Bavoři a sudeti v Praze

 

Tak jsme měli na návštěvě Horsta Seehofera, bavorského předsedu vlády. Možná, že tentokrát byl vůči nám přátelštější. Ale ne vždy tomu tak bylo. V květnu 2015 na sjezdu „sudetoněmeckého landsmanšaftu“ držel velký projev, jenž pro nás hned na počátku byl nejen velmi urážlivý, ale hlavně zásadně nepravdivý.

 

To tehdy bylo jakýmsi bavorským národním zvykem trefovat se do nás a vidět v nás to nejhorší. Touto zásadou se řídli mnozí další sjezdoví řečníci již celá léta, celá desetiletí. Kdo do nás nejvíce byl, sklidil zpravidla velký potlesk. Pokud by někdo náhodou z obvyklého slovního řečiště nějak se odchýlil, byl posluchači, různými jejich projevy volán k „pořádku“.

 

Paní Anje Vollmerová, tehdejší parlamentní činitelka SRN, si dovolila tak učinit. Odezva byla silná, ale pochopitelně negativní. Kdo byl tehdy ve sjezdovém sálu, pravděpodobně to bylo na sjezdu SL v Mnichově v r. 1995, byl udiven nejen prudkostí reakce přítomných, ale i její nevybíravou formou. Paní Vollmerová, pravděpodobně tehdy zastávala funkci místopředsedkyně parlamentu SRN, to však všechno unesla. Věděla, do čeho jde. Když jí bylo oděleno slovo, zdůraznil předsedající, že paní Vollmerová dostává slovo na základě vlastní žádosti. Již tím bylo řečeno mnohé.

 

Byli i další troufalci. Mezi ně zčásti patřil i tehdejší ministr vnitra SRN, pan Schily. Tenn si dokonce dovolil sudetům tvrdit, že nejdříve bylo vyhnání Čechů z pohraničí a teprve potom vyhnání Němců z Československa. Proti ujeho slovům se zvedla bouře nevole. Pan ministr svá slova znovu zdůraznil. Když však prohlásil, že Benešovy dekrety musí být zrušeny, sjezdový sál pochvalně reagoval.

 

Ale jděme k době nepříliš dávné. Co tehdy pan H. Seehofer na naši adresu již na počátku svého projevu řekl?  Nebral si servítky:

…70 let od války také znamená 70 let od počátku vyhnání. Vás, sudetské Němce, to zasáhlo s plnou silou. V květnu 1945 začala v Čechách jedna z největších a nejbrutálnějších etnických čistek 20. století. Sudetští Němci byli zbaveni práv, cti, stali se psanci. Vyhnáni  z jejich vlasti, země předků, která byla kolonizována Němci již 800 let. Zasáhlo to ženy, děti, starší osoby. Násilí v Ústí a Brně se staly symboly nelidskosti, utrpení, mučení a smrti.

 Dovolte mi, abych se vyjádřil velmi jasně: vyhnání sudetských Němců bylo a zůstává pro historii zločinem proti lidskosti, velkou a obrovskou nespravedlností.

Krátce po válce přijely první vlaky ze sudet do Bavorska. Náhodní ztroskotanci, bez bytu, bez práce, domov jim byl ukraden. Ale přinesli věci, které jim nemohli vzít: podnikatelské dovednosti, odvahu a tvůrčí sílu…

 

Pan B. Posselt byl k nám ve svém projevu mírnější. Obvinil nás jenom z chladných válečných zločinů.

 

Takovou zvláštností tohoto sjezdu SL je, že mu poslal pan P. Bělobrádek, místopředseda vlády ČR, videopozdrav. Na jeho začátku oslovoval H. Sehofera  a B. Posselta. A jak to dovadlo, víme. Téměř tři roky se snažíme, především s panem Bělobrádkem, ale také s dalšími, včetně MZV ČR, komunikovat. Žádali jsme, aby naše ústavní orgány k těmto strašným obviněním nemlčely. Zvláště když několik měsíců poté nás na Dni vlasti rakouský landsmanšaft obvinil z genocidy „sudetských Němců“. Nic se od té doby nestalo. H. Seehofer, pokud víme, se neomluvil, neomluvil se ani B. Posselt a dokonce ani SLÖ.

 

A právě nyní v Praze byla možnost, aby nám třeba jen pan H. Seehofer řekl několik slov na vysvětlenou a omluvil se za výše uvedený výrok. Domnívám se, že „naši“ činitelé neměli ani dost odvahy, aby o uvedených hrubých a lživých protičeských útocích jen mluvili. Požadovat na nich, aby třeba jen  diskrétně se jich dotkli  by bylo  zřejmě až přespříliš.

 

Dále budou mluvit o česko-německém přátelství a vyzdvihovat jeho kvality až do nebe. My však víme, jak se věci mají. Skutečné přátelství je souladné se zásadou „Já pán, ty pán!“ V mezinárodních vztazích je přátelství založeno na principech mezinárodního práva, zejména svrchovanosti, rovnosti, reciprocity a nezasahování do vnitřních záležitostí. A lidově bychom dodali, že i na dobrých účtech. Bohužel Němci nám dosud nezaplatili reparace. V budoucnosti bychom měli usilovat o česko-německé vztahy, které jsou na těchto principech založeny.

J. Skalský