Angela Merkel je držiteľkou Kalergiho ceny

Včera v 21:33 | afinabul | Ponerológia


Angela Merkel je držiteľkou Kalergiho ceny. Aj preto je (bola) hlavnou pozývateľkou imigrantov do EÚ a Nemecka.

Praktický nástroj plnenia Kalergiho plánu a ich rovnomerného rozmiestenia, miešania a riedenia "bielej" európskej rasy a etník s inými rasami a etnikami (plus islam) sú kvóty.

Teda povinná, násilná realokácia imigrantov (ich nové rozmiestnenie, rozdelenie na územiach štátov EÚ).

Caudenhove Kalergi a Kalergiho plán nie je blud ani konšpiračný výmysel.

Na jeho relizácii sa podieľajú ľudsko-právne mimovládky (Stredozemné more a pobrežné vody Líbye aktuálne vs. Taliansko) v spolupráci s prevádzačmi plus ignorancia nelegálneho pohybu nelegálnych imigrantov v priestore EÚ Bruselom (pozri nález Európskeho súdneho dvora vo vzťahu k Dublinským dohovorom).

Podozrenie vzbudzujú až neskutočne liknavé a málo dôrazné reakcie a opatrenia systému Frontex (ochrana vonkajších hraníc EÚ).

Podozrenie na seba stiahli všetky mimovládne organizácie, ktoré odmietli podpísať súhlas s prítomnosťou polície na svojich lodiach (vymknutie sa spod kontroly).

Taliani už skonfiškovali loď nemeckej mimovládky Jugend Rettet pre podozrenie z napomáhania ilegálnej migrácii.

O Kalergiho pláne ani o náleze súdu niet v mediálnom mainstreame (RTVS, TA3, Pravda, SME, Denník N a pod.) ani zmienky (kolaboranti).

Činnosť "ľudsko-právnych" mimovládok sorosovskej "otvorenej" európskej spoločnosti má tichú podporu európskych elít, ktoré vo veci prijímania praktických proti opatrení, vykazujú zdržiavaciu taktiku a "točia svoje" o humanizme a solidarite a pseudo európskych hodnotách (nimi sú vytláčané pôvodné, reálne európske hodnoty)…

Apelujú na "citlivé miesta" kresťanského učenia, na rozum a cit európskych kresťanov…

Ibaže pomáhať núdznym je správne, ale nie, ak je pomoc na úkor pomáhajúceho a má preň fatálne následky, čo ale platí (malo by) aj pre ateistov…

Zákon, označený ako C-16, nová, implementovaná súčasť trestného kódexu, je vo veci povinného a násilného pretláčania gender ideológie, už vlastne jeden z priamych útokov na kresťanstvo v Kanade.

Ateisti, tvoriaci prevažnú časť liberálnej ultra ľavice sú vlastne "veriaci". Nimi uctievaná ideológia multikulturalizmu je vlastne výrazom idealistického voluntarizmu, ktorý sa ako nereálny potvrdzuje v každodennej praxi a v praxi sociálneho začleňovania imigrantov, pochádzajúcich s iných, s európskou civilizáciou a kultúrou nezlučitených civilizácií a kultúr (k tomuto záveru dospel aj Samuel Huntington na konci svojej knihy Stret civilizácií). Nečítali (alebo áno a ignorujú).

Okrem toho, v štátoch západnej a severozápadnej EÚ sa radikalizujú už postgeneračne "domestifikovaní" potomkovia imigrantov, ktorí do Európy prichádzali v predošlých desaťročiach…

Osobitnú zlú skúsenosť tvorí najmä moslimská časť obyvateľstva, k slovu sa stále viac hlásiaci politický islam (islam nepozná pojem sekulárny štát) s právom šaría, nadradeným svetskému právu a "nová stratená" generácia.

Importovaný politický islam je pre Európu zničujúcou hrozbou.

Poznámka - kniha Francisa Fukuyamu Koniec civilizácie, projektuje totálne liberalizovanú liberálnu a preto šťastnú, budúcnosť ľudstva, čo je zjavná utópia a pokračujúca prax túto filozofiu a na nej postavenú ideológiu a politiky EÚ, vôbec nepotvrdzuje, naopak, vyvracia.

Antikristovská nová ľavica satanského neomarxizmu a pre Európu vražednej ideológie multikulturalizmu (plus ideológia rodovej rovnosti) zneužíva kresťanstvo, ktoré, po jeho "použití", hodlá odstrániť (zatiaľ len "konšpiračná" hypotéza), ktorá sa ale už postupne a plazivo ale vecne a konkrétne potvrdzuje v praxi (islamské právo a ľudské práva moslimov v časti náboženské a politické práva začínajú mať prevahu nad svetským právom a všeobecnými ľudskými právami a svetskými politikami - pribúdajú ústupky moslimom na úkor ostatných káfirov…).

Ateisti ale nepatria do jedného vreca. Všetci (ľudia) máme duchovný rozmer, ateisti ho ale vnímajú inak, než veriaci. To "ale" nie je výhrada ani odsudok. Duchovný rozmer ľudských bytostí nezakladá len náboženstvo.

http://afinabul.blog.cz/1705/richard-nicolaus-coudenhove-kalergi-practical-idealism

http://afinabul.blog.cz/1702/svati-varuju-pred-islamom

Aktuálny nález Európskeho súdneho dvora:

"S odkazem na předchozí judikaturu Evropský soudní dvůr konstatoval, že státního příslušníka třetí země, kterému byl umožněn vstup na území prvního členského státu, aniž splňoval podmínky vstupu v zásadě vyžadované v tomto členském státě, za účelem průjezdu do jiného členského státu, aby v něm požádal o mezinárodní ochranu, je třeba považovat za osobu, která "překročila" hranice tohoto prvního členského státu "nedovoleným způsobem".

A to ve smyslu čl. 13 odst. 1 nařízení Dublin III, ať již toto překročení bylo strpěno či povoleno v rozporu s použitelnými pravidly či bylo povoleno na základě humanitárních důvodů a podle výjimky z podmínek pro vstup, které jsou v zásadě uloženy státním příslušníkům třetích zemí, uvedl v rozsudku doslova Soud."

http://www.ceska-justice.cz/2017/07/evropsky-soudni-dvur-staty-organizovaly-nedovolene-prekracovani-hranic/

Otázka je ale už na stole EÚ - kto sú "núdzni" (oprávnení adepti na azyl alebo dočasnú doplnkovú ochranu) a kto ekonomickí migranti..? A čo s nimi?

Budú-nebudú chcieť na Slovensku ostať? Ak áno - integrujú sa? Alebo sa bude skúsenosť opakovať? A toto má zisťovať Slovensko po prijatí predbežne "len" 60-tich imigrantov?

Slovenské médiá o náleze Európskeho súdneho dvora neinformovali (porušili by zásadu politickej korektnosti s politikami EÚ, aj na úkor deklarovanej "verejnoprávnosti" RTVS, keďže iné, oficiálne verejnoprávne médium na Slovensku neexistuje).

V Česku o tom informoval portál http://www.ceska-justice.cz/

Proces globalizácie založený na ekonomickom otroctve je súčasťou jednotného plánu (projekt Globálneho Prediktora) na nastolenie vlády jednotného a unifikovného Nového svetového poriadku s jediným a jednotným (unifikovaným) svetovým náboženstvom.

Iba (za seba) nemám jasno v tom, akú rolu má v tom Pláne zohrať vo svojej všeobecnej podstate danej najmä džihádom (Korán, hadísy, síra, šaría) politický islam. Ak má ísť o pokračujúci mulikulturalizačný experiment multikulturalizátorov aj v opore o sociálne inžinierstvo, pretavované do centrálnych politík, je určený na neúspech a civilizačno-kultúrny a medzi náboženský konflikt vo vnútri Európy…

Som presvedčený, že najmä kresťanofóbni ateisti a praví kresťania (treba ich odlíšiť od falošných pseudo kresťanov), pretože aj mnohí ateisti vyznávajú falošné hodnoty, by sa vo vzťahu k ochrane a obrane pôvodnej európskej identity mali spojiť na báze spoločne uznávaných všeľudských civilizačných hodnôt, a nenechať sa GP štvať proti sebe a rozdeľovať na "pokrokárov" (neo liberáli) a "konzervatívcov", a umožniť GP ľahšie vládnutie a nastolovanie vlády Nového svetového poriadku a jeho agendy pre 21. storočie…

Európa, presnejšie jej "jadro" postupne, pod vplyvom vonkajších a vnútorných okolností, prechádza demokratickou cestou od demokracie k post demokratickej totalite. No, ale, to sme tu už mali…

(…)

Autor článku: Juraj Režo

http://blog.hlavnespravy.sk/1923/aby-bolo-jasno/