Bělobrádek úvodní část petice z 6.2.2017

Pane místopředsedo vlády ČR,

úvodem si dovoluji Vás upozornit na několik důležitých právních skutečností, které pomíjíte.

 

Na samém začátku své odpovědi z 18. ledna 2017, čj.23445/2016-OMP, píšete: „reaguji na Váš dopis, který jsem obdržel 15. prosince 2016....“ Neposlal jsem Vám žádný dopis, ale petici. Předpokládám, že Vy, Vaši zaměstnanci i poradci víte, že „dopis" a „petice" jsou rozdílné termíny, jejichž vyřizování má zcela odlišný právní režim. Podle obsahu Vaší výše uvedené odpovědi odpovídáte na dopis, nikoliv na petici.

 

Usuzuji tak z několika následujících důvodů. Ve svých několika „odpovědích na dotazy, žádosti, návrhy““ mi doporučujete, abych se obrátil na jiný ústavní orgán, či jiného ústavního činitele. To Vám však petiční zákon neumožňuje. Podle § 5 odst. (2) tohoto zákona státní orgán, jemuž je petice adresována, pokud věc nepatří do jeho působnosti, postoupí petici do 5 dnů příslušnému orgánu a o tomto svém kroku uvědomí petenta. Vzhledem ktomu, že jste petici převzal a nepostoupil ji jinému příslušnému orgánu, jste povinen konkrétně plně odpovědět na mé dotazy, žádosti, návrhy. V odpovědi jste povinen dokonce uvést stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení. Tolik zákon. A to jste neučinil. Vaše „odpovědi" typu: „Já nejsem pan Seehofer, ani jeho konzultant, nemohu tedy náležitě vysvětlit jakékoliv jeho výroky", „...obraťte se prosím na Ministerstvo zahraničních věcí“,… „v tomto případě si Vás opět dovolím odkázat na řešení z výše uvedeného bodu...“, „Proč pan ministr Herman používá konkrétně tento termín, se prosím zeptejte přímo jeho.“... „Vaší reakci neshledávám nutnou komentovat“, „...Pan Herman není členem Sudetoněmeckého krajanského sdružení“, patří do jiné kategorie než mezi odpovědi na petici.

 

Podle mého názoru jste opakovaně porušil příslušná ustanovení petičního zákona Omezil jste mé petiční právo zakotvené i Listinou základních práv a svobod takovým způsobem, že jsem nucen Vám klást opakovaně v podstatě stejné otázky, na které neodpovídáte tak, jak je Vaší povinností. Odpovědím se vyhýbáte, neuvádíte fakta, která by prokazovala Vaše tvrzení, pouze něco jen tvrdíte bez dalšího. Tvrzení doložená důkazy, jak je obvyklá praxe i při vyřizování petic, jsou Vám cizí. Možná, nevím, že jde u Vás o příklad arogance moci, která se staví nad zákon i obvyklou argumentaci.

 

Důsledkem tohoto Vašeho počínání je zásadní faktická negace petičního práva, které svými odpověďmi dostáváte na úroveň strejcovského vyřizování dopisů, provázené necitlivostí k zájmům republiky a jejího lidu.. Proto jsem nucen postoupit Vám svou petici z 15.12.2016 znovu s prosbou, abyste konečně začal s plnou vážností postupovat v souladu s petičním právem petentů a vyřizovat jejich petice zákonným způsobem. Naznačujete, že máte nedostatek času vzhledem ke svému funkčnímu zatížení ve vládě ČR. Když však máte dostatek času na setkávání v s představiteli CSU, bratrské strany, jak říkáte, když máte dostatek času k setkávání s představiteli sudetoněmeckého landsmanšaftu a k diskusi nad modelem tzv. Sudetoněmeckého muzea v Mnichově, na pokládání kytic na památku obětí „vyhnání" v „Sudetoněmeckém domě, na zasílání videozdravice sjezdu SL, kde pár hodin na to ti, které jste jmenovitě pozdravoval, o nás mluví jako o zločincích, pak byste měl mít i čas na občana ČR, který se k Vám obrací v souladu se zákonem jako petent. A vyřizováním petic jako dopisů se sám okrádáte o čas a současně plýtváte lehkovážně i mým časem. Podstatný rozdíl je v tom, že Vy jste za svou činnost bohatě placen z našich peněz, kdežto petenti nikoliv. Jím zpravidla menší finanční náklady vznikají. Děkuji za pochopení.

 

A ještě jednu praktickou poznámku. Státní orgány, kterým jsou adresovány petice a jež je přijmou, mohou zjistit, že většina žádostí, návrhů a stížností petenta patří do jejich působnosti. Jedna či dvě žádosti z několika dalších však mohou spadat do působnosti jiného státního orgánu, v tom případě tyto žádosti postoupí příslušnému státnímu orgánu, který je po jejich vyřízení zpravidla zašle původnímu státnímu orgánu a ten je se svými odpověďmi na petici zašle petentovi. Tato praxe není neobvyklá.
Ing. P., Rejf, CSc.

 

Další část podání obsahuje vlastní petici zaslanou panu P. Bělobrádkovi, místopředsedovi vlády ČR