Prof. PhDr. Jiří Frajdl, CSc.

Henleinofašismus v pohraničí do roku 1938

Historické kořeny

Nelze pochopit vznik, vývoj i zánik nacismu a fašismu ve světovém měřítku, tím mé-ně v českých zemích, včetně obecných i specifických rysů, pokud si neosvětlíme historické kořeny, podmínky, příčiny a podněty. Německý historik Martin Broszat ve své knize Uchopení moci, vydané v Německu v roce 1994 a u nás v roce 2002, uvá-dí v obecnějším pohledu historické předpoklady německého nacismu tvrzením, že se „zrodil po první světové válce, v době hospodářské recese, která postihla celý svět a která představovala jednu z fází všeobecné modernizační a civilizační krize. Tím byly také jinde v Evropě podkopány humanisticko liberální tradice i demokratická státní zřízení a nastupovala autoritativní či fašistická hnutí“ (s. 67). Autor není zcela přesný, fašismus vznikl ve státech nespokojených s výsledky války a ve vládnoucích vrstvách, obávajících se ohrožení a zániku kapitalismu. Fašisté proto útočí i na de-mokratičtější vlády z obavy, že právě tato forma není schopna zajistit stabilitu kapi-talismu a autoritativním státům znemožňuje nové uspořádání světa, včetně jeho zno-vurozdělení. K fašismu spělo nejen poražené Německo, Rakousko, Maďarsko, ale i vítězná, ale neuspokojená Itálie a Japonsko.

Český fašismus nevznikl z pocitů porážky. Československo vzniklo a bylo na stra-ně vítězné Dohody. Převládala však obava, zda se kapitalistické zřízení udrží v čes-kých rukou v sousedství se silným Německem a nepřátelským Polskem, Maďarskem a Rakouskem, kde se upevnily autoritativní vlády. Demokratický režim se českým fašistům jevil jako degenerovaný, korupční, neschopný akčních činů, pouhou žva-nírnou a s neperspektivní budoucnosti, zejména když Evropa kráčela směrem do-prava, k fašismu.

Specifickým rysem fašismu u Němců žijících v Čechách a na Moravě je skuteč-nost, že vedle pocitů zmaru z prohrané války, přišli o privilegované postavení, které měli v Rakousko-Uhersku. Demokracie jim nemohla vynahradit pozice nadvlády, byt' pro některé Němce pramenící jen z jazykové nadřazenosti. Zmar svých snů o pan-germánské nadvládě přičítali Čechům, v Rakousku dodnes T. G. Masarykovi, ač je na první pohled zřejmé, že ani T. G. Masaryk, ale ani český národ neměl tolik divizí, aby porazil centrální mocnosti. Na Slovensku se fašismus prosazuje s touhou po větším podílu na moci a z přesvědčení, že demokratické pořádky a „čechoslova-kismus“ je na překážku vzestupu slovenského nacionalismu a rozšíření politicko-mocenského vlivu.

Celý svět byl v roce 1917 postaven před nečekanou výzvu, v Rusku vznikla první historický realizovaná alternativa kapitalismu. Fašismus se nabídl k likvidaci nového a ještě nevyzkoušeného systému. A právě zde se rodí jistý a dočasný kompromis mezi demokratickými státy na kapitalistické základně a fašismem na témže základě, dají společný cíl, zničit nekapitalistickou a protikapitalistickou společnost ještě v zá-rodku. Proto se fašismus toleruje jako hnutí i v rámci demokratických států, proto se ustupuje před fašistickými státy a v mnoha případech nastupuje prokazatelná pod-pora, například při rušení mírových smluv po první světové válce, při likvidaci Rakouska, při záboru českého pohraničí i při likvidaci Československa v letech 1938–1939. Bez trestů projde intervence nacistického Německa a fašistické Itálie ve Španělsku (1936–­1939), italský útok na Etiopii, řádění japonských militaristů v Číně, okupace Albánie v roce 1939. Mnichovský diktát se nejeví jen jako kompromis, ale ujednání čtyř velmocí, neochotných se podřizovat Společnosti národů v Ženevě a toužících samostatně rozhodovat. Není poraženo jen Československo, je poražena demokracie. Mnichov je nové dělení světa za účasti dvou velmocí, které ve svých britských a francouzských koloniích vůbec nedbaly na zásady demokracie, ale do-vedly realizovat i genocidní metody vůči potlačeným národům a je tu zastoupeno Ně-mecko a Itálie s cílem vybudovat si za cenu genocidy koloniální říši přímo v Evropě, zejména ve střední a východní.

První činy a kroky fašistického hnutí v pohraničí jsou poněkud nejasné a neurčité. Vždyť určitý a dočasný příklon k Československu u německé menšiny je dán také tím, že ČSR válčí na Sibiři po dva roky se sovětským režimem, byť bez vyhlášení války. Tím vlastně naplňuje jeden z historických úkolů na obranu kapitalismu. Sou-časně politicko-mocenská struktura meziválečné republiky neutiskuje německé etni-kum tak, aby nutně muselo dojít k jeho zániku, i když to později nacistická propa-ganda tvrdí. V českých zemích vznikne svébytná forma fašismu, henleinofašismus. Kryje se maskou zachování demokratických řádů, pokud je v plenkách, ale rychle přijme extrémní formu – nacismus, jakmile zesílí. Je tady ještě jedna příčina pro do-časné ctění demokratického systému. Mezi Němci totiž působí několik nefašistických stran a ty také mají své voliče a ty nelze okamžité získat. Jejich voličská základna je podložena sociálně-ekonomickým zájmem. Zemědělci jsou ve Svazu zemědělců a rozumí si s českými agrárníky. Dělníci se sdružují v německé sociální demokracii a rovněž po určitém zakolísání v roce 1919 se dovedou dohodnout i na účasti ně-meckých ministrů v československé vládě. Němečtí křesťanští sociálové mají blízko na základě křesťanství a křesťanského solidarismu ke straně lidové. Henleinofašisté proto nejprve tyto strany rozloží a spolknou, ale to vyžaduje určitý čas. Proto zacho-vání masky demokracie.

V Německu i v pohraničí mají henleinofašisté a němečtí nacisté jeden závažný problém. Do svého hnutí chtějí zahrnout, případně získat podporu pro své cíle, něko-lik milionů osob, dosud se angažujících v nefašistických stranách. Vznikne ovšem otázka, jak straníky rozeštvané ve volebních kampaních sjednotit pod prapory hen-leinofašismu. Recept je stejný jako v Německu, tam bylo také několik stran s proti-chůdnými cíli. Sjednocení se dělo na základě ublíženosti všech Němců po prohrané první světové válce, ale především rasismem. Tvrzení, že každý Němec je něco víc než příslušníci jiných národů, to lichotilo, dokonce i tomu nejprimitivnějšímu němec-kému člověku a elita si to o sobě myslela již dávno. Pro váhající byl použit termín germánská demokracie, ale záhy byl opuštěn jako málo funkční.

Mnoho znalců fašismu tvrdí, že vznik tohoto hnutí byl podmíněn vysokou nezaměstnaností v době hospodářské krize, ale tuto myšlenku je nutno dovysvětlit. Nezaměstnanost je systémovou vadou kapitalismu vůbec, jen v době války se daří její likvidaci. Nezaměstnanost byla známa již před první světovou válkou a přece fašismus nevznikl, když se v Německu uplatnil nacismus, jako vyhraněná a extremní forma fašismu, byla nezaměstnanost již dávno na světě. Popřít vliv nezaměstnanosti nelze, způsobila zdivočení fašismu, jeho radikalismus. Současně vyzvedla cenu fašismu pro majetnické kruhy, stoupla totiž obava, že nezaměstnaní půjdou svým voličským potenciálem k reformní a revoluční levici. Takovému vývoji fašismus (na-cismus) kladl překážky. Současně se fašistickým propagandistům naskytl další argu-ment – vidíte jak kapitalistický liberalismus je neschopný?!

V Československu bylo v roce 1929 41 600 nezaměstnaných, ale již v prvním krizovém roce to bylo 105 400 osob, V roce 1931 již 291 300, v roce 1932 554 100  a v roce 1933 dokonce 738 300 osob. K tomu je nutno připočítat bídou ohrožené členy rodiny. Dodnes henleinovci agitují s tím, že v pohraničí byla nezaměstnanost větší, ano byla, ale také proto, ze tam byl rozmístněna značná část lehkého prů-myslu a ten byl vždy první na ráně. Nezaměstnanost v řadách Němců v Čechách a na Moravě nebyla způsobena českým národem, ale kapitalismem, okolní svět o tom podával konkrétní důkazy. Navíc československá vláda neměla ekonomické nástroje k řešení této problematiky.

Převážná většina průmyslu v regionech s německým obyvatelstvem byla v rukou německých kapitalistů, ti se měli tedy starat. Lehký průmysl trpěl také konkurencí cizího průmyslu, například textilního z Německa. Nicméně dodnes se uvádí, že Adolf Hitler nezaměstnanost odstranil, není to pravda. Měl ji ještě na počátku druhé světo-vé války, ale dokázal ji snižovat. Činil to však metodami pro československý demo-kratický stát nežádoucími, které nebylo možno u nás aplikovat. Zavedl všeobecnou brannou povinnost a každý rok zvyšoval početní stav armády. V roce 1939 měl Wehrmacht 2 600 000 mužů v pozemní armádě, 400 000 u letectva a 50 000 u ná-mořnictva a později překročil i počet 8 milionů. Na místa vojáků bylo potřeba někoho umístit, armáda odvodem také řešila nezaměstnanost. Nacismus zavřel do koncen-tračních táborů mnoho sociálních demokratů, komunistů, Židů a na jejich místa mohli po roce 1933 nastoupit nezaměstnaní. Další statisíce antifašistů, od křesťanů až po komunisty, uteklo před rasovou a politickou perzekucí do ciziny, na jejich místa na-stoupili nezaměstnaní. Takové metody řešení nemohlo Československo realizovat. Dodnes však němečtí revanšisté svádějí na český národ německou nezaměstnanost, která s sebou přinášela pochopitelně proces pauperizace, ale ten postihl Čechy také.

O kořenech nacismu a henleinofašismu vypovídá integrální nacionalismus a pan-germánské spolky 19. století v Německu i v Rakousko-Uhersku. Už v programu Vše-německého spolku v Německu a v Lineckém programu z roku 1882 se žádá jednot-ný německý stát, ve kterém by žili všichni Němci v Evropě, tedy i za hranicemi své vlasti. Krize civilizace, zejména pokles lidských hodnot v letech první světové války také přispěl ke zrodu fašistického hnutí. Pojem hnutí se používá proto, že nešlo jen o politické spolky a o politickou stranu, ale o široký soubor nejrůznějších nepolitic-kých organizací. V našem pohraničí to byly turnerské organizace, pěvecké a školské spolky, zájmové organizace apod. V těchto organizacích byla značná síla a demo-kratický režim, dbalý svých zásad, neměl odvahu toto profašistické podhoubí za-kázat. Není náhodou, že Konrád Henlein byl tělocvikář! Německý nacionalismus v Ně-mecku, Rakousku i u nás vyvolal v první světové válce velké očekávání a vyvolal imperialistické iluze o nadvládě nad Evropou. Porážka na frontě jen vyvolala revan-šistické touhy znova se připravit na nové střetnutí a to již vyhrát. K tomu ovšem fa-šismus již nepotřeboval monarchy, ti se kompromitovali, bylo nutno hledat nová hesla, nové prapory a nové bubeníky. Jedním z nich se stal Adolf Hitler, u nás Kon-rád Henlein a Karl Hermann Frank.

Sociálním nositelem fašismu byl voják nespokojený s porážkou, ale také s tím, že se nedovede a někdy pro nedostatky kapitalismu ani nemůže zařadit do mírové spo-lečnosti. Má autoritu hrdiny, ale společenské postavení tomu po prohrané válce ne-odpovídá. Po masakrech v zákopech často ani nevěří v Boha a hledá novou orien-taci, nový kult, nové poslání, novou víru, nacistický mysticismus ji má nahradit. Teprve po nástupu Adolfa Hitlera k moci byli katoličtí biskupové 28. 3. 1933 při-nuceni odvolat svá dřívější varování před nacistickou stranou. Kdo tak neučinil, tomu hrozil koncentrační tábor za narušování jednoty německého národa a jeho světo-názoru. Sociálním nositelem byla také německá lumpenburžoazie a jak se ukázalo také kriminální elementy, naplno se to projevilo ve strážích SS – smrtihlavů a ve strážích koncentračních táborů.

Určité šovinistické a militaristické vybavení nacismu poskytly poválečné freikorps – sbory dobrovolníků. Také v českém pohraničí se organizovaly podobné sbory s te-roristickou aktivitou proti demokratické republice a proti antifašistům.

Řádění teroristických skupin v Německu benevolentně sledovala armáda a znač-ná část policie a soudní orgány. V nacismus byla viděna záloha konzervativních a reakčních sil. V Československu jistou blahovolnost vykazovalo ministerstvo vnitra v rukách agrárníků, vždyť také dovolilo „pořádkové sbory“ podle hesla, že jsou lepší Sudety hnědé než rudé, myšleno sociálně demokratické a komunistické.

Až z feudálního středověku se táhla linie antisemitismu, rovněž doplňující pro-gram nacistů. V letech 1941–1945 dokonce vyústila do pojmu židoplutokraté a žido-bolševici – což naznačovalo, že v USA i v SSSR vládnou Židé. Na Židy bylo sváděno vše a v zacházení s nimi jim byla upřena lidská hodnota.

Versailleský mír se chápal jako nespravedlivý diktát a nálady tohoto typu zasáhly i Němce v ČSR. Viděli se již v úloze panského národa, vládnoucího nad střední Ev-ropou, případně nad celým světadílem a najednou porážka a tím i ztráta dominant-ního postavení. Proto nemohli republiku milovat. Dodnes německá revanšistická pro-paganda vychází z negativního postoje odsunutých Němců k Československé re-publice. Není to nic specifického, stejnou nechuť cítila velká část Němců ke své vlastní demokracii a republice z let 1918–1933. Mnozí publicisté poukazovali, že Ně-mecká republika byla republika bez republikánů a demokracie bez demokratů. I čeští Němci měli negativní postoj k republice a k demokracii, když přišli o privilegované postavení, demokracie jim již postavení panského národa nemohla zajistit. Před-stava, že se Němcům stala porážkou křivda, zcela zaplašila rozšíření kritiky monar-chismu. Ten byl chápán jen jako málo úspěšný, neboť nedokázal vyhrát válku. Pod-stata reakčnosti zůstala, jen se modifikovala do moderní podoby, do nacismu a hen-leinofašismu. Dnes také chybí krajanským spolkům kritický rozbor doby jejich vrcho-né angažovanosti a dějiny pro ně začínají až odsunem v roce 1945. O příčinách nechtějí nic slyšet. V tom je zárodek budoucího příklonu k fašistickému hodnocení dějin i  restauraci hnutí s cíleným návratem před rok 1918.

V Německu byly reparace chápány jako zdroj zbídačení německého národa, v ČSR Němci bědovali nad ztracenými výnosy z válečných půjček, tak štědře upiso-vaných rakouské vládě. K tomu přičtěme bídu způsobenou nezaměstnaností a vy-kreslí se nám obraz sociální nespokojenosti vedoucí k fašistickému chápání světa. Dělnická třída v Německu a v Rakousko-Uhersku nebyla nikdy vládnoucími elitami považována na plnohodnotnou složku společnosti, ale byla ceněna od okamžiku, kdy se plně podřídila nacionalismu, stala se poslušnou masou ochotnou krvácet za imperialistické cíle. Proto ta pozornost, věnovaná nacismem a henleinofašismem právě dělnictvu. Adolf Hitler působící jako konfident v sociálnědemokratických orga-nizacích si uvědomil přitažlivost socialistických myšlenek a v podvodné formě je za-sadil i do svého programu, dokonce i do názvu strany – Nacionálně socialistická ně-mecká dělnická strana. Se socialismem pochopitelně jeho hnutí nemělo nic společ-ného, byl to jen sprostý podvod, jako řada jiných věcí. K tomu jeden postřeh. Před uchopením moci se Adolf Hitler nesnažil vybudovat své vlastni masové odborové hnutí, hrozilo by to konfliktem s podnikateli. Německou pracovní frontu, aby měl děl-nictvo pod kontrolou a vyždímal z něj nejvyšší produktivitu, organizuje až v podmín-kách totalitního státu.

Z nacionálních pozic razil nacismus heslo o boji proti třem internacionálám, které neměl pod kontrolou. Rudá internacionála představovala marxistickou opozici nacis-mu, zlatá internacionála se skládala z židovských kapitalistů a černá internacionála symbolizovala opozici v radách křesťanů.

Nacismus v Německu a henleinofašismus v ČSR se zrodil z morální, politické a sociální deprese, vyrostl z negativních stránek kapitalismu. Byl vládní formou k udr-žení imperialistického charakteru kapitalismu a odstraňuje demokratickou liberálnější formu z obav, že by na svůj úkol nestačila a byla by jen překážkou pro novoimperia-listické cíle agresivních velmocí a států.

 

Fašismus v českém pohraničí

V českém a moravském pohraničí měla totalitní ideologie a organizace na ní nava-zující několik specifických rysů:

1.      Nacionalismus vyhraněného směru z let 1918-1933 velmi rychle přerostl v hen-leinofašismus (1933–1938), aby po roce 1938 se organicky přeformoval na nacis-mus neodlišující se od NSDAP v Německu, jehož se stal součástí.

2.      Dvě nacionalistické strany Deutsche Nationalpartei (DNP) a Deutsche National-socialistische Arbeiterpartei (DNSAP) využívaly skutečnosti, že Rakousko-Uher-sko a Německo válku prohrály a ztrátu privilegovaného postavení vyložily jako útisk. Liberálně demokratický režim jim nemohl zajistit postavení, které měli Něm-ci v době monarchie. Nenávist k vítězům byla podpořena tím, že to byly demo-kratické mocnosti (USA, Velká Británie, Francie) do jisté míry i Itálie. Češi byli počítáni k vítězům, k demokratům, republikánům a v očích Němců z monarchie také k hrobařům habsburské monarchie

3.      Proti Čechům a k posílení nacionalismu byl zneužit princip národů na sebeurčení. Před první světovou válkou uvedený princip nebyl uznáván v Německu, ale ani v podunajské monarchii. Lužičtí Srbové, Poláci v Německu a nerakouské národy (Češi, Slovinci, Slováci, Poláci, Srbové, Chorvati, Rusíni, Italové, Rumuni) si mohli o tomto právu jen snít. Po prohrané válce se však Němci k této zásadě hlá-sili, jako by jen pro realizaci uvedené zásady vedli válku. Americké pojetí prezi-denta Wilsona spočívalo na možnosti, aby národ, který nemá svůj stát a žije pod útlakem jiného cizího národa a státu, si mohl zřídit svůj vlastní stát, zejména kdyby mu nevyhovovala dosavadní poskytnutá autonomie. Popsaná zásada ne-měla být aplikována na menšiny, které se cestou agrese či kolonizace octly za hranicemi své vlasti, znemožnilo by se tím právo většiny, směřující k založení vlastního státu. Pro etnické celky v jiných státech mělo platit právo menšinové a to v Československu platilo.

Leninovo pojetí bylo obdobné s tím, že národ, který by již nebyl utiskován a měl spolehlivé záruky, se mohl rozhodnout, zda si zřídí vlastní stát a nebo zů-stane v nějakém smluvním svazku se státem a národem větším. Heslo o sebe-určení Němců z českých zemi by znemožnilo vytvořit existence schopný stát Če-chů a Slováků. Navíc v povědomí obyvatelstva v Čechách byl zakotven pozna-tek, že německé osídlení vzniklo na pozvání českých panovníků, šlechty a kato-lických instituci a žádný příslušník vládnoucí vrstvy nedal novým osadníkům právo obdělávanou půdu zcizit a připojit k sousednímu státu. Němci k nám při-cházeli dobrovolně s vědomím, že se budou podřizovat zákonům českého státu.

Národnostní otázka s právem na sebeurčení pro české Němce byla jen ná-strojem k rozbití Československa. Jasně se to prokázalo v březnu 1939, kdy byla západní část ČSR okupována a nacistické Německo absolutně nepřipouštělo ně-jaké svobodné sebeurčení pro český národ. Dnes princip sebeurčení zneužívají krajanské spolky odsunutých Němců opět s cílem oslabit český stát. Odtržení německé menšiny od ČSR v letech 1918–1919 nemohlo být realizováno ani z hlediska tehdejších mezinárodních pozic vítězných velmocí. Nebyl zájem, aby poražené Německo bylo po válce větší a početnější, proto se válka nevedla. Proto také mírová smlouva zakázala připojení německého Rakouska k Německu. Jinak by poražené Německo získalo na 3 milióny Němců z Čech a téměř 9 mi-liónů Rakušanů. V roce 1938 se ovšem mezinárodní mocenská situace obrátila proti ČSR a Hitler měl být uspokojen připojením Rakouska a záborem českého pohraničí, aby nevyvolal válku proti dalším státům.

4.      Dvě německé extremně nacionalistické strany (DNSAP a DNP) nebyly schopny reálně ohrozit československou republiku, pokud platily mírové smlouvy, spoje-nectví s Francií mělo reálnou hodnotu a německé aktivistické strany vyvažovaly vliv německých nacionalistických stran. K aktivistickým stranám počítám Svaz ze-mědělců a venkovských živností, Německou křesťanskosociální stranu lidovou, Německou sociálně demokratickou stranu dělnickou a také komunisté české i ně-mecké národnosti se angažovali v zápase s fašismem.

5.      Československo bylo reálně ohroženo až henleinofašismem. Ten měl tři fáze sice se stejným strategickým cílem (zničení ČSR a demokracie), ale s rozdílnou tak-tikou. 8. 10. 1933 vznikla Sudetendeutsche Heimatfront, SHF (Fronta sudeto-německé domoviny), kdy se vyzvedá tvrzení, že nejde o politickou stranu, která by jako další stranický subjekt tříštila německé strany v ČSR, ale o hnutí určené všem Němcům v ČSR. Nábor se dělá i mezi nepolitickými organizacemi sportov-ního, kulturního, osvětového a podobné charakteru. Další období je stanoveno rokem 1935, kdy před volbami došlo k transformaci do Sudetoněmecké strany (Sudetendeutsche Partei, SdP) a nějaký čas se tato strana tváří, že chce zacho-vávat pravidla formální demokracie. Jakmile má zajištěnou finanční, politickou, zpravodajskou a teroristickou podporu z nacistického Německa přeměňuje se na pobočku NSDAP v ČSR. Dává se plně do služeb agresivního Německa a je úřed-ně rozpuštěna 16. září 1938, ale pracuje v masově pojaté ilegalitě. Poslední, závěrečná fáze je dána začleněním do říšskoněmecké NSDAP (5. 11. 1938). V taktickém pojetí spěla rychle od metod formální demokracie k metodám brutál-ního teroru nejen proti Čechům, československému státu, ale i proti odpůrcům mezi českomoravskými Němci (sociální demokraté, komunisté, křesťanští sociá-lové, humanisté, pacifisté, Židé, liberální inteligence apod.).

6.      Mezinárodní situace neobyčejně prospěla vývoji SdP, dokonce v několika smě-rech. Nástup fašismu k moci v mnoha státech v Evropě, militaristických režimů ve Střední a Jižní Americe, vyvolal vítěznou euforii, která potvrzovala tendenci, ne-hledat pravdu a spravedlnost, ale jít za vítězem. Fašismus se jeví jako alternativa vlády v rámci kapitalismu. Je to diktátorská forma zajišťující kapitalistický systém a napadající liberálnější a demokratičtější státy z konkurenčních důvodů a také z přesvědčení, že demokratická forma nemůže zabezpečit kapitalistický režim a zajistit nadvládu Německa nad Evropou a později i nad celým světem. Přibližně ve stejné době k diktatuře sahá také první alternativa kapitalismu v historii světa v přesvědčení, že jiná forma vlády by neobhájila nový systém a současně má ne-důvěru k liberálnějším a demokratičtějším režimům jako nespolehlivým.

Kapitalistické státy se v různé míře a formě postavily proti SSSR a fašismus (nacismus) sbíral podporu, když sliboval likvidaci SSSR a na domácí frontě to po-tvrzoval pronásledováním komunistů a někdy i reformu vyznávajících sociálních demokratů. Fašismus sílil na vlně antisovětismu.

Mezinárodní situace byla pro fašismus (nacismus) výhodná také v tom, že so-lidarita demokratických států v této době slábla a nebylo zakročeno proti agresiv-nímu útoku Japonska na Čínu, Itálie na Etiopii. Demokratický režim ve Španělsku nedostal dostatečnou podporu v boji proti španělskému fašismu, který byl sou-časně podporován z nacistického Německa a fašistické Itálie. Na Němce z Čech a Moravy nejvíce zapůsobilo beztrestné rušení poválečných závazků Adolfem Hitlerem a připojení Rakouska k Říši.

Pod náporem vítězných nálad a perspektivního očekávání se rozložily německé buržoazní strany v ČSR.

7.      Henleinofašismus měl i své vnitřní krize, které nedovedl demokratický tábor využít. Problémem, řešeným nakonec z berlínské centrály NSDAP, byl tzv. Span-nův kroužek. Profesor Otmar Spann byl ideologem austrofašismu, propagoval univerzální říši jako náhradu za parlamentní systém. Jeho stát měl být organizo-ván stavovsky a zevšeobecňoval zkušenosti italského fašismu. Spann byl odpůr-cem demokracie, liberalismu, marxismu a vládnoucím stavem měli být Němci a ovládaným stavem Češi, Slovinci, Slováci, Poláci, Srbové, Chorvaté, Rumuni a Ukrajinci. Centrem moci měla být Vídeň, ne Berlín. Nacisté měli zájem elimino-vat církev, Otmar Spann by byl tolerantnější, přesněji k zájmům církve ne-všímavý, obával se bezvěrectví oddílů SA a SS, že vyvolá křesťanskou opozici, což se stalo například v otázce kasáren svobodných matek. Mnoho henleinov-ských funkcionářů se Spannem sympatizovalo, ale nacisté neměli zájem na kon-kurenci a spannismus ve svých řadách netrpěli.

8.      Nicméně jeden organizační princip spannismu se přece jen realizoval. V ČSR byl spannismus reprezentován od roku 1926 Pracovním okruhem pro společenské vědy a vedoucím funkcionářem byl docent Walter Heinrich. V roce 1930 se for-moval Kamaradschaftsbund. Jeho cílem bylo ovládnout řídící funkce v němec-kých stranách a spolcích a získat dominantní postavení v německém etniku na území ČSR. Zájem se soustředil například na německé turnery (150 000 členů) apod. Taktickou zásadou bylo, pokud nám zákony budou předepisovat politické strany a parlament, budeme těchto nástrojů používat pro své cíle. Německá mládež měla být vedena „hlasem krve" a neměla podléhat amerikanismu a jeho míšení ras. Členové utajeného vedení záhy ovládají většinu německých maso-vých organizací. Nutno jen dodat, že podobný systém uplatnili také odsunutí Němci po roce 1946 k ovládnutí sudetoněmeckých organizací.

9.      Sudetoněmecká strana K. Henleina měla masový charakter, v roce 1937 byla tře-tí největší fašistickou stranou na světě a to i v absolutních číslech. Početnější byla NSDAP v Německu a fašistická organizace v Itálii.

10. Po zapojení SdP do NSDAP se masový vliv strany nyní již plně nacistické ještě rozšířil a na otázku viny a odpovědnosti se lze podívat i tímto pohledem. Kdo do roku 1938 zmeškal zařazení do SdP, doháněl angažovanost vstupem do přidru-žených organizací NSDAP.

A tak se stalo, že ve všech organizacích tohoto druhu, zejména v SA, SS, Hitlerově mládeži, Svazu německých dívek, Německé pracovní frontě bylo více členů, než byl počet Němců v Čechách a na Moravě. Přitom do nacistických or-ganizací nesměli vstupovat Židé, musíme odpočítat také politické vězně různé orientace od komunistů až ke křesťanům a pochopitelně nelze počítat děti. Lze těžko uvěřit v čistou nevinnost, když ve všech nacistických organizacích platila zásada, že pasivní členství se netrpí. Dobrovolný vstup do německé armády byl největší z celého Německa, stejně jako ochota angažovat se pro teroristické akce v letech 1937–1939 a pro ilegální činnost po všeobecné kapitulaci Německa s cí-lem vyvolat v pohraničí občanskou válku, tím na sebe upozornit a dosáhnou tr-valé odtržení od českých zemí. Zpravodajské archivy by v tom mohly leccos pro-zradit. Mnozí Němci byli totiž organizováni v několika organizacích současně, například v NSDAP a současně i v oddílech SA apod.

 

Filofašistické strany

K fašismu směřující stranou byla Deutsche Nationalpartei (DNP). Vznikla z několi-ka menších extremně nacionalistických organizací a klubů v roce 1919.

Postavila se proti existenci ČSR zejména politikou svého představitele Lodgmana von Auen. Dr. August Naegle kandidoval na úřad prezidenta republiky, ale neúspěš-ně. Tiskovým orgánem byly Deutsche Volkszeitung. V roce 1920 získala 328 000 hlasů a roku 1925 (samostatně) 240 000, v roce 1929 189 000 hlasů. 4. 10. 1933 byla činnost strany zastavena a již se neobnovila, členstvo přešlo do strany K. Hen-leina. Prohlašovala odtržení Němců všemi prostředky. Po roce 1929 tu působily dvě frakce, radikální a umírněnější. V programu měla vytvoření jednotné strany pro všechny české Němce, což se realizovalo v SdP, ostře protičeská stanoviska, sociál-ně hájila zájem německé buržoazie.

 

Deutsche Nationalsozialistische Arbeitspartei (DNSAP) měla své kořeny již v době habsburské monarchie. Bezprostřední předchůdkyní byla Německá dělnická strana, ustavená v květnu 1918. Propagovala dominantní postavení Němců v monar-chii, po vzniku ČSR odtržení pohraničních okresů. V názvu i v programu (DNSAP – NSDAP) byla zamlčovanou inspirací pro Adolfa Hitlera v Bavorsku. Na svém sjezdu v Duchcově 15. 11. 1919 najdeme již profašistické tendence. Přejala všeněmecký pangermanismus, žádala vytvoření jednoho státu pro všechny Němce. Početně ne-byla silná, ale měla vliv na velký počet německých spolků a institucí nejrůznějšího charakteru. V roce 1932 byly zakázány její masové přidružené organizace Volks-sport, Studentský svaz a Svaz mládeže. Při soudním jednání se prokázalo, že to jsou odbočky říšskoněmeckých ozbrojených a zpravodajských složek. Soudní řízení proti Volkssportu byl vlastně první mezinárodní proces s německým agresorem a s fašismem. Proběhl bez zájmu světové demokratické veřejnosti. Ve volbách v ro-ce 1920 získala spolu s německými nacionály 328 000 hlasů, v roce 1925 (sa-mostatně 158 000) a v roce 1929  204 000 hlasů. Usilovala také o vytvoření jednotné německé fašistické strany, což se realizovalo v SdP. Prokazatelné styky měla s na-cistickou stranou v Německu. 3. 10. 1933 předseda strany Rudolf Jung stranu roz-pustil a členové organizovaně přešli k henleinovcům. 4. 10. 1933 byla strana úředně rozpuštěna, což patřilo k státním akcím na obranu republiky. Tiskovým orgánem byl Der Tag, předními funkcionáři Hans Knirsch a Hans Krebs. Program byl v mnoha bo-dech totožný s NSDAP v Německu. Členové strany zastávali později významná mís-ta v SdP, v okupačním aparátu protektorátu a ve vládních úřadech. Strana vedla ostrý konkurenční zápas o německé voliče s německou křesťansko-sociální stranou lidovou, s německou sociálně demokratickou stranou a nenávistně pronásledovala české hraničáře a komunisty. Vyslovovala se proti demokracii, T. G. Masarykovi, pacifismu a parlament považovala za nic neřešící žvanírnu. Opakovala ideologii Adolfa Hitlera, zejména v protižidovské argumentaci. Iniciovala návrhy na vystěho-vání Čechů ze středoevropského prostředí. Prezidenta Edvarda Beneše nenáviděla. Její ideologie ožívá v sudetoněmeckých organizacích v Německu. Ochotně falšuje české dějiny, zejména husitství, národní obrození a republiku.

 

Sudetendeutsche Heimatfront (SHF), krajně pravicová, extrémně nacionalistic-ká a k nacismu se vyvíjející politická organizace vznikla na podzim roku 1933 jako nástupnická organizace Německé nacionálně socialistické strany dělnické a Němec-ké nacionální strany, které po svém rozpuštění byly státními úřady zakázány. Rychle rostoucí hnutí postavilo do svého čela profesionálního funkcionáře turnerského hnutí a také touto cestou získávalo masovou podporu německého etnika. Přední funkce získali mladší nacionálně orientovaní nacionalisté, často členové téměř ilegálního Kamaradschaftsbundu. V zájmu uchování legality se vynechávaly iredentistické po-žadavky, prohlašovala se věrnost parlamentnímu systému a dokonce se odmítala spolupráce s nacistickými organizacemi v Německu. Ke specifickým rysům tohoto předstupně SdP patřila ochrana poskytovaná agrární stranou, kde se razilo heslo: raději Sudety hnědé (fašistické) než rudé. Finanční podporu poskytly německé prů-myslové kruhy také za slib, že budou potlačeny samostatné odbory. Od jara 1934 přicházela finanční podpora také z nacistického Německa, často jako odměna za zpravodajské informace. 30. dubna 1935 před parlamentními volbami se SHF pře-jmenovalo na Sudetoněmeckou stranu (SdP) s pobočkou pro Slovensko pod ná-zvem Karpatendeutsche Partei s vedoucím funkcionářem Franzem Karmasinem. Ve volbách v roce 1935 získala SdP spolu s Karpatoněmeckou stranou 1 249 000 hlasů a stala se nejsilnější stranou německého etnika. Pro meziválečnou republiku tím nastala kritická situace. Největší česká strana (agrární) měla výhrady k politice Hradu, byla ochotna ke spolupráci s Německem a místo občanské demokracie si přála autoritativní systém (demokracii pevné ruky). Nejpočetnější slovenská strana (Hlinkova ľudová strana) si perspektivně vyhrazovala odtržení Slovenska od ČSR. Tři nejsilnější strany Čechů, Slováků a Němců se postavily proti Benešově proti-německé a protifašistické koalici. Společný znak – byly to strany pravicové orientace, kterým na parlamentním systému nezáleželo. Jejich vývoj korespondoval se světo-vou tendencí k pravicovému vidění světa a k rozšiřování diktátorských režimů. Pre-zident Edvard Beneš se dostal do obtížně řešitelné situace. Republikánská strana (agrárníci) podporovala také separatistickou autonomii na Slovensku a na demokra-tické tradice příliš nedbala. V roce 1935 Republikánskou stranu zemědělského a ma-lorolnického lidu volilo 1 176 000 voličů, Hlinkovu ľudovou stranu 564 000 osob. K to-mu je možno přičíst ještě 167 000 hlasů Národní obce fašistické a 450 000 hlasů pro Národní sjednocení. Nedemokratická část získala celkem více jak 3 606 000 hlasů. SdP měla tedy i široké krytí při své antihradní, protidemokratické a protilevicové pro-pagandě.

SdP také úspěšně agitovala s tvrzením o útisku německé menšiny, to lze snadno vyvrátit. Právě do ČSR utíkali před politickým terorem němečtí antinacisté nejrůzněj-šího směru a orientace. Nečinili by tak, kdyby Němci zde byli předmětem útisku. Také tvrzení, že Němci u nás žili v nesvobodě lze vyvrátit. V Německu měli za Hitle-ra možnost angažovat se jen v jedné politické straně a nebo být v koncentračním tá-boře, pokud nechtěli být pasivní. V Československu si mohli vybrat nejméně ze šesti politických stran, od KSČ až po Sudetoněmeckou stranu. Kde tedy byla větší demo-kracie?

SdP efektivně využívala skutečnost, že v pohraničních okresech byla velká ne-zaměstnanost, také vzhledem k lehkému průmyslu. Nezaměstnanost byla celosvěto-vým problémem, byla i v Německu a našem pohraničí také díky konkurenci například technicky dokonalejších saských textilek. Dodnes se Němci z českých zemí chlubí vysokou kulturou a školským vzděláním. Dosáhli by vysoké civilizační úrovně, kdyby žili ve státě, který by je utiskoval? Kde ještě měli vysoké školy, byli zastoupeni v par-lamentě a v druhé polovině života republiky také ve vládě?

Program DNSAP a DNP se doplňoval, vzájemně ovlivňoval a stal se po menších změnách také náplní SdP, zejména v prvním období, kdy tato strana předstírala věrnost republice. Žádalo se rozdělení ČSR bez ohledu na státní hranice, aby ně-mecké etnikum tvořilo jednu administrativní jednotku vyššího typu. Německé území mělo být ohraničené, což byl jen vylepšený pojem pro uzavřený region, jak byl žádán ještě v době monarchie. Češi tam neměli mít žádná práva. Obava z přirozeného pří-livu pracovních sil do průmyslu vyvolávala strach z posílení českého obyvatelstva, proto tam sice Češi mohli pracovat, ale neměli získávat domovské právo a tím ani právo volební. V ohraničeném území měla mít němčina charakter úředního jazyka, čeština se nepřipouštěla. Němci tvoří menšinu v českém národě, Češi zase menšinu v pohraničním území. Nicméně za menšinová práva Němců se mělo bojovat, práva Čechů byla ignorována, což se dalo prokázat v úředním jednání na úrovni obcí, kde si samospráva odhlasovala němčinu jako jednací jazyk. Čech měl ve svém státě potíže při použití svého mateřského jazyka. Na štěstí Češi v pohraničních okresech německy uměli a nedělali z této skutečnosti problém. O to více překvapí pozdější jazyková práva Němců v protektorátě v letech 1939–1945. Oprávněné požadavky Čechů považovaly německé fašistické strany za útisk německého obyvatelstva. Pro německé okresy se žádala daňová svrchovanost a prostředky vybrané na daních a poplatcích měly zůstat „v německém sídlením prostoru“. V programu se našel také požadavek, aby osmihodinová pracovní doby neplatila v zemědělství a živnostech. Žádala se realizace všeněmecké politiky a myšlení. Občas se přicházelo s heslem státního kapitalismu, měl se aplikovat na silnější české podniky. Aby nedocházelo k toleranci mezi českými a německými studenty, k posílení demokratických principů, prosazovalo se přesídleni německých vysokých škol z Prahy do pohraničí. Nestalo se tak, německá zpravodajská služba měla zájem na Praze, kde byly informační zdroje a Hitler si přál v Praze studentské bojůvky, k ovlivňování politické situace.

Antisemitismus byl skrytý jen v první době demokratického předstírání, v SdP byl již otevřený. Mělo to svůj důvod, našlo se i několik německy orientovaných židov-ských podnikatelů, kteří přispívali na německé strany, někteří aby se uchránili před štvavou kampaní, jiní v domnění, že pomohou zachránit takzvaný demokratický cha-rakter německých stran. Ničemu nezabránili. V Německé nacionální straně se před-stírala věrnost parlamentnímu systému v období, kdy August Naegle byl ve volbách protikandidátem T. G. Masaryka. Získal 27. 5. 1920 celkem 61 hlasů, T. G. Masaryk 284 hlasů. Před svým rozpuštěním DNP žádala odtržení Němců všemi prostředky: „Naší povinností je zrada ČSR“. Žádala také, aby ČSR zaplatila Němcům částky jimi upsané na rakouské válečné půjčky. DNP byla iniciativní při zakládání Sudetoně-mecké strany. Zde již převládly reakční, nacistické, protidemokratické, totalitní, proti-židovské a protilevicové tendence. Republikánská strana českého venkova (agrár-níci), ľudová strana na Slovensku a SdP, nejsilnější strany ve svých etnických cel-cích omezovaly manévrovací možnosti prezidenta Beneše zejména v době ohrožení republiky. Vmanévrovaly ČSR do Mnichova a vytvořily vnitřní podmínky pro mni-chovskou tragédii.

Po záboru pohraničí zůstaly německé vysoké školy v Praze, aby Německo získa-lo důvody k různým intervencím. Pražská vláda tyto školy financovala, i když již ne-měla daňový přínos z pohraničních okresů. Vůdce německých studentů dr. Scheele prohlásil, že úkol německých studentů v Praze je stejný jako před 600 lety, být nositelem německého vlivu ve východní Evropě. SdP působila i v pomnichovském Česko-Slovensku a 23. 2. 1939 nabízel Rudolf Beran Kundtovi, funkcionáři SdP, ministerské křeslo ve vládě již okleštěného Česko-Slovenska.

SdP prováděla ostré tažení proti aktivistickému (demokratickému) táboru uvnitř německého etnika, dokonce i proti křesťanským sociálům a křesťanským demokra-tům, v českém prostředí například proti lidem kolem Jana Šrámka. Pokusy česko-slovenské vlády o kompromis či přijatelnou dohodu ztroskotávaly kvůli neústupnosti a stále zvyšovaným nárokům a požadavkům. Na propagandistické cestě Konráda Henleina do Velké Británie bylo vidět, že žádá z vnitropolitické otázky udělat otázku mezinárodní. Aby se zviditelnil, pronášel demokratická fráze, ale v ČSR dával poky-ny k teroristickým akcím, aby se prosadil a zajistil nacistickému Německu důvody k okupaci a zničení ČSR. Po připojení Rakouska do německá říše se podařilo SdP likvidovat většinu německých nesocialistických stran a stran dobově označovaných jako buržoazně demokratické. Ve dnech 12. a 13. září 1938 SdP vyvolala puč, měl vést k občanská válce a touto cestou se dovolat zásahu z Německa. Podobně kon-cem druhé světové války je realizována podobná akce, formou teroru ilegálních or-ganizací vyvolat v pohraničí občanskou válku a vynutit si řešení sudetoněmecké otázky mimo rámec Československa. Je nutno přiznat, že teroristické akce vyvolaly i ztráty na lidských životech na německé straně a nebyly bezprostředně spjaty s od-sunem.

5. 11. 1938 převážná část nejaktivnějších členů SdP byla převedena do NSDAP. Slovenská větev SdP působila ve Slovenském státě, nejprve pod označením Kar-patoněmecká strana, později jen Německá strana. Vůdcem byl Franz Karmasin. V Německu byly teroristickými nacistickými organizacemi oddíly SA a SS. V Česko-slovensku teror používala nejprve Dobrovolná ochranná služba a po 17. září 1938 Sudetoněmecký dobrovolnický sbor. Ve spolupráci s SA a SS bylo 22. září 1938 ob-sazeno město Aš. Sbor měl na 51 000 mužů a když splnil svůj úkol, byl 9. 10. 1938 rozpuštěn. Muži odcházeli většinou již do říšských oddílů SS a SA. K organizačnímu systému SdP náleželo také Sudetoněmecké kontrolní středisko, spojovací článek mezi SdP a nacistickou stranou v Německu. Provádělo špionážní a rozvratnou činnost proti Československu.

Z hlediska historických faktů je žádoucí posoudit, zda jsou pravdivá tvrzení o ko-lektivní vině a odpovědnosti Němců z českých zemí. Stačí uvést, že Adolf Hitler ze svého rozhodnutí uděloval až do 31. 12. 1940 jako uznání za aktivní rozbíjení česko-slovenského státu a demokratického systému 1 162 617 medailí za osvobození Su-det a Sponu Pražský hrad za pomoc při likvidaci pomnichovského Československa získalo z rukou Adolfa Hitlera dalších 134 563 osob. Pro připojení k nacistickému Německu hlasovalo 4. 12. 1938  2 152 256 Němců, tedy 98 % všeho německého obyvatelstva českých zemí. Proti se vyslovilo 26 497 osob. O teroru henleinovských bojůvek svědčí evidence, vedená na ministerstvu národní obrany. Je poučná, válka ještě nevypukla a československý stát měl již své mrtvé. Teroristé zavraždili v ob-vodu zemského vojenského velitelství Praha (Čechy) 112 a zranili 147 příslušníků SOS, tedy četníků, vojáků, policistů, příslušníků finanční stráže. Zemské vojenské velitelství v Brně (Morava) zaznamenalo 50 zastřelených a 72 raněných. Na Sloven-sku a Podkarpatské Rusi vinou fašistických bojůvek z Maďarska a z Polska zahynulo 100 a raněno bylo 97 mužů. Útok maďarské armády v březnu 1939 na Podkarpat-skou Rus (Ukrajinu) znamenal vraždu dalších 40 mužů a raněných bylo 120. Henlei-novští vrazi nebyli nikdy potrestáni. Hitlerovo Německo si vynutilo jejich propuštění a všichni dostali amnestii. K tomu je možno přičíst ještě hodně přes 2 000 osob unesených do Německa a tam vystavených nejrůznějším formám perzekuce, včetně několika vražd. Dodnes se za to Německo neomluvilo a ani to soudně neprojedná-valo. Při této příležitosti bych chtěl upozornit také na otázku, zda odsun německých občanů byl kolektivní trest a týkal se všech Němců z českých zemí, jak tvrdí revan-šistická propaganda.

Petičnímu výboru poslanecké sněmovny došlo 15. 8. 2001 memorandum, sestavené Shromážděním Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, kde se (na str. 6 a 7) tvrdí, že „kromě osob určených k odsunu zůstali k tomuto dni (31. 12. 1946) také Němci z různých důvodů vyjmutí z odsunu: 32 537 odborných specialistů s 53 103 rodinnými příslušníky, 12 985 osob s prozatímním osvědčením o čs. stát-ním občanství, 33 057 Němců ze smíšených manželství, 1 870 německých Židů, 4 351 osob vyjmutých z odsunu cestou milosti, 18 000 antifašistů a 6 500 osob s od-loženým odsunem“. Kolektivní trest to tedy nebyl. Navíc je nutno poznamenat, že su-detoněmecká statistika není přesná. Ministerstvo vnitra uznalo charakter antifašisty celkem 146 632 německým osobám. Z osobní iniciativy se značná část uvedených antifašistů dobrovolně rozhodla vystěhovat a podle své politické orientace do vý-chodního či západního Německa, kde byla vysoká poptávka po Němcích s potvrze-nou a prokázanou antifašistickou minulostí. Odešli za výhodnějších podmínek majet-kových, politických a společenských. A nelze na české straně hledat vinu, že anti-fašistů nebyl mezi Němci větší počet. Rozdílná byla také duševní stránka věci. Čeští antinacisté chápali rok 1945 jako vítězství a osvobození, němečtí antifašisté jako osvobození z hitlerovského teroru a většina Němců z českých zemí jako nespraved-livou porážku a opět šířili nenávist k českému národu, jako by mohl za jejich chybná rozhodnutí, když podpořili válku proti míru, nacismus místo demokracie, perzekuci proti dobrým sousedským vztahům a solidaritě. Je zajímavé, že Němci nevinili Adol-fa Hitlera a jeho režim z toho, že na frontách padlo téměř 200 000 českomoravských Němců, kteří sloužili v SS a nacistické armádě, ale všechna zloba se obrátila proti českému národu, jako by on vypověděl a vedl válku. Práva, která pro Němce dekla-rovala SdP, nikdy neměla platit pro Čechy a na náš lid byl uvalen kolektivní trest, musel žít celá válečná léta v nesvobodě a pod perzekucí, terorizován a vyvražďován.

A byl to plošný trest a navíc nezasloužený. Čeští Němci a nacistické Německo dostalo bez války vše, o co žádali, ČSR přinesla světu nesmírnou oběť dodnes ne-doceněnou, věnovanou záchraně míru. Naproti tomu většina Němců podporovala Adolfa Hitlera na jeho cestě zločinu, jen si dnes nechtějí připustit podíl viny na vzniku a rozšíření světové války. Češi mají čisté svědomí, tehdy žijící Němci ne.

Redakce: Ing. P. Rejf, CSc.                                                             Připravil: dr. O. Tuleškov

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     

Vydalo Křesťanskosociální hnutí ve spolupráci s OR Klubu českého pohraničí v Praze 10 jako svou 55. publikaci určenou pro vnitřní potřebu vlasteneckých organizací. Publikace neprošla autorskou ani jazykovou úpravou. Praha, listopad 2002. Kontaktní adresa: JUDr. Ogňan Tuleškov, Na Čihadle 18, 160 00 Praha-Dejvice. Webová stránka: www.ksl.wz.cz  E-mail: vydavatel@seznam.cz