Evropská krize 1938

Předmluva

Prof. PhDr. Věra Olivová, DrSc.

 

Od okamžiku svého nástupu do prezidentského úřadu v prosinci 1935 udržoval Edvard Beneš intenzivní kontakty s nejširšími vrstvami občanů celého státu. Při svých zájezdech po republice informoval ve svých projevech, jejichž počet dosáhl několika set. o aktuálním vnitropolitickém i mezinárodním vývoji. vyzýval k obraně demokracie a míru,upozorňoval na sílící nebezpečí války.1

V roce 1938 se jeho projevy staly významným svědectvím úporného zápasu na obranu Československa, v jehož čele stál. V oné dramatické době vedl prezident Beneš bezpočet politických a diplomatických jednání, instruoval československé vyslance, politiky i vojáky, psal dopisy a memoranda předním představitelům evropských a světových velmoci a od poloviny srpna byl nucen osobně převzít i jednání s nacistickou sudetoněmeckou stranou. A právě z tohoto období přetiskujeme pět projevů. které podávají významné a bezprostřední svědectví o jeho stanoviscích ve dnech vrcholící evropské politické krize.

S varovnou prognózou evropského vývoje vystoupil Edvard Beneš již v roce 1932, kdy ve svém parlamentním projevu upozornil, že Evropa by se mohla dostat "do periody nových těžkých krizí politických, které by nejprve vedly k novému velikému závodění ve zbrojení a nakonec snad i k novému nezadržitelnému konfliktu válečnému".2

Jako ministr zahraničí a poté jako prezident republiky zahájil Edvard Beneš iniciativní obranu proti tomuto vývoji: Ve vnitřní politice podporoval české, slovenské i německé demokratické strany a prosadil represivní opatření proti Henleínově sudetoněmecké straně spjaté s Berlínem. Dal podnět k budování pohraničních opevněni, k rekonstrukci armády a k vojenskému posílení Malé dohody. Proti vzrůstající agresivitě Hitlerova Německa se v roce 1935 iniciativně angažoval na vybudováni obranného spojeneckého systému mezi Francií, Československem a Ruskem. Toto seskupeni bylo v podstatě obdobou budoucí válečné protihitlerovské koalice, která o deset let později vyhrála válku.

Ve třicátých letech se však prosadila odlišná politická linie - anglická politika appeasementu. Jejím působením se tento spojenecký systém postupně rozpadal. Když v březnu 1936 Hitlerova vojska obsadila v rozporu s mezinárodními smlouvami Porýní. Francie se neodvážila uplatnit vojenské sankce vyplývající z tohoto systému a prohloubila svou spolupráci s Anglií. Tím tento systém oslabila a otevřela střední a východní Evropu Německu.

Anglie současně stále důrazněji usilovala o dohodu s nacistickým Německem v domnění. že se jí podaří obrátit směr německé agrese proti komunistickému Rusku. 19. listopadu 1937 ujistil lord Halifax výslovně Hitlera, že Anglie má porozumění pro německé požadavky ve střední Evropě, že však má zájem na tom, aby k jejich uskutečnění došlo "pokojným vývojem".

20. února 1938 ohlásil Hitler svůj bezprostřední zájem na osudech Němců žijících v sousedních státech a o několik dní později obsadila německá armáda bez odporu Rakousko.

Na řadě bylo Československo.

Berlínská centrála státní bezpečnosti - Sicherheitsdienst - vedená Reinhardem Heydrichem podněcovala v německých pohraničních oblastech republiky demonstrace a Henlein psal již 19. října 1937 Hitlerovi, že "v srdci netouží po ničem tak horoucně, jako po vtělení nejen sudetoněmeckého území, ale i celých Čech, Moravy a Slezska do německé říše".3 Přes hranice byly z Německa do republiky přepravovány zbraně a množily se incidenty, do nichž zasahovaly i ozbrojené oddíly Henleinovy strany - Freiwilliger Schutzdienst. Docházely zprávy o pohotovosti vojenských oddílů SS a SA v Německu i o stahováni německých vojsk k československé hranici.

Na karlovarském sjezdu vyhlásila sudetoněmecká strana své politické požadavky usilující o vnitřní desintegraci československého státu. A demarše anglické a francouzské vlády ze 7. května nutila československou vládu k přijetí těchto požadavků, které vydávala za pokojnou cestu k řešeni údajně vnitropolitických problémů Československa.

Československo bylo však odhodláno se bránit.4

Ihned po anšlusu Rakouska jednal prezident Beneš se zástupci Francie a Ruska o znovuoživení obranného systému Paříž-Praha-Moskva. Odmítl anglo-francouzskou demarši a inicioval jednání o vládním návrhu národnostního statutu. Současně požádal Francii, Anglii a Německo o objasněni pohybu německých ozbrojených formací k československým hranicím. A v době množících se pohraničních incidentů před doplňovacími obecními volbami povolal ministr národní obrany na ochranu československého území do zbraně jeden ročník záložníků.

Téhož dne - 21. května - pronesl prezident Beneš v Táboře projev. kterým reagoval na vyhrocující se situaci. Význam projevu podtrhovala přítomnost ministra národní obrany Machníka, ministra školstv a národní osvěty Frankeho, generála Vojcechovského a zemského prezidenta Sobotky. Právě tento projev, který vyjadřoval odhodlání bránit integritu a neodvislost státu zařazujeme také do tohoto souboru jako první.

Prezident ve svém vystoupení připomenul, že Československo se ocitlo v situaci, která je nejvážnější od skončeni světové války. V historické reminiscenci vysoce ocenil odhodlání husitských Čech bojovat za právo a pravdu, ale současně upozornil na varující reakci tehdejší Evropy. Měl tím na mysli křižácké výpravy proti husitskému hnutí. Mluvil o politice husitského krále Jiřího z Poděbrad, který věděl, kdy je třeba dělat kompromisy a dohody a kdy je třeba jit do boje až do konce. Pro současný vývoj ohlásil prezident ochotu československé vlády jednat o národnostních problémech, ale odmítl jakýkoli vynucený diktát. Žádal zachovat jednotu. klid a zásadovou pevnost, ale i nutnost připravit se na věci příští.5

Prezidentův otevřený a pevný postoj vyvolal hněvivou reakci Berlína a nespokojenou reakci Londýna. Německý ministr zahraničí Ribbentrop zdůraznil údajný mírumilovný charakter německé politiky a za hlavního původce neklidu označil naopak Československo, které prý provokativně rozšiřuje falešné informace o údajné koncentraci německých vojsk k československým hranicím, utiskuje sudetské Němce, zakazuje jejich schůze a týrá je. V sérií německo-anglických jednání bylo Československo označeno za stát, který má zájem na rozdmychávání válečného konfliktu. Tímto konstatováním bylo dáno i východisko z květnové krize: Znemožnit znovuoživení francouzsko-československo-sovětského bloku a urychleně zlomit československý odpor.

Vlády Anglie a Francie požadovaly několikerýmí diplomatickými demaršemi. aby československá vláda splnila Henleinovy karlovarské požadavky. Francie pak stupňovala tlak pohrůžkou na vypovězení československo-francouzské smlouvy. Když však všechny tyto intervence zůstávaly bezvýsledné a naopak z podnětu prezidenta Beneše bylo stanoveno na 25. července veřejné projednávání Henleinových návrhů v parlamentu, předal krátce předtím - 20. července - anglický vyslanec Newton prezidentu Benešovi kategorické ultimátum: Odvolat jednání parlamentu a postavit projednávání Henleinových návrhů pod anglickou kontrolu - pod vedeni britského prostředníka - lorda Runcimana.

Návrh byl nevídaným, brutálním zásahem do suverenity státu i do pozice prezidenta. Newton totiž zdůraznil, že byl předběžně projednán nejen s francouzskou, ale í s německou vládou a rovněž i s určitými kruhy ve vládě československé.

Prezident Beneš, otřesený bezprecedentním postupem, vyslovil souhlas s vysláním Runcimanovy mise po dramatickém dvou hodinovém jednání.

Runcimanova mise působila v Československu od 3. srpna 1938 a skončila fakticky 5. září. kdy - po dramatických peripetiích - prezident Beneš svým tzv. čtvrtým plánem fakticky přijal téměř všechny sudetoněmecké karlovarské požadavky. Jednání mise probíhala na pozadí okázalých německých manévrů, jichž se zúčastnilo na půl druhého milionu vojáků.

Prezidentovým čtvrtým plánem se vytvořila zcela otevřená situace. Plán splňoval požadavky sudetoněmecké strany a otevíral cestu k možné dohodě. Bylo nyní na německé straně, zda se po ní vydá. Čtvrtý plán splňoval i anglo-francouzské požadavky. Zajišťoval trvání francouzsko-československé spojenecké smlouvy a tím i francouzsko-československo-sovětského obranného systému.

Prezidentův uvážený postup posiloval význam a politickou prestiž Československa v těch proudech evropské politiky, v nichž se začala v létě 1938 formovat opozice proti Chamberlainově politice appeasementu. Tvořila ji skupina politiků v anglické konzervativní straně, v Labour Party a v odborech. Vedoucí osobností byl Winston Churchíll, který navázal styky s opozici ve Francii a měl i kontakty s představiteli generálské opozice v Německu. Postup prezidenta Beneše činil z Československa - posledního demokratického státu ve střední Evropě - významnou oporu této opozice. A prezident udržoval.styky s touto opozicí především prostřednictvím československého vyslance v Londýně Jana Masaryka.

Bezprostředně po zveřejnění svého čtvrtého plánu pronesl prezident Beneš 10. září 1938 rozhlasový projev, který zařazujeme jako druhý projev našeho souboru.6 Prezident se v něm obracel nejen k československé, ale především k světové veřejností s naléhavým mírovým poselstvím. Mluvil o vzrušené chvílí, v níž Československo přineslo vědomě nemalou oběť k vyrovnání evropských rozporů a k záchraně světového míru. Vyzýval ke klidu a rozvaze, ale i k připravenosti na všechny oběti.

Odpověď na prezidentův projev přišla o dva dny později a to od samotného Adolfa Hitlera, který 12. září vystoupil v Norimberku v závěrečném projevu na sjezdu nacistické strany. Mluvil o "nevýslovném utrpení sudetských Němců", kterým musí být "přiznáno právo na sebeurčení", o "podvodu pražské vlády, která lživě nařkla německou vládu z útočných úmyslů, jež však měla sama vůči sudetským Němcům", o tom, že "Německo jako velmoc si podobnou provokaci nedá líbit" a že "za žádných okolnosti nehodlá přihlížet k útisku sudetských Němců", neboť "Němci v Československu nejsou ani bezbranní, ani opuštění".

V pohraničních oblastech pak přešla sudetoněmecká strana k otevřenému povstání proti československé vládě s cílem připojit je pod heslem "Heim ins Reich" - domů do říše - k Německu. Československá vláda odpověděla na puč vyhlášením stanného práva, nasadila policii, četnictvo i dobrovolníky z řad českého obyvatelstva, zakázala sudetoněmeckou stranu a vydala zatykač na Henleina a K. H. Franka. Puč se během dvou dnů zhroutil a jeho vůdcové uprchli do Německa. Německá nacistická propaganda vydávala však puč za útok proti německé menšině a za přípravu útoku proti Německu. Nacistický tisk psalo "zločinci Benešovi", o „stále se zvětšujícím českém teroru", o ..bolševicko-husitských hordách", o „nenáviděné české soldatesce", o "českém ksíndlu", o „diktátu Moskvy", o "rudé diktatuře" atd.7

Evropu zachvátila válečná psychóza. A britský premiér Chamberlain učinil další krok na cestě k dohodě s Německem. 15. září se vydal do Berchtesgadenu, kde mu Hitler oznámil své nové požadavky: Připojit německé oblasti Československa k Německu.

Po poradě s Francií předložily Anglie a Francie tyto Hitlerovy požadavky československé vládě. Ta je 20. září odmítla. Avšak v noci z 20. na 21. kolem druhé hodiny ranní se dostavili na Pražský hrad vyslanci anglické a francouzské vlády, dali vzbudit prezidenta Beneše a žádali ultimativně změnu československého stanoviska. Uvedli, že jestliže „je odmítne, a jestliže z takto vytvořené situace vznikne válka, bude za ni zodpovědné Československo a Francie se k této válce nepřipojí". Nátlak byl spojen s hrozbou, že Československo bude v případném ozbrojeném střetu s Německem označeno za viníka konfliktu a tím ztratí jakoukoli podporu svých spojenců. Pod touto hrozbou československá vláda britské a francouzské požadavky přijala.

Politická krize vrcholila. Chamberlain odjel s novým československým stanoviskem do Godesbergu k dalšímu jednáním s Hitlerem. V Praze se ustavila nová vláda „národní jednoty" v čele s generálem Syrovým. V této vážné situaci se prezident obrátil na vojáky armádním rozkazem a na občany veřejným rozhlasovým projevem. Oba jsou v této publikaci zařazeny na třetím a čtvrtém místě.

Jako vrchní velitel armády uvedl prezident ve svém armádním rozkaze, že oslovuje vojáky v okamžiku „těžké starosti o příští osud státu". Vyzval je ke klidu, pevnosti, pohotovosti, ukázněnosti a k připravenosti.

V 19 hodin 22. září pronesl prezident do rozhlasu projev, ve kterém zhodnotil vzniklou situaci.8 Upozornil, že vývoj kolem Československa je součástí hluboké evropské krize. která se bude dále rozšiřovat a prohlubovat. Ocenil vlastenecké cítěni občanů, vyzval je k realismu, nabádal je, aby šetřili své síly a svou duševní rovnováhu. Připravoval je na věci příští a vyjádřil odhodlání „bojovat" i "jednat".

Dvakrát se také zmínil o tom, že má „svůj plán". Vzhledem k tomu již v souvislosti s Hitlerovými berchtesgadenskými požadavky vedl prezident jednání se sovětskou i francouzskou vládou, je více než pravděpodobné, že tímto plánem mínil prezident své úsilí o rekonstrukci obranného systému Paříž-Praha-Moskva. Ten měl být významně posílen spolupráci s Churchillem a se silící protichamberlainovskou opozicí v Anglii.

Během několika hodin došlo však k novému zvratu situace. Jednání v Godesbergu ztroskotalo, protože Hitler položil Chamberlainovi další dalekosáhlé územní požadavky Německa vůči Československu, rozšířené o požadavky Maďarska a Polska. Teprve po jejich splnění projevil ochotu jednat o anglicko-německém paktu, který byl Chamberlainovým konečným cílem. Zdálo se, že z evropské politické krize je pouze jediné východisko - válka. .

Československá vláda odmítla Hitlerovy godesberské požadavky slavnostním memorandem Jana Masaryka a v týdnu od 23. do 28. září inicioval prezident Beneš rekonstrukci protiněmecké fronty. Všechny tři státy - Francie, Československo a Sovětský svaz - vyhlásily mobilizaci, k svému francouzskému spojenci se připojila Anglie a ochotu vyjádřili i českoslovenští malodohodoví spojenci.

Ve stejné době dostupovala vrcholu nenávistná kampaň nacistického tisku proti Československu a především proti prezidentu Benešovi. Byl označován za "válečného štváče", "dobrodruha", "lháře století", za "podvodníka, který dvě desetiletí pracoval proti míru a budování Evropy" "zločince, v jehož žilách koluje avarská krev spojená se silami destrukce“. A Hitler ve svém zběsilém projevu v berlínském Sportovním paláci 26. září volal: „A nyní vystupují proti sobě dva muži: Tam je pan Beneš a tu jsem já."9 Současně oznámil, že pokud Československo nepřijme jeho godesberské požadavky do 28. září 14.00 hodin. zahájí proti němu Německo ozbrojený útok.

Večer před ohlášeným německým útokem konstatovala československá vláda, že je spolu se svými spojenci připravena k obraně. Prezident Beneš, který zasedání vlády 27. září předsedal. uvedl: „Budeme-Ii zítra napadeni, jest fronta zrekonstruována". Byla připravena i žádost Společnosti národů o pomoc, která měla být předána v Ženevě v okamžiku německého útoku.

Pod německým tlakem obnovil však Chamberlein své kontakty s Hitlerem a byl ochoten k dalším ústupkům. Přistoupil na požadavek vyloučit prezidenta Beneše z dalších jednání a po odložení německého útoku o 24 hodin se 29. záři sešla v Mnichově konference čtyř velmocí, která rozhod­la o připojení pohraničních území republiky k Německu.

Mnichovská dohoda rozbíjející československý stát vstoupila v platnost v okamžiku jejího podpisu Hitlerem, Mussolínim, Charnberlainem a Dala­dierem. Československo bylo z jednáni vyloučeno. Nebyl potřebný ani žádný jeho souhlas s usnesením konference. Během dopoledne 30. záři požadovali však zástupci francouzské, anglícké a italské vlády, kteří v Pra­ze předali text dohody, aby československá vláda podmínky dohody ještě do poledne téhož dne "prostě přijala".

Po dohodě svých dosavadních spojenců s Hitlerem zůstalo Českoslo­vensko tváří v tvář trvající hrozbě německého útoku osamoceno a v izolo­vané válce by vykrvácelo. Na mimořádném dopoledním zasedání vlády zhodnotil prezident kritickou situaci: "Kdybychom nepřijali, udělali by­chom čestnou válku. Ale ztratili bychom samostatnost a národ by byl vy­vražděn." Poté předal ministr Krofta zástupcům Francie, Anglíe a Itálie stručné sdělení: „Jménem prezidenta republiky a jménem vlády prohlašu­ji, že se podřizujeme rozhodnutí, které bylo učiněno v Mnichově bez nás a proti nám."

Prezident Beneš byl z příkazu Berlína donucen k abdikaci ze svého prezi­dentského úřadu. 5. října 1938 v 19 hodin se obrátil k národu se svým po­sledním projevem - s rozhlasovým projevem na rozloučenou s občany re­publiky.10

Tento projev tvoří i závěr této publikace.

Ve věcném, klidném, ale výrazně citově angažovaném projevu shrnul prezident příčiny evropské krize vrcholící v destrukci československého stá­tu. Upozorňoval na nebezpečí hrozící celému národu od nacistických agre­sivních plánů a varoval, že "vlast je v nebezpečí". Do smutku a beznaděje oněch chvil zaznívala však i jeho slova útěchy, povzbuzení a odhodlání, je­ho výzva k oživeni národní kultury a historické tradice. Závěrem připomněl svou víru v "ideály lidskosti, svobody, práva a spravedlnosti" a slíbil pokra­čovat v jejich novém naplnění.

V Mnichově byl rozbit československý stát i jeho demokracie. Spolu s ním byly však na dlouhou dobu oslabeny i síly evropské demokratické opozice, která tím ztratila jedinou a poslední oporu ve střední Evropě. 1. října 1938 předal československý vyslanec Jan Masaryk do Prahy z Lon­dýna zoufalou depeši této anglické opozice: "ChurchilI po poradě s mno­hými radí a zapřísahá alespoň 48 hodin nedávat z ruky vitální opevněni. Je přesvědčen, že zde nastává a roste veliká reakce proti zradě na nás páchané. "11

Ale v té době bylo již pozdě. Svět jásal nad klamným Chamberlainovým mnichovským mírem. A trvalo ještě děle než rok a půl. nežli se prosadil do čela anglické politiky vůdce britské opozice Winston Churchill. Stalo se tak až v květnu 1940, v době, když Anglie stanula osamocena tváří tvář německé agresi proti své vlastni zemi a kdy usilovala o obnovu protihitlerovské fronty, kterou v roce 1938 sama rozbila.

Tento vývoj plně potvrdil slova prezidenta Beneše, která adresoval francouzské a anglické vládě bezprostředně po Mnichovu. Vzkaz byl odeslán prostřednictvím československých zastupitelských úřadů v Paříži a v Londýně a dochoval se v prezidentově vlastnoručním záznamu: „Upozorněte vládu. že mnichovským rozhodnutím nás přinutili vydat pevnosti neporušené a vyzbrojené. Upozorněte. že se tudíž postarali o další vyzbrojení Hitlera proti sobě, neboť v pevnostech. které jsme přinuceni vydat do 10. října je za dvě miliardy kanónů a munice. Také krásný výsledek jejich diplomacie."12

Československý spojenecký systém se Mnichovem rozpadl a Německu se otevřela cesta k agresi, která vtáhla do svého víru celý svět. Teprve vznikem Atlantické charty se v roce 1941 vytvořila v světovém měřítku politická základna vítězného boje proti agresorovi. V modifikované podobě ji tvořily obdobné sily, jejichž spojeni inicioval a hájil již během třicátých letech Edvard Beneš. A Edvard Beneš byl i tentokrát opět součástí této fronty. Svým uvážlivým postupem v roce 1938 uchránil svou zemi před zničením a poté, co Německo obsadilo 15. března 1939 zbytek Československa a porušilo tak mnichovskou dohodu, získal nový prostor pro svou politickou činnost. Již následující den zaslal Edvard Beneš americkému prezidentu Rooseveltovi. britskému a francouzskému premiérovi Chamberlainovi a Daladierovi a sovětskému lidovému komisaři zahraničních věd Litvínovovi i předsedovi Rady Společnosti národů "slavnostní protest" proti německé okupaci. Jménem českého a slovenského lidu, který se "právě stal obětí velikého mezinárodního zločinu" prohlásil, že " Češi a Slováci nikdy neustanou ve svém boji, dokud jejich milované vlasti nebudou všechna její práva vrácena.“. Tímto prohlášením zahájil Edvard Beneš protiněmecký odboj. Na základě právní kontinuity s násilně rozbitou první republikou vybudoval v Londýně československé exilové státní zřízení, jehož vojska bojovala po boku spojenců a v roce 1945 dosáhla obnovení československé republiky.

 

* * *

 

Ve složitých peripetiích evropského i československého vývoje byly iniciativy Edvarda Beneše záměrnými mocensko-politickými manipulacemi vytlačeny z historického povědomí.13 A tak se stalo, že i jeho projevy z třicátých let zůstávaly prakticky zapomenuté. Větší pozornosti se jim dostalo vždy pouze v dobách demokratického uvolnění politického vývoje: v letech 1945-1948, v době Pražského jara 1968 a nově i po sametové revoluci.

Z pěti projevů uveřejněných v této publikaci byly v minulosti dva zařazeny do prezidentových memoárů. V letech 1947-1948 vyšel prezidentův projev na rozloučenou z 5. října 1938 ve čtyřech vydáních prezidentových Pamětí.14 A když v době Pražského jara mohly - po dvou londýnských vydáních - vyjít v Praze i jeho memoáry Mnichovské dny, byl do tohoto rozšířeného pražského vydání zařazen výklad o prezidentově mírovém poselství z 10. záři 1938 a v oddíle Dokumenty i celý jeho rozhlasový projev.15

V době Pražského jara vyšlo současně - k třicátému výročí Mnichova - pět prezidentových projevů z roku 1938 v značně obsáhlém, ale pouze cyklostylem vydaném souboru, který obsahoval průřez československým tiskem v roce 1938.16

K 65. výročí mnichovského diktátu vyšlo v roce 2003 pět prezidentových projevů z roku 1938 v samostatné edici v Knižnici Společnosti Edvarda Beneše.

K 70. výročí Mnichova vydala Společnost Edvarda Beneše ve své Knižnici jejich druhé vydán!.17

V roce 2006 bylo vydáno pět těchto projevů i v obsáhlé edici Benešových prezidentských projevů z let 1935-1938 v Masarykově ústavu Akademie věd.18

 

Poznámky:

 

1 Přehled projevů, které vyšly jako dobové tisky viz: Alena NOVOTNÁ - Karel NOVQTNÝ, Bibliografie Eduarda Beneše (Knižní publikace 1936-1994). Seznam projevů viz: Jan HANZLÍK, Projevy prezidenta Eduarda Beneše 1936-1938, in: Bulletin Společnosti Edvarda Beneše, 1999, č. 12. s. 38-40.

2 Edvard BENEŠ. Boj o mír a bezpečnost státu. Praha, Orbis 1934, s. 660.

3 Akten der deutschen auswärtlgen Politik. ADAP D II. Nr. 23. s. 40-51.

4 Podrobněji víz. Věra OLIVOVÁ. Zápas o Československo 1938. Praha. Knižnice Společnosti Edvarda Beneše 1999, sv. 2

5 Zaměřeni projevu v Táboře i výklad o celkové tehdejší politické situaci víz: Edvard BENEŠ. Mnichovské dny. Paméti. Praha, Svoboda 1968. s. 83 nn.

6 Podrobný výklad o projevu a jeho úplný text viz BENEŠ, Mnichovské dny, s. 221-224 a 484-491.

7 Viz ústřední deník německé nacistické strany Völkischer Beobachter, Berlín, 1.-20. září 1938.

8 Prezident zahájil přípravu svého projevu jíž v časných ranních hodinách. Svou práci musel však stále přerušovat, protože v průběhu dne vedl četná důležitá politická jednáni, přijímal politiky i představitele armády, diplomatické zástupce. delegace měst a organizaci. Tím se stalo, že dopisoval svůj projev ještě v době, kdy bylo již na Hradě připraveno vysílací zařízení. Poslední úpravy prováděl pak ještě několik minut poté, co mělo být vysilání zahájeno a projev četl přímo ze svého rukopisu. Atmosféru v prezidentské kanceláři 22. září 1938, kdy si prezident připravoval svůj projev, zachytil ve svých memoárech Prokop DRTINA, Československo můj osud. Kniha života českého demokrata 20. století, Praha 1991, I, I, s. 130-142

9 Völklscher Beobachter, 20.-30. září 1938.

10 O nátlaku na prezidentovu abdikaci i o prezidentově projevu viz DRTINA, Československo. I.1. s. 244 nn.

11 Jan MASARYK. Depeše z Londýna, Praha 1996. Společnost Edvarda Beneše, sv. 9. s. 110.

12 Faksimile rukopisu viz s. 15. Benešovy rukopisné instrukce sloužily jako podklad pro oficiální telegramy ministra Krofty. Proto také Beneš nahradil své jmeno Krortovým. Ve stroj opisném přepisu depeši odeslaných z Prahy 30. září v 19.30 Je několik drobných odchylek. a) Za úvodni slova „Upozorněte vládu" je připojeno: „i hlavni štáb.“ b) Francouzský výraz ..mitrajéz" Je nahrazen českým „kulometů", c) Věta „Také krásný výsledek jejich diplomacie" je vynechána. Archiv ministerstva zahraničních věcí České republiky. Kroltův archiv. kr. 3. Telegramy odeslané č. 1426 a 1427/38.

13 Věra OLIVOVÁ, Manipulace s dějinami první republiky. Praha. 2001 Knižnice Společnosti Edvarda Beneše, sv. 18. Viz. i Knižnice internetových novin Britské listy www.blisty.cz.

14 BENEŠ. Paměti Od Mnichova k nové válce a k novému vítězství. Dokumenty. Praha. Orbis 1947-1948, čtyři vydání, s. 433-437.

15 BENEŠ. Mnichovské dny. Paměti. Praha, Svoboda 1968. s. 221-224 a 484-491 16 Věra OLIVOVÁ, Jiří MÁLEK Rok 1938 v československém tisku. ln: Zprávy Československé tiskové kanceláře. Praha 1968. s. G 239-244. G 531-537. G 644-646. G 627. G 704-708.

17 Edvard Beneš, Evropská krize 1938. Pět projevů. Předmluva Věra OLIVOVÁ, edice Karel NOVOTNÝ. Praha, Společnost Edvarda Beneše 2003 a 2008. Knižnice Společnosti EB, sv. 26.

18 Edvard BENEŠ, Projevy - články - rozhovory 1935-1938. Editor Richard VAŠEK, Praha, Masarykův ústav - Archiv AV ČR 2006, s. 639-45, 685-9, 691, 692-3, 700-3.