Cena za zásluhy o evropskou integraci

Rozšířené znění

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.

 

Ctíme  své tradice. Třeba tradici  angažovat se  za mír a spolupráci mezi národy, jak si přál král "dvojího lidu" Jiří Poděbradský nebo  navýsost tolerantní, všestranně, i diplomaticky  činný exulant Jan Amos Komenský. A v nové době jak  pro podobné cíle pracovali prezidenti T.G.Masaryk a  E. Beneš a potom další zástupci naší  republiky ve "Spojených národech" po první a v "Organizaci spojených národů"  po druhé válce světové.

 Novou kvalitu vzájemných vztahů mezi národy  představuje "Evropská unie". Zpočátku  montánní společenství uhlí a oceli mezi Francií a Německem z r.1951. Brzy   k nim přistoupilo ještě několik dalších zemí, Belgie, Nizozemí, Lucembursko, Itálie. Dnes EU sdružuje 28 států (bez Británie 27) s cílem prohloubit vzájemnost a  kooperaci mezi zeměmi. "Evropská unie", s institucionálním sídlem v Bruselu, pokročila v procesu integrace zúčastněných zemí dále než široce obecně politická "Organizace spojených národů" z r. 1945, s institucionálním sídlem v New Yorku. 

Doslechli jsme se, že za zásluhy o budování evropské integrace se předním politikům uděluje vyznamenání, cena, pojmenovaná  na počest jednoho z inspirátorů sjednocení Evropy - Richarda Coudenhove Kalergiho. Cen bylo uděleno již 19,  v  poslední době byli takto vyznamenáni, vždy v dvouletém odstupu,  paní Merkelová a páni  Rompuy a  Junkers. O panu Kalergim jsme četli a slyšeli leccos. Oficiálně jsme  však o jeho myšlenkovém odkazu zpraveni nebyli. A tak se ptám:  Proč se  cena za zásluhy o evropskou integraci  uděluje na počest "Panevropana" pana Kalergiho, který byl nepřítelem demokracie, proč ne na počest   demokratického  federalisty F.W.Foerstera?  Snad nemají pravdu "konspirativci"?

 Na "konspirativní"  dotaz, zda A. Merkelová plní svou imigrační politikou Kalergiho plán, totiž proměnit Evropu národních států v nesourodou etnickou kaši, odpověděl europoslanec M. Ransdorf na svém posledním webu 21. 2.  2016, že paní Merkelová má přírodovědní vzdělání, takže sotva zná Kalergiho myšlenky. Ale připustil, že  současná  mezinárodní situace ten plán připomíná: silná podpora masové imigrace do Evropy, zabezpečování pohybu běženců četnými "neziskovkami", jednoznačně  pozitivní ovlivňování veřejného mínění ve prospěch imigrantů.

 A tak se znovu ptám: Je masová imigrace neplánovaný  důsledek živelných  historických souvislostí nebo také zároveň či dokonce  především  realizace něčího  dlouhodobého záměru a  úmyslu? Nahodilá shoda?  Nepředvídané výsledky a následky  odlišných, nesourodých  účelů nebo po  řadu desítiletí  sledovaný rafinovaný projekt? Cílem je takto  odbourat národní státy a jejich svrchovanost v zájmu neomezeného  pohybu osob, zboží a  kapitálu?  Má nastat  definitivní vnitřní rozvrat  národních společenství  popřením jejich kulturní identity, tradic,  společných cílů a ideálů ve prospěch individuálních sobeckých zájmů vládnoucích držitelů globální  moci?

Proč byla založena  "Evropská cena", cena za zásluhy o Evropskou integraci se jménem a k poctě  údajného předchůdce myšlenek "Evropské unie", pana   Kalergiho?

Richard Nicolaus von Coudenhove-Kalergi (1894-1972), byl rakouský šlechtic s československým občanstvím, spisovatel a politik. Iniciátor a spoluzakladatel hnutí "Panevropy", vyhlášené  roku 1923 ve Vídni. Dostalo se mu tehdy finanční podpory od  největších boháčů světa (Rotschild, Warburg...). Jako  ideový základ  pro hnutí uvedl Kalergi křesťanství, svobodu, mír a kulturu. Byl pro mezinárodní součinnost hospodářskou, politickou a kulturní, chtěl vytvořit Spojené státy evropské, bez Ruska  a  bez Anglie, zato však s  mimoevropskými koloniemi. V zájmu integrace chtěl zrušit právo národů na sebeurčení, jejich homogenitu, identitu, demokracii, princip rovnosti a  obnovit vládu elity, "aristokracie ducha". Takovou elitou mu byli i podnikaví Židé, zocelení dějinami pronásledování. Eliminoval zcela etnickou, historickou a  kulturní identitu  národů. Jako by neexistovala.Vláda podle něj se má v Panevropě  opět vrátit šlechtě, ostatní obyvatelstvo, evropské i neevropské se prý bude svobodně mísit   a vytvoří  novou rasu, lehce  ovladatelnou k práci a  k službě vládnoucí elitě.

Kterýsi horlivec napsal, že Kalergi získal pro Panevropu  podporu T.G.Masaryka a E.Beneše. Ve skutečnosti  od  nich o takovou podporu usiloval. Začínal jako mladý ambiciózní politik se státní příslušností československou. Podle rodového sídla v Poběžovicích, v českém pohraničí,  se totiž r. 1918 stal  občanem   Československé republiky. Kromě zdvořilého ocenění myšlenky zabezpečit mír mezi evropskými zeměmi se mu však výraznější  podpory nedostalo. Masaryk i Beneš měli jiné představy o sdružování  zemí v Evropě, vedené zájmem o práva malých národů, o  jejich samostatnost a svobodu, demokracii a humanitu.

 Bližší jejich názorům byl v Německu nepohodlný pacifista F.W.Foerster (1869 - 1966).  Obracel se  neúnavně  na "všechny státníky světa" se svým plánem na federalizaci svobodných, demokratických národů Evropy. Přesvědčoval o výhodách  demokratické federalizace národů ze všech sil.  Proč se nepřipomíná jeho jméno?

Kdo spíše má být uznán za předchůdce dnešní "Evropské unie"? EU má sloužit zájmům vybraných  elit nebo zájmům  všech občanů?  Má hovět rozmarům mocných  nebo usilovat o poctivý  život ve  společnosti spravedlnosti,  svobody a  práva  pro všechny?

O Kalergiho "Panevropě" jsme dlouho neslyšeli. Až teď  našli někteří "konspirativci" utajené jádro a příčinu až nepochopitelné podpory  nediferencované masové migrace ze strany  vedoucích politiků EU. Podle Kalergiho v "Panevropě" bude  vládnout šlechta.  Masy   snadno  ovladatelného pracujícího lidu budou mít  smíšený euroasijskoafrický genetický základ. A tak se ptáme: Takový je tedy  skrytý důvod oficiální podpory přistěhovalců z  arabských a afrických zemí?

Kalergiho utopickému   plánu se dnes ze strany jeho kritiků   dostalo  alarmujícího názvu: "Legální genocida evropských národů." Šíří se nedůvěra, podezření, masová imigrace v očích mnoha současníků představuje vážné nebezpečí pro budoucnost,  pro celou Evropu a její kulturu.

Je zajímavé, že nedávno Th. Barnett, poradce bývalého  amerického ministra obrany,

vyložil podobný  cíl globalizace,  totiž  homogenizaci všech států na zeměkouli prostřednictvím smíšení ras. Proto má podle něho  Evropa každoročně přijímat miliony přistěhovalců ze zemí  "třetího"  světa.

Časové i věcné souvislosti  varujícím "konspirativním" teoriím často  unikají. Ale  naléhavé     otázky kolem  zachování  státně politických hodnot národů  při integraci Evropy a zvláště  v době migrantské krize zůstávají. A mnozí bijí na poplach.

A tak se znova ptám: Proč  "Evropská cena"   nese  jméno  R. Coudenhove-Kalergiho?