kukuřičné, brambor škrobu apod. V Berlíně smějí pekaři vyráběti už jen ¾ své dosavadní produkce, tolikéž hostince. Pro 1. obyvatele stanoveno 2 kg mouky na týden. – Pražští hostiští trpí nedostatkem mouky a zakročují o ní u aprovisační komise.

 

5. února

V Čechách všeobecně se těšíme na vpád Rusů; Jen kdyby v Karpatech prorazili, půjdeme je vítat. Starostové některých obcí na Moravě připravují již lid na uvítání. Farář jisté hanácké obce doznal, že při předepsané modlitbě za vítězství rakouských zbraní, modlil se za jejich porážku.

 

11. února

Drahota. Uhry snaží se zavříti svůj trh rakouskému vývozu. – Místodržitel kr. českého nařídil péci v obvodu pražském jednotné pečivo: žemle 32 gr za 4 hal., v ostatních krajích 35 gr. za 4 hal. Na nedodržení stanovena pokuta do 5.000 K, neb vězení do 6 měsíců.

Ve světoznámých lázních Ostende zůstalo ze 45.000 obyvatelů jen 6.000. – V Ruském Polsku zničeno přes 8.000 osad, jesy jsou spáleny.

Nařízením zemské vlády Slezské byl zastaven prodej zásob obilí a mouky u mlynářů a rolníků. Rolníkům povoleno ponechání 50 kg mouky na jednu osobu a 200 kg. obilí k setí na každý ha. – Obecní výbor ve Frývaldově kostatoval, že okolní mlýny nepracují, poněvadž se jim nedostává obilí. Ve vídeň skladištích zabaven všechen oves. – Něm., vláda zakázala vývoz cukru.

 

15. února.

Pražští uzenáři se usnesli, že přestanou vyráběti uzenice (párky a vuřty po 12 h), ale budou je vyráběti za 20 h. – Pražská obec má zásoby za 2 mil. K, mouky, pšenice, žita rýže, hrachu bramborů a sádla, což stačí na 2 měsíce. S prodejem bude započato až v tísni. Elektrické dráhy v Mor. Ostravěřídí teď ženy konduktérů, neboť 80% personálu mužského muselo narukovat.

Vláda v Uhrách nařídila soupis všech (i soukromých) zásob mouky. – V Německu stát rekvíroval všechny zásoby potravin a vydává poukázky na hlavu a týden 2 kg. chleba. Hosté v restauracích a na dýchánkách nesmějí dostati chléb, a musí si jej přinésti s sebou.

 

Výňatky z knihy

F. P. Vožický: Kronika světové války 1914-19 , str. 132-148

Vlastním nákladem vydal F. P. Vožický na Král. Vinohradech, čp. 623. Hálkova 35.

Vychází 4krát ročně. – Tiskem Obchodní knihtiskárny „Merkur“ v Praze

ROČNÍK III. 1919 , belletrie , číslo 6