Československá strana lidová v období Mnichova II

 

Den, 22. března 1938

Celá katolický tábor stojí věrně za politikou svého vůdce

Výkonný výbor Čs. strany lidové v zemi Moravskoslezské zasedal … Napjatě byla očekávána zpráva říšského předsedy strany pana ministra ThDr. Jana Šrámka… V nynější době stojí strana za plnou a nikým neomezenou samostatnost našeho národního státu. Trváme věrně spjati se svými spojenci, uvnitř co nejpevněji sjednoceni ve vůli za všech okolností vytrvati na oné linii vnitřní a zahraniční politiky, jež byla vytčena vládním prohlášením.

Debatou jednomyslně a možno říci slavnostně bylo konstatováno, že stoupenci i široká veřejnost moravskoslezská stojí věrně za touto politikou a státní linií svého vůdce – předsedy strany Msgre dr. Šrámka. Především tomu je vděčna, že svým postupem pozvedá naše sebevědomí státní a vlastenecké a že dal výhost jakékoliv pochybovačnosti a ustrašenosti.

***                                         

Den, 23. března 1938

Proti pochybovačům a ustrašencům!

… lid, ten bohudík myslí a cítí kolektivně a proto je odhodlán národní společenství jako celek bránit a hájit do všech důsledků a obětí. Lidová strana je proto v naprostém souladu s myšlením a cítěním našeho lidu, když se staví za politiku československé vlády, která usiluje o zachování míru a pokojný vývoj za nynější mezinárodní situace v prvé řadě tím, že opevňuje hranice, vyzbrojuje silnou armádu a připravuje vše, co je potřeba pro obranu…

***                                                        

Den, 12. dubna 1938

Ministr Msgre Dr. Šrámek, starosta Čsl. Orla: „Orelstvo živou, houževnatou obrannou zdí pro národ a stát v dobách zlých!“

…Scházíme se v době, kdy je mimořádně rozrušena celá Evropa a s ní náš národ. Běží o sjezd statisícového národního tělesa, které jest výchovným národním sborem pro brannost národa a státu a zároveň také – a to je víc – živou, houževnatou obrannou zdí pro národ a stát v dobách zlých. Náš Orel dávno, než stát stanovil povinnost předvojenské branné výchovy, ze svého vlastního podnětu tuto předvojenskou výchovu léta již konal. … Náš Československý Orel zná svoje povinnosti vůči národu a státu i dnes plně. V této chvíli nejdůležitější věcí u nás v národě je jednota, ale opravdová jednota myslí a srdcí celého národa bez omezení. …

***                                                       

Lidové listy, 17.dubna 1938

Rozhovor s J. Em. nejdp.kardinálem dr. K. Kašparem

… Katolíci mohou k udržení míru přispěti velmi mnoho, jak svými modlitbami, tak i svými skutky; neboť pokoj a mír je především věcí duchovní a mravní. Mír vnější a pokoj vnitřní navzájem spolu souvisejí. Nebylo by možno zachovati mír vnější, kdyby se lidstvo skládalo jednotlivců, kteří jsou rozerváni ve svých nitrech…

***                                           

Lidové listy, 24. dubna 1938

Program katolického nacionalismu, křesťanské mravnosti a sociální spravedlnosti lidové strany

… My nesmíme dovolit rozpad, rozdělení svých sil na levici a pravici, na dva tábory, zápasící o hegemonii mezi sebou a nad sebou.

Proto je životním zájmem státním, aby zde byl mocný, vyrovnávací činitel středu, pevný svorník a vazba národních sil, ukazatel společných zájmů národních, sociálních, mravních. A to je funkce, program, to je poslání Čs. strany lidové, jak je uplatňovala v posledních letech a jak pro budoucnost znovu je výrazně určil předseda strany Msgre B. Stašek…S tímto programem vnitřního míru v republice, programem úzké spolupráce se Slováky .... a tímto programem sociální spravedlnosti a zvýšení životní úrovně všeho lidu, s programem míru zahraničního, zaručeného naší vnitřní politickou jednotou, armádou a spojenci a tímto programem národním, křesťanským a státním půjdeme do voleb…

***                                  

Lidové listy, 26. dubna 1938

Po Henleinových požadavcích zbývá národu i vládě jen jedna cesta: Cesta, kterou doporučujeme!

Obecní volby, které se budou konat přes odůvodněné výstrahy našich hraničářů i proti jiným varovným hlasům z československého tábora hlavně proto, aby se podobně jako likvidací německého aktivismu a amnestií vyšlo vstříc straně Henleinově, sotva asi posílí vnitřní klid ve státě. … Volební kampaň zahájil totiž  v Karlových Varech na sjezdu své strany K. Henlein… To, co žádá pan Henlein, není v podstatě nic jiného, než přestavba republiky na spolkový stát, v němž by naši Němci tvořili zvláštní skupinu se svým vlastním územím, jehož jménem mluvila by výhradně jen a jedině strana Henleina.  …

V tomto území…vládli by si henleinovci sami prostřednictvím své autonomie … V tomto území by platilo zvláštní právo v duchu a metodách  německého národního socialismu, k němuž se Henlein s celou svou stranou slavnostně přihlašuje. V tomto území by všechno německé obyvatelstvo – i katolické, demokratické a německému národnímu socialismu odporující – bylo vydáno na pospas opatřením, jež by podle vůdcovského principu vydal K. Henlein…Henleinova diktatura by znamenala konec všech demokratických a občanských svobod. …

Henleinova strana nechce jen samosprávu, chce vyvíjet i tlak na naši zahraniční politiku a přirozeně i na vše, co souvisí s obranou státu, ve smyslu příznivém Berlínu. Tím dostala by se celá naše zahraniční politika pod kontrolu strany K. Henleina, který by v ní rázně uplatňoval  tutéž koncepci, jakou podle programu německého nacismu provádí Třetí říše. Henlein to říká přímo: Československo nesmí se stavěti německému Drang nach Osten, musí se vzdáti „českého mýtu“, že tento stát vznikl jako stát národní; čili Henlein chce totéž, co naznačovaly londýnské „Times“: v Československu mají tři miliony Němců vládnout nad ostatním obyvatelstvem …K tomu ke všemu žádá Henlein, abychom podrobili revizi všecky zákony a opatření, jež jsou od roku 1918 v platnosti a odstranili a napravili všecko, o čem prohlásí, že je to našim Němcům ke škodě. A říká, že z tak zvaného německého území musí odejít všichni čeští veřejní zaměstnanci. …

Československé straně lidové dostává se smutné satisfakce za všecky výstrahy, jimiž varovala před politikou slabosti, kolísání a nikam nevedoucích ústupků ony strany, listy a činitele naší tak zvané pravice, kteří přijali, podporovali, žádali nebo mlčením schvalovali politiku, vyzývající národ, aby se dohodl s Henleinem až do všech příslušných uzávěrů…

Když Henlein zvedl své požadavky…odpoví mu vlastenecké československé občanstvo tím, že proti jeho programu státního rozkladu posílí a pozvedne onen program státní a národní jednoty…: Všechny československé státotvorné síly nechť se pevně semknou v duchu Masarykova… kolem prezidenta republiky v nejupřímnější a nejplodnější frontě vlastenecké součinnosti! …Pokračování

Připravil JUDr. O. Tuleškov