Prof. PhDr. Jiří Frajdl, CSc.

 

 

Hitler, čeští Němci“

a protektorát

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vydalo  Křesťanskosociální hnutí ve spolupráci s Obvodní Radou Klubu českého pohraničí Praha 10 jako 47. publikaci určenou pro vnitřní potřebu vlasteneckých organizací. Publikace neprošla řádnou autorskou a jazykovou úpravou. Praha, duben 2002                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Strategický záměr

 

 

      Karel Veliký velmi talentovaně pochopil zkušenosti římského impéria, že je vhodné zaútočit na kmen (stát), který je v obklíčení a nebo se dostal do izolace. Dějiny Germánů o tom přinášejí nejeden příklad a také Adolf Hitler čerpal z této studnice imperialismu. Na první pohled druhá světová válka vypadá velmi chaoticky, německá armáda udeří v nejrůznějších geografických směrech, na východě, na severu, na jihu, znova na západě i ještě jednou na východě, jakoby vždy útočila na stát nejméně připravený, ošálený desinformacemi německé rozvědky, že nebude předmětem útoku. Ve skutečnosti však šlo o logický postup z hlediska vojenské strategie a také z pohledu ekonomické nutnosti.

 

       Nejprve si nacisté potřebovali zpevnit vlastní základnu pro další agresivní útoky. Stalo se tak řadou opatření, 16. 3.1935 byla zavedena všeobecná branná povinnost a tím byla narušena mírová ujednání, uzavřená po první světové válce. Západní mocnosti k tomu mlčely. 7. 3. 1936 A. Hitler obsadil demilitarizované pásmo v Porýní, učinil tak jen symbolickými jednotkami, ale Francie a Velká Británie nezasáhly. V té době bylo Polsko a Československo pohotově připraveno jít na ponoc Francii. A. Hitler si ověřil, že západní mocnosti budou před ním ustupovat , opětovně si to potvrdil, když mu byla prominuta vojenská intervence v občanské válce ve Španělsku (1936-1939). 12. 3. 1938 vstoupila německá vojska do Rakouska. Tímto záborem získal nejen zadarmo výzbroj po rakouské armádě, ale mohl postavit také nové divize, počítal, že z jednoho milionu Rakušanů lze postavit jednotku v síle divize a udržet ji v bojeschopném stavu po dobu deseti let. Počítal s přínosem 7 divizí a schopností je neustále doplňovat. Posílil si také ekonomické pozice, Rakousko přepadl v okamžiku izolace, kdy fašistická Itálie již plně respektovala mocenský zájem Německa, a to smluvně od 25. 10. 1936, kdy byla uzavřena osa Berlín-řím. Západní mocnosti se aktivně za Rakousko nepostavily. Československo se neangažovalo, nemělo s Rakouskem žádnou spojeneckou smlouvu, dokonce ani nemobilizovalo, což by podpořilo rakouskou odolnost. Rakousko bylo k Německu připojeno v době, kdy bylo v naprosté izolaci a nemělo dost vůle se bránit.

 

      Záborem Rakouska se hranice s Německem (1 545 km) protáhly o dalších 549 km. K izolaci ČSR přispělo také Polsko smlouvou s Německem 26. 1. 1934. I když měla název smlouva o neútočení, byla to jen kamufláž. Fakticky nás Polsko v roce 1938 ohrožovalo a za své služby nacistickému Německu si také zabralo Těšínsko. Hranice s Polskem měřila 984 km a Německu nedalo žádnou práci, aby proti ČSR angažovalo také Maďarsko a za to získalo jižní Slovensko a v březnu 1939 také Podkarpatskou Rus (Ukrajinu). Nutno dodat, že  tři  agresivní  státy měly fašistické vlády a pojila je nenávist proti demokratickému československu, podpořená územním revizionismem. Československo se dostalo do izolace a postoj západních mocností prokazatelným nezájmem tuto izolaci jen dovrší. Generace žijící v době mnichovského diktátu došla k politologickému závěru: pro Československo není místo v kapitalistickém světě. Ten měl tři komplexní celky, demokratické státy, neutrální státy (Švýcarsko, Švédsko) a fašistický tábor. Z demokratického bloku, kde byla Francie a Velká Británie, bylo Československo surově vykopnuto, neutrální státy se neangažovaly a fašistická koalice Německo-Maďarsko a Polsko ČSR likvidovaly. Jiné kapitalistické uskupení k dispozici nebylo. Morální revizionismus dosáhl svého cíle: demokratický systém selhal, územní revizionismus docílil rovněž svého naplnění a byl později, v r. 1939, ještě rozšířen.  Informace nám poskytne následující tabulka:

 

 

 

 

                                            Územní ztráty v r. 1938

 

Rozloha v km2         české země        Slovensko       Podkarp. Rus       Celkem

před Mnichovem         78 870               49 021             12 617              140 508     

zabrané území             29 508               10 565               1 523                41 596

zbylé území ČSR        49 362               38 456             11 094                98 912

 

 

 

      Německo, Polsko a Maďarsko v zabraném území získalo celkem 4 900 000 obyvatel německé, polské, maďarské národnosti, ale národnostní otázka stejně nebyla spravedlivě řešena, protože česká, židovská, slovenská a rusínská (ukrajinská) část obyvatelstva v odstoupeném území v počtu 1 307 000 osob, byla zbavena menšinových práv a musela se podrobit kolektivnímu trestu žít v nesvobodě a v bezmocnosti jen pro etnickou příslušnost. Ke škodě jim byla přičtena také většinová demokratická a levicová orientace.

 

      Okleštěné Česko-Slovensko (98 912 km2 a 9 807 066 obyvatel) bez spojenců bylo potom snadnou kořistí nacistického Německa v r. 1939. Dne 23. září 1939 sovětská armáda oznámila polské vládě, že v případě agresivního útoku na území Československa bude Moskva bez dalšího upozornění považovat dosavadní smlouvu o neútočení za neplatnou. ČSR nakonec nebojovala a SSSR byl vystaven štvavé fašistické propagandě, že chce rozpoutat válku, nemohl se tedy angažovat více než samotné Československo.

 

      Okleštěné Česko-Slovensko stále poutalo Hitlerovu pozornost, obával se, že v evropské válce by se dříve nebo později připojilo k protinacistické koalici a zúčastnilo se války, mohlo přece postavit milionovou asrmádu a mělo výhodnou strategickou polohu vzhledem k Německu. Prezident E. Beneš o podobném vývoji také uvažoval.

      K  problematice  15.3. 1939  se  ještě  vrátíme,  sledujme  však  nyní hlavní strategické úvahy nacistického Německa. Obsazením Československa, se vznikem Slovenského státu se Polsko dostalo také do územní izolace, která byla uzavřena, když se nedohodlo včas s SSSR o hranicích a protiněmecké koalici. Poláci museli ponechat také část svých sil na hranicích jižních, na hranicích se Slovenskem, které se po boku Německa zúčastnilo války s Polskem  v r. 1939.

 

      Tím, že A. Hitler dostal pod kontrolu průmysl Rakouska, Československa a zemědělské zdroje v Polsku, měl mocensko-strategickou převahu nad Francií a Velkou Británií. Nechtěl bojovat na dvou frontách a má proto zájem na smlouvě s SSSR, aby na východních hranicích nemusel držet větší počet svých divizí. Ve stejnou dobu se také Moskva chtěla vyhnout válce na dvou frontách a proto se zajišťuje, sice jen na čas, smlouvou s Německem a smlouvou o neútočení s Japonskem, ovšem za cenu umrtvení pomoci čínským komunistům v boji proti Japoncům, kteří v té době myslí na útok na USA a také nemohou potřebovat aktivity na dvou frontách, proti USA a proti SSSR.

 

      Dříve  než  A. Hitler  zaútočil  na  Západ (Francii, Belgii, Nizozemsko) musel si krýt  jižní křídlo, o to se příliš starat nemusel, na jihu byla fašistická Itálie, fašistické Španělsko a Portugalsko. Itálie se nakonec přidala k Německu a napadla Francii. Severní křídlo si Německo zajistilo 9. 4. 1940 útokem a obsazením Dánska a Norska.

 

       Po porážce Francie, Belgie a Nizozemska ovládal ve spolupráci s dalšími fašistickými státy v Evropě (Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a okupovaná území) převážnou většinu evropské ekonomické síly. Mohl si dovolit útok na SSSR, měl nad ním strategickou převahu. A opět, nejdříve si musel zajistit severní křídlo, to dosáhl spojenectvím s Finskem, na jihu měl za spojence Maďarsko, Bulharsko a snažil se získat i Jugoslávii. Když se to nepodařilo, napadl v r. 1941 řecko i Jugoslávii, tím měl kryto jižní křídlo a zahájil útok středem na SSSR. V případě, že by ovládl i tento stát, měl by surovinovou základnu tak významnou, že by si mohl dovolit i útok na USA. Cesta k světovládě by byla otevřena. Byla zahájena záborem Rakouska, likvidací Československa, vytvořením fašistického slovenského státu.

 

 

 

     Zájem o likvidaci ČSR

 

 

       Především to byla strategická poloha ČSR, vzhledem ke svému zázemí, k získání nástupního prostoru proti Polsku a konečně také průmyslová kapacita českých zemí. S odstupem času můžeme konstatovat, že před masovou likvidací českého národa nás nechránila háchovská kolaborantská politika, ale ekonomika této země, tu A. Hitler potřeboval i s pracující silou. Kdyby chtěl nahradit protektorátní administrativu, potřeboval by nejméně 300 000 německých úředníků.Horlivě se pro tento úkol hlásili „sudetští“ Němci. K průmyslovému využití protektorátu by potřeboval nejméně 1,5 milionu osob, a to by zajistil jen chod průmyslu, potřeboval však i další výrobní odvětví a kapacity. O to menší armádu by mohl poslat na frontu. Proto teror proti čechům je selektivní, někdy s tvrdým postihem kolektivního charakteru (Lidice,Ležáky, Heydrichiáda), aby působil jako výstraha a konečné řešení české otázky bylo odloženo až na konec války, nicméně plány na germanizaci a likvidaci českého národa se již připravovaly okamžitě a nelze pochybovat, že v případě nacistického vítězství by byly realizovány, tak jako proti Židům. Rasová a ideologická příprava byla již v běhu, např. rasová evidence a průzkum, nabídky ke kolaboraci, přiznávání německého občanství kolaborantům apod.

 

 

      Pochopitelně, že A. Hitler měl zájem světu vysvětlit, proč likvidoval Československo, učinil to např. 28. 4. 1939 v odpovědi americkému prezidentovi: „Hospodářsky je trvale nemyslitelná existence těchto zemí čech a Moravy bez souvislosti s německým národem..., češi vedli proti Němcům národně zničující politiku a počet Němců klesl na 3,7 milionu (tvrdil, že zde žilo více jak 4 miliony Němců, což nebyla nikdy pravda) a pokračoval , „úlohou Československa bylo především být landsknechtem evropských demokracií proti Německu“. Na jiném místě tvrdil, že jsme letadlová loď pro sovětské bombardování Německa.

 

 

      Laciné úspěchy nacistického režimu při porušování mírových dohod po první světové válce, anexe Rakouska, likvidace ČSR, to vše uvádělo německý národ v nadšení a německá propaganda s úspěchem operovala s údaji, když definovala územní úspěchy, dosažené bez války. Do roku 1933, než se Hitler chopil moci, mělo Německo 470 689 km2 a 66 mil. obyvatel. V r. 1935 bylo získáno Sársko a tím i 1 910 km2 a 770 000 obyvatel. 12. 3. 1938 připojením Rakouska získalo dalších 83 868 km2 a 6 775 507 Rakušanů. Záborem  českého  pohraničí, opět  bez  boje,  získalo dalších 30 317 km2 a 3 828 348 obyvatel (včetně čechů a Židů), 15. 3. 1939 zabralo Německo čechy a Moravu a tím také dalších 49 552 km2 a 6 630 804 osob a po záboru Memelu ještě 2 848 km2 141 914 obyvatel. A. Hitler se chlubil, že bez válečného konfliktu pod jeho vedením dosáhla k 1. 5. 1939 celkem 637 284, 53 km2 a měla 84 274 505 obyvatel. Vyvolal tím iluze, že i napříště jeho genius zajistí další koloniální výboje v samotné Evropě a vždy se mu bude dařit jako dosud. Německé chutě na územní imperialismus neměly hranic, „Německo, Německo nade všechno na světě...,“ byla to přece slova německé hymny. A čechům zbylo jen se ptát „Kde domov můj...“

 

 

      Němečtí statistikové sčítali nejen km2, ale doslova započítávali k větší slávě říše i každý „přivtělený“ ar a hektar. Na Němce to dělalo mocný dojem.

      Úspěšná byla nacistická propaganda, když se Německo vydávalo za zachránce kapitalismu před bolševismem. Dokazovalo to i dlouhou řadou poprav komunistů a jejich vězněním v koncentračních táborech, kam se záhy dostalo mnoho tisíc německých sociálních demokratů a demokratů vůbec. Protisovětská propaganda získávala Německu omluvenku, když páchalo činy proti lidskosti, když zabíralo cizí území.

 

      Také v české společnosti tyto argumenty zabíraly a prezident E. Beneš musel brát v úvahu také možnost, že pomoc poskytnutá nám jen ze strany SSSR by mohla vyvolat celosvětovou koalici proti ČSR i proti SSSR. Svět byl v roce 1939 šokován, když byl uzavřen pakt o neútočení mezi Berlínem a Moskvou. Důvodů bylo více, ale i tento měl své místo. Evropa poznala německý imperialismus i směrem na západ, sever a jih, dokonce v r. 1941 i do severní Afriky. Několik pozitivních slov sovětské propagandy na adresu Německa byly jen obranné desinformace a nelze se ani divit, že se našlo také hodnocení, že válka je imperialistická, když Západ tak dlouho trpěl a místy podporoval německé výboje v občanské válce ve Španělsku, Itálii se trpěla válka proti Etiopii a zábor Albánie a Hitler mohl spolknout nejen Rakousko, ale i likvidovat ČSR. Japonsku procházela agrese v číně. 

 

 

 

     Proč o den dříve ?

 

      Ráno v 6,00 hodin 15. března 1939 se vrhla německá armáda několika směry do českých zemí, začala okupace nacistickým Německem. Co se však odehrálo o den dříve, již 14. března ? Některé události byly již nejednou objasněny, jiné můžeme popsat a hodnotit až dnes, po důkladném studiu archivních pramenů francouzské a britské provenience.

 

      Adolf Hitler potřeboval ovlivnit světové veřejné mínění tvrzením, že Československo se samo rozpadlo, proto sliby i nátlakem přiměl J. Tisu a F. Durčanského,aby slovenský (zemský) sněm vyhlásil již 14. 3. 1939 slovenský stát. Maďarská armáda současně vtrhla na Podkarpatskou Rus (Ukrajinu). To jsou ovšem dostatečně známá fakta.

 

      Poněkud méně známou skutečností je poznatek, že tak učinil také na naléhání německého generálního štábu a německé výzvědné služby. I okleštěná republika myslela, byť dosti teoreticky, na případnou obranu státu. V západní části čech to bylo absolutně nemožné, vždyť Plzeň bylo možno ze zabraného území ostřelovat z pěchotních zbraní.

 

      Ani okolí Prahy nebylo obhajitelné. Jedinou reálnou možností bylo bránit se zhruba na čáře řek  Bečva - Morava s výběžkem k Ostravě, kde byl těžký průmysl. V případě nutnosti, ale jen pod silným tlakem nepřítele, bylo  možno ustoupit na Slovensko, a tomu se muselo zabránit, proto došlo k vyhlášení slovenského fašistického státu již 14. 3. Ústup by byl možný za cenu incidentů s Hlinkovou gardou a s nacionalistickými Slováky, což by těžce poznamenalo budoucí soužití. Zde je vhodné upozornit  na skutečnost, povstalecké Slovensko se ve slovenských horách, silou asi 2 divizí, drželo v roce 1944 dokonce dva měsíce.

 

      Nacistická armáda a zesílený oddíl zbraní SS „Adolf Hitler“ vpadly, před Háchovýn podpisem v Berlíně, rovněž 14. března v 17,30 hodin do Moravské Ostravy a Místku, kde se jim postavil na odpor jeden prapor nováčků 8. slezského pluku a způsobil německým vojákům ztrátu 18-21 mužů, sám neměl žádného padlého.

 

 

      Co bylo příčinou tohoto věrolomného a překvapivého vpádu? A právě v této záležitosti máme některá nová zjištění. Vpád na severní Moravu realizovaly jednotky VIII. armádního sboru, tedy ne síly malé, již v 17, 30 hodin. V tuto dobu nebyl ještě prezident E. Hácha v Berlíně, kam dorazil až v 21 hodin a po příjezdu se dověděl, že Moravská Ostrava byla mezitím obsazena německou armádou. Mělo ho to morálně zdeptat a byl vystaven situaci, že pro Hitlera je v podstatě jedno, zda podepíše nebo ne, okupace se již realizuje a nelze ji zastavit. Pochopitelně, že s kapitulačním podpisem to bude mít A. Hitler snazší, dokonce i před okolním světem. Nebyl to však jediný důvod vpádu na Moravu.

 

 

      Německá zpravodajská služba reálně předpokládala a částečně i věděla, že na Ostravsku budou zpravodajští důvěrníci a informátoři polské, sovětské, francouzské, britské a možná, že i jiné zpravodajské agentury. A. Hitler si nebyl jist, jak na jeho vpád zareaguje především Francie a Velká Británie, byly to formálně stále signatáři mnichovského diktátu, kde A. Hitler sliboval, že pohraničí je jeho poslední územní požadavek a že nechce žádného čecha, také z důvodu rasové čistoty německého národa. Vpád na Ostravsko byl tedy také průzkumným balonkem. Vědělo se, že noviny přinesou zprávu s jistýmzpožděním, ale zpravodajští agenti budou novou situaci na hranicích hlásit okamžitě a německá rozvědka ve Francii a ve Velké Británii obzervovala kasárna v obou zemích, zda bude vydán zákaz vycházet, zda důstojníci musí nastoupit okamžitě ke svým útvarům apod.

 

       Nestalo se tak, Hitler věděl, že mu tedy nic konkretního nehrozí a 15. března mohl spustit válečný stroj na plné obrátky. K nemilému zjištění však došlo v Rumunsku, tam byla vyhlášena pohotovost, dovolené důstojníků byly zrušeny, vydávalo se střelivo, když rumunská zpravodajská služba zjistila masivní pohyb maďarských jednotek k československým hranicím ve směru na Podkarpatskou Rus (Ukrajinu), a to se bezprostředně týkalo zájmů Rumunska. Rumunsko dalo důvěrně najevo, že by intervenovalo proti maďarské fašistické vládě, kdyby západní mocnosti zasáhly ve prospěch Prahy, ale to se nestalo a rumunský akt solidarity vyzněl naprázdno.

 

 

      Pro případ, že by se aktivovala armáda ve Francii a ve Velké Británii, měl Hitler  připravenou  odpověď.  Přesun  sil  se  děje  na  žádost slovenské vlády, která požádala o pomoc. Takových lživých tvrzení měla nacistická propaganda více, občas se najdou ve vzpomínkách starých henleinovců, byla dokonce i publikována. Světu se mělo tvrdit, že E. Hácha jede do Berlína prosit A. Hitlera, aby vstoupil do českých zemí, měl zabránit občanské válce a pokusu o komunistický puč. Proto také gestapácká akce Gitter a zatčení více jak 6 000 komunistů  hned  po vstupu  německé  armády do země. Žel za pomoci českého četnictva a policie. Podobná lež se vyskytla i před vpádem do Paříže a měla zdůvodnit nástup pétainovského kolaborantského režimu a vlády ve Vichy.

 

 

      Dalším cílem předčasné agrese byla snaha zabránit Polsku, aby nevznášelo další územní požadavky, k čemuž bylo v době Mnichova nabádáno samotným Hitlerem. Zda to měla Varšava v úmyslu není potvrzeno, ale nacistická propaganda s tímto tvrzením operovala. Polsko prý chtělo zabrat ostravský průmyslový komplex.

 

 

      Podstatnou úlohu při vpádu na Ostravsko hrály důvody strategické. čs. armáda, předtím početně oslabená na žádost Hitlera, měla v té době nejpočetnější útvary právě na Slovensku a poměrně rychle by se mohla dostat na obrannou linii na Bečvě a na řece Moravě. Na slovenském území by měla nespolehlivé zázemí, počítalo se s vyhlášením slovenského státu. V případě boje a českého ústupu by se naskytla jediná reálná možnost, ustoupit na území Polska. To jistě čs. armádu nezvalo, zcela jistě by ji odzbrojilo a vojáky dalo do zajateckých táborů. A. Hitler věděl, že další jeho agrese bude směřovat proti Polsku a bylo tedy jisté, že polská vláda by vojáky propustila ze zajateckých táborů a vrátila jim zbraně, aby mohli bojovat nyní již proti společnému nepříteli.

 

      O faktoru francouzské a britské případné aktivity v celé uvedené složité hře, svědčí také poznámka maršála Göringa v Háchově přítomnosti: „Bylo by mi neskonale líto, kdybych musel to krásné město (Prahu) zničit. Ale udělat bych to musel, aby Angličané a Francouzi věděli, že moje luftwaffe dokáže odvést stoprocentní práci“.

 

      Okupace Cech a Moravy byla provedena IV. německým armádním sborem ve směru ze Saska na Mělník (24. pěší a 21. divize), XVI. armádním sborem (s 2., 3. a 4. tankovou divizí) ve směru z Horní Lužice na Turnov a Prahu. Z Kladska ve směru na Hradec Králové a Pardubice postupovala 2. a 20. motorizovaná divize a 2. lehká divize z XIX. armádního sboru. Ze Slezska přišla 8. a 28. pěší divize ve směru na Olomouc a současně na Vsetín. Jižní Moravu ve směru na Hodonín a Brno obsazoval XVII. sbor ve složení 44. a 45. pěší divize. Třešť a Třebíř byly určeny k obsazení dvěma divizemi XVIII. armádního sboru a v prostoru od Českých Budějovic až po Plzeň operoval XIII, armádní sbor se 46. a 10. pěší divizí. S nimi pochopitelně útvary SS, gestapa, Bezpečnostní služby apod.

      Některé informace upozorňují, že A. Hitler se zaobíral také myšlenkou vytvořit dva malé protektoráty, Čechy a zvlášť Moravu, v počátečním stadiu o tom svědčilo zřízení dvou vojenských správ, Čechy s generálem Blaskowitzem a pro Moravu s gen. Listem. Šéfem civilní správy pro Čechy byl K. Henlein a pro Moravu župní vedoucí NSDAP J. Bürckel. Z některých náznaků lze usuzovat, že vstřícnost E. Háchy samotného a státní české administrativy tomu zabránila, nicméně Hitler odmítl název Českomoravský prostor a trval na označení Protektorát Čechy a Morava. Spojka „a“ měla trvale naznačovat Hitlerovu blahovolnost, že nechal Moravu a Čechy pohromadě, to „a“ mohlo také z jeho rozhodnutí zmizet. Z vojenských důvodů mělo být nejisté také Moravské Slovácko.

 

 

 

     Národopisná separace

 

 

      A. Hitler formálně slíbil ochranu Čech a Moravy a chtěl, aby si toho Emil Hácha byl vědom, proto dovolil rozehrát intrikánskou hru, spojenou s názvem Národopisná Morava. O co šlo ?                                                                       

 

      Již na podzim roku 1938 se na Moravském Slovácku vytvořila s podporou nacistické agentury organizace s krycím názvem Národopisná Morava. Sdružili se tu fašisté vedení synem známého a populárního malíře J. Úprky. S finanční podporou od slovenských fašistů, zejména V. Tuky a A. Macha, ale s vědomím nacistických pánů, se propagovalo separátní hnutí, připojení Moravského Slovácka ke Slovensku. To plně vyhovovalo nacistickému zájmu, že řSR se sama rozpadá. V okamžiku okupace 15. 3. 1939 byla akce koordinována s postupem německé armády. Ještě uvedený den bylo v Hroznové Lhotě vydáno provolání J. Úprky a J. Vávry, že regiony Hodonín, Strážnice, Kyjov, Uherské Hradiště a Uherský Brod se hlásí k národu slovenskému a žádají připojení k slovenskému státu, který vznikl 14. 3. 1939. Ve stejnou dobu bylo v memorandu zaslaném k rukám A. Hitlera žádáno, aby tak učinil. Nacisté nechali několik dní rozvíjet separatistické tendence i po vzniku protektorátu.

 

      Ze škol byli vyhozeni učitelé, kteří učili nadále českým jazykem a všude se zaváděl slovácký dialekt jako spisovná řeč, případně se měla používat slovenština. Také několik česky orientovaných starostů bylo vypuzeno ze svých míst. Připravovalo se také vytvoření uniformované Hlinkovy gardy. Finanční prostředky od generála Čatloše přišly. Emil Hácha byl z toho nervózní a žádal nacisty o ochranu, ta mu s patřičným gestem byla poskytnuta s doporučením, aby do protektorátní administrativy přijal německé nacistické úředníky, ti si snadno se separatisty poradí. Němcům šlo především o obsazení funkce moravského zemského prezidenta. Na potvrzení této „ochrany“ brněnský oberlandrát sdělil, že nebude trpět spojení s Bratislavou. Národnímu souručenství bylo  doporučeno  vyhovět  národopisným tradicím  a  organizovat v rámci této pseudostrany národopisný odbor pro Moravské Slovácko, což se záhy také realizovalo. Současně však nacistická agentura pod vlivem bezpečnostní služby a gestapa podněcovala proněmecké aktivity. Vyhovovalo jim, že Háchova vláda bude pod jistým tlakem a tím ochotněji bude plnit nacistické požadavky. V obcích se zakládala síť germanofilských důvěrníků, předsednictvo Národopisné Moravy sídlelo v Uherském Hradišti, formálním vůdcem byl J. Úprka, ale rozhodující aktivity řídil V. Rohan. Navázal styky přímo s K. H. Frankem a počet gestapáckých konfidentů rychle rostl. Okupanti získali pátou kolonu uvnitř Národního souručenství i v řadách Vlajky, kam se rovněž někteří agilní Moravští Slováci hlásili a v roce 1944 celý spolek vstoupil jako kolektivní člen do České ligy proti bolševismu.

 

 

       V roce 1942 se uplatňoval vliv ministra školství a angažovaného kolaboranta  Emanuela Moravce, který v zájmu podpory své koncepce kolaborace a aktivní spolupráce s okupanty podporoval národopisné slavnosti. Ve Vlajce, k nelibosti E. Moravce, působil z řad moravskoslováckých separatistů např. J. Ryba. Separatisté mohli vydávat měsíčník Úprkův kraj, kde byl aktivním redaktorem J. K. Bořek. Rozbor archivních dokumentů naznačuje, že pokud neuspějí tendence k připojení k slovenskému státu, a na tom okupanti neměli zájem, bude možno v případě potřeby oživit moravský nacionalismus a tím rozbít české etnikum. Podobně si počínali v Polsku, kde  uměle  oživovali goralskou a kašubskou etnickou skupinu. A. Hitler, případně jeho poradci, čerpali poučení z historie.

 

       V září 1182 císař Fridrich Barbarossa povýšil moravského přemyslovce Konráda Otu na markraběte a Morava byla prohlášena za samostatné markrabství, které nepodléhalo českému státu, ale německému císaři. Nebezpečné roztržení dosud jednotného českého státu na dva celky vyhovovalo mocenské  politice  říše  a  bylo  odstraněno v  roce 1189 opětným spojením. Záhy následoval další pokus o rozdrobení přemyslovského státu. 15. 2. 1187 byl biskup pražský na sjezdu v řezně prohlášen říšským knížetem a tím ho Fridrich Barbarossa vyňal z pravomoci českého panovníka. Neblahý stav byl odstraněn až za Vladislava II., který ovlivnil ustanovení nového pražského biskupa. Stal se jím kaplan Vladislava II. Daniel II. a ten se ochotně podřídil centrální moci v Praze. Tím bylo odstraněno nebezpečné drolení českého státu, což bylo vždy zájmem německých vladařů. A. Hitler jen pokračoval v jejich praxi. Morava si však již ponechala označení markrabství. Odnárodnit a rozbít jednotu českého etnika, to byla jedna z modifikací okupační politiky směřující ke germanizaci a likvidaci českéhi národa. Intriky, zrada a podlost, to byly již tehdy konstanty německé politiky vůči slabším státům.

 

 

      Německá zpravodajská služba vyslovila lítost nad tím, že se nevyplatily finanční částky věnované na moravské separatistické akce, měly nejen potvrdit rozpad ČSR, ale také znejistit zázemí čs. armády na jihovýchodní Moravě, zvýšit angažovanost Hlinkových gard v týlu čs. armády, pokud by došlo k boji.

 

 

     Intriky kolem protektorátu

 

 

      Na první pohled by každý člověk usoudil, že diktátor typu Adolfa Hitlera se nemusel ohlížet na veřejné mínění, dokonce mu v něčem ustupovat, neboť svým stranickým a státním aparátem veřejné mínění a souhlasné aktivity sám vytvářel. Byl velikým manipulátorem, což ovšem není upřeno i některým tzv. demokratickým vůdcům.

 

      Dne 28. dubna 1939, kdy měl Hitler již české země pevně ve své moci, uvažoval, zda by nebylo vhodné říci několik slov, aby dal ideový podklad pro masovou kolaboraci a přenárodnění. Stranické orgány dostaly dokonce pokyn, že předchozí český původ by neměl být jediným důvodem k odmítnutí německého státního občanství a členství v některých nacistických organizacích, např. Německé pracovní frontě apod. V dubnu 1939 A. Hitler na adresu západních mocností vyslovil řečnickou otázku: “Oni nenávidí nás Němce a nejraději by nás vyhubili. řím však jsou pro ně Čechové ? Prostředkem k cíli ! Co je zajímá osud malého statečného národa, co se starají o životy statisíců statečných vojáků, kteří by byli obětí jejich politiky ? Těmto západoevropským štváčům nešlo o to vybudovat mír, nýbrž nechat prolévat krev“. Ukázněná čs. armáda na něho udělala dojem, neboť právě při ústupu se pozná pevná morálka a poslušnost rozkazů, tak to chápal jako frontový voják. Na jiném místě připouští, že v česko-německé válce by i Němci utrpěli těžké ztráty, ale uzavírá: „Český národ by byl pravděpodobně podle velikosti a své polohy musel nést následky mnohem strašlivější, ano, jak jsem přesvědčen, následky katastrofální. Jsem šťasten, že se byť k hněvu demokratických interesentů podařilo odvrátit naší vlastní umírněnosti, avšak také zásluhou prozíravosti českého národa tuto středoevropskou katastrofu“.

 

       Několik lichotivých výroků o Češích mělo nejen vytvořit základnu pro kolaboraci, podpořit rozhodnutí E. Háchy, protože národ nekapituloval. A. Hitler vyšel také vstříc názorům podnikatelských kruhů, bankovního světa a špiček armády, kde se uplatňovala představa, že Českomoravský stát by měl mít vazalský režim, takového typu jako Slovensko a touto cestou a dobrovolně se měl podřizovat nacistickému Německu, pomáhat mu spíš z pozic fašistického spojence, než jako okupované území, které bude třeba hlídat, vyčlenit pro jeho pacifikaci část ozbrojených sil apod.                                                                   

 

      Radikální síly v nacistickém hnutí, reprezentované bezpečnostní službou, gestapem, velitelským sborem SS a funkcionáři nacistické strany by nejraději viděli koloniální administrativu, ale tomu částečně bránila mezinárodní situace a také samotná nacistická propaganda tvrdící, že český národ dobrovolně a rád přijal německou svrchovanost. Takový národ nemohl být hned vražděn. Světová válka ještě nebyla a Německo mělo zájem získat do svého tábora trvale také Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko, Finsko, když si již zajistilo věrnost vazalského Slovenska.

 

 

       Vsadil snad A. Hitler na špatnou kartu, když uvolnil určitý prostor pro kolaborantské hnutí ? Vystupovaly tu nějaké ekonomicky efektivní síly proti spolupráci s německým kapitálem ? Německá finanční oligarchie velmi dobře znala toky kapitalistických vlivů a také z toho těžila.

 

 

      Z politologických rozborů nacistická vláda věděla, že vývoj v českých zemích jde po mnichovském diktátu ostře doprava. Vždyť převážná většina dosavadních politických stran meziválečné republiky zahodila svůj demokratický program a vytvořila pod vedením agrárníků 18. 11 1938 Stranu národní jednoty jasně směřující k autoritativnímu režimu s profašistickými tendencemi. Jen slabě jim oponovala Národní strana práce (11. 12. 1938). Nacisté nemuseli rušit čs. parlamentní systém, ten zrušila česká pravice, když 15. 12. 1938 Národní shromáždění přijalo zmocňovací zákon, kdy vláda mohla vládnout bez parlamentu jen formou vyhlášek a mohla podle své úvahy, opět bez voleb a parlamentu, upravovat ústavu. Český lid měl strach o existenci svou i svého státu a nechal se nalákat na pravicově-fašistické heslo o národní jednotě, směřující k filofašistickému systému, tak výhodnému pro Německo. Hitler by nedal nikdy souhlas ke vzniku Národního souručenství, do kterého se transformovala strana práce i strana národní jednoty, kdyby to byla antinacistická síla. Záhy po svém ustanovení se Národní souručenství chlubilo před okupačními úřady, že má 4 miliony evidovaných členů strany, ve které se E. Hácha sám jmenoval vůdcem. Byla to největší strana v českých dějinách a záhy se chlubila, že ve svých řadách má 97 % všeho mužského obyvatelstva protektorátu. Jen Židům byl vstup zakázán a nebyl zájem o ženy, ty pravice již tradičně vyřazovala ze společenského života. Česká pravice se před A. Hitlerem prokazovala jako dokonalá manipulátorka lidu s příslibem, že celé hnutí povede k výchově k říšské myšlence. Když člověk z lidu poznal, kam by vedla politická orientace Národního souručenství, použil osvědčenou zbraň, choval se pasivně, nechodil na schůze, neplatil příspěvky, neangažoval se. Jen placený aparát byl aktivní. Potom ani Hitler neměl zájem o „papírovou organizaci“, ale bez pravicově-kolaborantské vrstvy se neobešel. Protektorátní vlády i povolené organizace mají pravicově-kolaborantsko-fašistický charakter.

 

 

      Protektorátní administrativa reprezentovala pravicově konzervativní složku české společnosti. Tato skutečnost narazila na důsledky vyhrocené nacionalistické propagandy vedené uvnitř německého etnika v českých zemích, kdy i účast v parlamentních volbách předválečné republiky byla vydávána za utrpení sudetoněmecké  menšiny  a  boj  proti  české  genocidě a na záchranu Němců v pohraničí. Radikální henleinovci si nepřáli žádný protektorát, v tom nacházeli podporu extrémních složek nacistické strany. Na první pohled nemusel Hitler dbát na veřejné mínění svých přívrženců, ale i on citlivě reagoval. Politická reprezentace sudetských Němců se neodvážila kritizovat jeho několik vstřícných slov ve prospěch E. Háchy a českých pravicových a konzervativních sil, ale ve stupňujícím tempu kritizovala protektorátní správu, že je málo aktivní, podvádí A. Hitlera, nemyslí to vážně a nacisté by Čechům neměli v ničem ustupovat. Cílem bylo zrušit protektorát a sami sebe nabídnout za správce této středověké kolonie, která by po vyřazení Čechů nutně potřebovala nejméně 300 000 úředníků, ekonomů, vedoucích provozů apod., aby vůbec fungovala. Proto byl zájem kompromitovat pravicově orientovanou protektorátní reprezentaci přinejmenším z neschopnosti. Henleinovci udělali pochopitelně po záboru pohraničí kariéru, ale ta se jim nejevila tak oslnivá, když do sudetoněmecké župy přišlo také mnoho úředníků a funkcionářů ze staré říše. Nabízeli se proto přechodně  za znalce  českého prostředí, mentality a prokazovali

i jistou jazykovou orientaci v češtině. Tedy ideální koloniální úředníci. Od 15. 3. až do 17. 11. 1939, kdy byly zavřeny české vysoké školy, se vedl zákulisní boj plný intrik o existenci protektorátu a jeho charakter. Byla to jen první fáze a první vrchol popsané tendence.

 

 

 

      28. října 1939 dal národ najevo, že s vývojem v okupovaném státě nesouhlasí. Němci najednou nic nevěděli o principu práva na sebeurčení a práva, která chtěli pro sebe, upírali Čechům. Gestapo, kde sloužil velký počet sudetských Němců, spolehlivě zjistilo organizátory demonstrací i cíle této masové akce. Gestapo a jiné složky okupačního aparátu mohly s předstihem dvou týdnů preventivně zasáhnout, ale neučinily tak. Dokonce venkovské skupiny gestapa rozšiřovaly kopie ilegálních letáků, aby účast byla co největší. Protektorátní vláda, hlavně však policie a četnictvo se měly kompromitovat. Buď zasáhnou proti českým lidem a budou potom muset stát na pozicích okupanta, nebo situaci nezvládnou s bude důvod k volání po zrušení protektorátu. Pak by ke slovu přišli sudetští mocipáni.

 

 

 

      Střelbou proti demonstrantům byl větší počet osob zraněn a dělník V. Sedlářek a student  J. Opletal zemřeli. Údajně bylo zraněno též 9 Němců, v odvetu bylo zastřeleno bez soudu 9 představitelů studentského hnutí. Z vysoké úcty k jejich životům, byla to oběť nejvyšší, nikdo neměl po mnoho let chuť analyzovat tuto skutečnost. Co je na tomto osudu podezřelé?

 

 

 

       Především skutečnost, že nikdo ze zastřelených nebyl organizátorem stávky, demonstrace a nebo nějakého nežádoucího chování studentů při pohřbu J. Opletala. Skuteční organizátoři nebyli vypátráni, nebyl patrně zájem, případně zmizeli ve skupině 1 200 studentů poslaných do koncentračního tábora. Několika se podařilo zmizet do zahraničí.

Všechny informační zdroje nacistické strany, gestapa, SA, SS, státního německého aparátu i Abwehru upozorňovaly, že Němci v čechách i na Moravě a také v pohraničí jednoznačně žádají zrušení protektorátu a tvrdé potrestání čechů a volá se dokonce po tzv. sonderbehandlung, zvláštní zacházení, které bylo v případě 9 popravených také realizováno. Na stávkách a demonstracích se podílelo dělnictvo, ale nebyla zavřena jedna továrna. protestovat přišli i úředníci, nebyl likvidován jeden jediný úřad. Výrobu i administrativu okupant potřeboval, ale nepotřeboval české vysoké školy. Jejich likvidací vyhověl Hitler nejradikálnějším žadatelům o zrušení protektorátu, dal tím jasně najevo, že česká vládnoucí elita nebude již vychovávána a ke správě středoevropské kolonie bude použito sudetských Němců. Byl si i vědom nespravedlnosti kolektivního trestu, uvaleného na zadržené studenty, na žádost E. Háchy je postupně propouštěl domů. Těm,  kdož  by  chtěli  zlehčovat  pobyt  vysokoškoláků v konncentračním táboře doporučuji přečíst si dokumentární knihu Slováka Jozefa Leikerta „černý pátek sedmnáctého listopadu“. (Praha 2000)

 

      Záhy do Berlína dorazila další masová záplava děkovných dopisů, prohlášení a petic „sudetoněmeckého“ obyvatelstva, oslavujícího zavření 10 vysokých škol a samostatných fakult. V mnoha žádostech byly konkretní dotazy, zda i další stupně školství budou zrušeny. K likvidaci byly určeny Karlova univerzita v Praze, Masarykova univerzita v Brně, české vysoké učení technické v Praze, česká vysoká škola technická v Brně, Vysoká škola  zemědělská  v Brně, Vysoká škola zvěrolékařská v Brně, Akademie výtvarných umění v Praze, Vysoká škola báňská v Příbrami, Cyrilo-metodějská bohoslovecká fakulta v Olomouci, Husova evangelická bohoslovecká v Praze.

 

      Perzekuci české společnosti neřídil říšský protektor, ale Hitler osobně provedením určil K. H. Franka, gestapo a jednotky SD, SS. K. H. Frank byl mluvčím „sudetoněmeckých“ zájmů a měl vliv na výběr těch představitelů studentského hnutí, kteří byli popraveni. Jak se dělal výběr ? Pro větší objektivitu bude raději citovat německého historika Detlefa Brandese a jeho knihu „češi pod německým protektorátem (Praha 1999): „Zastřelení studenti byli až na jednu výjimku funkcionáři oficiálního, vládě oddaného studentského svazu. Nejznámější z nich, Josef Matoušek, byl zároveň univerzitním docentem a předsedou programové komise Národního souručenství. Jako organizátoři smutečního pochodu přicházejí v úvahu, ale v žádném případě jako iniciátoři výtržností s ním spojených. Jejich zastřelení se i z hlediska německých mocipánů jeví jako naprosto neopodstatněné a nesmyslné...(s. 110).“

      Z poválečného výslechu Jacobiho, vedoucího funkcionáře pražské Bezpečnostní služby (SD), byl seznam zastřelených sestaven na základě informací konfidentů a K. H. Frank s ním souhlasil. Kdo byli oněmi donašeči v Praze ? Pražští němečtí vysokoškolští studenti, znající prostředí, stýkající se s českým studentským vedením, nevoleným, ale vybraným protektorátní vládní garniturou. Nelze věřit tomu, že by Bezpečnostní služba nevěděla o jejich členství ve Svazu pro spolupráci s Němci, o jejich pravicové orientaci. Vždyť věděla, že jeden ze zastřelených je slovenský státní občan,  spolupracující  se slovenským  konzulátem,  patrně  židovského  původu  a podezíraný,  že  pomáhá  při odchodech  čs. důstojníků do ciziny. Nelze ani vyloučit kontrolní informace, pocházející z řad českých fašistů, stojících v opozici proti Národnímu souručenství. Německým konfidentům vadilo každé české vedení studentského hnutí a měli zájem, tak jako K. H. Frank a „sudetoněmečtí“ nacisté, protektorát zrušit, a to i cestou znevážení pravicových funkcionářů, kterým zajisté nelze vytknout vlastenecký postoj, prokázala to jejich oběť na popravišti.

      Háchova protektorátní vláda se dostala do velmi obtížného postavení, český lid, odbojové organizace, zahraniční exil žádají odstoupení z vlády. To by ovšem uvítali „sudetoněmečtí“ radikálové a urychlilo by to zrušení protektorátu. A. Hitler na tom zájem neměl, tuto otázku chtěl řešit až po ukončení války, nyní to bylo nepraktické a nežádoucí. Žádal českou, třeba i pravicovou protektorátní vládu, ale poslušnou, trpěl v ní i několik ministrů, o kterých věděl, že byli Svobodnými zednáři. Uměl však s pravicí jednat, to potvrzovala jeho činnost v samotném Německu, kde dovolil v hymně SA zpívat o zákroku nejen proti Rudé frontě, ale i reakci, což byla německá pravice. Na její adresu  pronesl  občas  slova o parazitním kapitálu, o plutokratech, o židovském propojení a vyděšené pravicové kruhy byly ještě ochotnější spolupracovat na jeho cílech a podřizovali se jeho politické metodě. Navíc si uvědomil, že by bylo velmi riskantní poslat čechy na frontu, ale „sudetští“ Němci se měli osvědčit ve svém ryzím germánství právě na bojišti. Neměl zájem, aby na 300 000 „sudetských“ Němců se povalovalo v kancelářích okupačního aparátu, ale aby byli nasazeni na frontu. Pokud měl dostatek čechů ochotných kolaborovat, nebylo třeba, mimo dozorců represivních složek, volit jiné řešení. Vždyť to neudělal ani po atentátu na R. Heydricha, kdy ´sudetoněmecká´ hysterie pomstít se čechům a zrušit protektorát dosáhly druhého vrcholu v trestání českého národa. Kde by také vzal náhradu za 360 000 sudetoněmeckých vojáků, zařazených do německé armády ?

      Je správné udělat si rozbor zpravodajských informací a zjistíme, že Hitlerovy názory prosakují až k nejnižším článkům státního, tedy i armádního, stranického aparátu, někdy v modifikované podobě. Z hlášení o šikanování vojáků „sudetoněmeckého“ původu zjistíme, že němečtí důstojníci a poddůstojníci se vyjadřují v pojmech svině, debilové, myslíte, že jsme vás osvobozovali jen tak pro nic za nic ? Za svoje osvobození budete ještě cedit krev, ulejváky nechceme“. Trochu to připomíná bavorskou nevraživost, když vystěhovaní Němci byli velmi nepříznivě přijati v roce 1945 v nové vlasti, také s poznámkami „vy jste zavinili válku, proto padl náš syn“, apod. Nebylo to zrovna objektivní přijetí.0

      Na závěr ještě jednu poznámku. V době, kdy vrcholila snaha po zrušení protektorátu „sudetoněmecká“ a okupační propaganda dostala za úkol opakovaně citovat stanovisko anglického politika lorda W. Runcimana, který sympatizoval s nacismem a navrhoval pro německou menšinu v ČSR práva, která se nikdy neopovážil uplatnit v britských koloniích pro tam potlačené národy. Pochopitelně, že propaganda vyzvedávala jen věty příznivé pro Německo a pro vůdce Sudetoněmecké strany. Upozorním nyní na fakta, tehdy i dnes zamlčovaná. V jeho dopise Chamberlainovi z 21. 9. 1938 se také píše, že čtvrtý plán prezidenta E. Beneše vyhovoval téměř všem požadavkům „sudetských“ Němců, „ale já téměř ani nepochybuji o tom, že právě skutečnost, že návrhy byly tak příznivé, zbavovala je u extrémních příslušníků sudetoněmecké strany vyhlídky  na  úspěch“. Na  jiném  místě  čteme: „Odpovědnost  za konečné ztroskotání

nesou podle mého názoru Henlein a Frank i ti z jejich podporovatelů v zemi i mimo ni,                                                                      

kteří je nabádali k extremnímu a neústavnímu jednání“.

      O Čs. vládě je tu i jeho poznámka, že „aktivně neutlačovala a zcela jistě nebyla teroristická“, vyznačovala se případnou netaktností. Kouzelným odstavcem lorda Runcimana je tvrzení, že za hospodářskou situaci z roku 1930 může čs. vláda, když v té době nezaměstnanost byla nejen v Německu, ale také ve Velké Británii, Francii, po celém kapitalistickém světě. Také jeho výlet do historie je úsměvný, pozapomenul, že v I. světové válce Velká Británie, Francie, USA nebojovaly proto, aby poražené Německo bylo větší o 3 miliony Němců z českých zemí a 6 milionů Rakušanů. Spojenci dokonce nedovolili označení Německé Rakousko a zakázali připojení k Německu. Proto ani pokřik z českého pohraničí o připojení k Rakousku, případně k Německu, neměl naději na realizaci. Mírová konference jen potvrdila, že pohraničí patří tomu státu, kde bylo dosud. Ani v době největší vlny germanizace se Habsburkové neodvážili vyčlenit pohraničí jako korunní zemi. Anglické a francouzské politice se podařilo Německo zvětšit během roku 1938.

 

 

                                                                  

     Proč nebyl protektorát zrušen ?

 

 

       Útoky na protektorát a jeho zrušení trvaly téměř po celou dobu okupace. Vojenské aspekty jsme si již vysvětlili. Němci byli upotřebitelní na frontě, češi ne. Obyvatelstvo protekrorátu bylo chráněno ekonomickou silou čech a Moravy. Tu nutně nacisté potřebovali. Německý historik Detlef Brandes (češi pod německým protektorátem) uvádí, že během války němečtí a rakouští kapitalisté zvýšili desetkrát svůj podíl na českém majetku. Německo potřebovalo uhlí. Na Ostravsku se těžilo okolo 1 100 000 tun uhlí, ale v roce 1941 již 4 654 000 tun a v roce 1943 dokonce 7 310 000 tun. K tomuto výkonu bylo třeba zvýšit počet českých havířů, a to o 73,1 %. Kde by je Německo sehnalo ?

      Neméně byl důležitý zbrojní průmysl. Po Německu a Francii to byl nejdůležitější zdroj. V lednu 1945 pracovalo v čechách a na Moravě jen v leteckém průmyslu 121 000 osob. V roce 1944 vyráběly Škodovy závody v Plzni měsíčně 120 děl protiletadlových a 96 polních, Zbrojovka Brno dodávala měsíčně 30 000 pušek, 3 000 samopalů, Zbrojovka Strakonice 144 děl, 10 800 pistolí. V protektorátu pracovalo 955 000 pracujících, z toho v březnu 1945 54 % v kovovýrobě a dalších 12 % v těžkém průmyslu. U nás se vyráběla děla pro ponorky, tanly, auta, součásti pro V-1 a V-2, letecké motory aj. V květnu 1943 pracovalo v Německu ve výrobě 25 000 čechů, celkem se během války na otrocké práci, včetně kopání zákopů na Moravě a v Dolním Rakousku, vystřídalo  na  650 000 mužů. Mezi  pracovníky  odvedenými  do říše  bylo 43 000 určeno pro zbrojní průmysl a přes 300 pro pošty a 11 000 pro práci na železnici. A. Hitler to původně zakázal, musel však ustoupit ekonomickému tlaku. Protektorát byl pro něho výhodný, pokud měl dost domácích kolaborantů a ke kontrole i pro perzekuci dost členů SD, Gestapa, policie, SS, SA apod. A ty měl v dostatečném počtu a „sudetské“ Němce mohl poslat na frontu.

 

 

 

Red. J. řezníček                                                                                                                                                    Připravil JUDr. O. Tuleškov