Doc. PhDr. Luboš Kohout, CSc.

 

Místo Alexandra Dubčeka v československých dějinách

I.

 

1) „Osmašedesátý“- legendy a skutečnost

38 let uplynulo od násilné likvidace hlubokých ekonomických a politických strukturálních reforem v Československu, uvítaných a podpořených drtivou většinou občanů země.   Invazor – armády a politická vedení pěti zemí „varšavské smlouvy“ – označil proces mimořádně úspěšné demokratické obrody československého socialismu za „kontralevoluci“ ve službách „imperialismu NATO“. Jeho straničtí iniciátoři a aktivisté v počtu asi půl milionu lidí vyloučeni a vyškrtnuti z asi 1,700 tisícové KSČ a postiženi po dobu mnoha let i existenčně, v jednotlivých případech i soudně. Též, a především péči asi 300 tisícového „normalizačního zdravého jádra. K perzekucím stačilo zpochybnit kterýkoli článek oficiální „bible“ normalizátorů –„ Poučení z krizového vývoje“ …“ Včetně rodinných příslušníků, funkcionářů jiných stran tehdejší národní fronty“, funkcionářů zájmových organizací činil počet takto perzekvovaných asi milion lidí …

Ještě těsně polistopadová (1989) KSČ i pozdější KSČM odsoudily opakovaně invazi vojsk pěti států V-smlouvy do Československa, vnucený moskevský protokol ze srpna 1968 a následující vnucený tzv. dočasný pobyt sovětských vojsk na výsostném území Československé republiky.

Plně podpořily polistopadovou zahraniční politiku v jejím úsilí, aby zahraniční vojska opustila území republiky, aby vojenské bloky, jak Varšavský pakt, tak NATO byly rozpuštěny a dominanci získala rovnoprávná mírová spolupráce evropských i mimoevropských států.. Se zadostiučiněním přijaly omluvu stranickostátmích vedení pěti států V-smlouvy. V této politice pokračovaly i poté, kdy oficiální vládní kruhy ji již totálně opustily a směřovaly, posléze zakotvily do NATO.

Jednoznačně odsoudily „poučení …“ československých „normalizátorských“ vládců a omluvily  se perzekvovaným občanům, zejména bývalým stranickým reformátorům. Navzdory zběsilé a stále intenzivnější antikomunistické propagandě alespoň některá z většinou zglajchšaltovaných masmédií tyhle zřetelné postoje KSČ a KSČM zaznamenala, dokonce v bezprostředně předvolební době.

Polistopadová (1989) vládnoucí politická pravice si odhlasovala zákony o permanentní zločinnosti a nelegitimnosti všech vlád od února 1948 do listopadu 1989. Mezi nimi i diskriminační zákon lustrační, odsouzený mj. i Strasburkem. Na základě těchto zákonů stejně stupidně ideologizujících jako „poučení…“, ovšem dochází znovu k masovým existenčním postihům a zastrašování celých velkých skupin občanů, zajisté s protikladnými ideologickými nálepkami …

Součástí intenzivní antikomunistické propagandy je i soustavné pomlouvání obrodného procesu 1968 a jeho hlavních představitelů, jmenovitě pak nejvíce A. Dubčeka. Mj. se snaží vrazit mezi ně klín pochvalou F. Kriegla, jenž odmítl podepsat „moskevský protokol“ a naopak kritikou ostatních předních reformátorů, kteří protokol podepsali ve snaze zachránit alespoň některé z polednových demokratizačních reforem (Smrkovský, Černík, Špaček, Šimon, Mlynář, sám Dubček  a po návratu z moskevského „zajetí“ i domácí reformátoři, Císař, Štrougal, kooptovaní členové ÚV KSČ z vysočanského mimořádného sjezdu aj.)

Pro ilustraci režimní propagandy uvádím alespoň – vpravdě fantasmagorický – výpotek politizujícího spisovatele M. Uhdeho: Ten „zdůvodňuje“ vojenskou okupaci ČSSR „potřebou Brežněva a spol. nahradit hodné dozorce v táboře mírného režimu osvědčenými kruťasy a tábory se zostřeným režimem.“  Uhde, spolu s mnoha dalšími amatérskými výletníky do dějin buď nezná nebo přezírá mnoholetý střet reformního a stalinského komunismu, jehož vývojové peripetie podstatně ovlivnily celkovou historii poválečného Československa.

Nepochybným výrazným mezníkem ve formování a praktickém politickém nástupu reformního komunismu, a hlavně demokratičtějšího celkového společenského ovzduší byl „protikultovní“ XX. sjezd KSSS v únoru 1956. Zde N. S. Chruščov ostře pranýřoval závažná negativa politické činnosti J. V. Stalina, působícího téměř s neomezenou mocí v čele stranicko-státního aparátu SSSR, prakticky od poloviny dvacátých let až do smrti 1953. Tehdy českoslovenští reformátoři, pravda, ještě ze slabých mocenských pozic, se, na rozdíl od Chruščova (!), mj. spolu s italským P. Togliatim, hlouběji zamysleli zejména nad tím, jaké politicko- a ekonomicko-systémové nedostatky umožnily mimořádně závažné a věci socialismu těžce škodící stalinské deformace sovětského a „soustavového“ formování socialistické společnosti.

Ještě po skončení historického sovětského sjezdu KSSS dokázali naši stále pevně vládnoucí konzervativci zabránit mimořádnému sjezdu KSČ, požadovanému přemnohými (snad víc, než 20 %) organizacemi s cílem odstranit zkompromitované stranické vedení a zahájit proces debyrokratizace, decentralizace, demokratizace, zefektivnění ekonomického a politického systému. Reformní oponenty pronásledovali a zastrašovali intenzivní kampaní proti „revizionismu“, jakožto spojenci „imperialismu“. Nicméně i v těchto těžkých podmínkách se reformním silám podařilo prosadit mj. dalekosáhlou amnestii politických vězňů (nejen komunistů a nekomunistů, nýbrž i mnohých protikomunistů) k 15. výročí osvobození republiky (1960). Došlo dokonce i k plným rehabilitacím značné části, posléze na počátku šedesátých let i většiny vězněných komunistických funkcionářů a připravit podmínky pro rehabilitaci i nekomunistických politických aktivistů v osmašedesátém a později (též skupina Horákové, důstojníci a generálové ČSA, m.j. H. Pika aj.).

Šedesátá léta jsou ve znamení permanentní úspěšné ofenzívy reformátorů, vrcholící ekonomickými i politickými akty „pražského jara“ 1968.

Neruší se, ale podstatně slábne ideologicko-mocenský dozor  nad společenskými vědami, zejména historiografií, sociologií, právní vědou a do jisté míry i filosofií, nad literaturou, filmem, který v druhé polovině šedesátých let dosahuje špičkovými díly světové úrovně, dle soudu i západních odborníků.  Výrazného progresu dosahováno i v oblasti demokratizovaného, bezplatného školství aj.

Ostatně ani padesátá léta nebyla pouze dobou „temna“ ozařovanou mdle oslavnými budovatelskými, zpravidla bezproblémovými díly (viz. kupř. animované filmy typu Stvoření světa, jedinečné celosvětové populární pohádky dle klasiků Němcové, Erbena, či novějšího Drdy, historické filmy se sociální tématikou, či věnované slavným dějinným obdobím a osobnostem. Kupř. v r. 52 vynikl permanentně  dodnes populární Císařův pekař a pekařův císař, jedinečně mírový  a protiválečný. Werich v něm exceluje, zatím co se jeho „alter ego“ Voskovec zpovídá před výborem pro neamerickou činnost, jemuž hojnou lidskou „potravu“ dodává herec-udavač R. Reagan, „hrdina“ sériové kovbojské šmíry …

 

Hlavní reformy „Osmašedesátého“ a reakce veřejnosti na ně

Realizace prvních kroků ekonomické reformy v čele s O. Šikem vedla v dvouletí 1968-69 k největšímu přírůstku výroby (8-9 %) i reálných mezd v celých poválečných dějinách republiky. Bez potíží byl zaveden pětidenní pracovní týden. Reálnou se zdála být perspektiva dosáhnout ve všech žádoucích ukazatelích úrovně prosperujícího mimoblokového Rakouska. Zemědělská družstva, pracující od počátku šedesátých let na základě úspěšně se rozvíjejících tržních vztahů, zvládla bez zvyšování cen nákupní horečku před i po vojenské invazi, dosáhla téměř soběstačnosti v zásobování obyvatelstva potravinami, aby v sedmdesátých letech vytvářela předpoklady i pro vývoz velkého množství zemědělských produktů do zahraničí.

V rámci politických změn došlo k zrušení dosavadního kádrového stropu pro nestraníky. Reformátoři prosadili zrušení dosavadní diktatury předsednictva ÚV KSČ nad vládou, parlamentem, soudnictvím. Nejvyšší stranické a státní (prezidentská) funkce byly po částečném pádu Novotného rozděleny, aby jeden člověk nemohl soustředit ve svých rukou příliš mnoho moci (A. Dubček prvním tajemníkem ÚV KSČ, hrdina dvou odbojů, v padesátých letech perzekvovaný generál Ludvík Svoboda prezidentem republiky). Dosavadní diktát KSČ v Národní frontě padl a z iniciativy reformátorů se utvářely mezi jejími složkami partnerské vztahy rovnoprávné spolupráce. Zrušení cenzury a jiná opatření znamenaly pád (zajisté již předtím osláblé) diktatury partajních sekretariátů nad masmédií, vědou, kulturou, školstvím aj. Kontrola a mentorování společnosti dosud všemocnou StB byla zrušena. Došlo k striktnímu zákazu jejího dosavadního vměšování do vnitřního politického dění.

Detailně připravená česko – slovenská federace mohla zabezpečit plodnou rovnoprávnou česko – slovenskou spolupráci a „pro futuro“ zabezpečit, aby nedošlo k rozbití Československa a formování dvou státečků na základě neblahé činnosti neodpovědných českých a slovenských politiků dneška (Mečiar, Klaus, Havel aj.). 

Bilancuji: Reformátorům roku 1968 šlo tudíž o kvalitativní politické a ekonomické systémové proměny, jež ve svém souhrnu představovaly rušení totalitní povahy politické moci a perspektivu rozvoje pluralitního politického systému, ovšem na bázi nekapitalistických ekonomických a sociálních vztahů.

Ctili ono dřívější vyjádření R. Luxemburgové: „Socialismus je natolik socialismem, nakolik je demokratický, stejně tak jako demokracie je natolik demokracií, nakolik je socialistická!“

V reprezentativních průzkumech veřejného mínění vyslovilo 78 % dotázaných podporu takovéto vskutku převratné politice KSČ. Pro reformovaný socialismus bylo kolem 95 % občanů! Rolníci soudili ze 64 %, že se na vesnici žije lépe, než kdyby se hospodařilo individuálně a z dalších téměř 30 % soudili, že by se v individuálním hospodaření docílilo stejné úrovně jen díky zvýšenému úsilí!

Kolem 80 % lidí se vyslovilo pro spojenectví se SSSR a ostatními zeměmi „soustavy“ ovšem jen na základě zrovnoprávnění vzájemných vztahů!

Kladu otázku: obstojí ve světle uvedených  a přemnohých dalších dějinných faktů tvrzení soudobých agitpropčíků o bezrozdílné „temnotě“ období 1948-1989?

 

K činnosti tehdejších demokratických kritiků reformátorů

Mezi reformátory r. 1968 panovala původně názorová shoda v podstatném: Československo je vzhledem ke svému historicky podmíněnému geopolitickému postavení nedílnou a nevystupitelnou (!) součástí „superstruktury“. USA, jakožto supervelmoc č. 1 v bipolárním světě neprojevovaly nejmenší známky toho, že by chtěly, snad až vojensky, měnit světový mocenský status quo, jištěný i nukleárním patem. Vnitrostranický i celospolečenský pohyb  v republice má tudíž své beztrestně nepřekročitelné mantinely! Odtud i Akčním programem obrozující se KSČ formulovaná neplná pluralita, vyjádřená uchováním reformované Národní fronty a demokraticky podstatně proměněnou, avšak nezrušenou (!) vůdčí společenskou rolí KSČ! Citát z Akčního programu: „Komunistická strana se opírá o dobrovolnou podporu lidu: neuskutečňuje svou vedoucí úlohu tím, že vládne nad společností, ale tím, že nejoddaněji slouží jejímu svobodnému, pokrokovému socialistickému vývoji. Svou autoritu si nemůže vynutit, ale musí ji neustále získávat svými činy. Svou linii nemůže prosazovat nařizováním, ale prací svých členů, pravdivostí svých ideálů“.

Mimořádně vážným varováním byl zejména maďarský katastrofický vývoj z podzimu 1956. Imre Nagyem a druhy obnovená koaliční vláda z r. 1945, vyhlášení neutrality, tedy vystoupení z Varšavské smlouvy, logicky pak sovětská vojenská intervence a nastolení „dělnicko-rolnické vlády“ Jánose Kádára!

Tehdy, na přelomu jara a léta 1968 ovšem vystoupili hluční, mezi inteligencí, nejvíce humanitní, početní, zpravidla vzdělaní a tím i vlivní radikální demokraté, členové i nečlenové KSČ. Usoudili, že jsme v postavení „Buridanova osla“ – v dějinách filosofie „indeterministicky“ proslulého -, jenž se kochal totální, indeterministickou svobodou rozhodovat, kterou z otýpek sena  stejně vzdálených od tlamy, dříve pozře.

Zahraniční politiku jsme mohli a měli koordinovat ve směru k neutralitě po vzoru Jugoslávie (úspěšné r. 1948) – (A po maďarském katastrofickém vzoru 1956  připravovat branný odpor proti hrozící sovětské invazi, ač v ÚV početně převažovali prosovětští ortodoxové a naše branné síly podléhaly přímému a bdělému velení V- smlouvy ?). Dát Moskvě najevo, že při obraně budeme hledat podporu v zahraničí (a dostalo by se nám jí třeba od USA, či tehdy sektářské maoistické Číny?) Akční program KSČ vyhlašován za „mrtvě narozené dítě“, kdy ústředním lapidárním heslem proti němu bylo „nechceme demokratizaci, chceme demokracii!“ Popírána takto – tehdy nezbytná – procesuálnost vývoje a jeho nedovršitelnost, vzhledem k nevyhnutelným determinantám především mezinárodně politickým, v mnohém však i vnitropolitickým.

Spolu s jednáním vlivné skupiny demokratů bylo tu i neodpovědné psaní valné většiny deníků i periodik, pouliční divoké demonstrace, podpisové akce za zrušení Lidových milic, Hyde parky, pomstychtivé někdy až  „šináglovsky“ militantní protikomunistické pokřiky části členstva k – 231 (bývalí političtí vězni) a mnohé jiné, to vše podněcováno StB ve službách KGB. … I to patří do dějin „Osmašedesátého“. Ovšem, žel, toto vše nahrávalo mocným zahraničním i domácím protivníkům reformy na smeč! Ti pak právem-neprávem spatřovali v takovýchto jevech vítanou záminku, či důvod(?) k vojenskému potření údajně již vítězící „kontrarevolucel“ …

Ovšem ten otazník za „důvodem“ je funkční. – Skutečným důvodem invaze k likvidaci reforem „Osmašedesátého“ (nebo aspoň důvodem hlavním) spíš byly obavy špiček vlád V- pětky, že reformátoři na mimořádném XIV. stranickém sjezdu – měl být 9. Září 68 – dosáhnou drtivého vítězství., snad v poměru 80 :20, či dokonce 90 : 10, dojde k totálním kádrovým proměnám v mocenských institucích, započatých již na jaře a v létě 1968 (gen. V. Prchlík, kritik V-smlouvy, v čele branného a bezpečnostního oddělení ÚV KSČ, gen. J. Pavel, politický vězeň padesátých let a španělský interbrigadista, ministrem vnitra, J. Smrkovský, vedoucí představitel českého národního povstání 1945, odsouzený v padesátých letech k trestu smrti, vzápětí k doživotnímu vězení – v čele parlamentu, další „španělák“ F. Kriegel v čele Národní fronty aj.).

Kádrově totálně proměněný ÚV, očištěný od poslušných loutek tehdejšího sovětského stranicko – státního vedení, by nepochybně podstatně ztížil, ne-li znemožnil násilné vojenské „řešení československé otázky“, zejména pokud by se mohl opřít o sympatie a podporu silné a vlivné části  mezinárodního komunistického hnutí (francouzská, italská, španělská, anglická KS aj.).

Pod tímto zorným úhlem nemohu zapět ódu na tehdejší názory a postoje soudobých známých politiků, především právníka P. Pitharta a spisovatele V. Havla. Ten první byl dokonce (především samizdatovou! studií: „Osmašedesátý“) předním teoretikem a propagátorem „totálního pluralismu“, vyzvedávajícím jako vhodnou opozici obnovenou sociální demokracii, zatímco Havel získával jeho pochvalu zejména za propagaci formování opoziční Lidové strany.

K vysoce prozíravým, moudrým výjimkám mezi humanitní inteligenci té doby patřil naopak Jan Werich. V závěru této kapitoly tudíž cituji a parafrázuji z „Pamětí“ přítele Č. Císaře: „Rozzloben vpadl tehdy do Císařovy kanceláře, mávaje jakousi tiskovinou: ´Prosím Vás, řekněte těm, co píšou do novin, ať si dají pozor a nedráždí toho ruského medvěda! Přece musej vědět, že když se vožene tou svou prackou, nezbude po nás ani mastnej flek! Co si asi jen ti blázni myslej? Vždyť todle zlomí Dubčekovi vaz!“ – Na následující Císařově tiskovce s bohorovnými i rozvášněnými novináři smutně prorocky dodává: „Máme nejlepší vládu za posledních bůhví kolik let. Všichni kolem Dubčeka zasluhují, abychom si jich vážili a byli jim nápomocni, aby jí nikdo nepodřezával větev, na které všichni sedíme! Vemte to ve všech novinách na vědomí a neblbněte! Nedrážděte zbytečně Rusy, proti nim to nemůžete vyhrát! Poslechněte, co od vás vláda dnes potřebuje! Ta vláda, která chce to, co my všichni, vláda, kterou za jinou vyměnit nechceme! Protože ta jiná už nebude naše, ale jejich!“

Tohle i jiná předvídavá varování ovšem přišla již pozdě. Nicméně vzdělaní intelektuálové nenalezli dodnes byť jen slovo sebekritiky za své tehdejší počínání. Nesou nemalý díl odpovědnosti za to, že jsme se – řečeno s Karlem Marxem – ocitli v roce 1968 v sousedství svobody až  při jejím pohřbu!

 

2) Alexandr Dubček v obrodném procesu r. 1968

Od nezbytného globálního pohledu na problematiku obrodného procesu r. 1968 a jeho násilného potlačení přecházím v této druhé kapitole k detailnějšímu osvětlení jednotlivých fází dramatického a posléze tragického vývoje, role předních reformátorů s A. Dubčekem v čele v něm – od lednového pléna ÚV KSČ 1968, kdy Dubček ve funkci prvního tajemníka ÚV KSČ vystřídal A. Novotného, přes mezník a rozcestí reformního hnutí (duben – květen) až k vyvrcholení vnitřní i vnější krize, vojenské intervenci, počátkům „normalizace“, Dubčekově pádu a jeho vystřídání v nejvyšší stranické funkci dřívějším předním reformátorem, proměněným v předního „normalizátora“, G. Husákem v dubnu 1969.

 

A) Člověk a politik

V bezprostředně poválečné době pronikali do politického popředí bojovníci antifašistického zápasu z východního, západního, afrického bojiště, domácí odbojáři, ekonomičtí odborníci, zkušení pracovníci lidosprávy, dobří organizátoři. V předúnorové (1948) době hrál v KSČ největší politickou roli dobrovolný neprofesionální stranický aktiv. Nepočetný profesionální stranický aparát měl důležitou informační a organizátorsko-koordinátorskou roli. Zdá se, že tu byl dobrý korespondující vztah mezi všemi třemi – italským marxistou A.. Gramscim zdůrazněnými – složkami: koncepční , vůdčí složkou, aktivem a řadovými straníky jako aktivními realizátory politiky. Veřejnost práce strany pomáhala přirozenému výběru a selekci vůdcovských kádrů, odhalovala nemilosrdně každou chybu, nedostatky personální i institucionální.

Po dosažení mocenského monopolu strany se kriteria pro vedoucí kádry zásadně změnila. Nejpočetnější kategorií z těch, kdož přešli z nejvyšších stranických a státních míst do míst největšího ponížení lidské bytosti, do vězení, mučíren, táborů, byli příslušníci odboje, kvalifikovaná inteligence humanitního i technického směru a ti z dělnických funkcionářů, kteří projevovali samostatnost a kritičnost myšlení.

Kritériem „dobrého politika“  se stávala tvrdost a neúprosnost, „ideologická pevnost“, jež nikdy nepochybuje o pravdě a jistotě, hlásané nejvyššími autoritami, ukázněné plnění direktiv. Zejména v početně podstatně rozmnoženém stranickém aparátu se konzervovalo (nejvíce ve vztahu k státním a politickým institucím a organizacím občanů) vědomí výlučnosti, výsadnosti, všemohoucnosti. V politice dominovali lidé zjednodušeného černobílého vidění, schématikové, řídící se sekyrářským „kdo není s námi, je proti nám“. Omílání obecných pravd z „klasiků marxismu“ dominovalo nad zkušeností, životem, praxí a jejími důsledky v myšlení lidí. Za „slabší“ byli ve stranickém aparátu a v celé straně považováni ti, kteří chtěli racionálně přesvědčovat sebe i druhé o oprávněnosti či nevhodnosti stranických postupů, bojovali proti formalismu, frázovitosti, nepřesvědčivosti, a hlavně ti, kdož upozorňovali na zhoubnost administrování a direktivního řízení strany i společnosti.

Ve straně se začala formovat a rozhodující hlas nabyla skupina lidí bez jakýchkoli humanistických intelektuálních potřeb a ideálů a proti ní jiná skupina, která tyto potřeby bránila, snažila se je rozmnožovat a znovu tak renovovat onen myšlenkový kvas, který straně v předúnorové době zajišťoval velký morální a politický kapitál důvěry mezi lidmi, mocensky ovšem neporovnatelně slabší.Tuto slabost do značné míry potvrdil ještě XIII. sjezd KSČ (31. květen-4. červen 1966), jenž vcelku nesplnil úlohu, kterou před něj doba i formující se reformní křídlo strany kladly. Podle jednání i usnesení sjezdu žádné velké nedostatky nejsou a společnost vcelku bez větších problémů vstupuje do nové, vyšší fáze budování socialismu. Nicméně příslibem lepší budoucnosti bylo prosazení teze, že po odstranění vykořisťovatelských tříd a po formování socialistické dělnické třídy, družstevního rolnictva a socialistické inteligence už v ČSSR neexistuje antagonistický třídní boj a tedy i tzv. diktatura proletariátu je úspěšně překonanou záležitostí. Mimo to sjezd akceptoval myšlenku „všelidového státu“, v němž má skončit nahrazování státu a společenských organizací orgány a aparátem komunistické strany, jakož i pojetí společenských a zájmových organizací jako jejich „převodových pák“. Hovoří  a píše se o nutnosti rozvíjet socialistickou demokracii, usilovat o sbližování národa českého a slovenského i ostatních národností, o rozvoji tvůrčí svobody ve vědě, v kultuře, v umění, o odstranění kádrového stropu a o urychleném zavádění nového řízení hospodářství.

Toto vše pozitivní bylo ovšem v posjezdové době až do podzimu 67 jednoznačně negováno konzervativci v čele s A. Novotným (zabráněno „odpřevodování“ Revolučního odborového hnutí, rozhodnuto o přímém stranickém řízení Československého svazu mládeže a při řešení národnostní otázky nemělo mít prioritu politické, nýbrž  sociálně ekonomické vyrovnání Slovenska s českými zeměmi. V ideologické činnosti měla KSČ zintenzivnit  propagandu proti „ideologické diverzi“  Západu a zaostřit boj proti pacifismu, liberalismu a revizionismu. Odmítnuta samostatná organizace vysokoškoláků, odmítnuto formování organizace zemědělců, v kulturní oblasti zesílily cenzorské zásahy, podán ministrem vnitra návrh spolčovacího a shromažďovacího zákona, který neobsahoval tradiční pojetí občanských svobod. Zavedení nové soustavy řízení národního hospodářství, včetně zemědělství bylo – v rozporu se sjezdem – odloženo na pozdější dobu, a mnohé další.)

To vše a mnohé jiné ovšem vyvolalo protitlak stále více se sbližujících reformních sil: Ekonomů, jejíchž představitel O. Šik na sjezdu otevřeně prohlásil, že skutečná ekonomická reforma bude možná jen v souvislosti s radikální demokratizační reformou politickou, historiků, prosazujících mj. rehabilitaci benešovského demokratického odboje, sociologů, politologů, právníků, na vlastním sjezdu rebelujících spisovatelů (červen 67) aj. Návrat k tvrdému kurzu  patrně Novotnému schválil i L. Brežněv při jeho letní dovolené v SSSR. V této situaci mělo mimořádný význam pro změnu poměru sil stanovisko ÚV KSS v čele s prvním tajemníkem ÚV Alexandrem Dubčekem, jenž vystřídal (1963) ve funkci K. Bacílka, podílejícího se významně jako člena předsednictva ÚV KSČ a ministra vnitra na politických procesech a monstrprocesech padesátých let.

Strohé, neosobní životopisy vydávané oficiálními orgány KSČ, nevypovídaly prakticky vůbec nic podstatného o morálně-politickém profilu Alexandra Dubčeka (nar. 1921). Zejména pak nikterak nenaznačovaly, ke které z dvou protikladných funkcionářských skupin (jež jsem charakterizoval výše), Dubček patřil. Žil do 17 let (do r. 1938) v SSSR, kam se jeho rodiče-komunisté ve dvacátých letech vystěhovali. Obdivoval budovatelské nadšení pětiletek, ovšem, spolu s rodiči, s obavami sledoval byrokratickou degeneraci původně nadějného vývoje, aniž by ovšem ztrácel vědomí velikosti, spravedlivosti, dějinné perspektivnosti díla socialistické společenské přestavby. Za sociálně spravedlivé Slovensko  ve společném státě Čechů a Slováků bojoval,  spolu s bratrem, ve Slovenském národním povstání od srpna 1944. Bratr padl a on sám byl dvakrát raněn (ještě předtím jeho otec byl čelným představitelem ilegálního Ústředního výboru KSS ve vrcholných stadiích, 1942, sovětsko-německé války). Po válce byl obětavým řadovým straníkem s kovářskou a strojně-zámečnickou profesí. Teprve ve 28 letech, tedy 1949, na začátku vpravdě temných padesátých let, se rozhodl pro politickou dráhu a stal se pracovníkem OV KSČ v Trenčíně. Snahu po vzdělání projevil dálkovým studiem na Právnické fakultě University Komenského v Bratislavě (nedokončil), později absolutoriem na Vysoké stranické škole při ÚV KSSS v Moskvě, v pravdě v přelomových letech 1955-58, tedy v době historického XX. sjezdu KSSS (1956). Až do této doby Dubček vcelku nikterak nevybočoval z řady oněch milionů komunistů a sympatizantů na všech kontinentech, kteří považovali ztotožnění se s věcí spravedlivého společenského uspořádání za chvályhodné, a naopak ztotožnění věci se sebou, se svojí kariérou, za politováníhodné! Ovšem do té doby nebyl reformním komunistou! – Musel k tomu postoji dospět!

Zdá se, že z tohoto hlediska nejvýznamnější fází jeho života byla léta 1963-1967, kdy zastával špičkovou funkci prvního tajemníka ÚV Komunistické strany Slovenska. Ještě do r. 1960, kdy byla přijata Ústava Československé socialistické republiky, Dubček, spolu se správnou tezí o rozvoji a sbližování národů a národností propagoval chimérickou, nerealistickou tezi o splynutí národů a národností již v průběhu socialistické výstavby. Právě tato teze byla centralistickými konzervativními silami s A. Novotným v čele zneužita při závažném oklešťování pravomocí slovenských národních orgánů v nové ústavě 1960. (Mému příteli z disentu Z. Jičínskému v té souvislosti dodnes vládní pravičáci vytýkají, že participoval na této, nepochybně mylné a scestné tezi ústavy r. 1960).

Tehdy ovšem, v souvislosti s tím, se stal Dubček dokonce protéžé dogmatického A. Novotného. Nakrátko! Vždyť k prvním pochybnostem o subjektivistických vizích došlo u Dubčeka již v letech 1960-62, kdy působil v Praze jako tajemník ÚV KSČ pro průmysl. Ke sporům s Novotným došlo v otázce investičních priorit na Slovensku a kompetencí slovenských národních orgánů. Dubček od té doby stupňoval tlak na znovuobnovení pravomocí slovenských národních orgánů, což kulminovalo na podzim 1967, aniž by ovšem přešel kategoricky na pozici G. Husáka, prosazujícího plnou česko-slovenskou federaci. Tuto pozici zaujal až bezprostředně po přijetí Akčního programu KSČ v dubnu 1968.

Dalším, daleko závažnějším sporem s Novotným, bezprostředně před Dubčekovým nástupem do funkce prvního tajemníka ÚV KSS, byl spor o rozhodnutí Kolderovy rehabilitační komise z dubna 1963 ohledně tzv. buržoazních nacionalistů v KSS (Šmidke, Husák, Novomeský aj.). Dubček, jako člen této komise protestoval proti potvrzení vyloučení těchto funkcionářů z ÚV KSS r. 1950 (byli pouze znovu přijati jako řadoví členové), ovšem bezúspěšně (kategorický odpor Novotného, obávajícího se posílení Husákových pozic). Na rozdíl od r. 1962, kdy byl Dubček za opozici degradován z tajemníka na centrální úrovni na tajemníka na úrovni provinciální, - pouze KSS, nyní v důsledku změněné situace stal se naopak vedoucím tajemníkem ÚV KSS! Vzápětí formována tzv. barnabitská komise, která vytvořila předpoklady pro opoziční mocenský protinástup ambiciozního Husáka, nesporně statečného, původně k doživotí odsouzeného, deset let vězněného komunisty … Jistý znovunávrat důvěry Novotného v „politickou užitečnost“ Dubčeka v letech 1964-1966 byl ovšem doprovázen pečlivým sledováním a hodnocením jeho činnosti orgány StB, což se stupňovalo na podzim 1967, až do mocenského nástupu reformních komunistů počínaje lednovým plénem ÚV KSČ a pokračuje do vojenské invaze V – smlouvy. V pozdějších letech, prakticky až do rozkladu a pádu „socialistické soustavy“!

O Dubčekovi, jako špičkovém reformním komunistovi možno hovořit v plném rozsahu tohoto pojmu nepochybně až po přijetí jím jednoznačně hájeného a prosazovaného Akčního programu KSČ z dubna 1968.

 

B) Cesta k lednu 1968. Dubček prvním tajemníkem ÚV KSČ.

Na podzim 1967 kulminovalo úsilí Novotného vůdčí skupiny o znovuupevnění neomezené, a léty narušené tuhé diktatury stranicko-státních byrokratických špiček nad společností i stranou.  Nejprecizněji je formulovala interní tajná směrnice VIII. Oddělení ÚV KSČ, zodpovědného za stranické řízení armády, bezpečnosti, soudu, prokuratury z 20. září 67.

V tomto dokumentu se zdůrazňovalo obnovení třídního přístupu při řešení všech problému socialismu, větší pozornost v boji s ideovými nepřáteli, a to za rozhodující role mocenských nástrojů, pokud nepostačí propagandistická činnost, administrativní a kádrová opatření. Armáda měla v tomto boji hrát mimořádnou úlohu (zajisté též i bezpečnost), dokonce její vnitřní role (potlačit případné demonstrace či až vzpoury) měla převážit nad rolí vnější (nad obranou proti vojenskému nebezpečí ze strany Západu – NATO!) Tomu odpovídající praktická opatření následovala! Nepopiratelné je, že část reformátorů zakolísala a „tvrdé jádro“ stoupenců režimu osobní moci  Novotného mj. prosadilo na zářijovém plénu 1967 masové represe proti rebelujícím spisovatelům, kdy z více než sto členného ÚV se odvážili s represemi nesouhlasit jen čtyři lidé!

Proto nutno vysoce ocenit skutečnost, že hlavní představitelé reformních proudů v ÚV KSČ a jejich spolupracovníci v jiných institucích se nezalekli reálné hrozby represí a připravili na nastávající říjnové plénum protiúder, opírajíce se už dokonce i o fakt názorového a akčního rozkolu v samotném předsednictvu ÚV a směřujíce k rozdělení funkcí prvního tajemníka ÚV KSČ a prezidenta republiky, tedy k zmaření Novotného plánu na nastolení represivního režimu. V předsednictvu vznikla patová situace 5 proti 5 , kdy ovšem tu byly u protivníků Novotného rozličné akcenty. Podobně tomu bylo i v plénu. Žádná monolitní jednota!

Právě A. Dubček , první tajemník ÚV KSS a k té době již přesvědčený reformátor, navodil osudový moment zlomu pro konzervativní politiku a jejího hlavního, mocného prosazovatele, kontrolujícího k té době stále všechny hlavní mocenské složky a opírajícího se o všemocné představitele zahraniční supervelmoci, jmenovitě o prvního tajemníka ÚV KSSS L. Brežněva.

Z Dubčekova odvážného, statečného, ale i vysoce riskantního projevu vyzvedávám několik myšlenek: Situaci v Československu a v KSČ  přímo neoznačil za krizovou, ač ji za takovou, spolu s většinou reformátorů, považoval, ale opatrně, leč chytře navrhl zhodnotit charakter „nové etapy socialismu“, neboť teprve poté by bylo možné správně definovat postavení a úlohu KSČ a vypracovat její dlouhodobý program. Aniž by jmenoval, zjevně odmítl Novotného (a dogmatiků kolem něho) tvrzení, že celá epocha od kapitalismu ke komunismu je třídní, neboť  z toho vyplývá konzervatismus a sektářství, které Dubček prohlásil za hlavní politické nebezpečí v činnosti KSČ. Ta po důkladném prověření své činnosti neměla nadále vše řídit, ale „jen vést“, neměla přímo vládnout, „vládnout musí vláda“! Nejdůležitější v jeho vystoupení, po němž následovala ve stejném směru četná další, byl požadavek, aby ÚV se již začal konkrétně zabývat nesprávnou kumulací všech funkcí, včetně nejvyšších.

Když Dubček hovořil o nutnosti zvýšit pravomoci slovenských stranických a státních orgánů a o necitlivých zásazích ÚV KSČ na Slovensku, Novotný se již nezdržel a z předsednictva pléna jej začal okřikovat. Po několika dalších vystoupeních obdobných obsahově Dubčekovu, Novotný prosadil, aby ze sálu odešli nečlenové ÚV a další jednání již bylo tajné. Zde Dubčeka obvinil, že nedělá správnou politiku a jako první tajemník podléhá nesprávným názorům, zvláště „úzkým národním zájmům“.To už bylo podobné obvinění jako proti G. Husákovi v padesátých letech, po němž tehdy následoval politický proces, odsouzení Husáka k doživotí a desetileté věznění …

Opozice všestranně využila toho, že bezprostředně po návratu z Moskvy (oslavy „VŘSR“) Novotný onemocněl a když chtěl po 5. prosinci realizovat svůj záměr potrestat exemplárně Dubčeka, narazil již na poměrně silnou frontu odpůrců, k nimž se již přidala i řada tajemníků ÚV. Dubček se mu postavil na odpor a členové vedení KSČ se většinově vyslovili pro diskusi o plnění, resp. neplnění linie XIII. sjezdu se zřetelným protinovotnovským ostnem, včetně požadavku rozdělení nejvyšších funkcí. V předtuše prohry pozval Novotný na pomoc Brežněva, jenž okamžitě tajně v noci na 8. prosince přijel do Prahy a jednal zde dva dny odděleně (přednostně s Novotným) se všemi členy předsednictva. K jednání přijel bez jakýchkoli konzultací s vedením KSSS, takže ono proslulé demokratické „vot vaše dělo“ bylo tak trochu dle onoho „z nouze ctnost“. Také jeho odmítnutí účastnit se oficiální schůze předsednictva ÚV KSČ mělo naznačit, že se nechce přímo vměšovat do záležitostí vedení KSČ. I v sólovém jednání „mezi čtyřma očima“ Dubček silně bodoval, opíraje se o jednoznačnou podporu předsednictva a sekretariátu ÚV KSS právě z 8. prosince. Nicméně Novotnému prospělo Brežněvovo závěrečné doporučení, aby prosincové zasedání ÚV bylo odloženo nebo aby na něm nebylo předkládáno nic, co by nebylo jednomyslně schváleno v Politbyru.

Třídenní jednání stranického vedení 11.-14. prosince po nekonečném diskusním – mimořádně ostrém – maratónu znovu skončilo patem 5:5, avšak závěrečné vystoupení Novotného, kde označil své kritiky za spiklence připravující stranický a státní puč s cílem odklonu od budování socialismu a spojenectví s SSSR znamenalo, že jakýkoli kompromis může být jen dočasný a boj bude pokračovat až do vítězství jedné či druhé strany. Opozice se rozhodla, že na prosincovém zasedání ÚV znovu zaútočí, přes nepříznivý mocenský poměr sil bude riskovat, neboť udrží-li se Novotný v sedle, bude se krutě mstít a vrátí poměry zpět, až někam ke konci padesátých let, kdy umlčel vlnu kritiky, zvednuvší se po XX. sjezdu KSSS.

Plénum 19. prosince Novotný zahájil úhybným manévrem: jen letmo se zmínil o návštěvě Brežněva a dal vágní slib, že předsednictvo „někdy“ předloží ÚV varianty změn na nejvyšších místech, kdy mj. funkce prezidenta měla zaniknout, jeho pravomoci měl převzít, jak tomu bylo v jiných státech soustavy, kolektivní orgán. Z čehož logickým vývodem byl předpoklad, že by Novotný zůstal ve své funkci prvního tajemníka s nestenčenými obrovskými mocenskými pravomocemi. Následovala řada kritických vystoupení, vrcholících vystoupením O. Šika, předem konzultovaným jak s reformními členy ÚV, tak s nimi spolupracujícími intelektuály. Ten kritizoval, v návaznosti na předchozí vystoupení Dubčeka na dřívějších plénech, existující režim jako systém, ve kterém nevládne vláda, nýbrž úzká skupina ve vedení KSČ v čele s prvním tajemníkem za pomoci stranického aparátu. Navrhl, aby se Novotný funkce „prvního“ vzdal nebo aby ho ÚV z funkce neprodleně odvolal. Dále navrhl rozšířit předsednictvo o několik dalších členů k překonání dosavadního patu. V návaznosti na Dubčekův říjnový návrh mělo doplněné předsednictvo vypracovat návrh politického a ekonomického programu KSČ pro nejbližší období. Pod obrovským tlakem Novotný večer 20. prosince vyhlásil, že dává svou funkci k dispozici, což bylo přijato. Dubček den nato navrhl přerušit zasedání ÚV do prvních dní ledna 68 a do té doby má předsednictvo připravit návrh kandidatury nového šéfa strany. . Vzápětí však Novotného stoupenci znovu dohodu porušili a on sám znovu přešel do protiútoku. V této situaci jednání přerušeno a v nikterak ne mírové vánoční době oba tábory usilovaly o to, převést na svoji stranu dosud mlčící a váhající. 3. ledna 68 Novotný v úvodu oznámil, že se nepodařilo místo něho najít vhodného nástupce a že na ústředním výboru je, aby rozhodl, kdy a jak má dojít k rozdělení obou funkcí, ihned nebo v březnu nebo v jinou vhodnou dobu, což byl mimořádně nebezpečný tah (na svatého Dindy neb vůbec ne …). A znovu to byl Dubček, kdo naklonil váhy ve prospěch dekumulace funkcí, když sdělil, že slovenští členové ÚV KSČ mají mandát k prosazení rozdělení funkcí již na tomto plénu! Doplnil ho historik – akademik J. Macek návrhem (posléze přijatým), aby Novotný odstoupil „dobrovolně“ s tím, že poté ÚV kladně ocení jeho práci. Tak tomu i bylo.

Předsednictvo spolu s koordinační skupinou se posléze shodly na kandidatuře A. Dubčeka, i když se původně uvažovalo buď o Hendrychovi nebo o Černíkovi. 5. ledna byl Dubček zvolen prvním tajemníkem ÚV. Předsednictvo bylo doplněno o čtyři zřetelné protinovotnovce.

Již tehdy se jedni domnívali – soudobá vládní propaganda soudí taktéž – že šlo o pouhé střetnutí dvou mocenských klanů uvnitř  diktátorsky vládnoucí komunistické strany a jde tudíž o událost z hlediska dějinného toku mizivou, nepodstatnou. Druzí pak vydávají leden již za událost, jež přímo uvedla  na scénu kvalitativní reformy „pražského jara“. První názor znamená nedocenění a nedomyšlení lednových rozhodnutí, zatím co  druhý naopak ony změny přeceňuje. Na lednovém plénu ÚV KSČ byl opravdu podstatný boj dvou – i když obsahově nikoli bezrozdílných frakcí  uvnitř totalitního systému, kdy jedna usilovalo o jeho jistou (tehdy ještě nikoli obsahově zřetelnou ) reformu, druhá o jeho konzervaci a zpevnění. Reformní frakce byla přitom vnitřně diferencovaná. Jedna její část, personifikovaná jmény Bilak, Kolder, Indra, řečeno s Haškem, se snažila o „mírný pokrok v mezích zákona“, zatímco druhá část usilovala o změnu koncepční; předpokládala a realizovala, jak jsem ukázal již v první kapitole, více méně důrazně a relativně úspěšně jistou detotalizaci, ovšem s přihlédnutím k tehdy nepřekonatelným mezinárodním determinantám. Zápas o smysl a obsah „Ledna“  se rozvíjel v měnících se situacích i postojích jeho protogonistů.

 

C) Dubčekova politika v polednové době

Nepochybným negativem bezprostřední polednové politiky byla snaha i části reformátorů utajit výsledky lednového pléna ÚV před širší stranickou, zejména však nestranickou veřejností s cílem uchovat  již pouhé zdání „monolitní“ stranické jednoty. Nedošlo vůbec k pokusu donutit zprofanované politiky k abdikaci na zastávané funkce, Takto se z politické letargie probudila jen část členstva KSČ a ještě menší část společnosti. Teprve porušení stranické kázně až koncem ledna lidmi typu J. Smrkovského, prof. E. Goldstückera, O. Šika, J. Borůvky, V. Slavíka, G. Husáka a dalších, aktivita většinou reformně komunistických spisovatelů a novinářů ve sdělovacích prostředcích vedla posléze ke zrušení cenzury, svobodě slova a shromažďování, což probudilo k politické aktivitě stále mohutnějící občanské demokratické hnutí. V popředí ovšem byla kritika negativ minulosti, často zaměřená proti KSČ jako celku, nikoli pouze proti předním nositelům deformací, neboť ti se ztratili v anonymitě  jen obecných prohlášení polednového stranického vedení, kdy k Akčnímu programu, v hrubých rysech dopracovanému již ku konci února, se přihlásili všichni vůdčí představitelé od dogmatiků k reformátorům! Kritika, zpravidla oprávněná, zřídka ovšem i přehnaná, postihla i zjevnou nerovnoprávnost československo – sovětských vztahů. To ovšem mělo neblahé následky v rostoucím sovětském tlaku na násilnou pacifikaci sílící lidové kritiky, vydatně podporovaném domácími „konzervami“.

Za hlavní výsledek prvních tří měsíců roku 1968 v Československu, v podstatě pozitivní, lze považovat fakt, že od března do počátku jara začala dějiny země a „Pražského jara“ spoluvytvářet i širší občanská veřejnost. Do konce března se však už stačil projevit odmítavý postoj vedení KSSS i dalších vládnoucích stran socialistických zemí k nové politice KSČ a k celému obrodnému reformnímu hnutí. To byl hlavní negativní faktor, hlavní nebezpečí pro probíhající i uvažované změny v Československu.

I když k pozoruhodnému souladu mezi aktivitou KSČ a lidmi demokratického, občanského a národního smýšlení došlo až později, kdy se orientace na přeměnu „reálného socialismu“ v demokratizačním směru spojila s úsilím o právo na vlastní cestu, o záchranu byť jen zbytků státní suverenity, už nyní docházelo k součinnosti a nejednou i k souladu mezi reformními hnutími uvnitř komunistické strany a mezi snahami obnovujícího se občanského hnutí.

První kritika polednové politiky KSČ zazněla ze zahraničí (německý Ulbricht a polský - kdysi reformátor – Gomulka) již v únoru 1968. Razantněji pak oba vystoupili na jednání politického poradního výboru Varšavské smlouvy v Sofii 6.-7.3., ovšem ještě bez podpory Brežněva. Nicméně ještě v průběhu téhož měsíce došlo k náhlé přípravě dokumentů pro poradu Varšavské smlouvy v Drážďanech (23.3), týkajících se stranicko-politického jednání o nebezpečné situaci v Československu. Podle většiny účastníků (Brežněv, Gomulka, Ulbricht, Živkov) nabýval, či nabyl československý vývoj už „kontrarevoluční rysy“, čemuž v mnohém odporoval pouze maďarský Kádár. Jako nátlakový prostředek na Dubčeka působila  okázalá přítomnost mnoha generálů a plukovníků, vysvětlovaná zatím spíše jako důkaz o rozhodnutí intervenovat jen jako nátlakový prostředek, jako demonstrace síly. Nakonec pak po vystoupení Dubčeka a jej podporujícího Kádára a ostatních členů čs. delegace   (Černík, Lenárt, Kolder, Bilak) připravená ostrá rezoluce – diktát  byla stažena a účastníci schůzky se spokojili příslibem československé delegace, že KSČ v Československu udrží svou moc. Projevili souhlas s Dubčekovou obhajobou kurzu na obrodu socialismu a jeho slibem ničím nenarušit spojenecké svazky zemí V-smlouvy.

„Drážďany“ ovšem povzbudily staré konzervativce – stoupence Novotného, a navíc se ve svých důsledcích vlastně staly začátkem konce lednové široké koalice, neboť přispěly ke vzniku a aktivizaci „neokonzervativního „ proudu v KSČ v čele s Bilakem, Kolderem, Indrou. V Drážďanech jmenovitě ostře kritizovaní  přední reformátoři Smrkovský a Husák nejen poněkud zmírnili reformní aktivitu, nýbrž ztotožnili se dokonce  s některými z nátlakových aktů zemí V-pětky. To zejména poté, kdy Brežněv předvolal do Moskvy na „kobereček“ delegaci předsednictva ÚV KSČ ve dnech 4.-5. května.

Sovětští představitelé zde vystupňovali kritiku reformního procesu a politiky KSČ do nové úrovně. Podle nich stálo Československo, podobně jako Maďarsko 1956, před kontrarevolučním zvratem. Mezi kontrarevoluční organizace Brežněv i jiní zařadili vznikající sociálně demokratickou stranu a existující již strany nekomunistické, církve, K-231, Klub angažovaných nestraníků a studentské organizace. Požadovali jejich neprodlený zákaz a upevnit mocenské orgány, armádu, bezpečnost, milice. A hlavně souhlasit se zahájením vojenského cvičení vojsk V-smlouvy (sovětských) na území Československa od 11. května, což vzhledem k bezmocnosti nebylo možno odmítnout. Usmlouval se pouze odsun nástupu na začátek června, avšak s odchodem se otálelo po skončení manévrů prakticky až do invaze všech pěti armád V-smlouvy v srpnu. …

Vždyť pokud prý vedení KSČ potřebná opatření neučiní, bude muset Moskva podniknout  i ty nejdalekosáhlejší kroky“.(Tedy nepřímá, ale zřetelná hrozba vojenskou intervencí. Ultimátum, nikoli pouhé vážné varování! Dubček, Černík, Smrkovský bránili reformní politiku, odmítli tezi o „kontrarevoluční situaci“ v zemi, zavázali se vést boj proti antisovětským, antikomunistickým výstřelkům ideologickými prostředky, současně pak upevňovat armádu, bezpečnost, milice pro případ  „kdyby to bylo zapotřebí“. Nadále však trvali na tom, že musí očistit ÚV od členů, kteří se za éry Novotného zprofanovali. Že jim sovětská strana nevěřila, svědčí její uspokojení nad tím, že jim – na rozdíl od březnových Drážďan – člen naší delegace V. Bilak jednoznačně sekundoval a okázale se od svých druhů distancoval …

Hned 6. května, den po odjezdu čs. delegace, začala porada „pětky“ (Polsko,NDR,Maďarsko, Bulharsko, SSSR), před KSČ utajená (!) Přitom novum, které se zde ozývalo, spočívalo v tom, že se začal hledat otevřeně  nepřítel uvnitř vedení KSČ! Dle bulharského T. Živkova v čele „druhého, protistranického centra“

již  stanul dr. Kriegel, k němuž byli pak během diskuse různým přičiněním přiřazeni O. Šik, Č. Císař, J. Špaček, J. Pavel. Nadto W. Ulbricht  a W. Gomulka vyslovili absolutní nedůvěru A. Dubčekovi  a politice KS, vyjádřené v Akčním programu. …

Přičleňuji funkční, zčásti memoárovou poznámku: Od sklonku května se v propagandě našich stranických „konzerv“ objevily i nové instituce a osobnosti, tvořící údajné druhé protistranické centrum. Zejména pak pražský vysokoškolský výbor KSČ, pražský městský výbor KSČ, včetně vedoucího tajemníka B. Šimona a tajemníka J. Litery.

Před vyloučením z KSČ (již v říjnu 1969) jsem se od příslušné komise dozvěděl, že ke koordinaci protistranických akcí vyslalo „druhé centrum“ v podobě VV KSČ do MV KSČ své emisary P. Machonina, V. Šilhána (zastupujícího A. Dubčeka ve funkci prvního tajemníka ÚV KSČ  v době jeho nedobrovolného srpnového pobytu v Moskvě) a L. Kohouta.  Pravda byla méně dramatická – byl jsem konferencemi řádně zvolen drtivou většinou hlasů  v tajné volbě členem vysokoškolského výboru KSČ a členem Městské kontrolní a revizní komise KSČ. V obou orgánech jsem proti extrémům hájil myšlenky Akčního programu KSČ. Musil jsem čelit i dalším legendám, vesměs fantasmagorickým: Založení, resp. znovuobnovení sociální demokracie jsem prý dohadoval v Londýně s B. Vilímem, před únorem gen. tajemníkem sociální demokracie, přičemž jednání nás obou představovalo cennou službu „anglickému imperialismu“. Po pravdě jsem uvedl – a bylo to tehdy akceptováno -, že jsem v Londýně nikdy nebyl, že s B. Vilímem jednal můj jmenovec Jaroslav, spolustudent FFUK, několik let stalinisty vězněný a že jsem tehdy – již zesnulému – pozdějšímu popřevratovému příteli P. Janýrovi, připravujícímu znovuzaložení či obnovení sociální demokracie na FFUK, radil, aby tak nečinil, protože by to byla  služba nikoli „anglickému imperialismu“, nýbrž brežněvovskému vedení KSSS proti demokratizačnímu obrodnému procesu! Těch fantasmagorických výpotků bylo ovšem na květnové schůzce „pětky“ poněkud více. Řečníci označovali za vrchol krize pražské oslavy prvního máje, kulminační to triumf popularity reformátorů, Dubčeka osobně. V souvislosti s líčením „hrůz“ manifestace docházelo na moskevském jednání „pětky“ až k anekdotickým výrokům. Přední „strážce čistého ohně“ Brežněv se tázal: „Jde o organizace Sokol a skauti. Kdo je oblékl a obul od hlavy až k patě? Kdo jim dal na to peníze?“…

K obsazení Československa by prý, při rozkladu jeho armády, stačilo 20 tanků, přičemž už osm z nich v dubčekovském Československu bez odporu operuje… Šlo přitom o tanky, zapůjčené US armádou americkým filmařům k natáčení filmu „Most u Remagenu“, který byl uchován chybou wehrmachtu pro pokojný přechod Rýna na jaře 1945. Komentář k tomu zajisté nepotřebný …

Představitelé „pětky“ provedli „kádrování“ stranicko-státního vedení polednového Československa. Nejlépe obstáli neokonzervativci Kolder, Bilak, Indra, Voleník jako významná nátlaková síla, působící k tomu, aby rasantní potlačení probouzející se občanské aktivity a podstatných probíhajících i připravovaných reforem  realizovali sami přední reformátoři. Nejlépe předválečný člen strany a vězeň padesátých let  J. Smrkovský, a také O. Černík. Po vystoupení J. Kádára, který se ovšem  poprvé vyslovil odmítavě o Akčním programu, došlo ke korekci, že snad ještě ani Dubčeka nelze z likvidace reforem vyloučit.

Tlaky naň v nastávajících letních měsících se tudíž z Moskvy i od domácích „konzerv“ stále stupňovaly, zejména v tom smyslu, aby přednostně zneškodnil působení lidí z tak zvaného druhého centra a opřel se o „zdravé jádro“ neokonzervativců, zatímco vůči Černíkovi a ještě v průběhu května, června vůči Smrkovskému se tlaky kombinovaly sliby, pokud by byli ochotni s Brežněvovým požehnáním  vystřídat Dubčeka ve funkci prvního tajemníka ÚV KSČ. Tedy klasické, již od dob antiky známé: Divide et impera! Rozděl a panuj! Při poměrně dlouhém letním pobytu v SSSR z titulu funkce předsedy Národního shromáždění Brežněv připustil, aby Smrkovský, ovšem většinou před vybraným publikem, obhajoval Akční program (dávno již „V-pětkou“ odsouzený  a reformy, jež dle květnového plánu téže „pětky“ měl násilně potlačit). To hlavní však bylo, že jej nutil – vývoj prokázal, že marně – k pokálení vlastního díla.

Nicméně na květnovém plénu ÚV KSČ a později Smrkovský své postoje proti „nebezpečí zprava“ z vlastního uvážení přitvrdil. Učinil tak na tomto plénu i Dubček. Převzal část argumentů vůdců „pětky“ o protisocialistickém charakteru „pětkou“ kritizovaných organizací, ale nezakázal je, nýbrž přesvědčoval v podstatě s úspěchem, aby samy svůj radikalismus zmírnily. V Dubčekově referátu na plénu byl pravicový extremismus označen za hlavní. V souvislosti s tím se projevil zřetelný odklon od dubnového pléna a akčního programu. Ovšem odmítnuta moskevské teze o „kontrarevolučnosti“ situace v ČSSR. „Střed“ pléna, dosud nerozhodnutý, se takto přiklonil k progresivnímu křídlu a s neokonzervativci přestal koketovat Smrkovský i Černík, na něž zapůsobilo veřejné mínění, a také postoj orgánů KSČ dole, zvláště v Praze, Ostravě, Brně.

Aktuálně, a hlavně perspektivně nejzávažnějším rozhodnutím pléna, v rozporu s dosavadním prodléváním, bylo svolání mimořádného sjezdu (XIV.) již na 9. září. Projevila se zřetelná shoda mezi progresivity i mezi konzervativci, i když s příkře protikladnou motivací. Ti i oni věřili, že zvítězí: progresisté se přitom mohli opřít o průzkumy veřejného mínění (ve straně i mimo ni), jež prokazovaly velmi zřetelnou podporu reforem většinou společnosti, zatímco konzervativce dostala do euforie jednak podpora Moskvy, vyjádřená mj. rozhodnutím o vojenské přítomnosti sovětských jednotek, z nichž předvoj přijel již 29.V., jednak zřetelně protireformními výsledky z porady vedoucích tajemníků krajských a okresních výborů KSČ 12. a 13. května. Stojí za ilustrativní poznámku: Spontánní aplaus získali Kolder a Indra, akceptující téměř zcela moskevskou kritiku, největší však sklidil Bilak zejména tezí, že situace je horší než před únorem 1948, takže je nutno bránit socialismus před frontálním útokem kontrarevoluce. Bilákovo vystoupení mělo značnou váhu především proto, že první tajemník ÚV KSS vyjadřoval názor dost zřetelné většiny tehdejšího ÚV KSS. Rýsoval se závažný rozpor mezi slovenskou stranickou reprezentací a českou, kde již jistou převahu získali progresivisté-reformátoři a jim blízký střed.

Spekulovalo se, že převážně konzervativní stranický aparát ovlivní volby delegátů na okresní a krajské konference v konzervativním směru. Zejména proto, že na prázdninách budou především příslušníci inteligence, převážně proreformně naladění. Intenzivní kampaň mezi dělníky strašila, že ekonomická reforma prudce sníží životní úroveň, ba dokonce že hrozí protidělnická diktatura inteligence. Vzpomínám na nesčetné schůze, na nichž jsme, hlavně Goldstücker, Císař, Šimon, Šilhán, Švermová a přemnozí jiní, spíše úspěšně než neúspěšně téhle demagogií čelili. Výsledkem byla drtivá převaha reformátorů mezi sjezdovými delegáty, jak jsem uvedl již v první kapitole této studie.

Vůdčí představitelé V-„pětky“ tenhle československý vývoj pečlivě sledovali, a zejména mezi generalitou sílil názor, že je nutné řešit čs. krizi vojenským úderem neprodleným, neboť technicky je již invaze dokonale připravena a naděje na prosovětský zvrat vnitřními silami konzervativců není žádná. Brežněv sám však ještě v červnu a červenci zastával „centristické“ stanovisko, že ještě nezmizela naděje na „harakiri“ reformy samotnými jejími předními tvůrci a realizátory.

Vojáci „tvůrčím způsobem“ doplnili původní Brežněvovu koncepci, jakožto demonstraci vojenské síly proti čs. reformě a na politickou podporu jejích odpůrců v praktický nácvik na druhou, velkou fázi intervence. Cvičení nazvaného „Šumava“  se účastnily ať na našem území, či v přilehlém „bratrském“ zahraničí jednotky všech pozdějších pěti interventů.

 

 D. Na cestě k 21. srpnu. Invaze a její bezprostřední a perspektivní následky

Od května V-„pětka“ organizovala cílevědomý a organizovaný nátlak na Dubčekovo vedení, a to i vojenský, i politický, zvenčí i zevnitř, s cílem donutit je k absolutní poslušnosti nebo dosáhnout jeho pádu. Nečekaným následkem pro ni však byla reformní radikalizace a vznik a růst hnutí na obranu čs. suverenity. V tomto směru s bezprostřední iniciativou vyšli členové Československé akademie věd, kteří se obrátili na spisovatele a novináře L. Vaculíka, aby zkoncipoval manifest, jímž by se veřejně známí představitelé vědy, kultury, sportu aj. obrátili na občany republiky a mobilizovali je k novému vzedmutí politické aktivity na podporu reformního úsilí. Manifest 2000 slov vyšel 27. července v Literárních listech a ve třech celostátních denících. Primérním záměrem autora i signatářů byla podpora dubčekovského křídla, zajisté kritická, v mnoha momentech jdoucí za rámec Akčního programu KSČ.

V závěrečné partii nechyběla i výzva k politickým akcím, jdoucím v postupu proti konzervativcům snad až na hranice platné zákonnosti. Rozpačitě, až ostře proti Manifestu reagovalo v zápětí Předsednictvo ÚV KSČ, v oprávněné obavě, že manifest vyvolá eskalaci sovětského tlaku, jak se i stalo. V Dubčekem osobně zmírněné verzi odsoudilo výzvu jako „útok proti nové politice strany“, ale trvalo pevně na zásadě politického a nikoli násilného řešení situace cestou realizace akčního programu a sjednocování komunistů a občanů na této pozitivní základně. Dálnopis Indry však charakterizoval výzvu jako „akt, který by ve svých důsledcích mohl podněcovat kontrarevoluční situaci.“  Bleskově reagoval Brežněv, hovořící v telefonátu s Dubčekem o „nástupu sil, které navodí kontrarevoluční situaci“. Obé (Indra i Brežněv) mělo ovlivnit zejména jednání okresních konferencí KSČ, probíhajících 28.-30. června, aby je zachvátila hysterie z nebezpečí útoku tzv. protisocialistických sil. Když Dubček, ani konference s převahou reformátorů k násilí nesáhli, byly sovětské reakce stále silnější a ostřejší.  3. července v rozhovoru s maďarským Kádárem Brežněv nejen kritizoval vedení KSČ, že „není s to situaci analyzovat … a řídit události, že předsednictvo není jednotné a neodváží se rozhodného vystoupení“, ale nadto vypálil na Dubčekovo čelo znamení politické úchylky. „Zaujímá oportunistický postoj … činí bezzásadové ústupky … sklouzává z centristických pozic doprava“. Téhož dne zahajuje vlastním dopisem sérií dopisů představitelů „pětky“ ÚV KSČ, po nichž - o 14 dní později- následovalo ultimativní pozvání KSČ na Varšavský kolektivní „koncil-soud“. Za ocitování ze sovětského dopisu stojí následující partie, v níž zřetelně rezonují výsledky mimořádných konferencí KSČ, pro „pětku“ a domácí konzervy krajně nepříznivé.

Po konstatování, že „protisocialistické síly vedou věci ve státě ke „kontrarevolučnímu puči“ a že „tuto jejich činnost podporuje část členů KSČ, dokonce i někteří členové ústředního výboru“, následuje shrnutí: „Dvojnásobně, trojnásobně závažné je, že se tak děje dva měsíce před mimořádným sjezdem strany. Pravicové síly se pokoušejí využít přípravy sjezdu, aby na něm zasadily rozhodující úder zdravým silám strany, prosadily své vlastní lidi do klíčových pozic a vnutily KSČ takovou linii, která povede k popření osvědčených marxistických principů, k rozvrácení a rozpadu socialistické společnosti“.

Společný ultimativní dopis V-pětky byl doručen ÚV KSČ 16. července. O den později formulovalo předsednictvo svou odpověď a rozhodlo o zveřejnění obou dokumentů. Na 19. července svolán ÚV a vyslovil jednomyslný souhlas s odmítavou, věcně zdůvodněnou odpovědí předsednictva na dopis z Varšavy. Na plénu se KSČ Dubčekovými ústy přihlásila ke své historické odpovědnosti za obhajobu suverenity československého státu. A na této základně došlo k rozhodujícímu sblížení reformistických sil v KSČ s občanskou společností. Zápas o reformu prolnul se zápasem na obranu státu a národní svobody.

Brežněv si – i přes neúspěch s dopisem – stále ponechával jistý prostor pro politické řešení I když Sovětům bylo celkem jasno, že ozbrojená intervence proti Československu nevyvolá ze strany severoatlantické aliance vojenský protitah, alespoň někteří chápali, že by i přesto pro SSSR znamenalo nemalá rizika a ztráty politického, hospodářského a zejména morálního rázu.

Redakce: doc. PhDr. L. Kohout, CSc.                                                 Připravil: dr. O. Tuleškov

 

Vydalo Křesťanskosociálni hnutí jako svou 185. publikaci určenou pro vnitřní potřebu vlasteneckých organizací. Praha, říjen 2006

Webová stránka:http://www.ksl.cz                                             E-mail: Vydavatel@seznam.cz